ZAVŘÍT MENU

Dobrovodský potok

Po Malši největší z pravostranných přítoků Vltavy na území města; významný vodní tok.

Dobrovodská stoka

Pramení jihovýchodně od Třebotovic, teče přibližně severozápadním směrem. Původně protékal městem, Kasárenskou ulicí, Žižkovou třídou a pod hradbami města se spojoval s Mlýnskou stokou. Po katastrofálních povodních v závěru 19. století bylo jeho koryto přeloženo podél železniční trati a zaústěno na sever od města do Vltavy nad mlýnem Suchomel, přičemž podchytilo i Vrátecký potok. Původní koryto bylo zakryto a stalo se součástí městské kanalizace. Na konci 60. let 20. století bylo koryto Dobrovodské stoky, v souvislosti s výstavbou jezu v Českém Vrbném, prodlouženo pod Suchomelským ramenem s vyústěním do Vltavy pod tímto jezem. Část samotného Suchomelského ramene, tedy bývalého koryta Vltavy se stala od 70. let 20. století prostorem neřízeného skládkování průmyslového a komunálního odpadu, čímž vznikl největší ekologický problém na území města. V letech 1998—1999 byla realizována asanace této skládky spojená se zřízením nového koryta Dobrovodské stoky v délce přes 600 m. S výstavbou zanádražní komunikace došlo v období 2009—2015 v souběhu s Dobrovodským potokem k úpravě koryta, které je dimenzováno na stoletou vodu. Na dolním úseku toku od Pražské třídy až po ústí byly provedeny celkové protipovodňové úpravy a rekultivace 2014—2016. Délka toku je 13,5 km, plocha povodí 29,5 km2 (obojí včetně Suchomelského ramene). Průměrný průtok k mostu na Pražské třídě činí 110 l za sekundu, stoletá povodeň 24 m3 za sekundu. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

povodně