ZAVŘÍT MENU

kostel Božského srdce Páně

kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Byl vybudován 1903—1904 českobudějovickým stavitelem J. Stabernakem podle jeho projektu z 1902 v novobarokním slohu jako jednolodní stavba s plochým štukovaným stropem, mělkým půlkruhovým závěrem a zvonicí. Venkovní fasády jsou členěny pilastry s korintskými hlavicemi vyrůstajícími ze soklové profilované římsy. Loď kostela osvětlují čtyři vysoká půlkruhovitě sklenutá okna, závěr kostela je bez oken. Na severní straně se prostor lodi rozšiřuje do dvou mělkých kaplí: kaple svatého Jana Nepomuckého (zrušena) a kaple Panny Marie. Nad nimi se půlkruhovými širokými okny do lodi otevírá patrová oratoř. Hlavní oltář je proveden jako sloupová architektura vrcholící baldachýnem a obrazem Zjevení Božského srdce Páně svaté Markétě Marii Alacoque. Nad oltářem uzavírá apsidu nástěnná malba s motivem Adorace Svátosti patnácti světci. V mobiliáři kostela vyniká barokní kazatelna, přenesená z kostela na Hosíně začátkem 20. století. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historismus    |   nástěnná malba 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      URBANOVÁ, Gemma M. Láska a smír: životopis M.M. Magdaleny Šebestové, zakladatelky Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti. [České Budějovice]: Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, 1995. 123 s.

    [s. 69—80.]
  •      Archiv Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích.