ZAVŘÍT MENU

městský znak

Heraldický symbol městské suverenity.

Městský znak používalo královské město České Budějovice zřejmě od svého založení. Jeho nejstarší podoba je známa z městské pečeti, používané již ve 20. letech 14. století. Jednalo se o červený trojhranný štít, v jehož dolní polovině stála stříbrná, kvádrovaná hradební zeď bez cimbuří a nad ní byly tři stříbrné, kvádrované okrouhlé věže se zlatými, kuželovými střechami s makovicemi. Střední věž byla širší a krajní užší. Nad střední věží visel přes hradbu gotický trojúhelníkový štít červené barvy se stříbrným českým lvem.

Král Vladislav II. Jagellonský (1456—1516) polepšil znak 7. 10. 1479 tak, že se skládal z dole zaobleného červeného štítu, na němž byla v dolní polovině stříbrná, kvádrovaná hradební zeď s cimbuřím a nad ní stály tři kvádrované věže s cimbuřím a zlatými střechami s makovicemi. Střední věž byla vyšší a širší než obě boční a měla velké trojdílné okno s kamenným křížem. Boční věže měly okna pouze dvojdílná. Nad hradební zdí visel uprostřed gotický červený štítek se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou zbrojí a zlatou korunkou. Nad štítem seděl kolčí helm s královskou korunou a pokrývadly. Jako štítonoši znaku vystupovali po obou stranách dva ozbrojenci.

Znovu byl městský znak polepšen 5. 8. 1648 a používán až do 7. 9. 1932, kdy městská rada rozhodla, že černo-zlaté fafrnochy nahradí modro-stříbrné a štítek s iniciálou F III (Ferdinand III.) červenostříbrný štípený štítek. K další změně došlo 30. 2. 1937. Městské zastupitelstvo rozhodlo změnit červeno-stříbrný štítek na červený a přidat stříbrné datum 28. října 1918. Změny byly provedeny bez schválení ministerstva vnitra.

K zásadní změně v užívání znaku došlo 1965, když Městský národní výbor v Českých Budějovicích upustil od používání změněného znaku a vrátil se k jeho prvotní podobě, vyobrazené na nejstarší městské pečeti.

Roku 1997 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky tato podoba znaku potvrzena. Na gotickém trojhranném štítě červené barvy stojí v dolní polovině stříbrná, kvádrovaná hradební zeď bez cimbuří, nad níž v horní polovině vynikají tři okrouhlé, stříbrné věže bez oken, se zlatými kuželovými střechami s makovicemi. Střední věž je vyšší a širší, postranní jsou užší a nižší. Na střední věži až přes hradební věž visí červený gotický trojhranný štít se stříbrným dvouocasým lvem ve zlaté zbroji s korunkou z téhož kovu. 

AUTOR:
PhDr. Václav Rameš

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Znak, pečeť, vlajka: městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času. 1. vydání. České Budějovice: Statutární město České Budějovice v nakladatelství a vydavatelství Bohumír Němec - Veduta, 2015. 197 stran. ISBN 978-80-88030-05-8.