ZAVŘÍT MENU

odpadové hospodářství

Péče o likvidaci odpadu z domácností i podniků v obvodu města.

Ve středověku byla likvidace odpadu ponechávána na vůli jednotlivých majitelů domů, opatření městské správy byla uplatňována jen výjimečně. Domovní odpad býval zpravidla spalován, ukládán v různých jámách nebo jímkách na dvorech domů, od pol. 14. století částečně vyvážen mimo hradby. Kumulace odpadů spolu s absencí hygieny a nedokonalou kanalizací často podporovala vznik a šíření epidemií. Zlepšení situace přineslo 19. století; ulicemi města projížděly nekryté vozy pro odvoz popele, které byly později vybaveny dvířky, aby se zabránilo roznášení popela větrem. Většinu popelářů, podobně jako metařů, tvořily osoby, jež z důvodu svého fyzického nebo psychického postižení nemohly vykonávat náročnější práci.

Po 1948 bylo odpadové hospodářství postaveno na nové základy. Objevila se snaha domovní odpad třídit a druhotně upotřebitelné suroviny (papír, hadry, železo, sklo) odevzdávat do sběren. Odvoz popela i ostatních druhů odpadu zajišťovaly Technické služby města Českých Budějovic pomocí zdokonalovaných popelářských vozů, které odvážely obsah popelnic a později i kontejnerů na skládky komunálního odpadu. Do 1970 skládkovalo město České Budějovice do vytěžené cihelny na křižovatce Rudolfovské třídyOkružní ulice, kde bylo celkově uloženo přibližně 80—100 000 m3 odpadu. Od 1964 byla užívána lokalita Švábův Hrádek jako neřízená skládka a 1970—1975 došlo k její úpravě na skládku řízenou. V letech 1984—1988 sloužil k ukládání komunálního odpadu někdejší Zíkův lom u Hluboké nad Vltavou, od 1988 existovala nezajištěná skládka u Lišova, která byla 1992—1994 zabezpečena tak, aby odpovídala příslušným právním normám. V roce 2005 vyprodukovalo město 17 436,9 t směsného komunálního odpadu, jehož sběr prostřednictvím 13 411 popelnic a kontejnerů, 2 586 velkoobjemových pytlů a 608 nádob na separovaný sběr zajišťuje od 1998 společnost A. s. A. České Budějovice, s. r. o. Objemný a nebezpečný odpad je shromažďován ve sběrném dvoře v Dolní ulici

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

čistírny odpadních vod 

AUTOŘI:
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák Ph.D.
Ing. Stanislav Klíma

LITERATURA:
  •      RADA, František. Když se psalo c.k.: ze života Českých Budějovic na počátku století. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1965. 242 s.

    [s. 38—47.]