ZAVŘÍT MENU

Kaliště (chráněné území)

Chráněné území kategorie přírodní památka, vyhlášené 30. 12. 1991; výměra 2,57 ha.

Zahrnuje louky nad jihozápadním břehem Kališťského rybníka na plošině Lišovského prahu, 1 km jihovýchodně od osady Kaliště Chráněné území bylo zřízeno na ochranu přirozených středně vlhkých a střídavě vlhkých (mezohygrofytních) luk s charakteristickou květenou. Při podrobném botanickém průzkumu v letech 1993—1994 zde bylo zjištěno celkem 138 druhů cévnatých rostlin. Plošně převažuje typ tzv. bezkolencových luk (svaz Molinion), s bohatým a velmi charakteristickým druhovým souborem. K nejvýznamnějším druhům zde náleží olešník kmínolistý, čertkus luční, kozlík dvoudomý, bezkolenec modrý, jestřábník okoličnatý, řebříček bertrám, ostřice stinná, prstnatec májový a velmi vzácný hořec hořepník. Na sušších místech přecházejí luční společenstva ke krátkostébelným pastvinným porostům (svaz Violion caninae), kde se z významných druhů vyskytují např. smilka tuhá, prha arnika, hadí mord nízký a všivec lesní. Vzácně se v chráněném území vyskytují i maloplošné porosty rašelinných lučních společenstev (svaz Caricion fuscae), v nichž jsou i některé vzácnější druhy, zejm. ostřice Davallova, ostřice Hartmanova pleška stopkatá, horský druh alpského původu, rostoucí v Čechách zejm. na Šumavě a v Novohradských horách. Do chráněného území okrajově zasahují i malé plochy stromových porostů náletového původu, zejm. poměrně přirozená podmáčená olšina na jeho jižním okraji. Na severovýchodní hranici území podél břehu rybníka je vyvinut pruh podmáčených vrbových křovin s převahou vrby popelavé

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

flóra a vegetace    |   Kaliště (ves)   |   ochrana přírody 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
  •      ALBRECHT, Josef a kol. Chráněná území ČR. VIII., Českobudějovicko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4.

    [s. 120.]
  •      ALBRECHTOVÁ, Alena. Inventarizační průzkum přírodní památky Kaliště. Vegetační kryt. Rukopis, 1995, 19 s., 4 příl. dep. AOPK ČR, České Budějovice.