ZAVŘÍT MENU

Švábův Hrádek

Návrší v jihozápadním výběžku českobudějovického katastru mezi Čtyřmi DvoryŠindlovými Dvory, lokalita městské části České Budějovice 2.

Na Švábově Hrádku  |  Na Švábovně

V místě s původním jménem Eisenbühel probíhala již 1841 těžba lignitu, zastavená 1870. Na severním svahu existovala na přelomu 19. a 20. století cihelna Josefa Taussiga. V osamoceně stojícím domku, patřícím dříve lignitovému těžařstvu, zřídil po 1883 českobudějovický čalouník a vojenský vysloužilec Thomas Schwab (1836—1914) výletní hostinec. Místu se podle majitele začalo říkat Švábův Hrádek a stalo se častým cílem vycházek obyvatel města, především v letním období. Od 1915 provozovali podnik manželé Holanští, 1923 Wostlovi, 1926 Kohoutovi a nakonec od 1943 Kropáčkovi. Po vyvlastnění připadl objekt 1954 pod vojenskou správu a 1961 byl zbořen. Po zániku hostince došlo na Švábově Hrádku ke zřízení jedné ze skládek tuhého komunálního odpadu, která byla koncem 20. století uzavřena a rekultivována. V provozu je tu sběrný dvůr pro ukládání odpadu. 

Na severním okraji pozdějšího parku Stromovka vyrostly za první republiky souběžné ulice Šípková a U Stromovky, za socialismu prodloužené k západu. Dále se táhla jen zemědělská půda a stál hostinec. Území mezi někdejším vojenským areálem a Stromovkou, resp. polní cestou do Šindlových Dvorů, bylo ještě 2006 zcela bez zástavby. V letech 2008—2010 byla jeho východní část rozparcelována a zastavěna nejednotně řešenými domy bungalovového typu. Uliční síť byla koncipována s využitím existujících východo-západních komunikací Na Sádkách a Na Zlaté stoce, které propojily příčné ulice Třebínská a Trnková. Krátce před 2012 bylo rozparcelováno i západněji ležící území. Tato nová část Švábova Hrádku je sice spojena stejnými ulicemi, ale jinak představuje kompozičně zcela samostatný celek, mezi oběma částmi je územní rezerva pro okružní komunikaci celoměstského významu. Dvě třetiny parcel bylo zastavěno domy již 2015, architektonicky podřadné a neharmonické rodinné domy bungalovového typu se zde mísí s domy kvalitními, řešenými v duchu neofunkcionalismu. Švábův Hrádek je nějvětším suburbiálním celkem vyrostlým po roce 1989 na území statutárního města Českých Budějovic. S jeho dalším rozšiřováním k západu a jihu územní plán nepočítá, plánuje se však další výstavba severním směrem, čímž by došlo k propojení se sídlištěm Máj. První rozparcelované území severně od ulice Na Sádkách zachycuje již katastrální mapa k 2016.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hornictví    |   odpadové hospodářství    |   rekreační oblasti    |   vodovody a vodojemy 

AUTOŘI:
PhDr. Daniel Kovář
Ing. arch. Karel Kuča

LITERATURA:
  •      VONDRA, Václav. Dolování uhlí v okolí Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963, roč. 32, č.3–4, s. 110—125. ISSN 0323-004X.

    [č. 3—4.]
  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 3006-3037, Knihy evidence obyvatelstva E I-F XII .