ZAVŘÍT MENU

Černý Dub

Osada a bývalý samostatný statek, 6 km jihozápadně od Českých Budějovic.

Černodub do 1923

Dvůr nebo víska Černý Dub patřil 1365 vladykům z Chlumu, později Smilovi z Křemže a od 1455 Rožmberkům, 1562 byl prodán a připojen k Poříčí. Při dělení poříčského statku 1576 získali Černý Dub bratři Kryštof, Melichar Baltazar Kolikrejtarové z Kolikrejtu, kteří ho osamostatnili a patrně mezi 1576—1583 zde postavili renesanční tvrz a pivovar. Od Melichara koupil černodubský statek 1615 rožmberský komorník Jan Hagen ze Švorcpachu a připojil k němu své vsi Homole Planou. Takto vytvořený celek připadl po smrti Janova vnuka Jindřicha Václava Hagena 1679 Kořenským z Terešova a 1687 koupilo Černý Dub město České Budějovice. Kolem 1700 byl jako nerentabilní zrušen zdejší pivovar a 1782 došlo k parcelaci dvora, čímž vznikla dominikální osada s 10 domy; dvůr se rozkládal na místě dnešních čp. 1, 7, 9 a 10 v severovýchodní části nynější vsi, jeho nejvýraznějším zbytkem je renesanční objekt pivovaru čp. 7. Nové usedlosti byly postaveny naproti bývalému dvoru, čímž půdorys nabyl podoby krátké ulicovky, která se později prodlužovala k jihovýchodu. Roku 1843 bylo ve vsi 11 domů a 71 obyvatel. Od 1850 byl Černý Dub obcí, před 1869 se stal osadou obce Homole. Jižně od osady vznikla 1860 samota U Moravců čp. 12 a 1892 byla postavena železniční trať se zastávkou na trase České Budějovice – Český Krumlov; kolem křížení trati se silnicí Koroseky – Boršov nad Vltavou pak začala vyrůstat zástavba, neoficiálně označovaná jako Horní Černý Dub (nyní základní sídelní jednotka Černý Dub – U Nádraží). Roku 1900 měl Černý Dub 16 domů se 117 obyvateli, 1930 již 22 domů se 124 obyvateli. K 1970 bylo v Černém Dubu 44 domů a 175 obyvatel, 2001 55 domů a 150 obyvatel. Sčítání 2011 zde uvádí 73 domů a 211 obyvatel, z toho většina (11 domů a 130 obyvatel) v části vsi u nádraží; sčítání 2021 pak 102 domů a 250 obyvatel.

Stavební růst pokračoval ve 2. pol. 20. století, kdy jihovýchodně od staré vsi vyrostl areál zemědělské velkovýroby, nyní opuštěný. Ještě v roce 2003 se v severní části obce u rybníka rozkládala pouze zemědělská plocha, od 2006 zde vznikaly nové stavební parcely. Ve stejné době byly v centrální části obce vystavěny nové nejednotně řešené domy, po 2012 doplněné novou ulicí Na Vyhlídce, kde se soustředila dosud největší novodobá výstavba obytných domů v obci.

Původní jádro vsi si uchovalo památkovou hodnotu, kterou určuje několik usedlostí (čp. 7, protější usedlost a čp. 13). Novodobý stavební vývoj však i zde vedl k částečnému narušení. Nádražní část vsi má nejednotný charakter, přetrvalo zde několik tradičních domů stavěných od 2. pol. 19. století, ale převažují architektonicky nehodnotné rodinné domky z 2. pol. 20. století a z nejnovější doby. Během 2013—2019 byla v centrální části obce při Spojovací ulici vybudována moderní kaple se zvonicí.

AUTOŘI:
Ing. arch. Karel Kuča
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Tvrz a statek v Černém Dubu na Českobudějovicku. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2004, roč. 73. ISBN 80-86260-43-7.

    [s. 5—32.]