ZAVŘÍT MENU

Dietrich Josef

barokní sochař

* 1677, Trhové Sviny
† 2. 5. 1753, České Budějovice

Vyučil se s největší pravděpodobností v některé z pražských sochařských dílen kolem 1700, snad u sochaře Matěje Václava Jäckela (1655—1738). Do Českých Budějovic přišel 1710 již jako sochařský mistr. Se svojí manželkou si zakoupil dům v Krajinské třídě a byl přijat do zdejšího cechu. Až do své smrti byl monopolním dodavatelem sochařských zakázek v Českých Budějovicích. Jeho tvorba je různorodá a zahrnuje nejenom umělecké práce v kameni a dřevě, ale i různé příležitostné práce řezbářské. Rozsah jeho skutečného díla s největší pravděpodobností přesahuje seznam děl, které jsou s jeho osobou ztotožňována. První větší zakázkou bylo mariánské sousoší před bývalou Pražskou branou zobrazující Pannu Marii Budějovickou se svatým Mikulášemsvatým Auratianem a morovými patrony, svatým Šebestiánem, Rochem a Rosalií. Vzniklo 1716 ve spolupráci s kameníkem Kristiánem Hornem († 1720). Nejznámějším dílem je výzdoba Samsonovy kašny, zřízené 1721—1727 na Rynku. Dalšími Dietrichovými zakázkami pro město byly sochařská výzdoba radnice z 1730, na jejíž atiku dodal 4 alegorické postavy ctností, a skupina Madony a dvou andělů se symboly Kristova utrpení, dodaná 1739 pro poutní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Pro areál dominikánského konventu vytvořil sloup Nejsvětější Trojice1741—1742sousoší Kalvárie, umístěnou před vchodem při České ulici. Další soubor kamenných plastik J. Dietricha lemoval cestu ke kostelu Obětování Panny Marie. Jde o robustní figury svaté Anny (1741), svatého Jáchyma (1743), svatého Dominikasvatého Vincence (obě 1745) a svatého Zachariáše (1746). Jeho dílem je i komorní soška Madony nad vchodem do křížové chodby, vročená chronogramem do 1718. Výčet Dietrichových děl pro veřejné prostory města uzavírají 2 sochy gotické milostné Panny Marie Budějovické před Rožnovskou branou (1715) a před Svinenskou branou (1746). Příležitostné a v literatuře doložené kamenické práce Tří zastavení pro kostel svatého Mikuláše z 1739 se nezachovaly stejně jako ozdoby k tabernáklu oltáře v kostele svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele z 1711.

Mimo České Budějovice se s Dietrichovými pracemi lze setkat při barokní přestavbě zámku Hluboká, při doplňování mobiliáře zámku Český Krumlov a výzdobě jižní sakristie v kostele svatého Víta v Českém Krumlově. Pozoruhodný soubor dřevěných plastik dodal 1711—1713 pro hlavní oltář kostela svatého Bartoloměje v Malontech, zajímavý je i krucifix z Dobrše z doby kolem 1725. Profil vyhledávaného autora kamenných plastik doplňuje statue svatého Jana Nepomuckého v rodných Trhových Svinech z 1722 (kameník Zachariáš Horn) a sochy svatého Jana Nepomuckého a svaté Anny z 1723—1724 na mostě ve Vyšším Brodě.

Dietrichův syn Matyáš se vyučil sochařství u otcova pokračovatele a nástupce L. Huebera, který se 1754 oženil s třetí Dietrichovou manželkou Magdalenou.

V rámci jihočeské dobové produkce představuje Dietrichovo dílo solidní dobový standard a potvrzuje vysokou úroveň sochařské produkce českého baroka. Lze jej s trochou nadsázky označit za jihočeského Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa (1688—1731). Silnou stránkou jeho tvorby byly zejm. kamenné sochy, které nepostrádají smysl pro monumentální cítění a velkou formu, i když nedosahují kvalit špičkových pražských dílen z období vrcholného baroka.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kamenictví 

AUTOR:
doc. PhDr. Jiří Kotalík CSc.

LITERATURA:
 •      BLAŽÍČEK, Oldřich J. Sochařství baroku v Čechách: plastika 17. a 18. věku. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1958. 682 s. České dějiny; sv. 26.

  [s. 167.]
 •      JANÁK, P. Fontána českobudějovického náměstí. Umění: Časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1938, č. 11. 

  [s. 579—82.]
 •      PAVEL, Jakub. České Budějovice. 1. vyd. Praha: SNKLU, 1965. 234, [2] s. Památky. Řada Měst. památkové reservace; Sv. 19.

  [s. 68—9.]
 •      PLETZER, Karel. Českobudějovičtí výtvarní umělci v 17. a 18. století. In: Jihočeský sborník historický . České Budějovice: Jihočeské muzeum 1991—1992, roč. 60—61, s. 23—34 (doplňky a opravy slovníku výtvarných umělců). ISSN 0323-004X.

  [s. 24—25.]
 •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, kniha 187, Radní protokol 1705—1710.