ZAVŘÍT MENU

Literatura a prameny

 • Doteky minulosti III: výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2012. [32] l. ISBN 978-80-87311-28-8.

 • 1. stíhací letecký pluk v Českých Budějovicích 1952—1994: sborník prací, dokumentů a vzpomínek: k 60. výročí vzniku 1. SLP. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2004. 108 s.

 • 10 let JKF 1991: Deset let Jihočeské komorní filharmonie. JP 17. 10. 1991, s. 1, 8.

 • 100 let 1953: 100 let Kongregace chudých školských sester de Notre Dame, 1953 (pamětní rukopis z 1953 v archivu kongregace).

 • 100 let městské dopravy v Českých Budějovicích 1909—2009. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2009. 215 s. ISBN 978-80-903636-9-4.

 • 100 výstav v Komorní galerii "U Schelů": ohlédnutí. [České Budějovice: Komorní galerie u Schelů], 2009. 1 dvojlist (4 s.).

 • 110 let budovy gymnázia v České ulici. 1903—1913. České Budějovice 2013.

 • 150 let organizovaného včelaření na Českobudějovicku. České Budějovice: Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace České Budějovice, 2017. 61 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-270-4012-4.

 • 20 let SZTŠ, obor pěstitelství-chovatelství České Budějovice. Praha: Merkur, 1978. 1 nestránkovaný sv.

 • 25 let náboženské obce církve československé v Českých Budějovicích: 1920-1945. Č. Budějovice: nákl. vl., 1945. 8 s.

 • 35 let Jihočeské cihelny : nositel Řádu práce : národní podnik České Budějovice. České Budějovice : Jihočeské cihelny, 1985. [37] s.

 • 35 let krajského studia Československého rozhlasu České Budějovice. České Budějovice: Československý rozhlas, 1980. 103 s.

 • 35 let oborového podniku Pozemní stavby České Budějovice, nositele Řádu práce. České Budějovice : [s.n.], 1985. ca 110 s.

 • 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947–1997. München: Adalbert Stifter Verein, 1998. 213 s. ISBN 3-9805378-4-6.

 • 60 let činnosti spotřebního družstva České Budějovice 1908—1963. ČB 1968.

 • 75 let Česko-Budějovické záložny: [1864-1939]. České Budějovice: Česko-Budějovická záložna, 1939. 155 s.

 • 80 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. České Budějovice : Dopravní podnik města Českých Budějovic, 1989. [62] s.

 • A8000. Online. 2019. Dostupné z: https://a8000.cz/. [cit. 2024-01-16].

 • ADAM, Petr. Kapucínský konvent v Českých Budějovicích v 18. století. České Budějovice, 2001. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • ADÁMEK, Jan. Bohunco, plebanus noster: zapomenutá osobnost středověkých Českých Budějovic. In: HLAVÁČEK, Ivan, ed. Facta probant homines: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 1998. 589 s. ISBN 80-86197-00-X.

 • ADÁMEK, Jan. Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 64, s. 34–73. ISBN 80-900155-6-5.

 • ADÁMEK, Jan. Vznik a vývoj beneficií farní správy v Českých Budějovicích do r. 1420: příspěvek k dějinám středověkého města. Praha, 1994. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.

 • ADÁMEK, Jan. Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Druhé, upravené vydání. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2015. 287 stran. ISBN 978-80-85033-58-8.

 • Adresář města Českých Budějovic. Roč. 1. 1948. Praha: Orbis, 1948. 1 sv. (přeruš. str.).

 • Agrospoj, 1994, č. 34 a 35.

 • Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [on-line]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ©2010 [cit.2014-04-30]. Dostupné z: http://www.lib.jcu.cz/cs/home.

 • Akademie věd České republiky. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., © 2014 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://www.cas.cz/.

 • Aktuality z konzervatoře. Konzervatoř České Budějovice. [online]. © 2013 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.konzervatorcb.cz/

 • ALBRECHT, Josef a kol. Chráněná území ČR. VIII., Českobudějovicko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4.

 • ALBRECHT, Josef a kol. Chráněná území ČR. VIII., Českobudějovicko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4.

 • ALBRECHT, Josef. Botanický průzkum a kategorizace lučních ploch v dosud asanované části Stromovky a návrh na způsob údržby. Rukopis, 1993, dep. ÚM ČB.

 • ALBRECHT, Josef. Návrhová dokumentace pro vyhlášení ochrany památných stromů, k. ú. České Budějovice 1—7. Rukopis, 1997, dep. ÚM ČB.

 • ALBRECHT, Josef. Václav Polák. Vzpomínka na nestora jihočeských ochranářů. Šumava. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku. 02/2011, s. 32—33.

 • ALBRECHT, Josef. Výsledky biotopového mapování, k. ú. České Budějovice 1—7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Hlinsko, Vráto a Třebotovice. Rukopis, 1995, dep. Magistrát města ČB.

 • ALBRECHT, Josef. Podklady pro registraci významných krajinných prvků, k. ú. České Budějovice 1—7, Hlinsko, Vráto a Třebotovice. Rukopis, 1997, dep. Magistrát města České Budějovice.

 • ALBRECHTOVÁ, Alena. Inventarizační průzkum přírodní památky Kaliště. Vegetační kryt. Rukopis, 1995, 19 s., 4 příl. dep. AOPK ČR, České Budějovice. 

 • ALBRECHTOVÁ, Alena. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Vrbenské rybníky: Vegetační kryt. Rukopis, 1998, 74 s., 6 příl., dep. AOPK ČR České Budějovice.

 • ALBRECHTOVÁ, Alena. Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného naleziště Vrbenská tůň. Rukopis, 1996, dep. AOPK ČR České Budějovice.

 • ALBRECHTOVÁ, Alena. Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Tůně u Špačků. Rukopis, 1985, 12s., 3 příl., dep. AOPK ČR České Budějovice.

 • Allgemeines Künstlerlexikon. München - Leipzig, K. G. Saur,  2004. Band 41, s. 540. ISBN 3-598-22781-7.

 • Almanach Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích: vydaný k 50. výročí založení klubu. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2009. 92 s. ISBN 978-80-87311-00-4.

 • Almanach k 60. výročí založení zdravotnické školy a 100. výročí výstavby budovy školy: 1906—1946—2006. České Budějovice: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 2006. 141, [30] s. obr. příl.

 • Almanach k 70. výročí založení zdravotnické školy, 110. výročí výstavby budovy školy a 20. výročí založení vyšší odborné školy: 1906—1946—1996—2016. České Budějovice: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 2016. 176 stran.

 • Almanach Obchodní akademie České Budějovice: 1918—2008, 90 let. [S.l.: s.n.], [2008?]. 30 s.

 • Almanach SPŠ stavební 1910—1935.

 • Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích: 1910—2010. České Budějovice: Střední průmyslová škola stavební, [2010?]. 261 s.

 • AMBROŽ, Václav. Ambrožovy budějovické pověsti a povídky. Vyd. 1. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2003. 123 s. ISBN 80-86559-24-6.

 • AMORT, Čestmír. Ruští vojáci v jižních Čechách v letech 1799—1800. In: Jihočeský sborník historický. Tábor: Jihočeská společnost pro zachování husitských památek 1954, roč. 23, s. 33—44. ISSN 0323-004X.

 • ANDĚL, Jaroslav. Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939. Praha: Obecní dům, 2004, 278 s. ISBN 80-86339-25-4.

 • Anonymus, 1879: Kostel sv. Anny a bývalý klášter kapucínů v Budějovicích. Budivoj, č. 38.

 • Anonymus, 1903: Stadtrat Ludolf Hansen. BdZg 30.

 • Anonymus, 1931—1932: Farní věstník pro Č. Budějovice a okolí, I. č. 1—9, II . č. 1, 4, 8.

 • Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1852—1857, 1862—1873.

 • Archiv E. Váni. České Budějovice

 • Archiv hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, 1928—1997.

 • Archiv Ing. Z. Petráše.

 • Archiv Jihočeské pobočky České botanické společnosti v Českých Budějovicích. Jihočeské muzeum České Budějovice.

 • Archiv Jihočeského Divadla [on-line] Dostupné z: http://www.jihoceskedivadlo.cz/archiv

 • Archiv Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích.

 • Archiv Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

 • Archiv NPÚ: Archiv Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích – restaurátorské zprávy č. 58, 316, 712, 713, 808, 811, 812, 1063, 1117, 1123, 1189, 1190, 1217, 1229, 1230, 1273, 1459, 1540, 1548, 1568, 1605—1614, 1620, 1627.

 • Archiv Okresního soudu České Budějovice.

 • Archiv přírodovědného oddělení Jihočeského muzea a Jihočeského ornitologického klubu.

 • Archiv Stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice.

 • Archiv Věry Benešové. Dokumenty o gen. Vávrovi.

 • Archiv Židovského muzea v Praze, fond Židovská náboženská obec v Českých Budějovicích, akta o založení Židovské náboženské obce 1857—1858.

 • Archiv Židovského muzea v Praze, fond Židovská náboženská obec v Českých Budějovicích, stavební spisy 1887—1937.

 • ASSMANN, Jan Nepomuk. František Bohumil Doubek (1865—1952) – Portrait des Künstlers, Vídeň. 1991

 • ASSMANN, Jan Nepomuk. Zapomenutý malíř – František Bohumil Doubek (1865—1952), Res musei pragensis XI, č. 7—8. Asociace jihočeských výtvarníků. ČB 1993.

 • Atlas škol okresů: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor. Brno: P.F. art, 1997. 76 s. Compendium scholarum. ISBN 80-902041-9-8.

 • BAJEROVÁ, Anna. Z české revoluce r. 1848. Praha: Topič, 1919. 94 s

 • BALCAR, Lubomír, ed. et al. Církev v proměnách času: sborník k 50.výročí spojení českobratrské církve evangelické. Praha: Kalich, 1969. 313 s

 • BALÍK, Stanislav a HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu 1945—1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7325-130-7.

 • BÁRTÍČEK, V. A TRNKA B. 65 let Aeroklubu České Budějovice. České Bedějovice. 1988

 • BARTLOVÁ, Milena. Poctivé obrazy: deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400—1460. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 494 s., [17] s. obr. příl. ISBN 80-7203-365-4.

 • BARTŮNĚK, Václav. Jihočeské osady podle vizitace z roku 1595. In: Jihočeský sborník historický. Tábor: Jihočeská společnost pro zachování husitských památek, 1950, roč. 19, s. 45—49, dokončení 79—83. ISSN 0323-004X.

 • BARUŠ, Vlastimil a kol. Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes). Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 2 sv. (623, 698 s., [8], [12] s. obr. příl.). Fauna ČR a SR, sv. 28. ISBN 80-200-0501-3.

 • BAŠTA, V. a LÍBAL, D. a MUK, J. České Budějovice Č.p. 234. Stavebně historický průzkum. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Praha. 1977.

 • BAŤA, Leontin. Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. České Budějovice: Vlastivědná společnost jihočeská, 1933. 67 s. Publikace Vlastivědné společnosti jihočeské při Městskému museu v Čes. Budějovicích; Sv. 3.

 • BAŤA, Leontin. MUDr. Jan Pícha. Věstník Vlastivědné společnosti jihočeské. České Budějovice: Karel Ausobský, 1931–1932. 1 (2).

 • BAŤA, Leontin. Seznam macrolepidopter českobudějovického okolí. Časopis České společnosti entomologické = Acta Societatis Entomologicae Bohemiae. Praha: Česká společnost entomologická, 1904-1918. ISSN 0862-660X. [1917, roč. 14]

 • BAUER, Jan. České Budějovice: tajemná metropole jižních Čech. 2. vyd. Praha: Regia, 2011. 207 s. ISBN 978-80-87531-04-4.

 • BAUER, Zdeněk. Stavební stroje firmy Lanna. Vyd. 1. Praha: Corona, 2005. ISBN 80-86116-29-8

 • BAŽANT, Jan. Lannova vila v Praze. [Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2013]. ISBN 978-80-260-5188-6.

 • BĚLOHLÁVEK, Bedřich. Jaroslav Jeremiáš: Doba – Život – Dílo. Praha: L. Mazáč, 1935. 268 s.

 • BĚLOHLÁVEK, Václav a HRADEC, Josef. Dějiny českých křižovníků s červenou hvězdou. V Praze: Řád českých křižovníků, 1930. 2 sv. (233, 202 s.).

 • BENEŠ, Zdeněk et al. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848—1948. 2., opr. vyd. Praha: Gallery, 2002. 304 s. ISBN 80-86010-60-0.

 • BENEŠOVÁ, Marie. Česká architektura v proměnách dvou století: [Autoref. doktor. dis.]. Praha: [s.n.], 1978. 47 s.

 • BERAN, Josef. Gabriel Schneider zakladatel Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame v Čechách. V Horažďovicích: Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame, 1931. 150, 221 s.

 • BERAN, Miroslav. Sedmdesát let Zdeňka Kluzáka. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1996, roč. 26. ISSN 0139-8172.

 • Bericht der Handels – u. Gewerbekammer in Budweis über Industrie, Handel und Verkehr in Jahren 1857—1860, 1866—1870.

 • Berní rula. Popis Čech r. 1654. Souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule, I. a II . díl. Praha. Ed. Karel Doskočil, 1967.

 • BEZDĚK, Aleš a HŮRKA Karel a ZELENÝ Jiří. Společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) a síťokřídlích (Neuroptera) mokřadu Černiš. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. 1997, roč. 37 (1—2), s. 53—61.

 • BEZDĚK, Zdeněk. Československá loutková divadla 1949/1969. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1973. 155 s.

 • BEZECNÝ, Zdeněk a LENDEROVÁ, Milena. Robert Sak (19. 1. 1933 —14. 8. 2014). ČČH 112, 2014, 4.

 • BEZECNÝ, Zdeněk. Němci se nebojí nikoho mimo Boha a prince Schwarzenberga. Bedřich ze Schwarzenberku a volby do říšské rady v roce 1897. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003, roč. 72. ISBN 80-86260-32-1.

 • BICEK, Jan. Heligonky Konstantin Stibitz České Budějovice. Druhé přepracované a rozšířené vydání. České Budějovice: Kopp, 2021. 223 stran. ISBN 978-80-7232-542-9.

 • BICEK, Jan. Heligonky Konstantin Stibitz České Budějovice. První vydání. České Budějovice: Kopp, 2015. 187 stran. ISBN 978-80-7232-473-6.

 • BÍCHA, Vratislav. Houby v českobudějovické Stromovce. [Rukopis]. depozitář ÚM ČB. 1994 - 1996.

 • BÍCHA, Vratislav.  Jubilea prof. Zdeňka Kluzáka. Mykologický sborník: časopis čs. houbařů. Smotlacha, František, ed. a Smotlacha, Miroslav, ed. Praha: Československá mykologická společnost, 1986 . ISSN 0374-9436.

 • BÍLEK, Jiří. Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak: vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Vyd. 1. Plzeň: Nava, 1996. 165 s., [62] s. il., mapy a ukázky písemností. ISBN 80-85254-71-9.

 • BÍLEK, Josef. Za dr. Svatoplukem Civišem. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum,1983, roč. 20. ISSN 1212-0596.

 • BINDER, Milan a KOVÁŘ, Daniel. Technické památky Českých Budějovic. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2013. ISBN 978-80-87277-05-8.

 • BINDER, Milan a SCHINKO, Jan. Historie hotelu Budweis v Českých Budějovicích. Vydal Milan Binder pro Hotel Budweis, České Budějovice 2010, 125 stran. ISBN 978-80-87277-01-0.

 • BINDER, Milan a KOVÁŘ, Daniel. Kapličky, sochy a křížky: drobná sakrální architektura na území města Českých Budějovic. 1. vydání. České Budějovice: Milan Binder, 2019. 173 stran. Budějovický městopis; 5. ISBN 978-80-87277-13-3.

 • BINDER, Milan a SCHINKO, Jan. Zaniklé hospody Českých Budějovic. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2012. 177 s. ISBN 978-80-87277-03-4.

 • BINDER, Milan a SCHINKO, Jan. Zátkova reálka: historie školní budovy v ulici Fráni Šrámka v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2013. 139 s. Budějovický městopis; 2. ISBN 978-80-87277-04-1.

 • BINDER, Milan, KOVÁŘ, Daniel a SCHINKO, Jan. Palackého náměstí v Českých Budějovicích: aneb, vyprávění o Americe, lawn tennisu a Mistru Bílkovi. České Budějovice, 2017, 166 stran. ISBN 978-80-87277-10-2.

 • BINDER, Milan, KAFKA, Jiří a VIKTORA, Jan. Železnice Českobudějovicka: od počátku po současnost. 1. vydání. České Budějovice: Milan Binder, 2018. 206 stran. ISBN 978-80-87277-11-9.

 • BINDER, Milan. Když století městem proletí, aneb, České Budějovice ve 100 porovnáních. 1. vyd. České Budějovice: M. Binder, 2005. 104 s. ISBN 80-903636-0-1.

 • BINDER, Milan. Budweiser Marktplatz, oder, Samson - Brunnen, Irrstein und 48 Häuser =: The square of České Budějovice, or, Samson's Fountain, the mazing stone and 48 houses. 1. Ausgabe / 1st edition. České Budějovice: Milan Binder, 2007. 171 s. ISBN 978-80-903636-6-3.

 • BINDER, Milan. České Budějovice zmizelé, aneb, 100 porovnání zmizelých objektů se současným stavem. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2007. 113 s. ISBN 978-80-903636-3-2.

 • BINDER, Milan. České Budějovice: město piva a hostinců : 750 let města Českých Budějovic. 1. vydání. České Budějovice: Milan Binder, 2015. 51 stran. ISBN 978-80-87277-08-9.

 • BINDER, Milan. Českobudějovická teplárna: od elektrárny a vozovny tramvají k modernímu podniku. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2014. 155 s. ISBN 978-80-87277-06-5.

 • BINDER, Milan. Českobudějovické náměstí, aneb, Samsonova kašna, Bludný kámen a 48 domů. 1. vyd. České Budějovice: M. Binder, 2007. 171 s. ISBN 978-80-903636-5-6.

 • BINDER, Milan. Českobudějovické zkratky, aneb, Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tunelů. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2008. 116 s. ISBN 978-80-903636-7-0.

 • BINDER, Milan. Když století městem proletí II, aneb, České Budějovice ve 111 porovnáních. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016. 231 stran. ISBN 978-80-87277-09-6.

 • BINDER, Milan. Město v nejlepších letech: příběhy z minulosti Českých Budějovic. 1. vydání. České Budějovice: Milan Binder, 2015. 51 stran. ISBN 978-80-87277-07-2.

 • BINDER, Milan. Motor Jikov: 1899—2009 : 110 let společnosti Motor Jikov Group. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2009. 101 s. ISBN 978-80-903636-8-7.

 • BINDER, Milan. Okresní dům: historie úřední budovy a Stegmannovy továrny na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2012. 77 s. Budějovický městopis, 1. ISBN 978-80-87277-02-7.

 • BINDER, Milan. Věže a věžičky Českých Budějovic, aneb, Nejen Praha je stověžatá. 1. vyd. České Budějovice: M. Binder, 2006. 101 s., [4] s. obr. příl. ISBN 80-903636-2-8.

 • BINTEROVÁ, ALena. Dávno se znají .Folk: country & folkrock & blues & ethno & jazz & bluegrass. Praha: FM Production, 1998.

 • Biographisches Lexikon zur Geschichte der bőhmischen Länder, Bd. 1, Műnchen 1979, s. 138.

 • BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. |  Domů [online]. Dostupné z: https://www.bc.cas.cz/cz/o-nas/#anchor

 • BIRK, Alfred. Velká myšlenka: Osudy tvůrce první železnice na evropské pevnině. 2. vyd. Praha: Orbis, 1944. 96 s., [12] s. obr. příl.

 • Biskupové – Biskupství českobudějovické. Úvod – Biskupství českobudějovické [online]. Copyright © 2019 [cit. 24.05.2019]. Dostupné z: https://www.bcb.cz/dieceze/biskupove/

 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. Sochařství baroku v Čechách: plastika 17. a 18. věku. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1958. 682 s. České dějiny; sv. 26.

 • BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda, ed. Julius Mařák a jeho žáci: Jízdárna Pražského hradu 19. říjen 1999 – 30. leden 2000. Praha, Národní galerie, 1999. 334 s. ISBN 80-7035-184-5.

 • BLAŽKOVÁ Denisa. Řezan pilolistý – Stratiotes aloides L. v jižních Čechách. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1970, roč. 10. ISSN 0139-8172.

 • BLAŽKOVÁ, Denisa. Pflanzensociologische Studie über die Wiesen der Südböhmischen Becken. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 170, [1] s. Studie ČSAV; Čís. 10/1973.

 • BLAŽKOVÁ, Denisa. Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. In: Zprávy Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost Praha, 1970, roč. 5.

 • BLGBL 1987: Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. 3. München.

 • BLÍŽŇÁKOVÁ, Martina. Filosofické lyceum v Českých Budějovicích 1803—1848. České Budějovice, 2000. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • BLUMENTRITT, Friedrich. Obrázky ze starých Budějovic. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni, 2015. 103 stran. ISBN 978-80-87311-56-1.

 • BLÜMLOVÁ, D. Ze zákulisí překladu Rabelaisova románu Gargantua a Pantagruel aneb Kterak Rabelais branou thelémskou do jižních Čech vlezl. In: Jihočeský sborník historický 1993. České Budějovice 1993, roč. 62, s. 177—183.

 • BLÜMLOVÁ, Dagmar. Rabelaisovy osudy v Čechách: k překladu Jihočeské Thelémy. In: RADIMSKÁ, Jitka. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. 387 s. Opera Romanica; 1. ISBN 80-7040-473-6.

 • BLÜMLOVÁ, Dagmar. Stanislava Součková: život operní pěvkyně. Vyd. 1. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2001. 176 s. ISBN 80-902584-8-4.

 • BLÜMLOVÁ, Dagmar. Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Vyd. 1. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2000. 405 s. ISBN 80-902584-6-8.

 • BOHÁČ, Zdeněk a ALBRECHTOVÁ, Ivana, ed. Atlas církevních dějin českých zemí 1918—1999 [kartografický dokument]. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 1 atlas (175 s.). ISBN 80-7192-405-9.

 • BOHÁČ, Zdeněk, MACEK, Jaroslav a BOHÁČ, Pavel. Poutní místa v Čechách. Vyd. 1. Praha: Debora, 1995. 286 s. ISBN 80-85923-07-6.

 • BÖHM, Ferdinand, ed. České Budějovice: obraz sociálního, kulturního a národohospodářského života města. České Budějovice: Böhm, 1928. 214 s.

 • BÖHM, Willibald a ZDIARSKY, Emmerich. Die Stadt Budweis: eine Orts- und Volkskunde. Budweis: W. Böhm, 1904. 140, 8 s.

 • BÖHNEL, Miroslav Bedřich. Dějiny města Rudolfova. Čes. Budějovice: Kraj. nár. výb., 1958. 478 s.

 • BÖHNEL, Miroslav Bedřich. Z minulosti zmizelých jihočeských osad Vstuh a Ortvínovic a Nicovy Hory (dnešní Hlincové Hory). České Budějovice: [nákladem vlastním], 1937. 49 s

 • BOROVÝ, Klement. František de Paula kardinál ze Schönbornů, kníže-arcibiskup Pražský. V Praze: Tiskem a nákladem Knížecí arcibiskupské knihtiskárny (Rohlíček a Sievers), [1889]. 41 s. Hlasy katolického spolku tiskového; r. 1889, č. 3.

 • BORSKÁ-URBÁNKOVÁ, Milena. Majetková a sociální struktura Českých Budějovic koncem 14. a počátkem 15. století. In: Sborník archivních prací, ročník 14, 1964.

 • BORSKÁ–URBÁNKOVÁ, Milena. Českobudějovické náměstí koncem 14. a začátkem 15. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 34, s. 116—127. ISSN 0323-004X.

 • BOŘKOVEC, Martin. Josef Záruba-Pfeffermann – politik, publicista, architekt. Kladno, 2002. Diplomová práce.

 • BOSÁK, Josef. Persekuce jihočeských učitelů za okupace. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 11, č. 3., s. 148—154. ISSN 0862-5417.

 • BOUCHAL, František Václav. Paměti Libniče. České Budějovice: Nákladem vlastním, 1926. 1 list, 98 s.

 • BRABEC, Jiří et al. Slovník zakázaných autorů: 1948-1980. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 541 s. ISBN 80-04-25417-9.

 • BRANDES, Detlef. Cesta k vyhnání 1938-1945: plány a rozhodnutí o "transferu" Němců z Československa a z Polska. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2002. 499 s. Obzor; sv. 39. ISBN 80-7260-070-2.

 • BRANDL, Pavel a BÜRGER, Petr a PYKAL, Jiří. Ptáci přírodní rezervace Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002. ISSN 0139-8172.

 • BRANDL, Pavel a BÜRGER, Petr a PYKAL, Jiří. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Ornitologický inventarizační průzkum. Rukopis, 1995, dep. ÚM ČB.

 • BRANIŠ, Josef. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. VIII, Politický okres Česko-Budějovický. Praha: Nákladem Archaeologické kommisse při České akadamii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900. 138 s., [2] l. obr. příl.

 • BRAUN, Vladimír. Ediční činnost členů Družstevní práce v Českých Budějovicích 1938-1948. Čes. Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1982. 47 s

 • BRČÁKOVÁ, Jana. "Žádný učený z nebe nespadl": Český učitelský ústav v Českých Budějovicích v letech 1905—1920. České Budějovice, 2005. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • BREHMS, Joan et al. Joan Brehms: scénografické prostory: katalog výstavy, Čes. Krumlov červen-září 1987. Čes. Krumlov: Okr. vlastivěd. muzeum, 1987. [54] s.

 • Brix E., 1982: Der böhmische Ausgleich in Budweis. Österreichische Osthefte 24.

 • BROCKHAUS, Christoph. Jiří Tichý: Lebenszyklus: zum 80 Geburtstag des Künstlers. Duisburg: Wilhelm Lehmbruck Museum, 2004. 116 s. ISBN 3-89279-603-3.

 • BRODESSER, Slavomír. Celnictví v Československu : minulost a přítomnost. Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 1982. 358 s.

 • BROFT, Miroslav et al. Vojenské dějiny Československa. II. díl., Od roku 1526 do roku 1918. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1986. 589 s., fot.příl.

 • BRŮHOVÁ, Šárka, ed. Státní galerie České republiky: průvodce: příruční adresář a průvodce po historii a sbírkách státních galerií České republiky. Vyd. 1. V Praze: Rada státních galerií, 1998. 105 s. ISBN 80-85016-39-7.

 • BRUNNER, Johan a HAJN, Ivo. Koněspřežní železnice. Freistadt, 1997.

 • BŘEŇOVÁ, Věra a ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 2, Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 136 s. ISBN 80-85270-89-7.

 • BŘEŇOVÁ, Věra. Bibliografie k dějinám Československa 1969—1990: výběr knih, sborníků a článků vydaných v ČR v letech 1990—1999. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 136 s. Studijní materiály; seš. 2. ISBN 80-85270-89-7.

 • BŘEŇOVÁ, Věra. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 1, Československá cesta k demokracii. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 86 s. ISBN 80-85270-92-7.

 • BŘICHÁČEK, Václav. Skautský oddíl. I. Vyd. 1. Liberec: Skauting, 1992. 175 s. Skautské prameny. ISBN 80-85421-04-6.

 • BUBEN, Milan a POKORNÝ, Pavel R. Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů: (se supplementem sídelních biskupů). 1. vyd. Praha: Libri, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7277-523-1.

 • BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Vyd. 1. Praha: Logik, 2000. 411 s. ISBN 80-902811-0-9.

 • BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. I. díl, Řády rytířské a křížovníci. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 215 s. ISBN 80-7277-085-3.

 • BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl, I. svazek, Žebravé řády. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 471 s. ISBN 80-7277-088-8.

 • Budivoj 1864—1914.

 • Budweiser Kreisblatt: unabhängiges politisches Organ für Südböhmen. Budweis: Felix Zdarssa, 1862—1919.

 • Budweiser Zeitung. České Budějovice: Gothmann, 1873-1945. [roč. 78, 1939, 3. 6., č. 42.]

 • Budweiser Zeitung. České Budějovice: Gothmann, 1873–1945.

 • Budweiser-Namen-Index. Verzeichnis der Juden des Bereiches der Aussenstelle Budweis (JKG Budweis, Frauenberg a. d. M., Kaladei a. d. L., Kardasch-Retschitz, Wittingau und Wodnian) vom 15. III . 1939 bis 6. VI. 1944, Ältestenrat der Juden in Prag, Aussenstelle Budweis 1944 (strojopis ve vlastnictví J. Podlešáka z Českých Budějovic, kopie v Jihočeské vědecké knihovně).

 • BULDRA, Vladimír. Pohled do historie českobudějovické divize: (studie). České Budějovice: Velitelství územní obrany, 1999. 87 s.

 • BURIAN, Miroslav. Budějovický pranýř. Jihočeské listy. 1936, roč. 42, č. 64.

 • BURIAN, Miroslav. Jindřich Matyáš z Thurnu před Č. Budějovicemi. Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské při Městském museu v Českých Budějovicích. 1935

 • BURIAN, Miroslav. K dějinám zastavění vnitřního města. Praha: Klub za Starou Prahu 18., 1934

 • BURIAN, Miroslav. Vznik a vývoj cechu řezníků v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích: nákladem Společenstva řezníků a uzenářů v Českých Budějovicích, 1934. 67 s.

 • BURIAN, Miroslav.  Znak města Českých Budějovic. Jihočeské listy. 1938, roč. 44.

 • BŮŽEK, Václav a  BŮŽKOVÁ Hana a  STEJSKALOVÁ Jana.  Měšťanské domácnosti v předbělohorských jižních Čechách (Prameny, metody, stratifikace). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990, roč. 59, č. 2, s. 65—80. ISSN 0323-004X.

 • BŮŽEK, Václav a  BŮŽKOVÁ Hana a  STEJSKALOVÁ Jana. Interiéry domů v jihočeských předbělohorských městech (Životní styl měšťanů v době pozdní renesance a manýrismu). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990, roč. 59., č. 3, s. 113—127. ISSN 0323-004X.

 • BŮŽEK, Václav a kol. Světy posledních Rožmberků. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 791 s. ISBN 978-80-7422-092-0.

 • BŮŽEK, Václav, DVOŘÁK, Jiří, NOVOTNÝ, Miroslav, RAMEŠ, Václav a SAK, Robert. Historický vývoj města Českých Budějovic. In: BŮŽEK, Václav, ed. a kol. České Budějovice [kartografický dokument]. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 1 atlas (13 mapových listů). Historický atlas měst České republiky; 3. ISBN 80-85268-46-9.

 • BŮŽEK, Václav, ed. a kol. České Budějovice [kartografický dokument]. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 1 atlas (13 mapových listů). Historický atlas měst České republiky; 3. ISBN 80-85268-46-9.

 • Bývalému rektorovi JU Liboru Grubhofferovi byl udělen čestný titul Doctor of Science — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 23.05.2019]. Dostupné z: http://www.jcu.cz/o-univerzite/aktuality/byvalemu-rektorovi-ju-liboru-grubhofferovi-byl-udelen-cestny-titul-doctor-of-science

 • Catalogus saecularis et regularis cleri dioceseos Boemo-Budvicensis pro anno Domini 1827—1948. České Budějovice.

 • CBA. CBA [online]. Dostupné z: http://www.cbarchitektura.cz/

 • CEMPÍREK, Jan. Lokalita listonoha letního v Českých Budějovicích. Živa . Časopis pro biologickou práci . Praha: Academia, 1981, roč. 29, č.4, str. 142.

 • CEMPÍRKOVÁ, Květa. 100 let Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích: 1885-1985. 1. vyd. Čes. Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 89 s., [48] s. barev. obr. příl.

 • CÍFKA, Stanislav a kol. Literatura - Divadlo. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1984. 195 s., [48] s. fot. příl. Jihočeská vlastivěda. Řada A.

 • CÍFKA, Stanislav a Miroslav HLADÍK. 25 let Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích: [jubilejní] sborník. České Budějovice: Růže, 1973, 191, [2] s., [61] s. obr. příl.

 • CÍFKA, Stanislav. České Budějovice v literatuře. 1. díl, Od počátku literatury do první světové války. České Budějovice: Pedagog. fak., 1972. 58, [2] s. Rozpravy Pedagog. fakulty v Čes. Budějovicích. Řada společ. věd; Čís. 7.

 • CÍFKA, Stanislav. České Budějovice v literatuře. Díl 2, Od první světové války po současnost. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1979. 58 s. Rozpravy pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Řada společenských věd.

 • CÍFKA, Stanislav. Jindřich Veselý: tvůrce moderního českého loutkářství. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 108 s., [31] s. fot. příl. Postavy jihočeské kulturní minulosti.

 • CIGLBAUER, Jan. Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945—1948: potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, Jindřichohradecka a Českokrumlovska. Vydání 1. Praha: Academia, 2018. 509 stran. 1938-1953; svazek 9. ISBN 978-80-200-2824-2.

 • CIGLBAUER, Jan. Jednadevadesátníci: skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu. Vydání první. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2018. 501 stran. ISBN 978-80-7415-180-4.

 • CIGLBAUER, Jan. Od kolaborace k vraždám: příběh sedminásobného vraha RNDr. Vladimíra Malého z Českých Budějovic. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 255 stran. 1938-1953; svazek 27. ISBN 978-80-200-3178-5.

 • CÍLEK, Václav. Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1990, roč. 30, č. 3, s. 91—96.

 • CIVIŠ, Svatopluk. Emil Pitter: 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1978. 67, [3] s., [40] s. obr. příl. a barev. obr. příl.

 • Co je Zonta International. Zonta Klub Praha Bohemia. [online]. © 2015 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.zontapraha.cz/

 • CTIBOROVÁ, Miroslava. Hueberův návrh oltáře pro kostel sv. Vincence v Doudlebech. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2010, sv. 4, s. 128 + příl. XV. ISSN 1804-3186.

 • CTIBOROVÁ, Miroslava. Privilegia udělená Hodějovickým v konfirmačních listinách. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2000, roč. 37, č. 3., s. 221—224. ISSN 1212-0596.

 • CUKR, Jiří. Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích: 350 portrétů od A do Ž. Vydání první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2018. 157 stran. ISBN 978-80-88030-32-4.

 • CUŘÍN, František et al. Jazyk: nářečí, místní jména, slangy. 1. vyd. Čes. Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 127 s. Jihočeská vlastivěda. Řada A, Kultura.

 • CV_Grubhoffer.pdf — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 23.05.2019]. Dostupné z: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty-novinky/cv_grubhoffer-1.pdf/view

 • CZUDEK, Tadeáš, ed. Geomorfologické členění ČSR = Geomorphological division of the Czech Socialistic Republic. Brno: [Geografický ústav ČSAV], 1972. 137, [1] l. obr. příl. Studia geographica; 23.

 • ČAJÁNKOVÁ, Daniela a MUSIL,Jiří. Děti a sídliště. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1984. 60 s. Knižnice České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

 • ČAMPULA, Záboj, ed. a DVOŘÁK, Jiří, ed. K některým událostem na sklonku druhé světové války 1944-1945 na území dnešního Jihočeského kraje (včetně "Pochodů smrti v roce 1945"). Kaplice: MO Českého svazu bojovníků za svobodu, 2005. 44 s. ISBN 80-239-5348-6.

 • ČÁŇOVÁ, Eliška. Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách 1848-1918. 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1995. 103 s. ISBN 80-85475-17-0.

 • ČAPEK, František Josef. Adamov: bývalé horní město. Vyd. 1. Adamov: Nákladem obce Adamova, 1996. 76 s.

 • ČAPEK, František Josef. Dominicus Benedictus Cometa a jeho rodina v Č. Budějovicích v letech 1586—1620. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1982, roč. 19, č. 3., s. 145—157. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. Dopravní společnost Autobus v Lišově v roce 1911. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1988, roč. 25, č. 2., s. 76—77. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. Druhá a poslední generace Cometů v Č. Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1983, roč. 20, č. 2., s. 81—89. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. K počátkům českobudějovické městské záchranné služby. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1979, roč. 16, č. 2., s. 131. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. K počátkům hornického města Adamova (1554—1619). In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1985, roč. 22, č. 4., s. 249—257. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. Městská pečeť z roku 1569. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1977, roč. 14, č. 1., s. 44. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. Miscelanea k dějinám nejstarší školy v Č. Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1980, roč. 17, č. 3., s. 145—150. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. O zdravotní službě v Českých Budějovicích v létech 1637—1641. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, roč. 24, č. 1., s. 27—30. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. Pasovští na Budějovicku v roce 1611. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1981, roč. 18, č. 1., s. 1—12. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. Počátky žurnalistiky v Českých Budějovicích v roce 1848. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1988, roč. 25, č. 3., s.1—12. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Josef. Vojenské posádky v Českých Budějovicích v roce 1906—1912. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990, roč. 27, č. 2., s.144—146. ISSN 0862-5417.

 • ČAPEK, František Miroslav. Dějiny poštovnictví v Čes. Budějovicích od vzniku až po dnes. V Čes. Budějovicích : Fr. Mir. Čapek, 1923. 39 s., [8] l. obr. příl. Spisy Fr. Mirosl. Čapka.

 • ČAPEK, František Miroslav. Státní převrat v Č. Budějovicích. V Č. Budějovicích : František Miroslav Čapek, 1928-1929. 182 s

 • ČAPEK, František Miroslav. Znak města Č.Budějovic: le blason de la ville de Čes. Budějovice, Tchécoslovaquie. České Budějovice: F.M. Čapek, 1921. 8 s

 • ČAPEK, Ladislav a kol. Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie, 2016. 613 stran. ISBN 978-80-261-0634-0.

 • ČAPEK, Ladislav. Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic: (případová studie z domu čp. 16) : keramika, kvantifikace, statistika, chronologie. 1. vyd. Plzeň: Petr Mikota, 2010. 189 s. ISBN 978-80-87170-16-8.

 • ČAPKA, B. Eduard Gurk. In: Československý architekt: čtrnáctideník architektů. Praha: Panorama, 1984, roč. 30, č. 5. ISSN 0009-0697.

 • ČAREK, Jiří. Městské znaky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 451 s., [146] s. obr. příl.

 • ČECHURA, Jaroslav a Razím V. K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památková péče 13. 1988

 • ČECHURA, Jaroslav. České Budějovice — příklad vytváření městského velkostatku v středověkých Čechách. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum,1985, sv. 54. ISSN 0323-004X.

 • ČECHURA, Jaroslav. Historická analýza údajů ke stavební činnosti v bývalém dominikánském kostele v Č. Budějovicích. Památková péče 11.1986

 • ČECHURA, Jaroslav. Nová interpretace berní knihy Českých Budějovic z let 1396—1416. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, sv. 56, č. 1. ISSN 0323-004X.

 • ČECHURA, Jaroslav. Počátky královského města Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, sv. 53. ISSN 0323-004X.

 • ČECHURA, Jaroslav. Poplatníci v berní knize Českých Budějovic z let 1396—1416. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, sv. 56, č. 2. ISSN 0323-004X.

 • ČERMÁKOVÁ, M. Výskyt hub na území města České Budějovice. Strojopis. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1977.

 • Černí baroni od Černé věže. České Budějovice: Radek Gális ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, 2017. 271 stran. ISBN 978-80-906469-7-1.

 • ČERNOHLÁVEK, Jiří a STEHLÍKOVÁ, Olga, ed. Básně. Vyd. 1. Praha: Torst, 2010. 376 s. ISBN 978-80-7215-383-1.

 • ČERNOHLÁVEK, Jiří. Cestou do Emauz: (básně z let 1972-1986). [Praha]: Inverze, 1993. 120 s.

 • ČERNUŠÁK, Gracian, ed., ŠTĚDROŇ, Bohumír, ed. a NOVÁČEK, Zdenko, ed. Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek druhý, M-Ž. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1965. 1080 s.

 • ČERNÝ, Jiří a ŠMAJCLOVÁ, Diana. Dějiny českobudějovické nemocnice. I. díl, (středověk - 1948). 1. vyd. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, [2007]. 102 s. ISBN 978-80-239-9471-1.

 • ČERNÝ, Jiří a ŠMAJCLOVÁ, Diana. Dějiny českobudějovické nemocnice 1949—2003. Rukopis, 2006, dep. Nemocnice České Budějovice, a.s.

 • ČERNÝ, Jiří. Budějcká Thálie: po stopách ochotnického divadla v Českých Budějovicích. Vyd. 1. [S.l.] : Umělecká agentura M - ARS, 1999. 159 s

 • ČERNÝ, Jiří. Bývalé diecézní muzeum v Českých Budějovicích. Setkání : revue pro společný život diecéze, roč. XV., č. 2. 2004

 • ČERNÝ, Jiří. Kostel sv. Rodiny v Českých Budějovicích. Zprávy památkové péče: Časopis státní památkové péče, 2013, roč. 73, č. 2, s. 117—125.

 • ČERNÝ, Jiří. Opony a horizonty Jihočeského divadla. České Budějovice: Jih, 1998. 150 s. ISBN 80-901921-8-1.

 • ČERNÝ, Jiří. Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska: Českobudějovicko, Hlubocko, Lišovsko, Novohradsko, Trhosvinensko, Vltavotýnsko. Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2004. 199 s. ISBN 80-86829-03-0.

 • ČERNÝ, Jiří. Poutní místa Českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Nová tiskárna Pelhřimov: Pelhřimov 2013. 343 s. + obrazové přílohy. ISBN 978-80-7415-0746.

 • ČERNÝ, Jiří. Poutní místa jižních Čech: milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2006. 313 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 80-86829-19-7.

 • ČERNÝ, Josef. Za dráty komunismu. 1. vyd. Pardubice: Akcent, 1991. 64 s. ISBN 80-85365-02-2.

 • České Budějovice – město na prahu 3. tisíciletí. Magistrát města České Budějovice a ČSÚ, krajská reprezentace České Budějovice, 2000.

 • České Budějovice: 1867—1937. Vyd. 1. Plzeň: Starý most, 2006. 117 s.: ISBN 80-239-7963-9.

 • České Budějovice: gastronomically attractive : a book guide to České Budějovice restaurants, pubs and taprooms. České Budějovice: Petr Šíma, 2009. 40 s.

 • České Budějovice: gastronomicky zajímavé : knižní průvodce po českobudějovických restauracích, hospůdkách a šencích. České Budějovice: Petr Šíma, 2008. 40 s.

 • České vězeňství, 1995, č. 4 a 5 (mimořádné dvojčíslo). Základní informace o vazebních věznicích a věznicích v ČR.

 • Česko-Budějovická záložna. Padesát let záložny Česko-Budějovické: 1864-1914. České Budějovice: Výbor česko-budějovické záložny, 1915. 176 s.

 • ČEŠKA, Rudolf. Adresář města Čes. Budějovic 1933. České Budějovice : Nákladem insert. a reklamní kanceláře Frant. Klímy, 1933. 131 s.

 • ČEŠKA, Rudolf. Adresář města Čes. Budějovic 1933. České Budějovice : Nákladem insert. a reklamní kanceláře Frant. Klímy, 1933. 131 s

 • Čeští spisovatelé 20.století: slovníková příručka. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1985. 830 s.

 • Činnost letectva nad územím jižních Čech v době 2. světové války. Sborník JčM 1995.

 • ČSÚ, Český statistický úřad. Krajská reprezentace České Budějovice.

 • ČSÚ, Databáze 1991—1997.

 • ČTVRTNÍKOVÁ, Ervína. Květena rumišť a skládek v Českých Budějovicích. České budějovice: (Skládka U křížku a ve Vrátě). 1972. Diplomová práce. Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích.

 • DANĚK, Milan. Můj děd Vilém Hnilička. In: Jihočeský herold: časopis o historii a pomocných vědách historických. České Budějovice, 2001.

 • DANGL, Vojtěch. Bethlen proti Habsburkům. Praha: Melantrich, 1992. 31 s. Slovo k historii; roč. 1992, č. 37.

 • DANIEL, W. Der südliche Böhmerwald : das Flussgebiet der Ober-Moldau und der Maltsch : Studie über die Hochwasser-Gefahren und Anträge über die Abminderung derselben durch Schutzbauten : Vortrag gehalten in Budweis am 18. Juni 1892. Prag : Gustav Neugebauer, 1892. 37, [9] složených l. obr. příl.

 • DAVIDOVÁ, Eva. Romano drom – Cesty Romů 1945–1990: změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Vyd. 1. Olomouc, Univerzita Palackého, 1995. 245 s. ISBN 80-7067-533-0

 • Dějiny. Holocaust. [on-line]. 30. 11. 2011 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/

 • DEMEL, Zdeněk. Pod dohledem církevních tajemníků: omezování činnosti katolické církve v Československu 1945—1989 na příkladu jihočeského regionu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 323 s. Historia ecclesiastica; sv. č. 14. ISBN 978-80-7325-170-3.

 • DENIŠ, Karel. Petr Muk: Oceán, Shalom, slavíci, on (a já). 1. vydání. Praha: XYZ, 2015. 331 stran, 16 nečíslovaných listů obrazových příloh. ISBN 978-80-7505-079-3.

 • DENKSTEIN, Vladimír a MATOUŠ, František. České Budějovice ve starých pohledech. V Českých Budějovicích : Nákladem Městského musea, 1934. 33 s

 • DENKSTEIN, Vladimír a MATOUŠ, František. Jihočeská gotika. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 125 s. České dějiny ; sv. 11.

 • DENKSTEIN, Vladimír. Iluminovaný graduál českobudějovický s počátku 15. století. V Českých Budějovicích : [s.n., 1932?]. 7 s., 3 obr. příl.

 • DENKSTEIN, Vladimír. Josef Sandner (1803—1861), stavitel v Českých Budějovicích. Umění: Časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1938, roč. 11.

 • DENKSTEIN, Vladimír. Katedrální chrám sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. 2. vyd. Praha : Vyšehrad, 1948. 23 s.,[8] s. il. Poklady národního umění; sv. 46.

 • DENKSTEIN, Vladimír. O památku Branišovu. Jih 1. 1934 - 1935

 • DENKSTEIN, Vladimír. Podíl Č. Budějovic na díle A. Maulbertsche. Čes. Budějovice : [s.n.], 1935. 5 s.

 • DENKSTEIN, Vladimír. Románská čelenka z Českých Budějovic.Časopis Národního muzea. Oddíl věd společenských. Praha: Národní muzeum, 1948-1964. ISSN 0862-5328.

 • DENKSTEIN, Vladimír. Stavební vývoj dominikánského kostela v Čes. Budějovicích. V Praze : Státní tiskárna, 1933. 19 s., [3] l. obr. příl.

 • DENKSTEIN, Vladimír. Ullmannův návrh Německého domu v Českých Budějovicích. V Praze: [s.n.], 1939. 8 s., [1] l. obr. příl.

 • DENKSTEIN, Vladimír. Za PhDr. Františkem Matoušem. Umění: Časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1970, č. 2.

 • Deset let života Vysoké školy evropských a regionálních studií 2001—2011. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. 61 s. ISBN 978-80-87472-09-5.

 • Die Kupferstich-Sammlung aus dem Privatbesitze des Kaufmannes Herrn Karl Kneissl im städtischen Museum zu Budweis. Budweis: Verlag des städtischen Museum, 1907. 14 s.

 • Die Maltsch und ihre Zubringer. Amt der o.ö. Landesregierung, Abt. Wasserbau, Linz 1986.

 • Die Manöwer des 8. und 14. Corps bei Kaplitz. Wien 1895.

 • DIMMEL, Winfried. Die Budweiser Aktienbrauerei und die Konstruktion des Nationalen: Brauindustrie im Spannungsfeld von Wirtschaftsnationalismus und Verdrängungswettbewerb. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017. 197 stran. Schriftenreihe Schriften zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Band 29. ISBN 978-3-8300-9298-8.

 • dm drogerie markt (firma). 25 let dm v České republice. Vydání první. České Budějovice: dm drogerie markt s.r.o., 2017. 99 stran. ISBN 978-80-905433-8-6.

 • DOHNAL Jaroslav, ed. Sto let prvního českého gymnasia a střední všeobecně vzdělávací školy v Českých Budějovicích. České Budějovice: Přípravný výbor oslav 100. výročí založení, 1968. 126 s.

 • DOLENSKÝ, Antonín. Kulturní adresář ČSR: biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. I. ročník. Praha: Josef Zeibrdlich, 1934. 585 s.

 • DOMÁCÍ, Luděk. Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČSSR 1:25 000. 32-221, České Budějovice. Vyd. 1. Praha : Ústřední ústav geologický, 1981. 52

 • DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. O nás. dpmcb.cz [on-line]. © Dopravní podnik města České Budějovice 2009–2021 [cit. 2021-08-24]. Dostupné z: https://www.dpmcb.cz/o-nas/historie-spolecnosti.html

 • Doteky minulosti II: výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2011. [31] l. ISBN 978-80-87311-19-6.

 • Doteky minulosti IV: výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, [2014]. 33 nečíslovaných listů. ISBN 978-80-87311-45-5.

 • DRÁBOVÁ, Magdalena, ed., EISERTOVÁ, Jaroslava, ed. a PROKEŠOVÁ, Radka, ed. Ústav sociální práce. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta, 2010. 66 s. ISBN 978-80-7394-203-8.

 • Dreißig Jahre Verlagsanstalt „Moldavia“. BdZg 1927, č. 77.

 • DROBIL, Emanuel. Národní školství v pohraničních okresech jihočeských: historicko-statistický nástin. České budějovice, Emanuel Drobil, 1928. 178 s.

 • DROBÍLEK, Antonín, GABRHEL, Josef a HOLEC, František. Hořké vzpomínání: [z dopisů a vzpomínek chlapců pétépáků. PTP]. 1. díl. Praha: Ústřední rada PTP-VTNP, 1996. 158 s.

 • Druhý odboj v názvech českobudějovických ulic. České Budějovice : Statutární město České Budějovice, 2002. 19 s. ISBN 80-238-8646-0.

 • Druhý odboj v názvech ulic jihočeských měst. České Budějovice : Statutární město České Budějovice, 2004. 21 s. ISBN 80-903027-7-7.

 • Dubská A., 1993: Divadelní revue č. 2.

 • DUFEK, Antonín, ed. Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně 26.6.-23.8.1981. Brno: Moravská galerie, 1981. 194 s.Edice katalogů MG; sv. 105.

 • Duch svobody : úřední list krajového Národního výboru v Českých Budějovicích. V Č. Budějovicích : Národní výbor, 1945.

 • DUCHKOVÁ, Zuzana. Katedra výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. 23 stran. ISBN 978-80-7394-701-9.

 • Dům Dětí a Mládeže České Budějovice. [on-line]. 4.6.2015 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.ddmcb.cz/

 • Duroň R., 1961: Studie kanalizace města České Budějovice. ČB.

 • Dvanáct setkání : zřizované organizace v oblasti kultury - Jihočeský kraj. Vyd. 1. [České Budějovice] : Jihočeský kraj, 2003. 47 s. ISBN 80-239-3223-3

 • DVOŘÁK, František. Jan Halla: výstava knižních ilustrací a literárních reminiscencí: katalog výstavy: Čes. Budějovice, prosinec 1979. České Budějovice: Dílo, 1979. [9] s.

 • DVOŘÁK, František. Miloslav Nováček: katalog výstavy květen-červen 1973. Český Krumlov: Okresní vlastivědné muzeum, 1973. 9 s..

 • DVOŘÁK, Jan. Joan Brehms: [monografie s ukázkami ze scénograf. díla]. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1987. 48 s., [109] s. obr. příl. Režisér–Scénograf; sv. 14.

 • DVOŘÁK, Jiří et al. České Budějovice pod hákovým křížem. Druhé vydání, v Mladé frontě první. Praha: Mladá fronta, 2016. 287 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-204-4034-1.

 • DVOŘÁK, Jiří. K dějinám jihočeského regionalismu In: Jihočeský sborník historický 1995. České Budějovice 1995, roč. 64, s. 140—150. ISBN 80-900155-6-5.

 • DVOŘÁK, Jiří. K problematice vzniku, vývoje a zániku Národohospodářského sboru jihočeského (1925—1941). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 63, s. 132—150. ISSN 0323-004X.

 • DVOŘÁK, Jiří. Regionalistische Organisationen : Initiativen zur Entwicklung des böhmischen Südens. In: KOMLOSY, Andrea, BŮŽEK, Václav a SVÁTEK, František, eds. Kulturen an der Grenze: Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen, Südmähren. Wien: Promedia, 1995, s. 269-273. ISBN 3-900478-93-7

 • DVOŘÁK, Jiří. Vývoj hospodářství jihočeského regionu v meziválečné době 1918-1939: (z pohledu Národohospodářského sboru jihočeského). Praha, 2002. Disertační práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.

 • DVOŘÁK, Jiří. Vznik druhé vysoké školy v Českých Budějovicích (Provozně ekonomická fakulta VŠZ Praha), In: BARVÍKOVÁ, Hana, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999). Praha: Archiv Akademie věd České republiky v nakl. Arenga, 2000, s. 95-101. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. ISBN 80-86404-00-5.

 • DVOŘÁK, Ladislav. Biskupský kněžský seminář v Č. Budějovicích. V Č. Budějovicích : Nákladem diecésního spolku musejního, 1905. 87 s.

 • DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje. 1. vyd. Praha : Hříbal Josef, 1992. 279 s. Poznání ; sv. 1. ISBN 80-900892-3-2.

 • DYK, V. a ŠTĚDROŇSKÝ, E. 100 let od narození V. J. Štěpána. Vesmír: časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné. Praha: Václav F. Kumpošt, 1871- . ISSN 0042-4544. Dostupné také z: http://www.vesmir.cz. [1973, č. 52]

 • EDROVÁ, Lenka. Příspěvek k rozšíření rodu Bufo na Českobudějovicku. České Budějovice, 1996. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Biologická fakulta.

 • ELIÁŠEK, Jan. České Budějovice: Hluboká nad Vltavou, Holašovice : historie, zajímavosti, tipy, sport, volný čas, výlety do okolí : mapa 1:8 000. Vyd. 1. Český Krumlov: Vydavatelství MCU, 2012. 60 s. VisitBohemiaGuide, 9. ISBN 978-80-7339-198-0.

 • ELIÁŠEK, Jan. České Budějovice: Hluboká nad Vltavou, Holašovice. 1st ed. Český Krumlov: MCU, 2012. 60 s. VisitBohemiaGuide, 9. ISBN 978-80-7339-199-7.

 • ELIÁŠEK, Jan. České Budějovice: Hluboká nad Vltavou, Holašovice. 1. Ausg. Český Krumlov: MCU, 2012. 60 s. VisitBohemiaGuide, 9. ISBN 978-80-7339-200-0.

 • ELIÁŠEK, Jan. Česke-Budejovice: Gluboka nad Vltavou, Golašovice. Izd. 1-e. Český Krumlov: MCU, 2012. 60 s. VisitBohemiaGuide, 9. ISBN 978-80-7339-246-8.

 • ERBAN, Vít. Příběh bludného kamene aneb putování jedné pověsti napříč staletími. The Journal of Culture, č. 2, 2017.

 • ERBANOVÁ, Eva, ŠILHAN, Milan a ŠVÁCHA, Rostislav. Slavné vily Jihočeského kraje. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, 2007. 227 s. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-03-2.

 • ERHART, Josef a ERHARTOVÁ, Marie. Jižní Čechy: [fot. publ.]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1970. [38] s., 150 s. obr. příl., 16 s. barev. obr. příl.

 • Erneuerter alter Gnaden-Brunn Oder Das Wunderbare Gnaden-Bild Der allerseeligsten im Tempel zu Jerusalem geopferten Jungfrauen Mariae Welches In der Prediger-Ordens-Kirchen, der Königlichen Befreyten Berg-Stadt Böhmisch-Budweiß, schon in das vierdte Jahr-Handert, andächtig verehrt wird, und mit Wunder-Zeichen leuchter. Aud ein Neues, durch Beschreibung dessen Ursprungs, Verehrung, und erhaltener Gnaden, der Verehrung andächtiger Christglaubigen vorgetragen. Von einem deren mindesten Dienern Mariae, und Verehrern dieses Gnaden-Bilds, aus dem Heiligen Prediger-Orden. Gedruckt zu Prag: bey Franz Gerzabek, neben der Eiserner Thür, 1767. [16], 352 s.

 • Eucharistický sjezd v Českých Budějovicích. Hlas lidu 17. 8. 1927.

 • Expozice Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, 1988. [110] s.

 • FABEROVÁ, Helena. Adresář zdravotních a sociálních služeb (aktivit) okresu České Budějovice. 2. vyd. V Českých Budějovicích : Nadace města Českých Budějovic pro podporu vzdělávání a vědy, 1997. 190 s.

 • Faculty of Science: biennial information prospectus for those interested in collaboration with or the study of life sciences at the Faculty of Science. České Budějovice: University of South Bohemia, 2007. 62 s., [4] s. barev. obr. příl.

 • FAKTOROVÁ, Marta. MADETA 1902—2012. České Budějovice: Madeta, 2012.

 • FEHR, Götz. Fernkurs in Bömisch: Grindliche und gewissenhafte Ajnfírung in špráchliche und kulináriše Špecialitétn inklusive Begegnung mit Land ... Hamburg: Hoffmann und Campe, 1977. 182 s.

 • FEJTEK, J. Jihočeská astronomická společnost. Říše hvězd: časopis pro pěstování astronomie a příbuzných věd. V Praze: [s.n.], 1920-1999.ISSN 0035-5550. [1939, roč. 20, č. 8 - 10.]

 • FELDMANN, Vladimír. Noví kanovníci. Setkání . České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna v Č.Budějovicích, 2000, č. 1.

 • FELLERER, Karl Gustav, ed. Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Bd. 1, Von den Anfängen bis zum Tridentium. Kassel: Barenreiter, 1972. 488 s. ISBN 3-7618-0224-2.

 • FENCL, Florian. Lázně Libnič s okolím : s mapou okolí a vyobrazeními. Vodňany : Florian Fencl, 1912. 106 s., 1 mapa.

 • FIALA, Karel. Za Aloisem Teršem. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, roč. 24, č. 2., s. 52—53. ISSN 0862-5417.

 • Fialová P., 1995: Panna Maria Klasová. Muzejní a vlastivědná práce 33, č. 3.

 • FIALOVÁ, Ludmila et al. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 399 s., [20] s. barev. il. Patriae. ISBN 80-204-0283-7

 • FIALOVÁ, P. Klasová Panna Maria z poutního místa Mláka v komplexním kulturním pohledu. Praha, 1992. Diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.

 • FIEDLER, Jiří. Architekt Max Fleischer. Roš Chodeš = Tevet Švat: věstník židovských náboženských obcí v České republice a v Slovenskej republike. Praha: Federace židovských obcí v České republice, 1995, č. 12. ISSN 1210-7468.

 • FIEDLER, Jiří. Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha : SEFER, 1992. 200 s. ISBN 80-900895-1-8

 • FILIPI, Pavel a kol. Malá encyklopedie evangelických církví. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7277-378-7.

 • Firemnifinance.cz podnikání, daně, finance, zákony, kalkulačky, formuláře [online]. Dostupné z https://firmy.finance.cz/ zpravy/finance/23746-csad-jihotrans-a-s-zavedla-na-1-134-spojich-elektronicke-penezenky/

 • FIŠER, Jaroslav. Jednota 1908—2018. České Budějovice: Jednota, spotřební družstvo, 2018. 127 stran. ISBN 978-80-270-5178-6.

 • FLUSSER, Emil. Válka jako nemoc. Editor Jindřich ŠPINAR, autor úvodu Albert EINSTEIN, přeložil Jan MAREŠ. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, 2016, 179 s.

 • FORBELSKÝ, Josef. Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století: osudy generála Baltasara Marradase. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 716 s., [8] s. barev. obr. příl. Historica. ISBN 80-7021-812-6.

 • Forman O., 1998: Rock pod Černou věží. Rukopis.

 • FORMÁNEK, J. Ornitholog Alois Mrázek zemřel. Zprávy muzeí Jihočeského kraje. České budějovice. 1961, č. 1.

 • FORMÁNEK, Václav. Ada Novák. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1972. [44] s. Jihočeští výtvarníci; Sv. 1.

 • FORST, Vladimír, ed. a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.

 • FORST, Vladimír, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2., H-L. Sv. I, H-J. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8.

 • FORST, Vladimír, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2., H-L. Sv. II, K-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. s. 597-1377. ISBN 80-200-0469-6.

 • FORST, Vladimír, ed. Slovník české literatury 1970-1981: básníci, prozaici, dramatici, literární vědci a kritici publikující v tomto období. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 501 s.

 • FOŠUM, Jiří. Historie českobudějovických zvonů a slévárenství rodiny Pernerů. [S.l.: s.n., 2013-]. sv.

 • FOŠUM, Jiří. Historie zvonů rodiny Manoušků v českobudějovické diecézi. [Česko]: nakladatel není známý, [2015]. Strany 449-454.

 • FRÁŇOVÁ, Irena. Výskyt a biotopové preference vybraných druhů obojživelníků na bývalém tankovém cvičišti v Českých Budějovicích. České Budějovice, 1996. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Biologická fakulta.

 • František Peterka : [Výstava grafiky, Tábor, 9.8.-6.9.1964: Katalog.] Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1964. [24] s.

 • Franz X. Reitterer ein Sechziger: eine Sammlung von Aufsätzen, welche anläßlich der Vollendung seines sechzigsten Lebensjahres erschienen sind. Budweis : "Moldavia", 1928. 130 s.

 • FRANZ, Franz Xaver. Budějovická Panna Maria : dějiny Marianského kostela a jeho milostného obrazu s přídavkem obvyklých modliteb. České Budějovice : Nákladem vlastním, 1905. 208 s.

 • FRIDRICH, Milan. 30 kapitol JDF. České Budějovice: Jihočeské divadlo, 1985. [72] s..

 • FROJDOVÁ, Marie. Latinské nápisy města Českých Budějovic: bakalářská práce. České Budějovice, 2014. 50 stran.

 • FRÝD, Norbert. Hedvábné starosti, aneb, Uprostřed posledních sto let. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1968. 253 s.

 • FRÝD, Norbert. Vzorek bez ceny a pan biskup, aneb, Začátek posledních sto let. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1966. 245 s.

 • FUČÍK, Bedřich. Píseň o zemi. 1. kniž. vyd. Praha : Melantrich, 1994. 445 s. Dílo Bedřicha Fučíka ; sv. 4. ISBN 80-7023-178-5.

 • FUČÍKOVÁ, Eliška a GAŽI, Martin a LAVIČKA, Roman, a kol. Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Vyd. 1. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. 751 s. ISBN 978-80-85033-31-1.

 • FUCHS Jiří. Čtvrtstoletí operním šéfem do nepohody. In: Opera plus [on-line]. Praha: Vít Dvořák, [2009-] [cit. 2015-04-28]. ISSN 1805-0433. Dostupné z: http://operaplus.cz/ctvrtstoleti-opernim-sefem-do-nepohody-k-osmdesatinam-dirigenta-karla-noska/

 • Fünfzig Jahre Deutscher Böhmerwaldbund: 1884–1934. B. Budweis : Verlag des "Deutschen Böhmerwaldbundes", 1934. 54, XVIII s.

 • GÁLIS, Radek, ed. Náš kardinál: jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka. České Budějovice: Radek Gális ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, 2017. 239 stran. ISBN 978-80-906469-5-7.

 • GÁLIS, Radek. Ve znamení Růže. Staré město pod Landštejnem: Dauphin, 2022. 154 s. ISBN 978-80-7645-208-4.

 • GALVIN, James J. Nový muž pro nový svět : vůně divokých dřínů. 1. vyd. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 1994. 271 s. ISBN 80-901 602-2-0.

 • GAZDA, Jaroslav. Příspěvek k fytocenologii jihočeských rybníků. In: Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice,1958, roč. 1, s. 64—76.

 • GAZDA, Jaroslav. Synantropní společenstva na Českobudějovicku. In: Zprávy České botanické společnosti: Materiály 11: Flóra a vegetace sídel II. Praha: Česká botanická společnost, 1994, roč. 29.

 • GERGEL, Jiří, ŠÁMAL, Vladimír, ALBRECHT, Josef a NĚMCOVÁ, Zdena. Památné stromy na Českobudějovicku. České Budějovice: Magistrát města České Budějovice, 2004, 6 s. a 67 listů.

 • GOLD, Hugo, ed. Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergaggnheit und Gegenwart. Bd. 1. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1934. [14], 735 s.

 • Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser. Jg. 93. 1920. Gotha: Justus Perthes, 1920. VII, 24, 1127 s., příl.

 • Gräflichen Häuser. Gotha 1920.

 • Grand Hotel Zvon. Bohemia Prag Journal, 2. Jahrgang, Frühling 1994.

 • GRUBHOFFER, Libor. Významné milníky v rozvoji naši Jihočeské univerzity: (za období duben 2012 – březen 2016). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 36 stran.

 • GRULICH, Josef. Migrace městského a vesnického obyvatelstva: farnost České Budějovice 1750—1824. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 391 s., [16] s. obr. příl. Monographia historica; sv. 13. ISBN 978-80-7394-374-5.

 • GRULICH, Josef. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století.  Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. 474 s., [32] s. obr. příl. Monographia historica; sv. 10. ISBN 978-80-7394-091-1.

 • GRULICH, Josef. Migrační strategie: město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. 286 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Monographia historica; svazek 17. ISBN 978-80-7394-703-3.

 • Gymnázium Česká: České Budějovice, Česká 64. [České Budějovice]: Gymnázium Česká, [mezi 2014 a 2017]. 1 dvojlist (4 strany).

 • GYMNÁZIUM JANA VALERIÁNA JIRSÍKA. Sto padesát let Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích: 1868—2018. České Budějovice: Gymnázium J.V. Jirsíka, [2018]. 332 stran. ISBN 978-80-270-9601-5.

 • HAAS, Antonín. Velikost lidských sídel v Budějovickém kraji v letech 1654—1910. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum 1958, roč. 27, s. 37—47, 90—97. ISSN 0323-004X.

 • HAASE, H. Stephani, Clemens. In: SADIE, Stanley, ed. The new Grove dictionary of music and musicians. vol. 18, Spiridion-Tin whistle. 2nd. ed. London: Macmillan Publishers, 1980. s. v-xxx 843 s. ISBN 0-333-23111-2.

 • Hájek L., 1954: Jižní Čechy ve starší době bronzové. Památky archeologické 45.

 • HAJN, Ivo a PETRÁŠ, Jiří. Výzbroj a výstroj za 2. světové války. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1992

 • HAJN, Ivo. Budějovický Budvar 1895–1995. 1. vyd. [s.l.] : Ages, 1995. 102 s.

 • HAJN, Ivo. Koněspřežní železnice: České Budějovice – Linec – Gmunden. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2004. 153 s., vi s. obr. příl. ISBN 80-86829-02-2.

 • HAJN, Ivo. Budweiser Budvar: (1895–2015). První vydání. [České Budějovice]: Budějovický Budvar, n.p., 2015. 159 stran. ISBN 978-80-260-9000-7.

 • HAJN, Ivo. Budweiser Budvar: (1895–2015). Překlad Hana ASH. First edition. [České Budějovice]: Budweiser Budvar, N.C., 2015. 159 stran. ISBN 978-80-260-9001-4.

 • HAJN, Ivo. Budweiser Budvar: (1895–2015). Překlad Jana DOLEŽELOVÁ. Erste Auflage. [České Budějovice]: Budweiser Budvar, N.C., 2015. 159 stran. ISBN 978-80-260-9002-1.

 • HAJN, Ivo. Die Pferdeeisenbahn: Budweis - Linz - Gmunden. 1. Aufl. České Budějovice: Veduta, 2006. 179 s. ISBN 80-86829-16-2.

 • HAJN, Ivo. Výstaviště pro třetí tisíciletí. České Budějovice: Výstaviště České Budějovice, 2012. 133 s.

 • HÁLEK, Vlastimil. Dr. Martin Říha, biskup českobudějovický, lidumil a spisovatel. In: Vlast. 1909, roč. 26, č. 8—10.

 • HALLA, Jan. Jan Halla (1926-1988) : katalog výstavy, České Budějovice, 20.3.-20.4.1997. Vyd. 1. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1997. [28] s. ISBN 80-85857-11-1.

 • HALLA, Jan. Jan Halla: 16 exlibris af Jan Halla, Czekoslovakiet. [S.l.]: Vagn Clemmensen, Klaus Rödel, 1983. 39, [1] s. Kunstnermografi; No. 6.

 • HANČ, Zdeněk. Denní motýli (Rhopalocera, Lepidoptera) nejbližšího okolí Č. Budějovic. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1993, roč. 33, s. 47—54. ISSN 0139-8172.

 • HANOUSKOVÁ, Irena, ed. Green-structures and Urban Planning: České Budějovice, 2nd-4th (5th) of December, 2004: additional proceedings. České Budějovice: ÚSBE, 2006. 70 s. ISBN 80-239-6352-X.

 • HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 307 s. Dějiny a kultura; sv. č. 10. ISBN 80-7325-029-2.

 • HARLAS, František Xaver. Malířství. Praha: Bursík a Kohout, 1908. 207 s., [26] l. obr. příl. České umění; [sv.] 1.

 • HARTMAN A. R. Generál Stanislav Čeček – zborovský a bachmačský hrdina, zasloužilý letecký pracovník – mrtev! Letectví 10, č. 5. 1930.

 • HEJNIC, Josef. Jihočeské školství v 15.—18. století. In: Jihočeský sborník historický 1974. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 43, s. 54—60. ISSN 0323-004X.

 • HEJNIC, Josef. Knihovna Václava z Rovného jako historický pramen. In:POLIŠENSKÝ, Josef, ed. a ŠMAHEL, František, ed. Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory: sborník prací k 500. výročí českého knihtisku. 1. vyd. Praha: Academia, 1970. 257, [1] s.

 • HEJNIC, Josef. O knihovně Václava z Rovného. Sborník Národního muzea v Praze, řada A, Historie, sv. 22. 1968.

 • HEJNÝ, S. a HUSÁK, Š. Higher plant communities. In:DYKYJOVÁ-SAJFERTOVÁ, Dagmar, ed. a KVĚT, Jan, ed. Pond littoral ecosystems: structure and functioning: methods and results of quantitative ecosystem research in the Czechoslovakia IBP [International biologicall programme] wetland project. Berlin: Springer-Verlag, 1978. xiv, 464 s. Ecological studies; Vol. 28. ISBN 3-540-08569-6.

 • HEJNÝ, Slavomil a PECHAROVÁ Emilie. RNDr. Stanislav Kučera. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1992, roč. 32, s. 39—42.

 • HEJNÝ, Slavomil, ed. a JEHLÍK, Vladimír, ed. Karanténní plevele Československa. 1. Vyd. Praha: Academia, 1973. 156, [1] s. Studie ČSAV; Čís. 8/1973.

 • HEJNÝ, Slavomil, ed. a SLAVÍK, Bohumil, ed. Květena České socialistické republiky. 1. Vyd. Praha: Academia, 1988. 557 s.

 • HEJNÝ, Slavomil. 70 let Československé botanické společnosti. Historická období ve vývoji společnosti. Zprávy Československé botanické společnosti při ČSAV, 1982. Příloha, 146 s. ISSN 0009-0662.

 • HEJNÝ, Slavomil. Klasifikace vodních a bažinných společenstev makrofyt v Československu. In: Zprávy Československé botanické společnosti: Materiály 2. Praha: Československá botanická společnost, 1981, roč. 16.

 • HEJNÝ, Slavomil. Prof. RNDr. Bohumil Jílek – 60 let. Preslia: časopis Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost, 1966, roč. 38. ISSN 0032-7786.

 • HEMMERLE, R. Götz Fehr – Unvergessener Kunsthistoriker aus Budweis. Sudetendeutsche Zeitung. 1992, č. 6.

 • HENDRYCH, Jan, ed. 3x ve středu Českých Budějovic =: 3x in the center : [sborník ateliérových prací : bakalářské práce a semestrální projekty Ateliéru Jana Hendrycha a Jiřího Janďourka, zimní a letní semestr 2012-2013 a zimní semestr 2013-2014. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, 2014. 125 s. ISBN 978-80-7494-088-0.

 • HEŘMAN, Jan. Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: ÚCN, [1980]. 32 s., [71] s. obr. příl.

 • Historie - Biskupství českobudějovické. Úvod - Biskupství českobudějovické [online]. Copyright © 2019 [cit. 02.04.2019]. Dostupné z: https://www.bcb.cz/dieceze/historie/

 • Historie a současnost podnikání na Českobudějovicku. 2. vyd. Žehušice: Městské knihy, 2011. 223 s. ISBN 978-80-86699-64-6.

 • Historie severního Českobudějovicka. České Budějovice: s.n., 2010. 47 s.

 • HLADÍK, Jaroslav. Eufrozyna Apatykářka v Č. Budějovicích. Odborné aktuality 7, č. 3. In: HLADÍK, Jaroslav a RUSEK, Václav, ed. Jihočeský sborník příspěvků k dějinám farmacie. Čes. Budějovice: Kraj. ústav nár. zdraví, 1980. 296 s.

 • HLADÍK, Jaroslav. Třetí budějovická lékárna. Odborné aktuality 4, č. 5. In: HLADÍK, Jaroslav a RUSEK, Václav, ed. Jihočeský sborník příspěvků k dějinám farmacie. Čes. Budějovice: Kraj. ústav nár. zdraví, 1980. 296 s.

 • HLADÍK, Jaroslav. Z minulosti lékárnictví v Č. Budějovicích. Odborné aktuality 11, č. 4. In: HLADÍK, Jaroslav a RUSEK, Václav, ed. Jihočeský sborník příspěvků k dějinám farmacie. Čes. Budějovice: Kraj. ústav nár. zdraví, 1980. 296 s.

 • HLÁSEK, Daniel – CHVOJKA, Ondřej – THOMOVÁ, Zuzana – ZAVŘEL, Petr. Pravěké a raně středověké nálezy z historického centra Českých Budějovic, Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č. 28, 2015. ISBN 978-80-87311-68-4.

 • Hlaváč V., 1949: Klimatografie krajského města České Budějovice. MěNV ČB 1949. Nepublikováno.

 • HLAVÁČ, Jan. Ráno bylo stejný : Pavel Žalman Lohonka očima Jana Hlaváče. Vyd. 1. Brno : Alman, 2005. 157 s. ISBN 80-86766-08-X.

 • HLAVÁČEK, Luboš. Současná grafika. II. 1. vyd. Praha : Odeon, 1978. 72 s. Soudobé české umění.

 • HLAVAČKA, Milan, ed. a KOPÁČEK, Jiří, ed. Lanna et Lanna: rodina a podnikání. Vydání první. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2022. 344 stran. ISBN 978-80-7286-399-0.

 • HLAVAČKA, Milan. Vojtěch Lanna mladší (1836—1909). Akademický bulletin, 2010, č. 9, s. 21–24.
  ISSN 1210-9525.
  Dostupné také z: http://abicko.avcr.cz
  /2010/09/06/index.html

 • HLAVNIČKOVÁ, Kateřina. Jak na sebe vážení pánové pokřikovali Uhu a Lulu. Spolek Schlaraffia Budovicia v letech 1882 – 1918. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2010, s. 99—118. ISBN 978-80-87311-11-0

 • Hledíková Z., 1991: K životnímu jubileu Jaroslava Kadlece. Mediaevalia Historica Bohemica 1.

 • HLINKOVÁ, Olga. Architektura 20. a 30. let v Českých Budějovicích. České Budějovice, 1994. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy.

 • HOBIZAL, František. Budějovická trilogie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 151 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7195-103-2.

 • HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. Graz ; Wien ; Köln : Styria, 1989. 303 s. ISBN 3-222-11910-4.

 • HOFFMANN, Bedřich. A kdo vás zabije... : život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech. 4. vydání. Přerov : Společenské podniky, 1946. 590 s., 24 s. obr. příl.

 • HOLASOVÁ, Martina. Každodenní život městského obyvatelstva za časů morové epidemie v 16. a 17. století : (České Budějovice 1680). České Budějovice 2004. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • HOLÝ, Ivan a ČERNÝ, Pavel. Církev bratrská v ČSSR. Vyd. 1. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČSR, 1985. 159 s. Na pomoc pracovníkům v oblasti státní církevní politiky; Roč. 10, č. 93.

 • HOLZKNECHT, Václav. Ema Destinnová. 3. vyd. Praha : Panton, 1981. 311 s.

 • HOMOLKA, J. Sochařství doby posledních Přemyslovců. In: JANÁČEK, Josef, ed. et al. Umění doby posledních Přemyslovců. 1. vyd. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 1982. 369 s.

 • HOMOLKOVÁ, Marie. Ladislav Havel : profil osobnosti. České Budějovice, 2005. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • HONS, Petr. -44+ čtyři blízké životy. 1. vyd. Praha: Deus, 2008. 187 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-87087-48-0.

 • HONYS Vít, Die Orgel der St. Nikolaus – Kirche in Č. Budějovice in 17. und. 18. Jahrhundert. In: Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und den geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Konferenzbericht Prag 17.—22. September 2000, Edition IME, Reihe 1, Bd. 8., Sinzig, 2002. ISBN 3-89564-073-5

 • HONYS, Vít. Die Orgellandschaft des 17.— 18. Jahrhunderts in Südböhmen. Die böhmische Länder als Orgellandschaft, Praha 2005. ISBN 80-86385-28-0

 • HONYS, Vít. Dobrá Voda u Českých Budějovic: kostel Panny Marie Bolestné. České Budějovice: Okresní úřad, 1996. 63 s.

 • HONYS, Vít. Historie varhanářství a varhan okresu České Budějovice. Strojopis grantového výzkumného úkolu, 1996. Památkový ústav ČB.

 • HONYS, Vít. K historii stávajících chórových varhan kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně. Klášter Zlatá Koruna – dějiny, památky, lidé. České Budějovice, 2007. ISBN 978-80-85033-09-0

 • HONYS, Vít. Příspěvek k upřesnění podílu K. I. Dientzenhofera na realizaci poutního kostela P. Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Zprávy památkové péče: Časopis státní památkové péče,1994, roč. 54, č. 3, s. 90—91.

 • HONYS, Vít. Relikty vlivů pasovského varhanářství v barokní varhanářské produkci jižních Čech. In: Památky jižních Čech 1. České Budějovice, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2008. ISBN 978-80-85033-13

 • HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Čtvrtý díl [Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)]. 1. vyd. Praha: Baronet, 1995. 239 s. ISBN 80-85890-21-6.

 • HORNA, Richard. Pranýř: o některých zachovaných pranýřích v našich a okolních zemích. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1941. 141 s., lvi s. obr. příl. Knihovna Sborníku věd právních a státních. Nová řada. A, Obor právovědecký; č. 20.

 • HOROVÁ, Anděla ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 2 sv. ISBN 80-200-0536-6.

 • HOROVÁ, Anděla ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 985 s. ISBN 80-200-1209-5

 • HORYNA, Martin. 22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9 [hudebnina]. 1. vyd. České Budějovice : Státní vědecká knihovna, 2000. xxvi, 88 s. Hudební památky minulosti v jižních Čechách ; 1.

 • HORYNA, Martin. Česká vícehlasá píseň před Adamem Michnou. In: Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft. Praha: Academia, 2001, roč. 38, č 1-2. ISSN 0018-7003. Dostupné také z: http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects. [str. 58-63]

 • HORYNA, MArtin. Die Kompositionen von Peter Wilhelmi von Graudenz als Teil der spätmittelalterlichen Polyfonie-Tradition in Mitteleuropa und insbesondere im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft. Praha: Academia, 2003, roč. 40., č. 4. - . ISSN 0018-7003. Dostupné také z: http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects. [str. 291-328]

 • HORYNA, Martin. Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století. Praha, 1980. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

 • HORYNA, Martin. Prachatický kancionál (1610) : Cantilenae piae 4, 5, 6 et 8 vocum. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005. xlv, 296 s. Kritická edice Hudební památky minulosti v jižních Čechách ; 3. ISBN 80-7040-796-4.

 • Hotel České Budějovice. Grand Hotel Zvon. [on-line]. [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.hotel-zvon.cz/

 • HOUSKOVÁ, Hana. Cožpak smí kapitán opustit loď, která se topí? Židovská ročenka. Praha: [Ústřední církevní nakladatelství, 1954-] . ISSN 0514-3616.

 • HOUSKOVÁ, Hana. Česká studentská knihovna a její přínos ke vzniku národního vědomí v Českých Budějovicích. In: Minulost a současnost Českých Budějovic: studie a materiály. I. V Českých Budějovicích: Městský národní výbor, 1969. 131 s.

 • HOUSKOVÁ, Hana. Česlicí času : život a dílo Karla Fleischmanna. Praha : Votobia, 1998. 145 s. ISBN 80-7198-306-3.

 • HOUSKOVÁ, Hana. Jih promlouvá i po letech. Na okraj jihočeské meziválečné avantgardy.Deník Jihočeská pravda. České Budějovice: Vydavatelství Vltava České Budějovice,1992, č. 237.

 • HOUSKOVÁ, Hana. Květnové volby 1935 a jejich místo v politickém vývoji Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1966, roč. 35, s. 158—173. ISSN 0323-004X.

 • HOUSKOVÁ, Hana. Svědectví dopisů. K problematice německožidovské literatury z Čech. Tvar: literární týdeník. Praha: Československý spisovatel, 1990- . ISSN 0862-657X. Dostupné také z: http://www.itvar.cz. [1995, roč. 6, č. 13, příloha Tvaru, sv. 12.]

 • HOUSKOVÁ, Hana. V průsečíku osudových chvil. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, roč. 24, č. 2., s. 14—18. ISSN 0862-5417.

 • HOUSKOVÁ, Lenka. Českobudějovické knižní edice 30. a 40. let 20. století: diplomová práce [rukopis]. [České Budějovice], 2005. 90 l., [6] l. obr. příl.

 • HRABICA, Pavel a HRABICA, Zdeněk. Muž, který velel mužům : životní příběh armádního generála Karla Klapálka. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1988. 197 s. Archiv ; sv. 56.

 • HREŇO, Ján. Život a dílo Bohuslava Jeremiáše. Praha, 1989. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997. 235 s. ISBN 80-7216-006-0.

 • HRUDNÍKOVÁ, Mirjam a POKORNÝ, Pavel R. Katolická ročenka 95: data, čísla, fakta. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995. 197 s. ISBN 80-85527-98-7.

 • HRUDNÍKOVÁ, Mirjam. Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 319 s. ISBN 80-7192-222-6.

 • HRUŠKA, Emanuel. Problémy súčasného urbanizmu. Vyd. 1. Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied, 1966. 411 s.

 • HRUŠKOVÁ, Monika – PTÁK, Martin. Staronový nález z Českých Budějovic: doplněk k nálezu románských šperků z roku 1937?, Archeologické výzkumy v jižních Čechách č. 25, 2012. ISSN 0231-8237

 • HRUŠOVÁ, Helena – MAŘÍKOVÁ, Bohuslava. František Dvořák. Můj dialog se světem, katalog výstavy. České Budějovice: Galerie Nahoře, 2022. nestr.

 • HRUŠOVÁ, Helena. František Dvořák (1932—1986). Život a dílo. Bakalářská práce. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2019. 106 s. dostupné z: https://theses.cz/.

 • HŘEBAČKA, P. Elektrizace jižních Čech. In: Jihočeská technická práce. V Českých Budějovicích: Odbor Spolku československých inženýrů, 1938. 279 s.

 • HUBENÁ, Dagmar. Galerie. 1. vyd. Praha : Orbis, 1964. 198 s., [28] s. obr. příl. Kultura kolem nás.

 • HUBER, Kurt Augustin. Bischofsernennungen für Budweis 1851—1885. In: HUBER, Kurt Augustin. (ed.) Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schleisien VII. Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785—1885. Königstein im Taunus : Institut für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien, 1985, s. 101.

 • HUBER, Kurt Augustin. Die Gründung des Bistums Budweis 1784—1785. In: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren - Schlesien. 7. Bd. / Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785-1985. 1. Aufl. Königstein/Taunus: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 1985. 334 s. ISBN 3-921344-12-3

 • HUBER, Kurt Augustin. Johann Prokop Graf Schaaffgotsche, erster Bischof von Budweis. In: HUBER, K. A. (ed.), Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien 7, Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785—1985. Königstein im Taunus: Inst. für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 1985.

 • HUBER, Kurt Augustin. Růžička, Constantin Ernest (1761—1845). In: Gatz, E. (ed.), Die Bischöfe der heiligen römischen Reiches 1648—1803. Ein biographisches Lexikon. Berlin: Duncker-Humbolt, 1990, s. 409.

 • HUBER, Kurt Augustin. Schaffgotsch (Schaffgotsche), Johan Prokop Graf von (1748—1813). In: GATZ, Erwin (ed.), Die Bischöfe der heiligen römischen Reiches 1648-1803. Ein biographisches Lexikon. Berlin: Duncker-Humblot, 1990.

 • HUDEČEK, Jiří. Jihočeská pravda 1967 : průzkum čtenářů a obsahová analýza krajského deníku. Praha : Ústav pro teorii a dějiny hromadných sdělovacích prostředků University Karlovy, 1969. 116, 15 s.

 • HŮLKA, Josef Antonín. Církevní řády, bratrstva a spolky v diecési česko-budějovické. V Č. Budějovicích : Nákladem bisk. konsistoře, 1893. 86 s.

 • HUYER, Reinhold. Aus Alt-Budweis. Budweis : [s.n.], 1912. 38 s.

 • HUYER, Reinhold. Aus Alt-Budweis. Der Name der Stadt Budweis. Budweiser Zeitung. 1901, roč. 40, č. 89, 90.

 • HUYER, Reinhold. Budweis als befestigte Stadt. Waldheimat 4/11. B. Budweis. 1927.

 • HUYER, Reinhold. Bürgermeister Franz von Sterneck gest. 21. Juli 1815: Ein Gedenkblatt zur hundertsten Wiederkehr seines Todestages. Budweis: A. Gothmanns Buchdruckerei, 1915. 11 s.

 • HUYER, Reinhold. Das Budweiser Rathaus. Budweiser Zeitung. 1920, roč. 60, Nr. 84- 85.

 • HUYER, Reinhold. Das Fischertor (Mühltor) in Budweis. Waldheimat 4/2. B. Budweis. 1927

 • HUYER, Reinhold. Das Handwerk der Budweiser Tuchmacher bis 1600. Budweiser Zeitung. 1928, roč. 68, č. 25—26.

 • HUYER, Reinhold. Das Revolutionsjahr 1848 in Budweis. In: KRATOCHWIL, Karl a MEERWALD, Alois. Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis: mit einer Sammlung von alten und neueren Sagen. Böhmisch Budweis: Karl Kratochwil & Comp, 1930. 568 s..

 • HUYER, Reinhold. Der Landtag von 1641 und die Kirche St. Anna. Budweiser Zeitung. 1923, roč. 63, Nr. 68—69.

 • HUYER, Reinhold. Der Spielhayblturm in Budweis. Waldheimat 4/1. B. Budweis.. 1927

 • HUYER, Reinhold. Die „Leitmanitzer“ oder „Fürstenmühle“. Budweiser Zeitung. 1926, roč. 65, Nr. 11.

 • HUYER, Reinhold. Die Friedhöfe in Budweis. Budweiser Zeitung. 1921, roč. 61, Nr. 88, 89.

 • HUYER, Reinhold. Die Chronisten der Stadt Budweis. Budweiser Zeitung. 1926, roč. 65, Nr. 9, 15, 32, 44, 56, 77, 92, 93.

 • HUYER, Reinhold. Die Kirche zu St. Johann und Prokop in der Budweiser Altstadt. Budweiser Zeitung. 1922, roč. 62, Nr. 61.

 • HUYER, Reinhold. Die Sage vom „Irrstein“ und ihre geschichtliche Unterlage. Budweiser Zeitung. 1910, roč. 49, č. 4.

 • HUYER, Reinhold. Die Sct. Wenzelskrone in Budweis (1631—1635). Budweiser Zeitung. 1911, roč. 38.

 • HUYER, Reinhold. Die Teichwirtschaft der Stadt Budweis im 16. Jahrhunderte. Budweiser Zeitung. 1927, roč. 67, č. 59.

 • HUYER, Reinhold. Don Baltasar Marradas und die Stadt Budweis. Budweiser Zeitung. 1924, roč. 64, Nr. 66—67.

 • HUYER, Reinhold. Gauendorf. Budweiser Zeitung. 1928, roč. 68, č. 6.

 • HUYER, Reinhold. Geschichte des Armeninstitutes und des Krankenhauses der Stadt Budweis. Budweis : Moldavia, 1913. 112 s. Beiträge zur Geschichte der Stadt Budweis ; I. Band.

 • HUYER, Reinhold. Geschichte des Postwesens in Budweis. Budweis: "Moldavia", [19--]. 56 s.

 • HUYER, Reinhold. Geschichte des Stadtturmes. Budweiser Kreisblatt. 1917, Nr. 31.

 • HUYER, Reinhold. Hackelhoef und seine Schule. Budweiser Zeitung. 1922, roč. 62, Nr. 69.

 • HUYER, Reinhold. Joachim Rudner – Orgelbauer in Budweiss. Budweiser Zeitung. 1919, roč. 58, Nr. 62.

 • HUYER, Reinhold. Kurze Geschichte Dirrnfellern. Budweiser Zeitung. 1924, roč. 64, Nr. 21.

 • HUYER, Reinhold. Regentenbesuche in Budweis. Budweis : L.E. Hansen, 1898. 192 s.

 • HUYER, Reinhold. Urtvinowitz und Wstuhi. Budweiser Zeitung. 1927, roč. 67, č. 81.

 • HUYER, Reinhold. Vom den Schosshöfen der Stadt Budweis. Budweiser Zeitung. 1927, roč. 67, č. 11.

 • HUYER, Reinhold. Zur Geschichte der Budweiser Fleischhacker Zunft. Budweiser Zeitung. 1924, roč. 64, Nr. 52.

 • HUYER, Reinhold. Zur Geschichte der Budweiser Zünfte. Budweiser Zeitung. 1925, roč. 64, Nr. 25—26.

 • HUYER, Reinhold. Zur Geschichte der ersten Judengemeinde in Budweis. Prag : Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1911. 40 s., 1 plánek.

 • HUYER, Reinhold. Zur Geschichte des Buchdruckerei-und Zeitungswesens in Budweis. Budweiser Kreisblatt. 1902, 1.1., 5.1., 9.1.

 • HUYER, Reinhold. Zur Glockenweihe in der Altstädter Kirche. Budweiser Zeitung. 1927, roč. 67, č. 46.

 • HUYER, Reinhold. Zwei Pestverordnungen aus alter Zeit ( 1582 und 1679). Budweiser Kreisblatt. 1899,roč. 48, č. 1—2.

 • Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti. [České Budějovice]: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, [mezi 2000 a 2017?]. 1 skládačka.

 • HÝZRLE Z CHODŮ, Jindřich, VOGELTANZ, Jan, ed. a PETRÁČKOVÁ, Věra, ed. Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979. 453, [7] s. 24 s. barev. fot. příl. Živá díla minulosti; Sv. 86.

 • CHÁBERA, Stanislav. Příspěvek k poznání teras Vltavy a Malše v Českobudějovické pánvi. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy.  České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 5. ISSN 0139-8172.

 • CHÁBERA, Stanislav. Souhrnný obsah ročníků 1–15 (1958—1975). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1977. ISSN 0139-8172.

 • Chadraba O., 1928—1929: František V. Zdráhal. Zlatá stezka, 2.

 • CHÁN, Václav, ed. Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. In: Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,1999, 16.

 • CHÁN, Václav. 25 let Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti při ČSAV v Českých Budějovicích (1959—1984). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1985, roč. 15. ISSN 0139-8172.

 • Chronik der Familie Stegmann in Budweis : authentischen Quellen entnommen, verfasst, und den Familiengliedern gewindmet. Budweis : Druck von F. Zdarssa, 1899. 13 s.

 • CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží : vyprávění z historie Českých Budějovic. České Budějovice : ACTYS, 1992. 288 s. ISBN 80-901234-0-6.

 • CHVOJKA, Jiří. Mimořádný přírustek do numismatických sbírek Jihočeského muzea. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1986, roč. 23, č. 1., s. 78—79. ISSN 0862-5417.

 • CHVOJKA, Jiří. Ražby poslední českobudějovické mincovny. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 1986. 175 s.

 • CHVOJKA, Jiří. Staré náhrobky v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1979, roč. 48, č. 3–4, s. 241—255, 297—307 (dokončení). ISSN 0323-004X.

 • CHVOJKA, Jiří. Z nových přírustků numismatických sbírek Jihočeského muzea. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1985, roč. 22, č. 1., s. 81—82. ISSN 0862-5417.

 • CHVOJKA, Jiří. Záznamy o historii hotelu Zvon: v majetku ředitelství hotelu.

 • CHVOJKA, Jiří. Čestní občané města Českých Budějovic. České Budějovice: Město České Budějovice prostřednictvím společnosti A Tempo, 1998. 62 s. ISBN 80-238-2765-0.

 • CHVOJKA, Jiří. Čestní občané města Českých Budějovic: Autorský rukopis, 1997.

 • CHVOJKA, Jiří. Medaile Českobudějovicka. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2008. 274 s. ISBN 978-80-86260-96-9.

 • CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. 2. rozšířené vydání. České Budějovice: Karmášek, 2015. 260 stran. ISBN 978-80-87101-41-4.

 • CHVOJKA, Ondřej a KOVÁŘ, Daniel. Archeologický doklad zaniklého barbakánu v Českých Budějovicích. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003, roč. 40, č. 4., s. 358—370. ISSN 1212-0596.

 • CHYTIL, Alois, ed. Královské město České Budějovice v Chytilově adresáři 1915. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2006. [20] s. Pramínek, sv. 11. ISBN 80-239-7769-5.

 • CHYTIL, Josef, ed. et al. Mokřady České republiky: přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor, 1999. 327 s. ISBN 80-239-4675-7.

 • CHYTRÝ, Milan, KUČERA, Tomáš, KOČÍ, Martin a GRULICH, Vít a LUSTYK, Pavel, eds. Katalog biotopů České republiky. 2. Vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, 445 s.

 • Ing. Otakar Husák. Úřad vlády České republiky [online]. Praha: Vláda České republiky, 2017 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/jan-cerny-1/ing--otakar-husak-38256/

 • Intersalon 97. České Budějovice 1997.

 • IRRA, Miroslav, ed. 1. stíhací letecký pluk v Českých Budějovicích 1952–1994: sborník prací, dokumentů a vzpomínek: k 60. výročí vzniku 1. SLP. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2004. 108 s. ISBN 80-86260-35-6.

 • IRRA, Miroslav. České Budějovice a československé vojenské letectvo v letech 1945–1950. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2006. 218 s. ISBN 80-86260-61-5.

 • IRRA, Miroslav. Letiště na jihu: letiště České Budějovice - Planá 1937—2017. 1. vydání. Nevojice: Jakab, [2017], ©2017. 128 stran. ISBN 978-80-87350-54-6.
   

 • Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. J. 1861 – J. 1915. Wien.

 • JAKEŠ, Jiří. 60 let od posvěcení kostela Sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech biskupem Josefem Hlouchem, ThDr: 12. říjen 1947 - 12. říjen 2007 : farnost - živý organismus církve. České Budějovice: Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha, 2007. [18] s. ISBN 978-80-254-1323-4.

 • JAKLOVÁ, Alena a JANEČKOVÁ, Marie. Zvláštnosti v jazyce města České Budějovice a jeho okolí z hlediska historického. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1997, 34, s. 258–263. ISSN 1212-0596.

 • JAKLOVÁ, Alena. Mluva mládeže v jižních Čechách. V Českých Budějovicích : Pedagogická fakulta, 1979. 84 s. Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích.

 • JAKSCH, Friedrich. Lexikon sudetendeutscher Schriftsteller und ihrer Werke für die Jahre 1900-1929. Reichenberg: Gebrüder Stiepel, 1929. 358, [VI] s.

 • JAKŠIČOVÁ, Dana a NOVOTNÝ, Miroslav. Služebníci pod zákonem: zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2021. 423 stran. Jihočeský sborník historický, supplementum 13. ISBN 978-80-7646-016-4.

 • JAKŠIČOVÁ, Dana. "Vezmi dítě a vychovej mi je!": učitelská a výchovná činnost Kongregace Školských sester de Notre Dame v Českých Budějovicích v letech 1871—1950. České Budějovice, 2003. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • JAKŠIČOVÁ, Dana. Dcery své doby?: školské sestry v českých zemích v letech 1851—1938 (1950). Díl I–II. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, suppl. 5, 2012, roč. 81. ISBN:978-80-87311-29-5.

 • JAKŠIČOVÁ, Dana. Dílo důvěry a lásky: působení Kongregace Školských sester de Notre Dame v českobudějovické diecézi v letech 1853-1948. České Budějovice, 2005. Rigorózní práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • JANÁČEK, Jiří. Básně o Českých Budějovicích. 1. vyd. [S.l.]: Jiří Janáček, 2007. 108 s.

 • JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. Vyd. 1. Praha : Svoboda, 1987. 568 s., [160] s. obr. příl.

 • JANÁK, Jan a HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 519 s. ISBN 80-04-21189-5.

 • JANÁK, P. Fontána českobudějovického náměstí. Umění: Časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1938, č. 11. 

 • JANDOVÁ, Lucie L. Působení řádu piaristů v Českých Budějovicích ve 2. polovině 18. století. České Budějovice, 1998. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • JANDOVÁ, Renata. Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. 148 s., xxv s. příl. ISBN 978-80-7394-113-0.

 • JANEČKOVÁ, Marie a JAKLOVÁ, Alena. „Das Lébn ist lajdr kajne Wuršt nicht, es hat núr ajn Ende“. Jazyková charakteristika jihočeského regionu. In: KOMLOSY, Andrea, BŮŽEK, Václav a SVÁTEK, František, eds. Kulturen an der Grenze: Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen, Südmähren. Wien: Promedia, 1995, s. ISBN 3-900478-93-7.

 • JANOUĚK, Bohumír.  Předhusitský urbář vsí Ortvínovice a Vztuhy. Táborský archiv 6, 1994.

 • JANOUŠEK, Bohumír. Korespondence P. Antonína Krejčího z let 1835—1848. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963, roč. 37. ISSN 0323-004X.

 • JANOUŠEK, Bohumír. Nejstarší zachovaná českobudějovická městská kniha z let 1375—1407 (1411). In: Minulost a současnost Českých Budějovic. Studie a materiály I., České Budějovice, 1969.

 • JANOUŠEK, Bohumír. Revoluční tradice jižních Čech. 1. vyd. České Budějovice : Růže, 1971. 239 s., [16] s. fot. příl.

 • JANOUŠEK, Bohumír. Rod Klariců a rychtářský úřad v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 34, s. 1—13. ISSN 0323-004X.

 • JANOUŠEK, Bohumír. Sto slavných dnů roku 1948 : [příspěvek k historii akčních výborů Národní fronty v památném roce 1948]. 1. vyd. České Budějovice : Růže, 1978. 137 s., [16] s. obr. příl.

 • JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M-Ž. 1. vyd. Praha : Brána : Knižní klub, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9.

 • JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, A-L. 1. vyd. Praha : Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5.

 • JAROŠ, Josef a SPITZER Karel. Motýlí fauna (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1987, roč. 27(supplementum 2), s.3—42.

 • JAROŠOVÁ, Ludmila. K vývoji uměleckoprůmyslových a uměleckých sbírek Jihočeského muzea. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1980, roč. 49, č.1, s. 49—58. ISSN 0323-004X.

 • JELEČEK, Martin. Antonín Liška – biskup českobudějovický. České Budějovice, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita.

 • Jerhot F., 1938: Jihočeské železnice. Jihočeská technická práce. ČB.

 • JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům : z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha : Český rozhlas, 2003. 667 s. ISBN 80-86762-00-9.

 • Jihočech 1948.

 • Jihočeská energetika, a. s. Výroční zpráva 2004.

 • Jihočeská pozdní gotika 1450-1530: katalog [výstavy], Hluboká 1965. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1965. 365 s., iv, 114 s. obr. příl.

 • Jihočeská pravda 1945—1991.

 • Jihočeská pravda: orgán Komunistické strany Československa v Čes. Budějovicích. České Budějovice: Komunistická strana Československa. 17.10.1945.

 • Jihočeská technická práce. V Českých Budějovicích : Odbor Spolku československých inženýrů, 1938. 279 s.

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2005: Výroční zpráva o činnosti 2004. ČB.

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. [online] JU v ČB ©2014 [cit.20014-06-23] Dostupné z http://www.jcu.cz/

 • Jihočeská univerzita. Almanach Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 1960—2010. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita, 2010. 183, [28] s. ISBN 978-80-7394-224-3.

 • Jihočeská univerzita. Bulletin: 65 : Pedagogická fakulta = Faculty of Education. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013. 24 s. ISBN 978-80-7394-411-7.

 • Jihočeská univerzita. Čtvrtstoletí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity: 25, 1991-2016 : jak jsme se (na)učili pomáhat... V Českých Budějovicích: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, [2016]. 167 stran. ISBN 978-80-7394-602-9.

 • Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko). 120 let veřejné knihovny v Českých Budějovicích: 1885—2005. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, 2005. 66 s., [48] s. obr. příl. ISBN 80-86964-05-1.

 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. [České Budějovice]: Jihočeská vědecká knihovna, [2015]. 18 nečíslovaných stran.

 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích [on-line]. JVK, ©1997—2014 [cit.2014-04-30]. Dostupné z: http://www.cbvk.cz/

 • Jihočeské Listy 1895—1940.

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, fond K: Zakládací listina českobudějovické synagogy 1888.

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, fond kapitalismu.

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, fond Regionální letecko-historické společnosti, pozůstalost Jiří Maňák.

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, fond S: Činnost letectva nad územím jižních Čech v době 2. světové války.

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, rukopis sign. R 356.

 • Jihočeské pivovary, akciová splečnost – výroční zpráva 1996.

 • Jihočeské podnikové archivy (popisy fondů), 1996. ČB.

 • Jihočeský kalendář, adresář a schematismus na rok 1901. ČB 1900.

 • JÍCHOVÁ, Marie. Chrám sv. Vojtěcha a farnost v proměnách času. 1. vyd. [České Budějovice?]: Římskokatolická farnost svatého Vojtěcha, 2009. 22 s.

 • JÍLEK, Bohumil. Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1958, roč. 1, s. 53—63.

 • JINDERLOVÁ, Hana. Českobudějovické pověsti. První vydání. České Budějovice: Kopp, 2017. 63 stran. ISBN 978-80-7232-488-0.

 • JIRÁSEK, Bohumil. Ladislav Stehlík. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 181 s.

 • JIRÁSKO, Luděk a KLIMEŠ, Josef. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha: Fénix, 1991. 173 s. ISBN 80-85245-11-6.

 • JIREČEK, Hermenegild. Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století: v nákresích dějepravných, životopisných a knihopisných. Praha: vl. nákl., 1903. viii, 528 s.

 • JIRMUS, Petr a KOTRBA, Jan. Přemety pod oblaky. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1988. 226 s. Knižnice Svazarmu; Sv. 106.

 • JIROUŠEK, Bohumil. Českobudějovická pobočka University Karlovy a její zánik roku 1953. In: Věda v Československu v letech 1953—1963. Práce z dějin vědy, sv. 1. Praha.

 • JIROUŠEK, Bohumil. Zemřel Bohumír Janoušek.  In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007, sv. 76. ISBN:978-80-86260-76-1

 • JÍROVEC, Vojtěch Matyáš. Vlastní životopis Vojtěcha Jírovce. V Praze: Topičova edice, 1940. 148 s.

 • Jíšová. Pavlína Jíšová a přátelé. [on-line]. © 2015 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.jisova.cz/

 • Jubilejní výroční zpráva Veřejné odborné školy pro ženská povolání spolku Ludmila v Č. Budějovicích za školní rok 1936-1937. České Budějovice: Veřejná odborná škola pro ženská povolání spolku Ludmila, 1937.

 • JUNGMANNOVÁ, Pavla. Zvony a zvonaři na Českobudějovicku. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2008, roč. 45, č. 3, s. 187—197. ISSN 1212-0596.

 • KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

 • KADLEC, Jaroslav. Jan Florián Hammerschmidt.Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: ISV, Tira, 1940-1962. ISSN 1210-924X. [1953, roč. 61]

 • KADLEC, Jaroslav. Jan Valerián Jirsík: Biskup českobudějovický. 1. vyd. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1993. 126 s. Knihovna Setkání. ISBN 80-901602-0-4.

 • KADLEC, Jaroslav. Profesor Maxmilián Millauer. Jeho přínos české vlastivědě. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Pragensis. 1974, roč. 14, sv. 1—2.

 • KADLEC, Jaroslav. Špitál sv. Václava v Českých Budějovicích. Acta regionalia. 1970—1971.

 • KADRMAS, Pavel. Postoj Obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích k válečnému hospodářství a státní politice v letech 1914—1917. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum 1976, roč. 45, s. 52—56. ISSN 0323-004X

 • KADRMAS, Pavel. Pozdně gotická přestavba kostela sv. J. Křtitele a sv. Prokopa v Č. Budějovicích. Umění: Časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Prha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1983, roč. 32, č. 4.

 • KAHUDA, Jan. Kaprál staré školy. K 80. výročí úmrtí Karla Köpla, archiváře a historika města Českých Budějovic. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2013, 5, s. 72–90. ISSN 1804-3186.

 • KAHUDA, Tomáš. K úmrtí Kašpara Daublebského ze Sternecku. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999, sv. 68. ISBN:80-86260-05-4

 • KAHUDA, Tomáš. Stvrzenky Jana Jiřího Daublebského ze Sternecku. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, sv. 32., č. 3., s. 182—185. ISSN 1212-0596.

 • Kakuška K., 1994: Stromovka (Dlouhá louka, Dlouhé louky) v Českých Budějovicích. Rukopis, dep. ÚM ČB.

 • KAKUŠKA, Karel. Byla jedna vila... Neslavný osud obydlí spolumajitelky firmy Hardtmuth – hraběnky Matildy. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 29. 8. 1994. ISSN 1210-5023.

 • KAKUŠKA, Karel. Tvůrce českobudějovické synagogy. Mauzoleum Maxe Fleischera. Deník Jihočeská pravda 13. 6. 1992.

 • KAKUŠKA, Karel. Za docentem PhDr. Jakubem Pavlem, DrSc. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 11, č. 4., s. 253—255. ISSN 0862-5417.

 • KALAČ, Pavel et al. Almanach: 40 ZF: 1960-2000. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. 169 s. ISBN 80-7040-438-8.

 • Kalendář Svazu československého lékárnictva na rok 1930. Praha 1929.

 • KALISTOVÁ, Dana et al. Ta továrna: historie Riegrovy 51 v Českých Budějovicích. Vydání první. České Budějovice: Jan Štifter, 2018. 63 stran. ISBN 978-80-906857-1-0.

 • KAMARÝT, Antonín. Sbírka mincí a medailí MUDra Julia Červeného v Jihočeském muzeu. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 2, č. 1., s. 65—68. ISSN 0862-5417.

 • KAŇÁK, Miloslav, ed. Padesát let Československé církve: sborník studií pracovníků Husovy fakulty věnovaný k půlstoletí CČs. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1970, 188 s.

 • KAPLAN, Karel a PACL, Vladimír. Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice : ACTYS, 1993. 191 s. ISBN 80-901234-2-2.

 • KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 - 1953. 1. vyd. Brno : Doplněk ; Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1993. 440 s. Studie - materiály - dokumenty ; Sv. 3. ISBN 80-85270-22-6.

 • KARDA, Ladislav. 150 let profesionálních hasičů v Českých Budějovicích. Vydání 1. České Budějovice: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 2016. 203 stran. ISBN 978-80-260-9541-5.

 • KÁRNÝ, Miroslav et al. Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1995, 2 sv. ISBN 80-7023-209-9; ISBN 80-7023-225-0.

 • KÁROVÁ, Zuzana. Notářství v Českých Budějovicích v letech 1851—1951. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, č. 3, 2008, s. 37—48. ISSN 1804-3186.

 • Katalog 1965: České Budějovice v literatuře – katalog výstavy. ČB.

 • Katalog diecéze českobudějovické L.P. 1996: neměnná část. Vyd. 1. České Budějovice : Biskupství českobudějovické, 1996. 267 s.

 • Katalog diecéze českobudějovické L.P. 1997: proměnná část. Vyd. 1. České Budějovice : Biskupství českobudějovické, 1997. 185 s.

 • Katalog diecéze českobudějovické L.P. 2003: proměnná část. [České Budějovice] : Biskupství českobudějovické, 2003. 125 s.

 • Katalog diecéze českobudějovické L.P. 2005: proměnná část. 1. vyd. České Budějovice: Katolická církev, 2004. 131 s.

 • Katastrální evidence ploch a kultur v k. ú. České Budějovice 1—7, České Vrbné a Haklovy Dvory.

 • Katedra filosofie a religionistiky – Teologická fakulta. Teologická fakulta [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 24.05.2019]. Dostupné z: http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-filosofie-a-religionistiky/lide-na-katedre; https://cs.wikipedia.org/wiki/
  Tomáš_Machula

 • Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Vyd. 1. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2014. 271 s. Miscellanea, sv. č. 11. ISBN 978-80-85033-54-0.

 • Katolická církev v České republice. Vyd. 2. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. [22] s. ISBN 80-7192-353-2.

 • Katz V., 1923: K dějinám mincovny pražské a budějovické za vlády Rudolfa II . Věstník Československé numismatické společnosti 5.

 • KAVKA, František. Městské hospodářství Českých Budějovic v letech 1496—1570. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 34, s. 31—58. ISSN 0323-004X.

 • KAVKA, František. Třídní struktura Českých Budějovic v prvé polovině 16. století: Příspěvek k dějinám českých měst v prvé polovině 16. století. In: Sborník historický IV. 1956.

 • KAVKA, František. Zlatý věk Růží : kus české historie 16. století. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství České Budějovice, 1966. 232 s.

 • KAZILOVÁ, Zdeňka. Jihočeské divadlo. České Budějovice: E.W.A., 1990. 152 s. ISBN 80-900175-0-9.

 • Kdo je kdo v Obci spisovatelů: who's who. Vyd. 2., rozš. Praha: Obec spisovatelů, 2005. 159 s. ISBN 80-239-4027-9.

 • KING, Jeremy Rupert Nicolas. Budweisers into Czechs and Germans : a local history of Bohemian politics, 1848-1948. New Jersey : Princeton University Press, c2002. 284 s. ISBN 0-691-04892-4.

 • KING, Jeremy Rupert Nicolas. Od Budweiserů k Čechům a Němcům. In: Jihočeský sborník historický.České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002, sv. 71. ISSN:0323-004X

 • KLABOUCH, Vratislav. 500 let obce Libniče. Libnič: [b.n.], 1990. 35 s.

 • KLÁPŠTĚ, Jan. Románská čelenka z Českých Budějovic a hledání jejího výkladu. Klápště, Jan. In: Studia mediaevalia Pragensia. Praha, Karolinum 4, 1999.

 • KLÁŠTERSKÝ, Ivan a HRABĚTOVÁ, Anežka a DUDA, Josef. Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., II. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum, 1982. 2 sv. (132 s., s. 133—242, [25] s. obr. příl.). Severočeskou přírodou, příl. 1, 1982.

 • KLAUSNER, R. Vodovod a kanalizace města České Budějovice. In: Jihočeská technická práce. V Českých Budějovicích: Odbor Spolku československých inženýrů, 1938. 279 s.

 • KLEČACKÝ, Martin. Český ministr ve Vídni: ve službách císaře, národa a politické strany. Vydání první. Praha: Academia, 2017. 303 stran. České moderní dějiny; 3. ISBN 978-80-200-2793-1.

 • Kleinová A. 1992: Sem Tam slaví desátý rok hraní. Jihočeská pravda 26. 2.1992.

 • KLETEČKA, Zdeněk. Cerambycidae (Coleoptera) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1995, roč. 35, č. 1—2, s. 44. ISBN 80-900155-7-3.

 • KLETZL, Otto. Studien zur böhmischen Buchmalerei. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. 1933, 7, s. 1-76.

 • KLIEROVÁ, Marika. Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích v letech 1800—1835: příspěvek k dějinám a působení piaristického řádu v Českých Budějovicích. České Budějovice, 1998. Diplomová práce. Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta. Historický ústav.

 • KLIMEŠ V. Soutěž na vypracování projektu organizačního domu KOR a všeodborového klubu v Českých Budějovicích. In: Architektura ČSR – Časopis svazu architektů ČSR. Praha: Klub Architektů, 1959, roč. 18, č. 5-6. ISSN 0300-5305

 • KLIMEŠOVÁ, Petra. Gymnasium J. V. Jirsíka v letech 1868—1918. České Budějovice, 2011. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • KLÍPA, Jan a POKORNÝ, Adam. Ymago de Praga: desková malba ve střední Evropě 1400—1430. V Praze: Národní galerie, 2012. 255 s. ISBN 978-80-7035-502-2.

 • KLOUDA, Josef. Plavení dříví po Malši. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 2, č. 1., s. 14—21. ISSN 0862-5417.

 • Kneissl K., 1907: Die Kupferstich-Sammlung aus dem Privatbesitz des Kaufmannes Herrn Karl

 • KNOPP, František. Česká literatura v exilu 1948-1989 : bibliografie. 1. vyd. Praha : Makropulos, 1996. 634 s. ISBN 80-86003-00-0.

 • KOBLASA, Pavel a KOVÁŘ, Daniel. Kniha o Černé věži. Rudolfov: Jelmo, 1997. 102 s. ISBN 80-238-1620-9.

 • KOBLASA, Pavel. Osudy a složení českobudějovického městského zastupitelstva v letech 1918—1939. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • KOBLENC, Václav. 10 let umění ve městě. [Praha]: Flera s.r.o., [2017]. 197 stran. ISBN 978-80-270-1911-3.

 • KODERA, Pavel. Prostory a prostorovost měšťanských domů v raně novověkých jižních Čechách a v Praze. České Budějovice, 1997. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • Kohoutí Kříž: šumavské ozvěny [on-line]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, ©2001-2014 [cit. 2014-04-30]. Překlady a české texty Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš. Dostupné z: http://www.kohoutikriz.org/

 • Kohoutí kříž. Gustav Brauner. [on-line] Dostupné z: http://www.kohoutikriz.org

 • Koch M., 1903—1904: Aus dem Archiv des deutschen k. k. Staatsgymnasiums in Budweis. In: XXXIII . Programm des deutschen k. k. Staatsgymnasiums in Budweis, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres.

 • KOKOŠKOVÁ, Zdeňka a KOKOŠKA, Stanislav. Obroda - klub za socialistickou přestavbu: dokumenty. Praha: Maxdorf, 1996. 211 s. Historia nova; sv. 8. ISBN 80-85800-59-4.

 • KOLDA, Vlastimil a KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice očima našich předků, aneb, Se starými fotografiemi kolem Bludného kamene. Vyd. 2., V nakl. Bohumír Němec 1. České Budějovice : Veduta, 2003. 103 s. ISBN 80-903040-7-9.

 • KOLDA, Vlastimil. Historický atlas měst České republiky, svazek č. 3 České Budějovice (recenze). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum 1996, roč. 65, s. 234—235. ISSN 0323-004X.

 • KOLDA, Vlastimil. Hodináři a hodiny v Českých Budějovicích na konci 14. a na počátku 15. století. Archivum trebonense 2014.

 • KOLDA, Vlastimil. Jak císař Josef II. ještě v roce 1926 trápil českobudějovickou městskou radu. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1996, roč. 33, č. 2., s. 95—99. ISSN 1212-0596.

 • KOLDA, Vlastimil. O zaniklém budějovickém spolku Schlaraffia Budovicia. Zpravodaj Historického klubu. České Budějovice: Historický klub při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 2015, č. 4, s. 12—15.

 • KOLDA, Vlastimil. Tato kniha jest koupena z Budějc od knihaře: knihaři a knihařství v Českých Budějovicích od 14. století po současnost. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích pro Státní okresní archiv České Budějovice, 2011. 95 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-260-3194-9.

 • Kolej piaristů a vyzdvižení škol latinských v Budějovicích. Budivoj 15. 1879.

 • Koleška Z., 1995: Štěpán Vácslav Josef: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijící), 15. pokračování. Klapalekiana, 31.

 • KOLOUCH, František. Milion duší: osudy biskupa Josefa Hloucha. 1. vyd. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2013. 271 s. Osobnosti; 3. ISBN 978-80-87864-04-3.

 • KOMLOSY, Andrea, BŮŽEK, Václav a SVÁTEK, František, eds. Kulturen an der Grenze: Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen, Südmähren. Wien: Promedia, 1995, 350 s. ISBN 3-900478-93-7.

 • Koncertní síň Otakara Jeremiáše, koncertní program, září 1988.

 • KONDEL, Imrich, ed. Farmaceutické prehľady 1975-1976. 1. vyd. Martin: Osveta, 1976. 322 s.

 • KONDEL, Imrich, ed. Farmaceutické prehľady 1977-1978. 1. vyd. Martin: Osveta, 1978. 437 s.

 • KONEČNÝ, Marián. Táborská cesta smrti. Vyd. 3. Tábor : Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků, 1985. 125 s

 • KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu staročeského od 15. věku do zrušení literátských bratrstev. I. čásť, XV. věk a dějiny literátských bratrstev. V Praze: Dědictví sv. Prokopa, 1893. xvi, 502, xvi, xxii, xviii s., [2] l. obr. příl., [9] složených l. obr. příl. Dědictví sv. Prokopa; č. 34, za rok 1893..

 • Konzervatoř 2000: Konzervatoř v Českých Budějovicích 1990/2000, k 10. výročí svého založení. ČB.

 • KOPÁČOVÁ, Helena. Friedrich Blumentrittt v první světové válce. In: Česká společnost a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, [1999?]. 128 s. ISBN 80-86260-01-1.

 • KOPÁČOVÁ, Helena. Neznámý Friedrich Blumentritt. Zlatá stezka, roč. 5, 1998, s. 197—214.

 • KOPECKÝ, Karel a HEJNÝ, Slavomil. Ruderální společenstva bylin České republiky. 1. Vyd. Praha: Academia, 1992. 156, [1] s. Studie ČSAV; Čís. 1/1992.

 • KOPEČNÁ, Martina. Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích v letech 1800—1848. České Budějovice, 2003. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • KÖPL, Karel. Gutwasser. Budweiser Zeitung. 1879, roč. 18, č. 17—22.

 • KÖPL, Karel. Hostinec „U císaře Alexandra”. Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha: V. Šimáček, 1892- . ISSN 0009-0794. Dostupné také z: http://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/index.htm. [1905, roč. 14]

 • KÖPL, Karel. Über die grosse Feuerbrunst in Budweis im Jahre 1641 und die von derselben betroffenen öffentlichen Gebäuden. Budweiser Zeitung. 1879, roč. 18, č. 37, 39, 40, 45.

 • KÖPL, Karel. Überschwemmungen in Budweis. Budweiser Kreisblatt. 1888, roč. 37, č. 85—91.

 • KÖPL, Karel. Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. I. Band. 1251-1391. Prag : Karl Köpl, 1901. 296 s., [2] s. obr. příl. Städte- und Urkundenbücher aus Böhmen; Bd. IV.

 • KORTIŠOVÁ, Jaroslava. CITY CENTER CB. České Budějovice: NOVA Projekt, 2008. 144 s.

 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914: sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha : Argo, 1996. 354 s. Historické myšlení ; sv. 1. ISBN 80-7203-022-1.

 • KOŘAN, Jan a KOUTEK, Jaromír. Rudní ložiska oblasti rudolfovské a jejich dějiny. Praha: Státní geologický ústav Československé republiky, 1947. 84 s., 8 l. obr. příl. Geotechnica; sv. 2.

 • Kostel sv. Vojtěcha 1997. Informační listy k miléniu smrti sv. Václava. Salesiánské středisko ČB 1997.

 • KOŠNAROVÁ, Veronika. Kouzelník s hračkami, hledač nových krás: básnické dílo Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, 2015. 197 s. ISBN 978-80-86964-10-2.

 • KOTILOVÁ, Klára. „Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným útočištěm“: Český učitelský ústav v Českých Budějovicích v letech 1920—1948. České budějovice, 2005. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • KOUDELKA, František, ed., NOSKOVÁ, Alena, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 4, Vedení KSČ o disentu a opozici. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 61 s. ISBN 80-85270-94-3.

 • KOUTNÍK, Antonín. Cykly a seriály: katalog výstavy, Brno, 3.-26. března 1972. Brno: Krajské kulturní středisko, 1972. [11] s., [16] s. fot. příl.

 • KOVÁČ, Daniel. Za panem Jiřím Dvořákem (1924—2004) vzpomínka a poděkování. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2004, 41, č. 4. ISSN 1212-0596.

 • KOVÁŘ, Daniel – THOMOVÁ, Zuzana. Výsledky záchranného archeologického výzkumu hřbitova a kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, Archaeologia historica 42, 2, 2017.

 • KOVÁŘ, Daniel a Jiří PETRÁŠ a Pavel ŠAFR. In memoriam Karla Pletzera. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002, sv. 71. ISSN:0323-004X.

 • KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

 • KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic: názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes. 2., dopl. a přeprac. vyd. České Budějovice: Veduta, 2005. 309 s. ISBN 80-86829-07-3.

 • KOVÁŘ, Daniel a LAVIČKA, Roman. Dominikánský klášter v Českých Budějovicích. První vydání. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2017. 239 stran. Miscellanea; svazek č. XVIII. ISBN 978-80-85033-80-9.

 • KOVÁŘ, Daniel, NÁPRSTEK, Ivan a ŠTIFTER, Jan. Ten dům: příběh Riegrovy 49 v Českých Budějovicích. Vydání první. České Budějovice: Jan Štifter, 2017. 81 stran. ISBN 978-80-906857-0-3.

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovice a velká voda: historické ohlédnutí. České Budějovice: Veduta, 2002. 55 s. ISBN 80-903040-2-8.

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovice před 100 lety. České Budějovice 2000.

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovické hřbitovy: malý kulturně-historický průvodce. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2001. 103 s., [1] složená obr. příl. (21 x 28 cm).

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovické sídlo následníka trůnu. O Červeném dvoře a mlýně u Mladého. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008, sv. 3.  ISSN 1804-3186.

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovický Alžír. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2005, sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovický archivář Reinhold Huyer. In: 2. česko-rakouské pracovní setkání 2006: Třeboň 29. září 2006. Třeboň: Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice. 1. vyd. Praha: Freytag & Berndt, 2005. 126 s. Průvodce městem a jeho okolím. ISBN 80-7316-182-6.

 • KOVÁŘ, Daniel. Dlouhý most v Českých Budějovicích. České Budějovice,1996.

 • KOVÁŘ, Daniel. Historická popraviště Bechyňského kraje: Přehled a zhodnocení průzkumu z let 2006—2009. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č. 22, 2009.

 • KOVÁŘ, Daniel. Když nejdelší most vedl přes rybník. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 25. 7. 1997, č. 172. ISSN 1210-5023.

 • KOVÁŘ, Daniel. Lázeňství na Českobudějovicku. Rudofov: Jelmo, 1996. 139 s. Drobnosti českého jihu; sv. 4. ISBN 80-238-1145-2.

 • KOVÁŘ, Daniel. Libnič a okolí: (vlastivědná příručka). Rudolfov: Jelmo, 1995. 61 s., [4] s. obr. příl. Drobnosti českého jihu; sv. 3.

 • KOVÁŘ, Daniel. Návrat pozůstalosti archiváře Huyera do Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2010, č. 79. ISBN 978-80-87311-11-0

 • KOVÁŘ, Daniel. Nejstarší zprávy o českobudějovickém pranýři. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2009, roč. 46, č. 2. ISSN 1212-0596.

 • KOVÁŘ, Daniel. Neznámé práce Vincence Vogarella. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, č. 3, 2008. ISSN 1804-3186.

 • KOVÁŘ, Daniel. Okres České Budějovice 1850—2002: z historie státní správy a územní samosprávy. České Budějovice: Okresní úřad, 2001. 64 s. ISBN 80-238-9111-1.

 • KOVÁŘ, Daniel. Palackého náměstí slaví sté narozeniny (1—2). In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava,, 13.6. a 14.6. ISSN 1210-5023.

 • KOVÁŘ, Daniel. Požáry, povodně, kobylky ... Přírodní pohromy v dějinách Českých Budějovic. České Budějovice: Bohumír NĚMEC-VEDUTA, 2005. ISBN 80-86829-14-6.

 • KOVÁŘ, Daniel. První ředitel Matice školské. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 3. 7. 1995, č. 154. ISSN 1210-5023.

 • KOVÁŘ, Daniel. Předkové archiváře Köpla v Českých Budějovicích. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 5, 2013, s. 66–71.ISSN 1804-3186.

 • KOVÁŘ, Daniel. Příběhy budějovických pomníků. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2000. 537 s. ISBN 80-254-2322-0.

 • KOVÁŘ, Daniel. Reinhold Huyer, zpráva o životě archivářově. Rodopisná revue. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2004, č. 4.

 • KOVÁŘ, Daniel. Stavba Husova sboru v Českých Budějovicích před sedmdesáti lety. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 31, č. 3., s. 188—190. ISSN 1212-0596.

 • KOVÁŘ, Daniel. Stavební činnost v Českých Budějovicích v první polovině 19. století. In: Staré Budějovice: Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • KOVÁŘ, Daniel. Tragédie Ondřeje Puklice. Budějovický purkmistr a jeho zavraždění 25. května 1467. Praha, Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2006, 71 str. ISBN 80-86466-09-4.

 • KOVÁŘ, Daniel. Tvrz a statek v Černém Dubu na Českobudějovicku. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2004, roč. 73. ISBN 80-86260-43-7.

 • KOVÁŘ, Daniel. Tvrziště u Boršova nad Vltavou. In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1994, roč. 31, č. 4., s. 229—234. ISSN 1212-0596.

 • KOVÁŘ, Daniel. Z dějin Voříškova dvora na Pražském předměstí Českých Budějovic. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2010, sv. 4. ISSN 1804-3186. 

 • KOVÁŘ, Daniel. Zádušní dvůr, kaplanské domky, Nonnenhof – zaniklé obytné areály v užívání církve v zástavbě městského jádra Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2015, č. 84, s. 59—76. ISBN 978-80-87311-70-7

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovice ve století páry: svědectví archivních dokumentů. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2013. 32 s. ISBN 978-80-905244-8-4.

 • KOVÁŘ, Daniel. Budějovický poutník, aneb, Českými Budějovicemi ze všech stran. Vyd. 1. Praha: Baset, 2006. 252 s. Poutník; sv. 4. ISBN 80-7340-089-8.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice: [guidebook of the city and its surroundings]. 1st ed. Prague: Freytag & Berndt, 2005. 126 s. ISBN 80-7316-200-8.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice: [Reiseführer durch die Stadt und Umgebung]. 1. Ausg. Praha: Freytag & Berndt, 2005. 126 s. ISBN 80-7316-199-0.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice: krok za krokem. 4. upr. vyd. České Budějovice: Statutární město České Budějovice, 2010. 47 s. ISBN 978-80-8623-622-3.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice: město na cestě. České Budějovice: FOTO MIDA, 2005. ca 160 s. ISBN 80-902967-2-6.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice. 1. vyd. Praha: Freytag & Berndt, 2005. 126 s. Průvodce městem a jeho okolím. ISBN 80-7316-182-6.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006. 76 s., [76] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-753-X.

 • KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006. 77 s., [74] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-752-1.

 • KOVÁŘ, Daniel. Českobudějovickem s nadhledem. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008. 239 s.

 • KOVÁŘ, Daniel. Fundatio civitatis: zrození královského města Českých Budějovic. Vydání první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2015. 158 stran. ISBN 978-80-86829-98-2.

 • KOVÁŘ, Daniel. Insignie českých králů v Budějovicích. České Budějovice: Statutární město České Budějovice, 2015. 16 stran.

 • KOVÁŘ, Daniel. Královská pevnost na jihu Čech: z minulosti českobudějovických hradeb. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2006. 102 s. ISBN 80-254-6913-1.

 • KOVÁŘ, Daniel. Muži v čele budějovické radnice. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008. 78 s. ISBN 978-80-254-6999-6.

 • KOVÁŘ, Daniel. Projekty ze šuplíku: nerealizované nápady, které mohly změnit České Budějovice. 1. vydání. České Budějovice: Milan Binder, 2018. 179 stran. ISBN 978-80-87277-12-6.

 • KOVÁŘ, Daniel. Slavné stavby Českých Budějovic. 1. vydání v českém jazyce. [Praha]: Foibos Books, s.r.o., [2016]. 333 stran. ISBN 978-80-87073-84-1.

 • KOVÁŘ, Daniel. Soupis zvonů na okrese České Budějovice před válečnou rekvizicí z let 1941—1942. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2013, č. 5. ISSN 1804-3186.

 • KOVÁŘ, Daniel. Tragédie Ondřeje Puklice: budějovický purkmistr a jeho zavraždění 25. května 1467. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2007. 71 s., [12] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-0066-1.

 • KOVÁŘ, Daniel. Znak, pečeť, vlajka: městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času. 1. vydání. České Budějovice: Statutární město České Budějovice v nakladatelství a vydavatelství Bohumír Němec - Veduta, 2015. 197 stran. ISBN 978-80-88030-05-8.

 • KOZLÍKOVÁ, M. Kulturní úroveň českobudějovických měšťanských domácností v 17. a na počátku 18. století. České Budějovice, 1998. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • KOŽÍKOVÁ, Alena. Boj o Jihočeské divadlo: 1919—1946. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1970. 234 s.

 • KRACÍK, Pavel, ed. Oceán: něco končí, něco začíná. Praha: Nezávislá scéna, 1992. [91] s.

 • Kráčmar Č., 1989: Kvarteto jedné duše. Jihočeská pravda, č. 51, 1.3., 3.

 • KRAJNÝ, Miloslav. Ota Matoušek. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství České Budějovice, 1967. 69 s.

 • KRÁLOVÁ, Hana, ed. Joseph Hardtmuth: architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Liechtensteinů. Praha: Národní technické muzeum, 2018. 218 stran. ISBN 978-80-7037-266-1.

 • KRÁSNÝ, Jan. Statě z kompozice obytných souborů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1979. 164, [i] s.

 • KRÁTKÝ, Radovan. Jihočeské pověsti: které se vyprávěly nebo ještě vypravují o starodávných událostech a lidech, jakož i neblahých umrlcích a bílých paních, o hastrmanech a světýlkách, o čertech, skřítcích, ohnivých přízracích a jiných divuplnostech... 1. vyd. Vimperk: VIK, 1996. 391 s. ISBN 80-85618-38-9.

 • KRATOCHVÍL, Alois František. Zavátou stopou: život a dílo P. Petra. Vyd. 1. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1992. 326 s. ISBN 80-85527-15-4.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - současný stav a perspektivy: bakalářská práce [rukopis]. 2008. 62 s., xxviii s. obr. příl. +.

 • KRATOCHWIL, Karl a MEERWALD, Alois. Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis: mit einer Sammlung von alten und neueren Sagen. Böhmisch Budweis : Karl Kratochwil & Comp, 1930. 568 s.

 • Krejcarová I., 1996: 40. hudební léto Hluboká. Hluboká nad Vltavou.

 • KRINSKY, Carol Herselle. Synagogues of Europe: architecture, history, meaning. New York: Architectural History Foundation, ©1985. x, 457 s. Architectural History Foundation books; 9. ISBN 0-262-11097-0.

 • KRNÍNSKÝ, Jan Matěj, ed. Příběhy jihočeských hostinců: literární průvodce pro poetické flamendry. [České Budějovice]: Růže, 2005. 109 s. ISBN 80-903485-8-0.

 • KRNINSKÝ, Vojtěch. MUDr. Julius Červený, spoluzakladatel městského muzea českobudějovického. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 2, č. 4., s. 1—11. ISSN 0862-5417.

 • KROPÁČEK, Jiří ed. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou 1956: katalog. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, [1956]. 50 s., 16 fot. příl.

 • KROPÁČEK, Jiří. Adolf Träger: 1888—1965. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1980. 1. vyd. [20] s., [28] s. il. Jihočeští výtvarníci ; sv. 6.

 • KROPÁČEK, Jiří. Životní jubileum Vladimíra Denksteina. In: Umění 1986, č. 4.

 • KRUPAUER, Martin a STŘÍTECKÝ, Jiří. Atelier 8000. [České Budějovice: Atelier 8000, 2006]. 5 sv. ISBN 80-254-0287-8.

 • KRÝDL, Milan. Národohospodářský sbor jihočeský a regionalismus. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1980, roč. 49, č. 1, s. 28—35. ISSN 0323-004X.

 • Kříž J. – Cihla J., 1997: Jan Cihla.

 • KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút. Kniha víry, naděje a lásky: [70 let působení salesiánů v Čechách a na Moravě]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 248 s. ISBN 80-7178-122-3.

 • KUBA, Ludvík. Zaschlá paleta: paměti. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 366 s., [32] s. obr. příl. Paměti, Korespondence, Dokumenty (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění); sv. 4.

 • KUBA, Martin. Takové Budějovice chceme. [České Budějovice]: Martin Kuba, [2018]. 94 stran.

 • KUBÁK Jaroslav. Českobudějovické solní spory v XVI. a XVII . století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963, sv. 32. ISSN 0323-004X.

 • KUBÁK, Jaroslav. České Budějovice za švédské války v l. 1631—1635. Muzejní a vlastivědná práce = Museale und heimatkundliche Arbeit = Museum and regional work = Muzejnaja i krajevedčeskaja rabota. Praha: ISV, Tira, 1963-2007. ISSN 0027-5255. [1958, roč. 66.]

 • KUBÁK, Jaroslav. Městská rada Českých Budějovic během XVI. a počátkem XVII. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1958, sv. 27. ISSN 0323-004X.

 • KUBÁK, Jaroslav. Rejstřík turecké daně v Českých Budějovicích. Muzejní a vlastivědná práce = Museale und heimatkundliche Arbeit = Museum and regional work = Muzejnaja i krajevedčeskaja rabota. Praha: ISV, Tira, 1963-2007. ISSN 0027-5255. [ 1956, roč.64.]

 • KUBÁK, Jaroslav. Staré domy v Českých Budějovicích v 16. a počátkem 17. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, sv. 34. ISSN 0323-004X.

 • KUBÁK, Jaroslav. Topografie města Českých Budějovic 1540-1800. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 1973. 496 s.

 • KUBÁK, Jaroslav. Z minulosti českobudějovických lékáren. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1973, roč. 10, č. 4., s. 230—231. ISSN 0862-5417.

 • KUBÁK, Jaroslav. Závěti českobudějovických měšťanů druhé poloviny 16. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, sv. 34. ISSN 0323-004X.

 • KUBALÍK, Josef. Křesťanské církve v naší zemi. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 171 s.

 • KUBEČKA, Jan. Ichtyofauna řeky Malše a nádrže Římov. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990. 151 s. ISBN 80-900045-1-2.

 • KUBEŠ, Jan a VORÁČEK, Ondřej. Vývoj chataření v blízkém zázemí Č. Budějovic. In: Novák, Svatopluk, ed. Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 380 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; sv. 169. Řada přírodních věd; č. 22. Geografie; 14. ISBN 80-210-3208-1.

 • KUBEŠ, Jan. Českobudějovické trolejbusy. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 30, č. 2., 115—116. ISSN 0862-5417.

 • KUBEŠ, Jan. Prvky územní struktury chataření a jejich typologie. In: Vágner, Jiří a kol. Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. V Praze: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 2004. 286, xxxv s. ISBN 80-86561-15-1.

 • KUBEŠ, Jan. Vývoj chataření v zázemí Českých Budějovic. In: Vágner, Jiří a kol. Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. V Praze: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 2004. 286, xxxv s. ISBN 80-86561-15-1.

 • KUBEŠ, Jan. Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace I. V Banskej Bystrici: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009. 166 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-8083-733-4.

 • KUBEŠ, Jan. Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace II. V Banskej Bystrici: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009. 189 s. ISBN 978-80-8083-734-1.

 • KUBÍKOVÁ, Anna. Náhrobní kámen Šebestiána Wiennara. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990, roč. 33, č. 3., s. 218—220. ISSN 0862-5417.

 • KUBÍN, Miroslav. Jihočeská energetika. České Budějovice: Jih, 1995. 340 s. ISBN 80-900351-9-1.

 • KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G. 1. vyd. Praha: Libri, 1996. 874 s. ISBN 80-85983-13-3.

 • KUČA, Karel. Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách. In: Archæologia historica. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, [1976]- .ISSN 0231-5823. [1992, roč. 17]

 • Kučera J. K., 1980: Johannus Václav – Obrázky a ilustrace pro děti a dospělé. Katalog výstavy. ČB.

 • KUČERA, Jan Pavel a RAK, Jiří. Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1983. 415 s.

 • KUČERA, Jaroslav a BARAN, Ludvík. České Budějovice. 1. vyd. Praha : Beta, 2005. 208 s. ISBN 80-7306-218-6.

 • KUČERA, Stanislav. Jan Hartl (nekrolog). Preslia: časopis Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost 1968, roč. 40, s. 442. ISSN 0032-7786.

 • KUČEROVÁ, Jarmila. Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy: Supplementum l. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 14, 224 s.

 • KUDRNA, Ladislav; STÁREK, František „Čuňas“: Zásah, který změnil underground (Rudolfov, 30. březen 1974), in: Paměť a dějiny, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 1, s. 27—41. Dostupné z https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1501/027-041.pdf

 • KUDRNA, Miroslav. Jiří Müller: ilustrace: vyznání Františku Halasovi. České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1984. [12] s.

 • KUDRNÁČ, Václav. Úplný adresář hejtmanství Česko-Budějovického: soudní okresy Česko-Budějovický, Hlubocký, Lišovský, Trho-Svinenský a veškeré politické obce a osady. V Turnově : Nákladem Václava Kudrnáče, [1904]. 295 s.

 • KULÍČEK, Antonín, ed. a KUBRICHT, E. J., ed. Jihočeský adresář a schematismus. Vyd. 2. V Českých Budějovicích: Nákladem Družstva vydavatelského a nakladatelského, 1906. 135 s.

 • KULÍŘ, V. K životnímu jubileu Karla Pletzera. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1982, roč. 51, č. 2, s. 120—121. ISSN 0323-004X.

 • KUNC, Jaroslav. Slovník českých spisovatelů beletristů 1945-1956. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 483 s.

 • KUNC, Jaroslav. Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-45. [II, N-Ž]. 1. vyd. Praha : Orbis, 1946. s. 562-1016.

 • KUNC, Jaroslav. Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-45. 1. vyd. Praha: Orbis, 1945-1946. 2 sv. (1016 s.), [96] s. obr. příl.

 • KUNEŠ, Jiří. Kronika českobudějovického kapucínského konventu. České Budějovice, 2003. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • Kuthan J., 1971: Zvíkovský purkrabí Hirzo. Příspěvek k dějinám kolonizace jižních Čech. ČSČH 19.

 • KUTHAN, Jiří. Česká architektura v době posledních Přemyslovců: města - hrady - kláštery - kostely. Vyd. 1. Vimperk : Tina, 1994. 582 s., [14] s. fot. příl. ISBN 80-85618-14-1.

 • KUTHAN, Jiří. Gotická architektura v jižních Čechách: zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Vyd. 1. V Praze : Academia, 1975. 221 s., [64] s. České Budějovice. fot.

 • KUTHAN, Jiří. Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách: k problematice cisterciácké stavební tvorby. Vyd. 1. Praha : Academia, 1983. 375 s.

 • KUTHAN, Jiří. Přemysl Otakar II.: král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. Vyd. 1. Vimperk : Tina, 1993. 370 s., [16] s. fot. příl. ISBN 80-85618-10-9.

 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Kroniky českobudějovických měšťanů raného novověku. In: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Praha: Scriptorium, 2014, 15, č. 2, s. 5—31. ISSN 1211-8109.

 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Kroniky Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera — analýza dvou kronik měšťanů Českých Budějovic z druhé poloviny 18. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 85, 2016, s. 403—433. ISSN 0323-004X.

 • KYBIC, Jan. O nový regulační plán Českých Budějovic. Za starou Prahu. č.18, 1934.

 • LAHODA, Vojtěch, ed. et al. Dějiny českého výtvarného umění. IV/2, 1890-1938. Vyd.1. Praha: Academia, 1998. 478 s. ISBN 80-200-0623-0.

 • LANDOVÁ, Markéta. Soukromá muzea v okresu České Budějovice [on-line]. 2012 [cit. 2014-05-12]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jan Dolák. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/110758/ff_m/.

 • LÁTAL, Hynek, LEXOVÁ, Petra a VANĚK, Martin. Meziprůzkumy - sbírka AJG 1300—2016: průvodce stálou expozicí Alšovy jihočeské galerie. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 2016. 84 stran. ISBN 978-80-87799-52-9.

 • LÁTAL, Hynek. Sbírka Alšovy jihočeské galerie v expozicích Meziprůzkumy 2016—2020. In: ĎURICOVÁ, Štefánia – KLEBAN, Miroslav (edd.). Pozície expozície. Čo je to stála expozícia v 21. storočí? Košice: Východoslovenská galéria, 2021. 

 • LAUDA, Bořivoj, HLAVÁČEK, Luboš a STEHLÍKOVÁ, Blanka. Český jih ve výtvarném umění: 1925-1975: [katalog výstavy], Hluboká nad Vltavou, duben-říjen 1975. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1975. [56] s., [8] s. příl.

 • LAUDA, Bořivoj. 30 let činnosti Alšovy jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1983. 30 s.

 • LAVIČKA, Roman. Kostel svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele na Starém městě v Českých Budějovicích. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • LAVIČKA, Roman. Gotické umění: průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2007. 71 s. ISBN 978-80-86952-54-3.

 • Le immagini della fantasia 1995. Sarmede.

 • LEJSKOVÁ, Alena a HRONOVÁ, Jana. Vybrané pověsti Budějovic a okolí. 1. vyd. České Budějovice: [s.n.], 2001. 83 s.

 • LEJSKOVÁ, Alena. Vybrané pověsti Budějovic a okolí =: Auserwählte Sagen aus Budweis und Umgebung. 2., upr. vyd. České Budějovice: Merkantil, 2009. 83 s. ISBN 978-80-260-0510-0.

 • Lékárnická ročenka 1939. V Praze: Svaz čsl. lékárnictva, 1938.

 • Lékárnická ročenka 1944. V Praze: Svaz čsl. lékárnictva, 1944.

 • Lékárnická ročenka 1947–48. V Praze: Svaz čsl. lékárnictva, 1947.

 • LENC, Vlastimil. 140 let profesionálních hasičů v Českých Budějovicích. České Budějovice: HZS JčK, 2006. 117 s., [16] s. obr. příl.

 • LENDEROVÁ, Milena. Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2002. 219 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-246-0379-9.

 • LEPŠÍ, Petr, LEPŠÍ, Martin, BOUBLÍK, Karel, ŠTECH, Milan a HANS, Vladimír, eds. Červená kniha květeny jižní části Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2013, 503 s.

 • Lett P. – Robotek P., 1997: Povodně v Českých Budějovicích. Rukopis.

 • LEXA, Petr, WALDOVÁ, Monika a LEXOVÁ, Eliška. 660 let obce Vidov 1357—2017. 1. vydání. Vidov: Obec Vidov, 2017. 257 stran. ISBN 978-80-906189-3-0.

 • LHOTA, Ladislav. Českobudějovické zlato, stříbro, bronz. Vydání první. České Budějovice: eSports.cz, 2018. 153 stran. ISBN 978-80-90705-91-3.

 • LHOTA, Ladislav. Velký příběh českobudějovického hokeje. Vyd. 1. [České Budějovice]: Nakladatelství Růže, 2010. 446 s. ISBN 978-80-86975-41-2.

 • Líbal D. – Stach E., 1962: České Budějovice. Průvodní zpráva k stavebně-historickému průzkumu historického jádra. Rozmnožený rukopis. SÚRPMO Praha.

 • LÍBAL, Dobroslav a MUK, Jan. Domy a opevnění v Českých Budějovicích v gotice a renesanci. In: Minulost a současnost Českých Budějovic: studie a materiály. I. V Českých Budějovicích: Městský národní výbor, 1969. 131 s.

 • LÍBAL, Dobroslav. Hlavní historické cesty Českého státu. In: POHL, Rudolf, ed. Člověk a doprava: pracovní seminář, 24.-27. 5. 1994, Loučeň u Nymburka, zámek: sborník přednášek pracovního semináře. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 1994. Část 1. 235 s. ISBN 80-01-01154-2.

 • Liber secundus Suavissimarum et iucundissimarum harmoniarum. Noribergae in officina Ulrici Neuberi 1568.

 • LINDAUER, Vojtěch: Muk a obraznosti. Rock a Pop 8, 1997, č. 5.

 • Lionské hnutí v České republice a Slovenské republice. Lions clubs international / distrikt 122. [online]. © 2012 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z:http://www.lci-d122.org/

 • Lipphardt W., 1974: Das katholische deutsche Kirchenlied in den böhmischen Ländern während des 16. Jahrhunderts. De musica disputationes Pragenses II . Praha.

 • LIŠKA, Pavel. Kapitoly z historie výroby školních a kancelářských potřeb českobudějovických podniků. [České Budějovice]: Pavel Liška, 2005. 170 s.

 • LIŠKOVÁ, Jana. "Vytrvale vpřed": osudy rodu (von) Hardtmuth. Praha: Národní technické muzeum, 2016. 165 stran. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 46. ISBN 978-80-7037-271-5.

 • LIŠKOVÁ, Marie. Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861-1913. V Praze: Státní ústřední archiv, 1994. 379 s. ISBN 80-85475-13-8.

 • LOMSKÝ, Josef. Přehled odborných knihoven v Českých Budějovicích. Jihočeský přehled, 1928, č. 2—3. 

 • LOMSKÝ, Josef. Soupis časopisů v Českých Budějovicích. České Budějovice: [s.n., 1930]. 22 s.

 • Losenský B., 1989: Příroda malbou vstupující, Výtvarná kultura 289.

 • Loučeň u Nymburka. Praha.

 • Löwenhöfer J., 1912: Nálezy uprostřed města Budějovic r. 1909. Výroční zpráva musejního spolku. ČB.

 • Ludvík Kuba: malíř. Praha: Jaroslav Janeček, 1946. 220 s., 298 obr.

 • Lukas J., 1995: Pražský deník 1938—1965. Praha. Lumír 1856, č. 49.

 • LUXOVÁ, Viera a TUČNÁ, Dagmar. Československá tapiséria 1945-75. 1. vyd. Bratislava : Pallas, 1978. 202 s.

 • MACEK, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 488 s. Každodenní život; sv. 9. ISBN 80-7203-265-8.

 • MACKOVÁ, Marika. Ptáci parku Stromovka v Českých Budějovicích. České Budějovice, 1997. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • MACHÁČEK, Jan. Paměti c. k. čes. gymnasia v Čes. Budějovicích od jeho založení až do roku 1903 a seznam všech abiturientů, jejich rodiště, nynější stav a bydliště. V Českých Budějovicích: Tiskem a nákladem J. Přibyla, 1903. 142 s., [2] s. obr. příl.

 • MAIER, Karel. Hospodaření a rozvoj českých měst 1850—1938. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 374 s. Česká matice technická, roč. 110, č. spisu 500. ISBN 80-200-1245-1.

 • MAKAROVA, Elena. La Masque de la barbarie de ghetto Teheresienstadt 1941—45. Lyon, 2000.

 • MAKOVCOVÁ, Jana. Jihočeský Theléman (Karel Šafář) – život a dílo. České Budějovice, 1995. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • MAKOVCOVÁ, Jana. Jihočeský Theléman Karel Šafář. In: Jihočeský sborník historický.  České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, sv. 64. s. 131—139. ISSN 0323-004X.

 • MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002. VIII., Man-Miž. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 357 s., [4] s. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-13-2.

 • MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002. X., Nov-Pat. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 359 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-15-9.

 • MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2003. XII., Por-Rj. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2003. 363 s., [4] s. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-17-5.

 • MALÍKOVÁ, Nina. Fenomén Josef Krofta I–II [on-line]. Loutkář 5–6/2013 [cit. 11.5.2015]. Dostupné z: http://www.loutkar.eu/.

 • Malíř a kantor. K devadesátce Jana Rafaela Schustera. Horažďovice 1978.

 • MALÝ, Milan a TRNKA, Bohuslav. Izraelští letci v Českých Budějovicích: sborník vzpomínek a dokumentů k 50. výročí vzniku svobodného Státu Izrael a výcviku jeho vojenských letců = Israeli pilots in České Budějovice: collection of memories and documents collected on the occasion of the 50th aniversary [sic] of the establishment of an independent state of Israel and training of its military pilots. České Budějovice: [Úřad města České Budějovice], 1998. 95 s. ISBN 80-238-2499-6.

 • MALÝ, Zbyšek, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999. III, H. Vydání první. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. 344 s., fot.: il. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-03-5.

 • MALÝ, Zbyšek, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-1998. II, D-G. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. 408 s., obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-02-7.

 • MAŇÁK, J. Kus historie československé meteorologie. Meteorologické zprávy = Meteorological Bulletin: časopis pro odbornou veřejnost. Praha: Státní meteorologický ústav, 1947- . ISSN 0026-1173. [1958, svazek 11]

 • MAŇÁK, Jiří.  Podnebí města Českých Budějovic. Část I. a II . Technický jih. 1932, 1933.

 • MAŇÁK, Jiří.  Výroční zpráva místní skupiny Masarykovy letecké ligy v Č. Budějovicích. 1937.

 • MARDETSCHLÄGER, Franz. Osudy města Budějovic za války o následnictví v zemích Rakouských. Budivoj, 1877, č. 74, 75, 77 a 78.

 • MARDETSCHLÄGER, Franz. Kurz gefasste Geschichte des Bisthums und der Diöcese Budweis zur Jubiläumsfeier ihres hundertjährigen Bestehens. Budweis: Franz Mardetschläger, 1885. vii, [1], 359 s.

 • MAREDA, Martin. Kolej redemptoristů v Českých Budějovicích v letech 1885—1930. České Budějovice, 2001. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • MAREK, Tomáš. Květena Budějovicka. Rukopis, 1910, 229 stran, dep. v knihovně Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

 • MAREK, Václav. Paměti obce Hůry na Budějovicku. [S.l.]: Nákladem JUDra. Václava Marka, 1903. 32 s.

 • MAREŠ, František (ed.): Kronika budějovská. In: Věstník České královské společnosti nauk. Praha, 1920. 

 • MAREŠ, František. Kronika budějovská. Praha: Královská česká společnost nauk, 1921. 94 s.

 • MAREŠ, František. Rožmberská kapela.Časopis Musea Království českého. Praha: České museum, 1855-1922. ISSN 1210-9746. [1894, č. 68.]

 • MAREŠ, František. Velký mor v letech 1679 a 1680. Sborník historický. Ročník I, 1883, svazek II. [V Praze: Tiskem a nákladem c.k. universitního českého knihkupectví J. Otty], 1883. s. 98-208.

 • MAREŠ, Jan. Básníci a dvojí exil. O dvou antologiích české poezie – Jihočeský lyrik Jaromír Měšťan zemřel před téměř třiceti lety zapomenut v bavorském exilu. Výhledy : první české noviny z Bavorska. Domažlice : Zdeněk Vyšohlíd, 1990-1995. sv. [1993]

 • MAREŠ, Jan. Česká a slovenská literatura v Družstevní práci. Praha, 1972. Diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.

 • MAREŠ, Jan. Válka jako nemoc v pojetí a v osudu Emila Flussera.  Ianua, Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků.. Praha: Nadace Společnosti R.M. Rilka, [1996, č.1]

 • MAREŠ, Miroslav. Kopa vycházek za historií. 1. vydání. České Budějovice: Miroslav Mareš - Agentura Kultur-Kontakt, 2016. 195 stran. ISBN 978-80-270-0190-3.

 • MAREŠ, Vojtěch. O minulosti obce Boršova u Českých Budějovicích. V Boršově: Nákladem Kampeličky v Boršově, 1938. 63 s.

 • MARKUS, Antonín. Rod knížat ze Schwarzenberku. In: MARKUS, Antonín, ed. Schwarzenberská ročenka 1935. České Budějovice: Svaz českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, [1935]. 286 s.

 • MARŠÁKOVÁ, Miluše. Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích. České Budějovice, 2002. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • MARŠÁLKOVÁ, Daniela. Zeman: [katalog výstavy], Hluboká nad Vltavou 1968. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1968. 21, [1] s

 • Martan A. – Martan M., 1997: Nové poznatky o závěsných obrazech z kostela P. Marie Bolestné v Dobré Vodě u ČB. ZPP.

 • MARTÍNEK, Jan. Vztahy žateckého rodu Strialiů k jižním Čechám. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1973, roč. 42, s. 15—26. ISSN 0323-004X.

 • MARTÍNEK, Zdeněk. Založení piaristické koleje v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický 1981. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1981, roč. 50, č.1, s. 17—23. ISSN 0323-004X.

 • MARTÍNKOVÁ, Dana. Humanista a právník Šimon Proxenus ze Sudetu a jeho vztah k Českým Budějovicům. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum 1972, roč. 41, s. 189—198. ISSN 0323-004X.

 • MARTÍNKOVÁ, Lenka. Die Diözese Budweis 1785—1813: ein Beitrag zu Organisation, Verwaltung, Schriftgut und Geistlichkeit der Diözese in josephinischer Zeit. 1. Aufl. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2011 [i.e. 2012]. 308 s. ISBN 978-80-7415-064-7.

 • MARTÍNKOVÁ, Lenka. Reverendissimum officium: biskupská konzistoř v Českých Budějovicích na cestě od josefinismu k revoluci (1785—1850). Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2017. 245 stran. ISBN 978-80-7429-886-8.

 • MARVAN, Miroslav a CHALOUPECKÝ, Josef. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 2. díl, Dějiny pojišťovnictví v Československu (1918-1945). 1. vyd. Bratislava: ALFA KONTI, 1993. 426 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-88739-01-2.

 • MAŘÍKOVÁ, Bohuslava a LOUCKÁ, Marie. Devadesát není sto: Jihočeské divadlo: připomenutí osobností a dějů dávných i nedávných. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 239 s. ISBN 978-80-86946-99-3.

 • Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl III, H-Kn. Praha: Nákladem "Československého kompasu", 1927. viii, 1040 s.

 • MATĚJČEK, Antonín. Česká malba gotická: deskové malířství 1350-1450. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1950. 200 s., 279 obr. příl.

 • MATĚJKA, Miroslav Pacifik. Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky: 400 let kapucínů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1999. 117 s., [28] s. obr. příl. ISBN 80-86045-30-7.

 • Matice školská v Čes. Budějovicích, její vzor a její pokračovatelé. V Č. Budějovicích: Nákladem Matice školské, 1925. 61 s.

 • Matouš F., 1935: P. Antonín Krejčí a jeho řeč ve Slovanské lípě. RVSJ 1934.

 • MATOUŠ, F. František J. Prokyš, barokní malíř jihočeský. Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 1937—1938. Výbor kruhu pro pěstování dějin umění, 1939.

 • Matoušek O., 1946: Ing. dr. tech. Karel Chochola. In: Architektura ČSR, 10.

 • MATOUŠEK, Tadeáš. České Budějovice: blok Jeronýmova - Lannova - Štítného - Rudolfovská : urbanistická a architektonická analýza. [České Budějovice: s.n., 2007?]. 11 l.

 • Matyáš S., 1928: Výstavba sokolovny a úprava Sokolského ostrova. Zpravodaj TJ Sokol 1928, 9.

 • MATYÁŠ, S. Sokolský ostrov v Českých Budějovicích – středisko tělovýchovy. In: Jihočeská technická práce. V Českých Budějovicích: Odbor Spolku československých inženýrů, 1938. 279 s.

 • MATZNER, Antonín et al. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná - československá scéna. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1990. 649 s. ISBN 80-7058-210-3.

 • Maur E. – Píšová D., 1994: Sčítání konzumentů soli v Čechách roku 1702. HD 18.

 • Maur E., 1995: Velikost českých městských obcí podle tereziánského katastru. HD 19.

 • MAYER, Miroslav. Stříbrní mistři. První vydání. České Budějovice: Karmášek, 2016. 270 stran. ISBN 978-80-87101-51-3.

 • MAYSL, Albert. Obchodní a průmyslová komora v Čes. Budějovicích 1850-1905. V Č. Budějovicích: Nákladem Obchodní a průmyslové komory, 1906. 194 s.

 • MAYSL, Albert. Třicet let činnosti Matice školské v Č. Budějovicích: 1872-1902. V Č. Budějovicích: Albert Maysl, 1902. 19 s.

 • Med J., 1996: Nad dílem Věroslava Mertla. Proglas č. 8.

 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu: studie o české literatuře. Vyd. 1. Praha: Zvon, 1995. 179 s. ISBN 80-7113-129-6.

 • MEHLER, Johann. Die Landwirtschaft des Königreichs Böhmen nach Grundsätzen und Erfahrungen angehandelt. Praha: Walther, 1795-1797, 2 sv.

 • MENCLOVÁ, Věra. Norbert Frýd. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1981. 128 s. Portréty spisovatelů.

 • MERTH, František Daniel. Kyrie. České Budějovice: Měsíc ve dne, [2015]. 48 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-905052-8-5.

 • MERTL, Věroslav. Bohuslava Maříková: krajina divadla. České Budějovice: Metropol, 2002. [4] s.

 • MERTL, Věroslav. Časy a nečasy: malé paměti. Vyd. 1. České Budějovice: Růže, 2005. 140 s., [15] s. obr. příl. ISBN 80-903485-6-4.

 • MERTL, Věroslav. Dvě pozoruhodné výstavy, Aktuality Setkání. 1996, č. 6.

 • MERTL, Věroslav. F. D. M. – šifra ryzosti. Souvislosti, revue pro křesťanství a kulturu 3. 1995.

 • Město České Budějovice v číslech 2014. Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích, oddíl Kraj, okresy… /Města a obce [on-line]. ©2014, poslední aktualizace 26. 2. 2014 [cit. 2014-03-29]. Dostupné z: www.czso.cz/csu/xc/ mesto_cb_2014

 • Mičan D. – Musil V., 1994: Stavebně-historický průzkum domu č. 28 Česká ulice. ČB.

 • MICHL, Josef Václav Justin. Auplný literaturnj létopis, čili, Obraz slowesnosti Slowanůw nářečj českého w Čechách, na Morawě, w Uhřjch atd., od léta 1825 až do léta 1837 1/4: připogen k tomu: Přehled geho literatury od neydáwněgšjch wěkůw na imp. archu co wýtah a pokračowánj: "Historie literatury české" od Jos. Jungmanna: ku prospěchu wšech Slowanůw, t. Čechůw, Polákůw, Ilirůw, a wšech milownjkůw slowanštiny. Praha: J.W.J. Michl, 1839. sv., vi, 353 s.

 • MÍKA, Alois. Osud slavného domu: rozkvět a pád rožmberského dominia. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1970. 200 s.

 • MIKUŠKOVIČOVÁ, Jiřina. České Budějovice v literatuře: regionální bibliografie k 700. založení města. České Budějovice: Krajská knihovna, 1965. 70 s.

 • MILEC, Miroslav. Měšťanské, úřednické a řemeslnické pečetě a merky: Pečetě z jihočeských archivů. Brno: Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát,  2013, 149 stran. ISBN 978-80-87542-03-3.

 • MILITKÝ, Jiří – ZAVŘEL Petr. Archeologické výzkumy v historickém jádru Českých Budějovic v roce 1993. Mediaevalia Archaelogica Bohemica. Památky archeologické: Supplementum 2,1994.

 • MILITKÝ, Jiří. Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 32/2, č. 2., s. 77—85. ISSN 1212-0596.

 • Miloslav Vlk – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Vlk

 • Minor Planet Circular, Smithsonian Astrophysical Observatory. USA, 1978—1997.

 • Mitteilungen des Vereines zur Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jahrg. 49.

 • Modernizace IV. železničního koridoru [online]. Dostupné z: https://www.c-budejovice.cz/modernizace-iv-zeleznicniho-koridoru

 • MOJHOVÁ, Alena. Dějiny tělocvičné jednoty Sokol I. České Budějovice 1918—1939. České Budějovice, 1993. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • MOLNÁR, Amedeo, KAŇÁK, Miloslav a FILIPI, Pavel. Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ekumenická rada církví v ČSR, 1976. 237 s.

 • MÖRTL, Ota, KRÝDL, Milan a SAMEC, Ivo. Vojenská politika KSČ a mládež na ihu Čech po první světové válce. České Budějovice: KV SSM, 1978. 32 s.

 • MOUCHA, Josef. Jan Lukas. 1st ed. Praha : Torst, 2003. 143 s. FotoTorst ; 13. ISBN 80-7215-202-5.

 • Mráz Z., 1991: Václav Němec – Z galerie jihočeských spisovatelů. Jihočeská pravda 111.

 • MRÁZ, Zdeněk. Literární místopis jižních Čech. 2. doplněné vyd. Hluboká nad Vltavou: SRPŠ při středním odborném učilišti energetickém, 1980. 50 s.

 • MRÁZ, Zdeněk. Literatura jižních Čech 1945-1965. 1. vyd. České Budějovice: Krajský pedagogický ústav, 1967. 83 s.

 • MRÁZ, Zdeněk. Literatura jižních Čech mezi světovými válkami a za okupace. České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1988. 73 s

 • MRÁZ, Zdeněk. Třicet let socialistické cesty literatury jižních Čech. Hluboká nad Vltavou: SRPŠ při středním odborném učilišti energetickém, 1978. 112 s.

 • MRÁZKOVÁ, Daniela a REMEŠ, Vladimír. Cesty československé fotografie: vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1989. 359 s. ISBN 80-204-0015-X..

 • MRÁZKOVÁ, Daniela a REMEŠ, Vladimír. Cesty československé fotografie: vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1989. 359 s. ISBN 80-204-0015-X.

 • MRÁZOVÁ-SCHUSTEROVÁ, Marcela. Současná krajinomalba. 1. vyd. Praha : Odeon, 1977. 71 s. Soudobé české umění.

 • MUCKOVÁ, Tea. Svobodně o "svobodě" aneb underground v Českých Budějovicích. České Budějovice, 2010. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Dostupné z https://theses.cz/id/zhds5e/

 • Muk J. – Urban J. – Líbal D., 1986: České Budějovice. Rabenštejnská věž čp. 54. Stavebně historický průzkum, rukopis.

 • Muk J., 1985: České Budějovice. Stavebně historický průzkum. Bašta u solnice. Repro rukopis.

 • MUK Jan, VLČEK Pavel a URBAN J. České Budějovice. Radnice. Stavebně historický průzkum, rukopis 1988.

 • MUK, Jan. K historii jihočešství. [České Budějovice] : Jan Muk, 1940. 22 s.

 • MUK, Jan. Sedmdesát let profesora Jaroslava Kubáka. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 11, č. 3., s. 145—146. ISSN 0862-5417.

 • MUK, Jan. Z kroniky rodu Klavíkova a Zátkova: k 100. výročí dr. Aug. Zátky 27. července 1847. [S.l. : s.n.], 1948. 29 s.

 • MÜLLER, Jan. Některé předpoklady raného díla Mistra reliéfu Oplakávání Krista ze Žebráka. Umění: Časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1990, č. 38.

 • MUROŇOVÁ, Eva. Hle, příbytek Boží mezi lidmi: kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. 1. vyd. Brno: Pro Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti (Petrini) vydal[o] Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství, 2008. 103 s. ISBN 978-80-86953-26-7.

 • Mykologická bibliografie Zdeňka Kluzáka. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003, roč. 43. ISSN 0139-8172.

 • NAKONEČNÝ, Milan. Novodobý český hermetismus. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 267 s. ISBN 80-85255-85-5.

 • NAŇKOVÁ, Věra…. In: HORYNA, Mojmír et al. Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu [katalog Národní galerie]. Praha : Národní galerie, 1989. ISBN 80-7035-003-2

 • Národní archiv v Praze, fond Řád redemptoristů České Budějovice, Kronika koleje redemptoristů, sv. I-IV, 1885—1930.

 • Národní archiv, Berní rula.

 • Národní archiv, Řád kapucínů, Historia Domestica conventus Budvicensis ad Sanctam Annam 1614—1785, inv. č. 173, kart. 311, sign. Budějovice E.

 • Národní archiv, Řád piaristů, Historia Domus Scholarum Piarum Bohemo-Budvicensis (1755—1860).

 • Národní archiv, Tereziánský katastr.

 • Naše svoboda 1946—1947.

 • NEČAS, Ctibor. Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939-1945. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1981. 180 s. Spisy pedagogické fakulty UJEP v Brně ; sv. 19.

 • Nekrolog 1861: Den 27. d. M. starb ...Budweiser Wochenblatt č. 48.

 • NEKVINDOVÁ, Terezie, ed. Dům umění České Budějovice = České Budějovice House of Art: 2013–1998. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště ve spolupráci s Domem umění České Budějovice, 2014. 367 s. Dokumenty. ISBN 978-80-87108-50-5.

 • NEKVINDOVÁ, Terezie, ed. Dům umění České Budějovice = České Budějovice House of Art: 2013—1998. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště ve spolupráci s Domem umění České Budějovice, 2014. 367 s. Dokumenty. ISBN 978-80-87108-50-5.

 • NĚMEC, Bohumil, ed. Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. V Praze: J. Otto, 1930–1943. 12 sv.

 • NĚMEC, Ladislav. Jáchym Štěpanovský (1738—1801), Missa pastoritia in D.  Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy.

 • NĚMEC, Vladimír. Pražské varhany. 1. vyd. Praha: František Novák, 1944. 349, [II] s. Naše poklady; sv. 1.

 • NEMEŠKAL, Lubomír. Českobudějovická mincovna v letech 1569-1611. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1969. 136, [7] s., 16, [2] s. obr. příl.

 • Nemocnice České Budějovice, a.s. 1. vyd. České Budějovice: Nemocnice, 2006. 67 s.

 • NEMOCNICE a ŠOTOLOVÁ, Marie, ed. 100 let českobudějovické nemocnice 1914—2014. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2014. 166 s. ISBN 978-80-905041-4-1.

 • NESVADBA, Oldřich. Sdružení jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích 1925—1950. České Budějovice, 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • NEUMAN, Alois. Jak jsem žil: hrst vzpomínek a kus historie. Vyd. 1. Praha: Melantrich, 1971. 177 s.

 • NEUSÜSS, Floris M. a HEYNE, Renate. Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts: die andere Steite der Bilder - Fotografie ohne Kamera. Köln: DuMont, ©1990. 499 s. ISBN 3-7701-1767-0.

 • NIEDL, František. Budějovické povídky. Vydání první. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. 147 stran, 8 nečíslovaných listů obrazových příloh. ISBN 978-80-88113-50-8.

 • NIKRMAJER, Leoš a PETRÁŠ, Jiří. Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 1999. 179 s. ISBN 80-86260-03-8.

 • NIKRMAJER, Leoš: Gestapo v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2011, roč. 80, s. 130—159. ISBN 978-80-87311-20-2.

 • NIKRMAJER, Leoš. 91. pěší pluk a jeho účast na frontách první světové války. In: Česká společnost a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, [1999?]. 128 s. ISBN 80-86260-01-1.

 • NIKRMAJER, Leoš. August Zátka: příspěvek k politickému životu Českých Budějovic na přelomu 19. a 20. století. České Budějovice, 1992. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 • NIKRMAJER, Leoš. Českobudějovický pakt – pokus Augusta Zátky o místní česko-německé vyrovnání v letech 1906–1914. Nikrmajer, Leoš. In: Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2005. s. 124–141. ISSN 1804-3186.

 • NIKRMAJER, Leoš. Českobudějovický pakt – pokus Augusta Zátky o místní česko-německé vyrovnání v letech 1906—1914. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • NIKRMAJER, Leoš. K historii pomníku Augusta Zátky. In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1996, roč. 33, č. 1., s. 20—25. ISSN 1212-0596.

 • NIKRMAJER, Leoš. Činnost a vývoj Národního souručenství v Českých Budějovicích v letech 1939—1942. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2006. 162 s., [7] s. obr. příl. ISBN 80-86260-53-4.

 • Nohejlová-Prátová E., 1979: Nález z Kněžských Dvorů, o. České Budějovice (14. a 15. století). Numismatický sborník 15.

 • NOSOVSKÝ, Karel. Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého: s 218 obrazy, 1 mapou a 1 diagramem. Praha: Nákladem vlastním, 1927. 687 s., 26 s. obr. příl.

 • NOUZA, Josef. 100 let požárního sboru v Českých Budějovicích. České Budějovice : Místní požární sbor Českého svazu požární ochrany, 1974. 88 s.

 • Novák J., 1912: O umělecké činnosti V. B. Juhna. Časopis Společnosti přátel starožitností českých 20.

 • NOVÁK, Ada. Zasloužilý umělec Ada Novák: obrazy - výbor z tvorby. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1987. [16] s.

 • NOVÁK, Karel. Fauna Trichopter Lipenské vodní nádrže. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1993, roč. 33(1-2), s. 37—44. ISSN 0139-8172.

 • NOVÁK, Václav. Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1986, roč. 26, č. 1, s. 33—34. ISSN 0139-8172.

 • NOVÁK, Václav. Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. – 70. let. In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1990, roč. 30, s. 73—74.

 • NOVÁK, Václav. Příspěvek k poznání vzniku říčních teras. In: Sborník Československé geografické společnosti. Praha: Československá geografická společnost, 1987, sv. 92. ISSN 0036-5254.

 • NOVÁK, Václav. Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví. Minerál. 1997, 5, č.3. ISSN 1213-0710.

 • NOVOTNÁ, Klára. "Matka na svých rukou chová celý svět." Dámský spolek Ludmila v Českých Budějovicích a jeho dívčí vychovávací ústavy (1885—1950). České Budějovice, 2011. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • NOVOTNÁ, Klára. Jana Zátková (1859—1933). Zapomenutá osobnost jihočeské historie? České Budějovice 2008. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • NOVOTNÁ, Klára. Jana Zátková (1859—1933). Životopisná studie. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2011, roč. 80, s. 109—129. ISBN 978-80-87311-20-2. 

 • Novotný J., 1926: Církevní museum v Č. Budějovicích. Hlas lidu 20, č. 90 a 92.

 • NOVOTNÝ, Miroslav a kol. Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. 264 s. ISBN 80-7040-883-9.

 • NOVOTNÝ, Miroslav et al. Die Diözese Budweis in den Jahren 1785—1850: das Aschenputtel unter den Diözesen. Berlin: Peter Lang, 2018. 248 stran. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte, Band 30. ISBN 978-3-631-71853-7.

 • NOVOTNÝ, Miroslav et al. Die Diözese Budweis in den Jahren 1851—1907: das Aschenputtel unter den Diözesen II. Berlin: Peter Lang, 2021. 307 stran. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte; Band 37. ISBN 978-3-631-81129-0.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Českobudějovická diecéze v kontextu proměn církevní správy v českých zemích v 18.—20. století. In: KORDIOVSKÝ, Emil, ed. Vývoj církevní správy na Moravě: XXVII. mikulovské sympozium: 9.-10. října 2002. V Mikulově: Státní okresní archiv Břeclav, 2003. 379 s. ISBN 80-7275-046-1.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Českobudějovičtí vysokoškoláci a Pražské jaro. In: SVOBODNÝ, Petr, ed. a ZILYNSKÁ, Blanka, ed. Česká věda a Pražské jaro (1963-1970): sborník z konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000]. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 425 s. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 2. ISBN 80-246-0374-8.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Mariánská družina učitelek a kandidátek při kostele Božského srdce Páně v Českých Budějovicích. Mariánské družiny v Českých Budějovicích v první polovině 20. století. In: LEDVINKA, Václav, ed. a PEŠEK, Jiří, ed. Od středověkých bratrstev k moderním spolkům: sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 5. a 6. října 1999 ..., Praha. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2000. 382 s. ISBN 80-86197-21-2.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Mariánské družiny na jihu Čech od konce 16. do počátku 20. století. In: Jihočeský sborník historický 2002. České Budějovice 2002, roč. 71, s. 5—42. ISBN 80-86260-18-6.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Příprava učitelů v Českých Budějovicích a její proměny v letech 1945— 1963. In: BARVÍKOVÁ, Hana, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999). Praha: Archiv Akademie věd České republiky v nakl. Arenga, 2000. 591 s. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. ISBN 80-86404-00-5.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Školství v jižních Čechách v době posledních Rožmberků. In: BŮŽEK, Václav. Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1993. 409 s. Opera historica; 3. ISBN 80-7040-073-0.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Za Jaroslavem Kadlecem (10. března 1911—3. ledna 2004). In: Jihočeský sborník historický 2004. České Budějovice 2004, roč. 73, s. 282—285. ISBN 80-86260-43-7.

 • NOVOTNÝ, Miroslav. Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé: výchova a vzdělávání duchovních v českobudějovické diecézi v letech 1803–1850. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2016. 254 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7429-885-1.

 • NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část 4., Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara: (1253-1271). Praha: Jan Laichter, 1937. 499 s., [10] s. obr. příl. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných; sv. 61.

 • Nový R., 1976: Počátky znaků českých měst. SAP 26.

 • Nový život, 7. 9. 1990: Na obzoru hvězda zvaná Slunce.

 • NOVÝ, Rostislav, ed. Městské knihy v Čechách a na Moravě 1310—1526: katalog. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 207 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica; 4.

 • Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek - Biskupství českobudějovické. Úvod - Biskupství českobudějovické [online]. Copyright © 2022 [cit. 30.09.2022]. Dostupné z: https://www.bcb.cz/dotacni-projekty/projekty-irop/obnova-byvaleho-dominikanskeho-klastera-kostela-obetovani-panny-marie-ceskych-budejovicich-za-ucelem-zvyseni-navstevnosti-techto-pamatek/

 • Od historie českobudějovické stanice k současnosti 1983. Jihočeský železničář, č. 33—40, 19. 8.—30. 9. 1983.

 • OPASEK, Anastáz. Dvanáct zastavení: vzpomínky opata břevnovského kláštera. Vyd. 1. Praha: TORST, 1992. 322 s. Svědectví o době a lidech ; sv. 1. ISBN 80-85639-04-1.

 • OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 3., M-Ř. Sv. I, M-O. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3. 

 • OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 3., M-Ř. Sv. II, P-Ř. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 733-1522 s. ISBN 80-200-0708-3.

 • Optimalizace trati Horní Dvořiště - České Budějovice dokončena | www.skanska.cz. Skanska v České Republice | www.skanska.cz [online]. Copyright ©2021 Google [cit. 23.09.2021]. Dostupné z: https://www.skanska.cz/kdo-jsme/media/archiv-tiskovych-zprav/45971/Optimalizace-trati-Horni-Dvoriste-Ceske-Budejovice-dokoncena-

 • Osobní archiv O. Šedy, ČB, fond Fr. Farga 1873— 1950.

 • Osoby | abart. Osoby |abart [online]. Dostupné z:
  https://cs.isabart.org/person/14877/worked

 • OSWALD, Jan. Jihočeské nerosty a jejich naleziště. České Budějovice: Krajské nakladatelství, 1959. 144 s., [16] s. fot. příl.

 • OTTER, Jiří a VESELÝ, Josef. První sjednocená církev v srdci Evropy: Českobratrská církev evangelická. 1. vyd. Praha: Kalich, 1992. 109 s. ISBN 80-7072-852-3.

 • Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1888-1909. 28 sv..

 • Padesát let Státní československé reálky dra Augusta Zátky v Českých Budějovicích: 1884-1934. České Budějovice: [s.n.], 1934. 146 s.

 • PADRTA, Karel. Hudba. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1989. 167 s., [32] s. fot. příl. Jihočeská vlastivěda. Řada A.

 • PADRTA, Karel. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice: 15. výročí založení orchestru, 1981-1996. [České Budějovice: s.n., 1996?]. 14 s.

 • Památce dr. Františka Hromady. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, roč. 1, 16. 1. 1939, č. 2. ISSN 1210-5023.

 • Památkový ústav České Budějovice, ústřední seznam kulturních památek, poř. č. 855.

 • Památní kniha diecézního ústavu pro hluchoněmé v Č. Budějovicích od r. 1871 (do roku 1949). Rukopis z archivu ústavu.

 • Paměti Besedy Č.-Budějovické od roku 1862-1887: na oslavu 25letého trvání Besedy. V Č. Budějovicích: Nákladem Besedy Č.-Budějovické, 1888. 85 s.

 • Pamětní kniha náboženské obce Církve československé v Českých Budějovicích (rukopis v archivu českobudějovického sboru Církve československé husitské).

 • Pamětní spis na oslavu 50. výročí založení Řemeslnicko-živnostenské besedy v Českých Budějovicích: [50 let Řemeslnicko-živnostenské besedy v Českých Budějovicích] : 1882-1932. V Č. Budějovicích: nákladem vlastním, 1932. 80 s.

 • PÁNEK, Jaroslav, VOREL, Petr a BENEŠ, Zdeněk. Lexikon současných českých historiků. Vyd. 1. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1.

 • PÁNEK, Jaroslav. Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 417 s., [32] s. obr. příl. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-006-3.

 • Papoušková J., 1988: Houby města České Budějovice. Strojopis, JčM.

 • PARMA, Tomáš. Kardinal Franz Schönborn, die Gründung des Collegium Bohemicum und der Nationalitätenstreit in Böhmen, in: Parma Tomáš (ed.): Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Olomouc 2011. ISBN 978-80-244-2644-0

 • PAŘÍZEK, L. M., BLÜMLOVÁ, Dagmar, ed. a GILAROVÁ, Zuzana, ed. České Budějovice v paměti Ladislava Mikeše Pařízka. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2005. 147 s. Města v paměti--. ISBN 80-86559-46-7.

 • PAŘÍZEK, Ladislav Mikeš. Mé cesty za dobrodružstvím. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1967. 191 s.

 • PAVEL, Jakub a ŠAMÁNKOVÁ, Eva. České Budějovice. 2., přeprac. vyd. Praha: Odeon, 1979. 234 s. Památky. Řada Městské památkové rezervace; Sv. 32.

 • PAVEL, Jakub. České Budějovice. 1. vyd. Praha: SNKLU, 1965. 234, [2] s. Památky. Řada Měst. památkové reservace; Sv. 19.

 • PAVELEC, Petr. Nástěnné malby z průčelí domu čp. 10/1 na náměstí Přemysla Otakara II . v Č. Budějovicích. Zprávy památkové péče: Časopis státní památkové péče, 1997, roč. 57, č. 3.

 • PAVELEC, Petr. Nové poznatky o klášterním kostele Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích. Zprávy památkové péče: Časopis státní památkové péče, 1996, roč. 56, č. 9—10.

 • PAVLÁTOVÁ, Marie a kol. Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2004. 415 s. ISBN 80-902910-6-6. 

 • PAVLÍK, Josef. Zákulisí letiště. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1984. 86 s. Azimut; sv. 41.

 • Pecka J., 1966: Nad zapomenutou pamětní deskou. Jihočeská pravda, roč. 22, č. 224.

 • Pecka J.: Konec války v jižních Čechách. Rukopis. JčM ČB.

 • PECKA, Emanuel a PECKA, Jindřich. Mládež v boji: z dějin mládežnického hnutí v jižních Čechách. České Budějovice: Okr. dům pionýrů a mládeže, 1963-1967. 2 sv.

 • PECKA, Jindřich a kol. Sovětská armáda v Československu 1968-1991: chronologický přehled. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 231 s. Studie - materiály - dokumenty; sv. 9. ISBN 80-85270-54-4.

 • PECKA, Jindřich, BELDA, Josef a HOPPE, Jiří. Občanská společnost (1967-1970): emancipační hnutí uvnitř Národní fronty 1967-1970. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1995. 586 s. Prameny k dějinám československé krize 1967-1970 ; díl 2, sv. 1. ISBN 80-85270-42-0.

 • PECKA, Jindřich, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Proměny Pražského jara 1968-1969: sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1993. 446 s. Studie, materiály, dokumenty; sv. 2. ISBN 80-85765-02-0.

 • PECKA, Jindřich. Na demarkační čáře: americká armáda v Čechách v roce 1945. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1995. 185 s. Studie - materiály - dokumenty; sv. 6. ISBN 80-85270-47-1.

 • PECKA, Jindřich. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991: dokumenty. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 351 s. Studie - materiály - dokumenty; sv. 8. ISBN 80-85270-53-6.

 • PECKA, Jindřich. Spontánní projevy Pražského jara 1968-1969. 1. vyd. Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Doplněk, 1993. 295 s. Prameny k dějinám československé krize 1967-1970; sv. 1. ISBN 80-85765-25-X.

 • PECKA, Jindřich. Tady skončila válka--: historické reportáže o roce 1945; Křeč: povídky - Praha 1975. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2005. 150 s. ISBN 80-86260-45-3.

 • PECKA, Jindřich. Taneční zábavy jako součást životního způsobu jihočeského dělnictva v druhé polovině 19. a první třetině 20. století. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 32, č. 4., s. 252—261. ISSN 1212-0596.

 • PECKA, Jindřich. Váleční zajatci na území Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 325 s. Studie - materiály - dokumenty; sv. 5. ISBN 80-85270-45-5.

 • PECKA, Karel. Motáky nezvěstnému. Brno: Atlantis, 1990. 399 s. ISBN 80-7108-003-9

 • PEEZ, Ernst Alexander: Adalbert Lanna, ein Bild aus der österreichischen Industrie. Österreichische Revue, Wien 1867.

 • PECHA, Miloslav a VONDRA, Václav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939—1945. 1. vyd. České Budějovice: [s.n.], 2004. 278 s., [20] s. obr. příl. ISBN 80-239-3727-8.

 • PECHA, Miloslav a VONDRA, Václav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939—1945. 2., upr. a dopl. vyd. České Budějovice: M. Pecha, 2006. 281 s., [20] s. obr. příl. ISBN 80-239-6411-9.

 • PECHA, Miloslav, VONDRA, Václav a ŠMÍD, Stanislav. Protifašistický odboj 1938—1945 na Českobudějovicku. České Budějovice: Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků, 1986. 203 s., [86] s. obr. příl..

 • PECHA, Miloslav. České Budějovice ve dnech ustavení samostatné republiky Československé. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1968, roč. 6, č. 3., s. 1—9, dokončení č. 4., s. 1—16. ISSN 0862-5417.

 • PECHA, Miloslav. K činnosti české a německé politické reprezentace v Č. Budějovicích před první světovou válkou. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 47, s. 145—159. ISSN 0323-004X.

 • PECHA, Miloslav. Obnovení politické aktivity v Českých Budějovicích v roce 1917. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1972, roč. 9, č. 1., s. 15—18. ISSN 0862-5417.

 • PECHA, Miloslav. Politický život v jihočeské metropoli v letech 1914—1916. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1971, roč. 8, č. 1., s. 13—16, pokračování č. 2., s. 69—72. ISSN 0862-5417.

 • PECHA, Miloslav. Vznik a účel Českého politického spolku v Budějovicích roku 1871. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, roč. 53, č. 3, s. 157—162. ISSN 0323-004X.

 • PECHA, Miloslav. Zesílení politického ruchu v Českých Budějovicích před říjnem 1918. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 11, č. 2., s. 85—88. ISSN 0862-5417.

 • PECHA, Miloslav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození 1939—1945. 3. přepracované a doplněné vydání. České Budějovice: PhDr. Miloslav Pecha, 2015. 317 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-260-8018-3.

 • PECHA, Miloslav. Státní převrat v říjnu 1918 v Českých Budějovicích: předpoklady, průběh a význam. 1. vyd. České Budějovice: Studio Gabreta, 1999. 185 s., [6] s. obr. příl. ISBN 80-238-4734-1.

 • PEJSKAR, Jožka. Poslední pocta: památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1981. Svazek 1. 1. české vyd. V Curychu: Konfrontace, 1982. 323 s.

 • PELÁN, Bedřich. České Budějovice v revolučním roce 1848. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1964, roč. 1, č. 2., s. 3—19. ISSN 0862-5417.

 • PELČÁK, Oldřich. Klukovské sny: cesta do Hvězdného městečka. 1. vyd. Praha: Albatros, 1979. 192 s.

 • PELÍŠEK, Antonín. Madeta: 1 v českém mlékárenském průmyslu. České Budějovice: Madeta, 2002. 145 s.

 • PELÍŠEK, Antonín. Povodeň: Jižní Čechy: srpen 2002. V Českých Budějovicích: Syndikát jihočeských novinářů, 2002. 71 s.

 • PELTAN, Jiří. Střípky z historie turistiky na Českobudějovicku. České Budějovice: TJ KČT Turista České Budějovice, c2008. 36 s. ISBN 978-80-254-1782-9.

 • PENIŠ, Karel: Zvláštní znamení touha. Melodie 28, 1990, č. 7.

 • PEŠINA, Jaroslav. Pozdně gotické deskové malířství v Čechách. Praha: Nákladem České akademie věd a umění, 1940. 217 s., 63 s. obr. příl.

 • PEŠKOVÁ, Pavla. Českobudějovické děkanství v 18. století. České Budějovice, 2003. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • PEŠTA, Pavel. PhDr. Zdeněk Šimeček, CSc. jubilující. Duha [on-line]. 2014, roč. 28, č. 1 [cit. 2014-06-19]. Dostupný z www: http://duha.mzk.cz/clanky/phdr-zdenek-simecek-csc-jubilujici. ISSN 1804-4255.

 • PETERKA, Milan a PROCHÁZKA, Jaromír. Akademický malíř Milan Peterka. [České Budějovice]: Milan Peterka, 2000. [20] s.

 • PETR, Antonín. Růženecký kostel v Českých Budějovicích. České Budějovice: Petrinum, [19--]. [16] s.

 • PETRÁŇ, Josef, ed. Dějiny hmotné kultury. [Díl] 1, [sv.] 2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vyd. Praha: SPN, 1985. s. 489—997, XVI s. barev. fot.

 • PETRÁŠ, Jiří. České Budějovice – poslední dny války, první dny míru. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • PETRÁŠ, Jiří. Konec soužití Čechů a Němců v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1997—1998, roč. 66—67, s. 147—172. ISBN 80-902088-6-X.

 • PETRÁŠ, Jiří. Odraz událostí let 1967—1969 ve vybraných kronikách okresu České Budějovice. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1992, roč. 3, č. 3. ISSN 0862-5417.

 • PETRÁŠ, Jiří. Poznámky k česko-německé problematice v Českých Budějovicích po skončení druhé světové války. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 32, č. 1., s. 10—15. ISSN 1212-0596.

 • PETRÁŠ, Jiří. Česko-německá problematika v Českých Budějovicích po skončení druhé světové války. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2007. 163 s. ISBN 978-80-86260-65-5.

 • PETRÁŠ, Jiří. Fotbalový oddíl Rudá hvězda/Sportovní klub policie České Budějovice 1951—2011. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011. 160 s. ISBN 978-80-87311-21-9.

 • PETRÁŠ, Jiří. Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích: deníkové zápisky dvou žen. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 95 s. Hlasy minulosti, sv. 3. ISBN 978-80-7285-091-4.

 • PETRÁŠOVÁ, Markéta a ŠKOCHOVÁ, Jarmila. Karel Fleischmann: osobnost a dílo: katalog výstavy, Praha březen- listopad 1987. Praha: St. židovské muzeum, 1987. 54 s.

 • Petrová V., 1973: Vývoj obyvatelstva v okrese České Budějovice do roku 1985. Demografie 15.

 • PFEIFER, Wilhelm. Städtewappen und Städtesiegel in Böhmen und Mähren. München: Robert Lerche, 1952. 60 s., 1 l. obr. příl.

 • Pirnosová B., 1984: Co pratetička nevěděla aneb Muzikantské křižovatky. Jihočeská pravda, 3.8.1984.

 • Pirnosová B., 1990: Malé připomenutí. Jihočeská pravda, 23. 5. 1990.

 • Pirnosová B., 1990: Zastavíme kyvadlo zla a bezpráví. Jihočeská pravda, 10. 11., č. 264.

 • PIRNOSOVÁ, Blanka. Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 79 s. Knihovna Setkání. ISBN 80-7178-175-4.

 • PIŤHA, Petr. Posel ze zámoří: sv. Jan Nepomuk Neumann. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1990. 69 s. Světci duchovní obnovy.

 • PLAJNER, Rudolf. Zavátou junáckou stezkou. Část prvá, Úsvit českého junáctví. 1. vyd. [Praha]: Junácká edice Českého junáka a Svazu skautů a skautek, 1992. 288 s. ISBN 80-85209-25-X.

 • Plány a dokumentace staveb (archiv SÚ Městského úřadu Č. Budějovice, archiv ing. Zbyňka Petráše, dokumentace ve vlastnictví majitele nemovitostí).

 • PLAVEC, Josef. Národní umělec Otakar Jeremiáš. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. 161 s. Knižnice národních umělců československých.

 • PLÁVEK, Aleš František. Radní protokoly obchodního senátu českobudějovického krajského soudu ve druhé polovině 19. století s přihlédnutím k firemním záležitostem. [České Budějovice: s.n., 2010]. S. 89-106.

 • Pletzer K., 1958: Sochařská výzdoba Českých Budějovic, Kulturní kalendář 5, č. 12.

 • Pletzer K., 1961: Plán a veduta Č. Budějovic z r. 1783. ZMJK 1.

 • Pletzer K., 1962: Nový pohled na Č. Budějovice a Dobrou Vodu ze začátku 18. století. ZMJK 2.

 • Pletzer K., 1966: Pozůstalost F. M. Čapka v Jihočeském muzeu. ZMJK 6, č. 1.

 • PLETZER, Karel a ŠEDA, Oldřich. Měšťanské i městské pivovarství a dvě stě let Prvního českobudějovického pivovaru Samson. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské pivovary, 1995. 122 , [12] s. příl.

 • PLETZER, Karel.  Budějovický řádkovací secí stroj. Kulturní kalendář, květen. 1974, s. 22—23.

 • PLETZER, Karel.  České Budějovice a historiografie. Kulturní kalendář, leden. 1965, s. 14—17.

 • PLETZER, Karel.  Českobudějovičtí malíři v 17. a 18. století. Kulturní kalendář, prosinec. 1974, s. 22—23.

 • PLETZER, Karel.  Diplomatická schůzka Jiřího z Poděbrad v Č. Budějovicích v r. 1462. Kulturní kalendář, září. 1969, s. 14—16.

 • PLETZER, Karel.  Dosud neznámý pohled V. B. Juhna na Č. Budějovice z r. 1809. Kulturní kalendář, červenec- srpen. 1958, s. 14—15.

 • PLETZER, Karel.  Ekhartové z Urtinovic v Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, červenec-srpen. 1969, s. 14—17.

 • PLETZER, Karel.  Jan Žižka z Trocnova a Č. Budějovice. Kulturní kalendář, červenec-srpen. 1974, s. 28—30.

 • PLETZER, Karel.  K 100. výročí zboření Pražské brány v Č. Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1967, roč. 4., č. 4, s. 3—7. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel.  Katastrofální požár Č. Budějovic v r. 1641. Kulturní kalendář, říjen. 1970, s. 18—21.

 • PLETZER, Karel.  Lékař a humanista Matouš Cervus v Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, květen. 1972, s. 22—23.

 • PLETZER, Karel.  Mikuláš Štraboch ze Vztuh. Kulturní kalendář, leden. 1969, s. 14—15.

 • PLETZER, Karel.  Návštěvy Fr. Palackého v Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, červenec-srpen. 1972, s. 22—23.

 • PLETZER, Karel.  Návštěvy Karla IV. v Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, listopad. 1978, s. 32—33.

 • PLETZER, Karel.  Nejstarší publikace o Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, říjen. 1962, s. 11—12.

 • PLETZER, Karel.  Obležení Českých Budějovic za stavovského povstání. Kulturní kalendář, říjen. 1972, s. 22—23.

 • PLETZER, Karel.  Okupace Čes. Budějovic pasovským vojskem v roce 1611. Kulturní kalendář, únor. 1962, s. 11—13.

 • PLETZER, Karel.  Pokus o zradu Č. Budějovic v dubnu 1619. Pověst a skutečnost. Kulturní kalendář, březen. 1971, s. 18—21.

 • PLETZER, Karel.  Pověst o původu kamenných masek na českobudějovické solnici. Kulturní kalendář, září. 1970, s. 20—23.

 • PLETZER, Karel.  Rodina Hayderů v Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, duben. 1969, s. 13—15.

 • PLETZER, Karel.  Stavba lodí v Českých Budějovicích a doprava po Vltavě. Kulturní kalendář, únor. 1976, s. 26—27.

 • PLETZER, Karel.  Vlašští stavitelé v Českých Budějovicích. Kulturní kalendář, duben. 1974, s. 22—23.

 • PLETZER, Karel.  Z histoire masných krámů. Kulturní kalendář, duben. 1971, s. 18—20.

 • PLETZER, Karel.  Z historie českobudějovické továrny na tabák. Kulturní kalendář, květen. ČB. 1976, s. 30—31.

 • PLETZER, Karel. Album starých pohlednic: Českobudějovicko = Album alter Ansichtskarten von Böhmisch Budweis und Umgebung. Vyd. 1. Liberec: Nakladatelství 555, 2001. 155 s. Album starých pohlednic. ISBN 80-86424-15-4.

 • PLETZER, Karel. Balbínova excerpta z českobudějovické kroniky. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1955, roč. 24, s. 52—59. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Černice v donaci českobudějovickému špitálu z roku 1331. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 31, č. 3., s. 191—192. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. České Budějovice v husitském revolučním hnutí. Kulturní kalendář, únor. 1961, s. 15—17.

 • PLETZER, Karel. České Budějovice za Matyáše Korvína (1468—1479). In: Minulost a současnost Českých Budějovic: studie a materiály. I. V Českých Budějovicích: Městský národní výbor, 1969. 131 s

 • PLETZER, Karel. České Budějovice: královské město na jihu Čech. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství Růže, 1991. 44 s. ISBN 80-7016-032-2.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovická analystika v období třicetileté války. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1959, roč. 28, s. 113—120. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovická kronika J. Fl. Hammerschmidta. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1957, roč. 26, s. 14—19. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2001. 68 s. ISBN 80-86260-16-X.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovický farář Ondřej. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 32, č. 3., s. 156—162. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovický hudební skladatel Jachym Štěpánovský (1738—1801). In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1991, roč. 28, č. 1., s. 18—26. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovický písař Jan Petřík z Benešova (Příspěvek k dějinám České literatury XVI. Století). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1959, roč. 28, s. 17—24, 40—47. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovičtí cínaři v 16. a 17. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 62, s. 93—98. ISBN 80-900155-5-7.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovičtí faráři Václav a Jan Hayderové. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 30, č. 3., s. 160—164. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovičtí vysokoškoláci v letech 1453—1526. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 31, č. 4., s. 235—243. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovičtí výtvarní umělci v 17. a 18. století. In: Jihočeský sborník historický . České Budějovice: Jihočeské muzeum 1991—1992, roč. 60—61, s. 23—34 (doplňky a opravy slovníku výtvarných umělců). ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovičtí zlatníci, malíři a řezbáři na přelomu 15. a 16. stol. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 63, s. 15—22. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Českobudějovičtí zvonaři v 17. a 18. stol. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1977, roč. 46, s. 25—42. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Další českobudějovický zlomek Alexandreidy. Časopis Národního muzea. 1963

 • PLETZER, Karel. Dobrovolné vyhnanství Václava z Rovného v Č. Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický 1971. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1971, roč. 40, s. 149—152. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Dr. Václav Mondl z Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1991—1992, roč. 60—61, s. 85—87. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Dva dosud neznámí kronikáři Č. Budějovic (Jonáš Katschner a Dominik Koller). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1970, roč. 39, s. 222—229. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Historie Wortnerova domu. In: Kultura, 1993, 4.

 • PLETZER, Karel. Hudební skladatel Vojtěch Jirovec a České Budějovice. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963, roč. 32, č.1-2, s. 72—76. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Josefínská likvidace knihovny kapucínů v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1996, roč. 65, s. 65—72. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. K 125. výročí vydání knihy F. S. Seysera a F. X. Illingy o Č. Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1967, roč. 4, č. 2., s. 1—9. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. K záznamu českobudějovické kroniky z r. 1482. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1967, roč. 36, s. 52—54. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. K českobudějovické pověsti o bludném kameni. Kulturní kalendář, červen, 1970.

 • PLETZER, Karel. K českobudějovické pověsti o železné panně. Kulturní kalendář, listopad. 1970, s. 18—21.

 • PLETZER, Karel. Kašpar Ast (Ramus), luteránský kazatel z Č. Budějovic (1576). In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990, roč. 27, č. 2., s. 141—144. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Kobylky nad Č. Budějovicemi. In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1995, roč. 32, č. 1., s. 41—42. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Korunovační klenoty v Českých Budějovicích. In: Dějiny a současnost 1963, 5, č. 9.

 • PLETZER, Karel. Kronika Českých Budějovic 1992 - 1993. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994-, 1995, 32/1, s. 69. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Kronika Českých Budějovic 1992—1993. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, 32/1, s. 69. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Mikuláš Humpolec z Tuchoraze v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999, sv. 68. ISBN:80-86260-05-4

 • PLETZER, Karel. Násilný převrat v Č. Budějovicích v květnu 1467. In: Jihočeský sborník historický 1995. České Budějovice 1995, roč. 64, s. 74—83. ISBN 80-900155-6-5.

 • PLETZER, Karel. O domech „U pekaře Todta“ a „U kapucínského pekaře“. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 7. 7. 1993 , č. 154. ISSN 1210-5023.

 • PLETZER, Karel. Osmdesát let typografa Karla Fialy. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1975, roč. 12, č. 4., s. 263—264. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Památník českobudějovického písaře Simeona Plachého z Třebnice (1611). ZMJK, 1961, č. 3—4.

 • PLETZER, Karel. Počet obyvatel a národnostní poměry v Č. Budějovicích před r. 1526. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 31, č. 1., s. 9—14. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Poustevníci u Dobré Vody žili po sedm desetiletí. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 12.8. 1997. ISSN 1210-5023.

 • PLETZER, Karel. Pravá a nepravá kronika Tomáše Františka Veselého. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1955, roč. 24, s. 121—129. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Přátelství Františka Jana Vaváka s českobudějovickým kanovníkem Josefem Pingasem. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1988, roč. 25, č. 1., s. 4—10. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Rodina Wolfa Wiennara z Murana v Českých Budějovicích. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1997, ročník 33. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Rodina Wolfa Wiennara z Muranu v Českých Budějovicích. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1996, roč. 33, č. 3., s. 179—183. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Sochař Leopold Hueber a řezbář Jakub Hueber v Č. Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 30, č. 1., s. 39—40. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Soupis vlastivědné literatury o Českých Budějovicích. České Budějovice: Nákladem Krajského vlastivědného musea a Státní knihovny dra Zdeňka Nejedlého v Č. Budějovicích, 1952. [58] s.

 • PLETZER, Karel. Spisek českobudějovického faráře dr. Václava Haydera o zázracích v roce 1500. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1966, roč. 35, s. 71—78. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Středověký astronom dr. Václav Fabri z Č. Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1968, roč. 37, s. 76—86. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Tomáš Babler a Kryštof Hecyrus – dva českobudějovičtí literáti z 16. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1968, roč. 37, s. 1—9. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Tři drobné kroniky ze 16. stol. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum,1965, roč. 34, s. 179—194. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Ves Třebín v majetku českobudějovických Klariců. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1992, roč. 29, č. 2., s. 101—103. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Výroba papíru z řepného odpadu v Českém Vrbném 1838—1844. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990, roč. 27, č. 3., s. 235—238. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Wernerova českobudějovická veduta z poloviny 18. stol. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1956, roč. 25, s. 30—32. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Za odborným učitelem Františkem Radou. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1969, roč. 6, č. 1., s. 1—2. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Za typografem Karlem Fialou. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1981, roč. 50, č. 2, s. 148—149. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Záboří Čéče z Budivojovic-Opatovice u Hluboké n. Vltavou. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1981, roč. 50, č. 2, s. 77—83. ISSN 0323-004X.

 • PLETZER, Karel. Zákrok Č. Budějovic proti Janu Krenauerovi z Křenového r. 1525. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 31, č. 2., s. 88—93. ISSN 1212-0596.

 • PLETZER, Karel. Zánik židovské obce v Českých Budějovicích roku 1505. In: Jihočeský sborník historický 1975. České Budějovice 1975, roč. 44, č. 1–4, s. 8—21.

 • PLETZER, Karel. Zaniklá osada Suchá u Hluboké nad Vltavou. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1983, roč. 20, č. 2., s. 96—100. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Zápisky Vojtěcha Benedikta Juhna o Českých Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1966, roč. 3, č.1., s. 5—17. ISSN 0862-5417.

 • PLETZER, Karel. Biskup Jan Valerian Jirsík 1798-1883: Soupis literární činnosti a literatury o něm. České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1993. 28 s.

 • PLETZER, Karel. Budweis. Třeboň: Carpio, 2005. 60 s. ISBN 80-86434-11-7.

 • PLETZER, Karel. České Budějovice. Třeboň: Carpio, 2005. 60 s. ISBN 80-86434-11-7.

 • PLOJHAR, Josef. Die Triumphtage von Karthago. Bericht über den 30. internationeln eucharistischen Kongress im Jahre 1930. B. Budweis, Selbstverlag, 1930.

 • PLOJHAR, Josef. Křesťané a socialismus. 1. vyd. Praha: Lidová demokracie, 1961. 116, [3] s. Politická knihovna Čs. strany lidové; Sv. 50.

 • PLOJHAR, Josef. Společná cesta jeden cíl: sborník projevů a článků předsedy Československé strany lidové a ministra zdravotnictví Dr. J. Plojhara. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidová demokracie, 1963. 96 s., il. Politická knihovna. Řada I; Kniha 55.

 • Po stopách trampských legend: 13 osobností trampingu na Českobudějovicku. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2014. 63 s. ISBN 978-80-87311-47-9.

 • PODHOLA, Roman. Českobudějovicko známé i zapomenuté. [S.l.]: Roman Podhola, c2009. 173 s.

 • Podlešák J., 1992: Židovský památník v Českých Budějovicích. Česko-bavorské výhledy 3, č. 17.

 • Podlešák J., 1997: Neznámý pramen k dějinám genocidy Židů z Českých Budějovic a okolí. („Budweiser-Namen-Index“). Terezínské listy č. 25.

 • PODLEŠÁK, Jan, ed. Naše dny se naplnily: z historie Židů v jižních Čechách. 1. vyd. České Budějovice: Klub přátel Izraele v Českých Budějovicích, 2002. 300 s. ISBN 80-238-9881-7.

 • PODLEŠÁK, Jan. Českobudějovická synagoga. In: PODLEŠÁK, Jan, ed. Naše dny se naplnily: z historie Židů v jižních Čechách. 1. vyd. České Budějovice: Klub přátel Izraele v Českých Budějovicích, 2002. 300 s. ISBN 80-238-9881-7.

 • Podnikový archiv Jihočeských pivovarů, a. s., výroční zprávy a.s. a přehledy referátu statistiky 1992—2004.

 • PODZIMEK, Josef a kol. Povodí Vltavy. 1. vyd. Praha: Pragopress, 1970. 146 s., [8] s. obr. příl.

 • Pohan V. A., 1844: Životopis veledůstojného Pána, Pana Vojtěcha Beneše Juhna. Časopis pro katolické duchovenstvo 17.

 • POHL, Walter a VOCELKA, Karl. Habsburkové: historie jednoho evropského rodu. Praha: Grafoprint-Neubert, 1996. 512 s. ISBN 80-85785-44-7.

 • POCHE, Emanuel a kol. Umělecké památky Čech. 1, A-J. Vyd. 1. Praha : Academia, 1977. 643 s.

 • Poklady ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, 2015. 93 stran. ISBN 978-80-86964-11-9.

 • POLAKOVIČ, Daniel, STEINOVÁ, Iva a VLADAŘOVÁ, Petra. Židovské hřbitovy na jihu Čech. Vydání první. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2021. 383 stran. Monumenta; IX. ISBN 978-80-85033-97-7.

 • Polesný B., 1957: Z činnosti Oblastní lidové hvězdárny v Českých Budějovicích. Říše hvězd 5.

 • Popela P., 1993: Památné stromy ve městě České Budějovice. Rukopis, dep. ÚM ČB.

 • Popis stavby [online]. Dostupné z: https://www.c-budejovice.cz
  /de/node/160294

 • POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech: sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.

 • POSTL, Radomír. Uměleckoprůmyslová tvorba. Asociace jihočeských výtvarníků. České Budějovice: Asociace jihočeských výtvarníků, 1992. 1 sv.

 • POSTL, Radomír. Mě sto ČB. [České Budějovice]: Karmášek, 2013. [118] s. ISBN 978-80-87101-37-7.

 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. Studijní texty; Sv. 7. ISBN 80-85850-01-X.

 • Povodeň v Čechách 1890: s úvodní básní Jaroslava Kvapila a četnými původními vyobrazeními. 2. vyd. V Praze: Tiskem a nákladem J. Otty, [1890]. 72 s.

 • Práce ze semináře českého práva na Karlově universitě v Praze, sv. 10.

 • PRAVDA, O. a J. BICAN a F. BROM.  Příspěvek k limnologickému výzkumu rybníků pánve Českobudějovické. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1958, roč. 1(Supplementum 1-118).

 • PRÁZNÝ, Rudolf. Vzpomínka na jihočeského preparátora Aloise Mrázka. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1974, roč. 14( (Supplementum 2), s. 93—95.

 • PRAŽÁK, Albert a VÁŽNÝ, Václav. Staročeská Alexandreida. Praha, ELK 1949. 184 s.

 • PRAŽÁK, Albert. Staročeská báseň o Alexandru Velikém: Praha, Melantrich, 1954. 285 s.

 • PREČAN, Vilém, ed. a SLÁDEK, Zdeněk, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 7, K vývoji sovětské politiky vůči státům Varšavské smlouvy: dokumenty a materiály 1989-1990. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 132 s. ISBN 80-85270-90-0.

 • PREČAN, Vilém, ed., KOUDELKA, František, ed. a NOSKOVÁ, Alena, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 5-6, Situační zprávy ústředního aparátu KSČ. 20. listopadu - 1. prosince 1989. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 111 s. ISBN 80-85270-93-5.

 • PREČAN, Vilém, ed., SUK, Jiří, ed. a JANIŠOVÁ, Milena, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Sešit 3, Hlasy občanské společnosti 1987-1989. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 110 s. ISBN 80-85270-91-9.

 • PREISS, Pavel. Václav Vavřinec Reiner. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1970. 138 s., 180 České Budějovice., 12 barev. obr.

 • Preissl E.., 2002: Roman Brichcín, katalog výstavy v Kunst-und Gewerbeverein Regensburg.

 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl I., A-H. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947. 726 s.

 • PROCHÁZKA, Jan. Parcelování velkostatků (raabisace) za Marie Terezie v Čechách. V Praze: vl. nákl., 1925. 67 s. Práce ze semináře českého práva na Karlově universitě v Praze; Č. 10.

 • PROCHÁZKA, Jaromír. 100 let výtvarného umění v jižních Čechách. Vydání první. České Budějovice: Galerie Procházka s.r.o., 2018. 431 stran. Malé monografie; svazek 5. ISBN 978-80-905212-5-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, Daniela a ŠIMEK, Miloslav. Věda na jihu Čech: Biologické centrum AV ČR. Vydání 1. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. pro Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice, 2015. 23 stran. Věda kolem nás; 23. Co to je. ISBN 978-80-86668-32-1.

 • Projekty a realizované stavby. In: Práce – Sborník výtvarného umění 1935, 1936 a 1939.

 • Prokop M., 1994: Sedmdesát let Husova sboru v Českých Budějovicích. Český zápas 74, č. 19.

 • PROKOP, Ivo. Českobudějovický biskup Martin Josef Říha – Odraz jeho myšlenek a činnosti v pastýřských listech a zprávách o stavu diecéze. In: Notitiae historiae ecclesiasticae 2/2012, s. 40—57.

 • PROKOPCOVÁ, Eva. Eva Prokopcová. Český Krumlov: Egon Schiele Art Centrum, 2007. 287 s. ISBN 978-80-86789-10-1.

 • PRŠÍNOVÁ, Tamara, ed. Věroslav Mertl: (*1929): soupis díla. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2011, 159 s. ISBN 978-80-86964-08-9.

 • PRŠÍNOVÁ, Tamara. Nakladatelství Růže 1958—1991. Jelmo: Nakladatelství Jelmo, 1998. 157 s.

 • PRŠÍNOVÁ, Tamara. Nakladatelství Růže: profil českobudějovického nakladatelství v letech 1958—1991. Praha, 1995. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

 • Průcha M., 1969: Jezové uzávěry ze železového a předpjatého betonu. Vodní hospodářství, referenční číslo.

 • PRŮCHA, Michal. Zlaté okamžiky českobudějovického fotbalu. České Budějovice: Jihočeská fotbalová, 2016. 188 stran. ISBN 978-80-270-0993-0.

 • PRŮŠA, Stanislav. Historie mládežnického a dělnického hnutí na Českobudějovicku v dokumentech. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Okresní výbor Socialistického svazu mládeže, 1977. [97] s.

 • Prvá zpráva C. k. české státní průmyslové školy v Českých Budějovicích na školní rok 1910— 1911.

 • Příběhy jihočeských hostinců: literární průvodce pro poetické flamendry. [České Budějovice]: Nakladatelství Růže, 2006. 115 s. ISBN 80-86975-07-X.

 • Příbramsko 7. 8. 1995

 • PŘÍHODA, Karel. Prošli mým životem. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. 45 stran. ISBN 978-80-88113-64-5.

 • Puklice J., 1964: Tragédie Ondřeje Puklice. In: Výbor z české literatury doby husitské. Sv. 2. Praha.

 • PYKAL, Jiří. Českobudějovické rybníky. [S.l.]: Česká společnost ornitologická, 2007. 1 skládačka.

 • PYŠEK, Petr. Archeofyty a neofyty v ruderální flóře některých sídlišť v Čechách. Preslia: časopis Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost, 1989, roč. 61. ISSN 0032-7786.

 • Rada, F., 1937: Zpráva z výroční valné hromady Jihočeského Aeroklubu.

 • RADA, František. Domovní znamení. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 2, č. 3., s. 3—20. ISSN 0862-5417.

 • RADA, František. Když se psalo c.k.: ze života Českých Budějovic na počátku století. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1965. 242 s.

 • RADA, František. Když se psalo T.G.M.: České Budějovice v prvním desetiletí republiky. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1970. 297 s.

 • RADA, František. Když se psalo T.G.M.: České Budějovice v prvním desetiletí republiky. Vyd. 2. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství Růže, 1992. 268 s. ISBN 80-7016-049-7.

 • RADA, František. Z historie osvětlování města. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1964, roč. 1, č. 3., s. 23—36. ISSN 0862-5417.

 • RÁDL, Michal. Českobudějovický legionář a archivář: podplukovník dělostřelectva Alois Hartmann. V České Lípě: vydal nákladem vlastním pravnuk Mgr. Michal Rádl, 2018. 28 stran.

 • Radoměrský P., 1966: Studie k českému mincovnictví 13. století (I). Nález brakteátů v Českých Budějovicích r. 1936 a otázka budějovické mincovny ve 13. století. Časopis Národního muzea, Historické muzeum, 135.

 • RADOSTA, Petr. Protikomunistický odboj: historický nástin. Vyd. 1. Praha : EGEM, 1993. 156 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-85395-25-8.

 • RAJDLOVÁ, Lenka. Pozdně barokní obnova kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích a její autoři – malíř František Jakub Prokyš a sochař Leopold Hueber. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2013, roč. 82. ISBN 978-80-87311-40-0.

 • RAMEŠ, Václav. Poklady minulosti - Jihočeské archivy: littera scripta manet. Vyd. 1. [Třeboň]: Státní oblastní archiv v Třeboni, 2011. 133 s. ISBN 978-80-904938-3-4.

 • RAUCHBERG, Heinrich. Der nationale Besitzstand in Böhmen. Leipzig: Duncker & Humblot, 1905. 3 sv.

 • REBAN, Karel. Za biskupem českobudějovickým J. A. Hůlkou. Časopis katolického duchovenstva 61—62, 1920—1921, č. 1—2.

 • REBAN, Karel. Autobiografie preláta Adolfa Rodlera, děkana kapitulního v Č. Budějovicích. Časopis katolického duchovenstva 70, 1929.

 • REBAN, Karel. Jan Valerián Jirsík. V Českých Budějovicích: Tiskový spolek, 1933. 32 s. Vzdělávací knihovna Hlasu lidu v Českých Budějovicích; roč. 4, č. 1.

 • REBAN, Karel. Po stopách sv. Auraciána, patrona města Českých Budějovic. Časopis katolického duchovenstva 59, 1918.

 • Red., 1978: Šedesátiny Antonína Mrkose. Říše hvězd 1978/1.

 • Redakce, 1973: Do nového ročníku. Přírodovědecký časopis jihočeský 13, č. 1.

 • REITINGER, Petr. Automobilismus v okrese České Budějovice v roce 1927. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1989, roč. 26, č. 4., s. 94—96. ISSN 0862-5417.

 • Rektorka JU prof. M. Hrabánková převzala čestný doktorát Univerzity v Gődőllő — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 23.05.2019]. Dostupné z: http://www.jcu.cz/old/Members

  /bumbova1/novinky/rektorka-ju-prof.-m.-hrabankova-prevzala-cestny-doktorat-univerzity-v-godollo

 • REMEK, Vladimír. Pod námi planeta Země. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1979. 249 s., [16] s. fot. příl.

 • RIEGER, František Ladislav, ed. Slovník naučný. Díl 6., P - Quousque tandem. V Praze: Kober I. L., 1867. 1171 s.

 • Richter E. K., 1853: Ein Landtag in Budweis im Jahre 1614. Anzeiger aus dem südlichen Böhmen. č. 6—7.

 • RICHTER, Karel. Ďábel Trenk. Vyd. 1. Ostrava: Středoevropské nakladatelství, 1996. 502 s. ISBN 80-86004-17-1.

 • Ročenka povětrnostních pozorování. Ročníky 1915—1960. Státní ústav meteorologický (Hydrometeorologický ústav) Praha.

 • ROUBÍK, František. K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1970, roč. 39, s. 69—79, 154—172. ISSN 0323-004X.

 • ROUBÍK, František. K vývoji železniční sítě v jižních Čechách. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1973, roč. 42, č. 4, s. 208—218. ISSN 0323-004X.

 • ROUBÍK, František. Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha: Nákladem Společnosti přátel starožitností, 1938. 113 s. Stopami věků: monografie z českých dějin kulturních; č. 4-5.

 • ROUBÍK, František. Umělá výstavba jihočeských státních silnic v 18.—19. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1972, roč. 41, č. 2, s. 29—34, 75—85. ISSN 0323-004X.

 • ROUSOVÁ, Hana, ed. aj. Linie-barva-tvar v českém výtvarném umění třicátých let: Katalog výstavy Praha říjen-prosinec 1988, Pardubice únor-březen 1989, Hluboká nad Vltavou květen-září 1989. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1988. 152 s.

 • RULÍŠEK, Hynek, ed. Gotické umění v jižních Čechách: vybraná díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie: Praha - Jiřský klášter, listopad 1989 - březen 1990. Vyd. 1. V Praze: Národní galerie, 1989. 101 s. Výstavy; 78. ISBN 80-7035-013-X.

 • RULÍŠEK, Hynek, RŮŽIČKA, Milouš a BÍLEK, Otakar. 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou: 1953-1983. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1983. 12 s., [38] s. obr. příl.

 • RULÍŠEK, Hynek. Jiří Zeman: kresby. v Českých Budějovicích: Dům kultury ROH, 1986. [24] s.

 • RULÍŠEK, Hynek. Jiří Zeman: obrazy z cyklů: 48. výstava v Galerii Jaroslava Krále, Brno, 10.10.-5.11.1972: [Katalog]. Brno: Český fond výtvarných umění, 1972. [13] s. 

 • RULÍŠEK, Hynek. Jiří Zeman. České Budějovice: Okresní kulturní středisko České Budějovice, 1983. [20] s.

 • RULÍŠEK, Hynek. Moderní umění na Hluboké. In: České Budějovice: záhady a objevy. Praha: Orbis - Nakladatelský dům, [1995]. 43 s. Země Koruny české. Regionální řada 1995. ISBN 80-235-0121-6.

 • RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Vyd. 1. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005. [500] s. ISBN 80-85857-48-0.

 • RULÍŠEK, Hynek. Příroda podle Ptáčka: Jiřího Ptáčka obrazy a kresby. Praha: Unie výtvarných umělců, 1990. [16] s.

 • RŮŽIČKA, Miloš. Současná jihočeská keramika 1945/1978: umělecká keramika od roku 1945: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1978. 1 sv. (na volných l.).

 • RYLKOVÁ, Kateřina a KALOUS, Lukáš. New Finding of Non Indigenous Japanese Cyprinid Fish in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica 2013, č. 44 (2), s. 79—84.

 • RYŠAVÝ, Jaroslav. Kronika II. pluku stráže svobody České Budějovice. Praha: Jaroslav Ryšavý, 1947. 176 s. Knihovna čs. Dobrovolce z let 1918-1919; sv. 2.

 • Řepa V., 1913: Zpráva o stavu farní osady Budějovické ze dne 16. dubna 1701. Budivoj 49, č. 89.

 • SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. 8, H to Hyporchéma. London : Macmillan, c1980. xxx, 856 s. ISBN 0-333-23111-2.

 • SÁDLO, Jiří. K fenomenologii dřevinné vegetace sídel. In: Zprávy České botanické společnosti: Materiály 10: Flóra a vegetace sídel I. Praha, Česká botanická společnost, 1994, roč. 29.

 • SADOVSKÝ, Pavel. Vajerův mechanický a zvukový betlém. [Česko]: nakladatel není známý, [2015]. 1 skládačka.

 • Sak R., 1995: Trochu o Růži a hlavně o Františku Merthovi a jeho strašínském útočišti. Souvislosti, revue pro křesťanství a kulturu, 3.

 • Sak R., 1996: O Růži. Na českobudějovické nakladatelství vzpomíná jeho někdejší šéfredaktor.

 • SAK, Robert. Adalbert Lanna, český podnikatel. In: Věc veřejná. Občan, společnost, region. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2012, č. 3, s. 6—7.

 • SAK, Robert. Co čte a nač myslí historik. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 301 s. ISBN 978-80-7040-973-2. 

 • SAK, Robert. Jak se žilo v Českých Budějovicích na přelomu 19. a 20. století. In: MALINA, Tomáš et al. Pohledy do jihočeské minulosti. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 79 s. ISBN 80-86073-05-X.

 • SAK, Robert. Odchod do Radostic? Českobudějovický deník. 2013, č. 120 (24.05.2013), s. 7. ISSN 1802-0798.

 • SAK, Robert. Sto let budovy základní školy v ulici Matice školské v Českých Budějovicích 1901—2001. V Českých Budějovicích: Základní škola v ulici Matice školské, 2000. 36 s., [12] s. obr. příl. ISBN 80-238-5943-9.

 • SAK, Robert. V 88 letech zemřel malíř Jiří Tichý. Mladá fronta Dnes: Jihočeské vydání. 2013, roč. 24, č. 80 (05.04.2013) ISSN 1210-1168.

 • SAK, Robert. Čekej na mne = Ždi menja. 1. vydání. Pelhřimov: Nová tiskárna spol. s r.o., 2015. 414 stran. ISBN 978-80-7415-103-3.

 • SALAJKA, Milan. Portrét Církve československé husitské. Praha: Blahoslav pro náboženskou obec Církve československé husitské v Praze 1 - Staré Město, 2007. 51 s. ISBN 978-80-7000-876-8.

 • Salz H., 1979: Francouzský balónista – akrobat na českém jihu. Jihočeská pravda, 16. 2. 1979 (příloha).

 • Samec I., 1982: Kapitoly z dějin dětského a mládežnického hnutí na jihu Čech. ČB.

 • SASSMANN, Alois. Českobudějovický „mezibiskup“ ThDr. Karel František Průcha. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • SASSMANN, Alois. Hrdějovice s Opatovicemi 1350-2000: monografie obce k 650. výročí písemné zmínky. Hrdějovice: Obecní úřad, 2000. 211 s., [8] s. obr. příl.

 • Sbírka pramenů práva městského království Českého. Díl III., Privilegia královských měst venkovských z let 1420-1526 = Codex juris municipalis regni Bohemiae. Tomus III., Privilegia regalium civitatum provincialum annorum 1420-1526. V Praze: Tiskem národní správy fy Dr. Eduard Grégr a syn, 1948. xxiv, 1346 s.

 • Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – okres České Budějovice – analýza výsledků. Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích, 2003.

 • Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Jihočeský kraj – analýza výsledků. Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích, 2013.

 • SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třetí, Budějovsko. V Praze: Nákladem Františka Šimáčka, 1884. 308 s.

 • SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého. [1. vyd]. Praha: Bursík & Kohout, 1908. 1043 s.

 • SEDLMEYER, Karl Adalbert. Budweis: Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel. Miesbach: Bergemann + Mayr, 1979. 581 s.

 • Sedmdesát let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích 1909-1979. České Budějovice: Dopravní podnik města Českých Budějovic, 1979. [120] s., il.

 • Seebauer F., 1992: Liebenswerter Meister tschechisch- deutsch-jüdischer Symbiose – Götz Fehr zum Gedenken. Prager Wochenblatt 1992/9.

 • SEHNAL Jiří. Pobělohorská doba 1620–1740. In: Hudba v Českých dějinách od středověku do nové doby. Praha 1989.

 • SEKALOVÁ, Zuzana. Sokol v Jihočeském kraji 1862 - 2002. [S.l.: s.n., 2002?]. 56 s.

 • SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Josef Zeibrdlich, 1927. 1202 s.

 • SEKYRKA, Antonín. Z historie budovy Gymnázia v České 64, České Budějovice. [České Budějovice]: nakladatel není známý, 2015. 6 nečíslovaných stran.

 • SEPP, Ota. České Budějovice panoramatické 1945–1970: k nedožitým stým narozeninám nestora jihočeských fotografů : [Galerie Nahoře České Budějovice 15.6.-31.7.2012, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 9.7.-27.9.2012]. České Budějovice: Metropol CB, 2012. 40 s.

 • SEPP, Ota. Osmašedesátý: rok nadějí a zklamání : České Budějovice 22.8.-12.10.2018. České Budějovice: Metropol, 2018. 40 stran. ISBN 978-80-906538-3-2.

 • Seznam a mapa vodních děl Republiky československé: stav koncem roku 1930. Sešit 2., Okresní finanční ředitelství Č. Budějovice. V Praze: Nákladem ministerstva veřejných prací, 1932. 51 s.

 • Seznam hrobů židovského hřbitova v Českých Budějovicích (rukopis sestavený 1936 G. Taussigem a průběžně doplňovaný, v soukromém držení).

 • SCHALLER, Josef František Jaroslav. Topographie des Königreichs Böhmen. Dreyzehnter Theil, Budweiser Kreis. Prag und Wien: Schönfeldchen Handlung, 1789. 203 s.

 • SCHÄTTINGER, Bohuslav. Hloubkoví letci a letecké bombardování Českých Budějovic. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1975, roč. 12, č. 2., s. 82—83. ISSN 0862-5417.

 • SCHÄTTINGER, Bohuslav. Před 100 lety vznikly českobudějovické městské sady. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1977, roč. 13, č. 2., s. 150—151. ISSN 0862-5417.

 • SCHAUBER, Vera a SCHINDLER, Michael Hanns. Rok se svatými. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994. 702 s. ISBN 80-85527-75-8.

 • SCHEL, Jaromír a SCHELOVÁ, Alena, ed. Co mi zůstalo pod kloboukem. České Budějovice: Pikador Books, 2021. 171 stran. ISBN 978-80-905879-8-4.

 • SCHEL, Jaromír. Vlastní křídla potěší. České Budějovice: Pikador Books, 2020. 223 stran. ISBN 978-80-905879-7-7.

 • SCHEUFLER, V. Život na řece. In: KOMLOSY, Andrea, BŮŽEK, Václav a SVÁTEK, František, eds. Kulturen an der Grenze: Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen, Südmähren. Wien: Promedia, 1995, s. . ISBN 3-900478-93-7.

 • SCHEUFLER, Vladimír a ŠOLC, Václav. Já jsem plavec od vody: historie jihočeské voroplavby. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 157 s.

 • SCHICHELLIUS, Michael. Puteus aqvarum viventium, cantic: 4. cap. oder Ein Brun[n] deß Lebendigen Waffers: das ist, die Mirackel, vrsprung vnd Gnaden, so Gott der Allmächtige von dritthalb hundert vnd mehr Jahren tasset entspringen, durch den Lebendigen Brunn, nemblich durch die Verdtenst der Allerseeligsten vnd Großmächtigsten Jungfrawen Gottes vnd der Menschen Mutter Mariae: bey denen Predigern in der König. befreyten Bergstatt Böhm. Budweiß, jetzt dem offentlichenliecht gegeben. Gedruckt zu Prag: bey Vrban Balthasarn Goliasch, 1665. [16], 320, [16] s., [7] obr. příl.

 • SCHINKO, Jan. České Budějovice 1948–1989: když se psalo, co se smělo. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2006. 383 s. ISBN 80-903636-1-X.

 • SCHINKO, Jan. Putování městem České Budějovice. První vydání. České Budějovice: Kopp, 2018. 220 stran. ISBN 978-80-7232-505-4.

 • SCHMADEL, Lutz D. Dictionary of minor planet names. 2nd ed. Berlín: Springer, 1993. vii, 741 s. ISBN 3-540-57260-0.

 • SCHMIDT, Valentin Franz. Budweis und die Wittigonen bis zum Beginne der Hussitenkriege. Budweis: Staats-Realschule, 1900. 16 s.

 • SCHUSTER, Jan Rafael a KOLDA, Vlastimil, ed. Jan Rafael Schuster ve světové válce, aneb, Dopisy a kresby budějovického malíře z let 1915 až 1918. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020. 342 stran. Jihočeský sborník historický; Supplementum 11. ISBN 978-80-7646-006-5.

 • SCHWARZENBERG, Karl Fürst zu. Geschichte des reichsständischen Hauses Schwarzenberg. Neustadt an der Aisch: Degener, 1963. 2 sv. Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte; Reihe 9, Bd. 16.

 • SIGURDSSON-RŮŽIČKOVÁ, Naděžda. Cesta vedla na Island. [Česko?]: Kristina Sigurdsson vlastním nákladem, 2017. 79 stran, 6 stran nečíslovaných příloh.

 • SIMPSON, A. Gyrowetz, Adalbert. In: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 7, Fuchs-Guyzelev. 2nd. ed. London: Macmillan Publishers, 1995. s. v-xxx 874 s.

 • SKALA, Ladislav. Významné osobnosti českého zemědělství. Vyd. 1. Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 1992. 108 s. ISBN 80-209-0238-4.

 • SKALITZKY, Sepp. Der lyrische Maler Gustav Brauner. In: SEDLMEYER, Karl Adalbert. Budweis: Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel. Miesbach: Bergemann + Mayr, 1979. 581 s.

 • SLÁDEK, Oldřich. Krycí heslo: svoboda : hnutí odporu v jižních Čechách. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1967. 333 s.

 • SLÁDEK, Oldřich. Spálená země. Praha: Naše vojsko, 1980. 301 s. Edice Českého svazu protifašistických bojovníků; sv. 190.

 • SLÁDEK, Oldřich. Zločinná role gestapa: nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938—1945. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1986. 446 s., [32] s. obr. příl. Edice svazu protifašistických bojovníků. Dokumenty; Sv. 211.

 • SLAVÍKOVÁ, Veronika. K výzkumu přestupů od římskokatolické církve k Církvi československé v Českých Budějovicích v letech 1920—1921. Jihočeský sborník historický 85, 2016.

 • SLAVÍKOVÁ, Veronika. Nejstarší českobudějovický sbor Církve československé (husitské) v letech 1920—1948, České Budějovice, 2013. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • Slavná Ema Destinnová zemřela nečekaně v Českých Budějovicích při operaci očí | České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice [online]. Copyright © 1997 [cit. 25.08.2021]. Dostupné z: https://budejovice.rozhlas.cz/slavna-ema-destinnova-zemrela-necekane-v-ceskych-budejovicich-pri-operaci-oci-7035452#volume

 • Slavnostní list Budivoje v Českých Budějovicích 1877—1927. ČB 1927.

 • Slavnostní list vydaný u příležitosti svěcení praporu Besedy řemeslnicko-živnostenské v Českých Budějovicích. ČB 1886.

 • Slovník českých spisovatelů. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964. 625, [1] s.

 • SMETANOVÁ, Jiřina. Zátkovo státní reálné gymnázium v Českých Budějovicích v letech 1884—1914. České Budějovice, 2012. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • SMOLKOVÁ, Anna. Vznik a vývoj osady Nemanice v letech 1706—1855. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1989, roč. 58, č. 1, s. 29—31. ISSN 0323-004X.

 • SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Neunter Band, Budweiser Kreis. Prag: Friedrich Ehrlich, 1841. XXXV, 297 s.

 • SOUKUP, Lubomír. Úsvit 25: almanach k 25. výročí práce jihočeského souboru písní a tanců Úsvit při PKO v Českých Budějovicích ze zápisů souborových kronik a ze vzpomínek členů souboru. v Českých Budějovicích: Park kultury a oddechu: Okresní kulturní středisko, 1979. 55 s.

 • Souvislosti, revue pro křesťanství a kulturu, 2—3.

 • SPITZER, Karel. Příspěvek k synekologii motýlů (Lepidoptera) lučních společenstev v jižních Čechách. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1978, roč. 18, s. 37—47.

 • Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s. producent a distributor uměleckých, školních a kancelářských potřeb nejvyšší kvality. KOH-I-NOOR HARDTMUTH. [online]. © 2007–2015 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.koh-i-noor.cz/

 • Srb V. a kol., 1969: Cikánské obyvatelstvo v roce 1968. Zprávy a rozbory Federálního statistického úřadu, č. 11, Dem. – č. 2, Praha.

 • STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945-1947. Vyd. 1. Praha: Academia, 1991. 535 s. ISBN 80-200-0328-2.

 • STARÝ, Václav. Jan Nepomuk Neumann a Prachatice. Česko-bavorské výhledy, 1992, č. 10.

 • STARÝ, Václav. Prachatice a Jan Neumann. Prachatice, Městský úřad Prachatice, 1997.

 • Statistická zpráva obchodní a průmyslové komory v Budějovicích vysokému cís. král. ministerstvu obchodu o národohospodářských poměrech obvodu komorního za leta 1886-1890. V Budějovicích: Nákladem obchodní a průmysl. komory, 1892. 191 s.

 • Statistický průvodce městem České Budějovice. ČB 1996.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský výbor Komunistické strany Československa, karton 471, Vzpomínky předválečných členů strany.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, fond Mimořádný lidový soud České Budějovice, Protokoly o výpovědích členů gestapa.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, fond Národohospodářský sbor jihočeský Praha.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, fond Obchodní a živnostenská komora České Budějovice.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, fond Policejní ředitelství České Budějovice.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sdružení jihočeských výtvarníků České Budějovice.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, osobní fond Karel Veselý.

 • Státní oblastní archiv Třeboň, sbírka Matriky a matriční doklady Jihočeského kraje, Matrika křestní České Budějovice 1734—1741.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, fondové oddělení 1928-1945, kart. 55, sign. IV/3 ch.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, fondové oddělení 1928-1945, kart. 84-85, sign. IX/1 a-h.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, fondové oddělení 1928-1945, kart. 85, sign. IX/2 a-d.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, fondové oddělení 1928-1945, kart. 90, sign. IX/6 a.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, fondové oddělení 1928-1945, kart. 96-97, sign. IX/8—10.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, kniha 1449, Rejstřík příjmů a vydání kostela na Dobré Vodě.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, kniha 187, Radní protokol 1705—1710.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, kniha 2980, Matrika měšťanů a čestných občanů města Českých Budějovic.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, kniha 3109, Úmrtní protokol 1910—1926.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, kniha 566, Liber losungarum 1482—1514.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 2828-2908, Knihy zápisů ze zasedání městského výboru 1850—1918 a městského zastupitelstva 1919—1938.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 2858-2892, Knihy zápisů ze schůzí městského výboru 1881—1915.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 3006-3037, Knihy evidence obyvatelstva E I-F XII .

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 4960-5101, Hlavní knihy příjmů a vydání 1850—1920.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 4960-5231, Hlavní knihy příjmů a vydání 1850—1939.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, Listiny, sign. I—58, I—62, I—66, I—68 a I—69.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, Stará spisovna, Pozůstalosti, závěť Šimona Christeindla z 20. 12. 1658.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, Stará spisovna, Tématická řada, Kostel sv. Mikuláše - varhany.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, Stará spisovna, Tématická řada.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Beseda řemeslnicko-živnostenská.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Český politický spolek v Českých Budějovicích.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Český učitelský ústav České Budějovice, kniha 1, Kronika českého učitelského ústavu v Českých Budějovicích 1905 —1922.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Český učitelský ústav České Budějovice, kniha 2, Kronika českého učitelského ústavu v Českých Budějovicích 1922 —1939.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Český učitelský ústav České Budějovice, kniha 3, Kronika českého učitelského ústavu v Českých Budějovicích 1940 —1948.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Děkanský úřad České Budějovice, kniha 2, Liber memorabilium decanatus Bohemo-Budvicensis.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Děkanský úřad České Budějovice, kniha 42, Kniha vystoupení a přestoupení z církve 1835—1921. sign. B155, kniha 42.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Dívčí reálné gymnázium České Budějovice, kniha 1, Školní kronika 1903—1948.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Dívčí reálné gymnázium České Budějovice, kniha 1, Školní kronika 1903—1948.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Farní úřad Rudolfov, kniha 1, Pamětní kniha fary 1688-1882.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Jirsíkovo státní gymnázium České Budějovice, kniha 6, Školní kronika 1869—1938.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Kriminální soud České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Lidové bytové družsvo Havlíček.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Matice školská - ústřední odbor České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Městský národní výbor České Budějovice, kart. 30, sign. IX/3.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Městský národní výbor České Budějovice, Zápisy ze schůzí rady MěNV 1946—1983.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Městský národní výbor České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Místní akční výbor Národní fronty České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Národní fronta - okresní výbor České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Národní jednota pošumavská České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Národní rada Čechů České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Okresní národní výbor České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Okresní úřad České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Okresní zastupitelstvo České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Piaristické školy České Budějovice, kniha 7, Pamětní kniha 1777— 1857.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Piaristické školy České Budějovice, kniha 9, Výkaz o prospěchu a docházce 1800-1817.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Policejní úřad České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Schlaraffia České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Spolek pro zvelebení Husovy kolonie České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Státní reálné gymnázium České Budějovice, kniha 1, Školní kronika 1946—1949.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Státní reálné gymnázium České Budějovice, kniha 3, Školní kronika 1946—1949.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Státní učitelský ústav (německý) České Budějovice, knihy 3 a 4, Školní kroniky 1868—1923 a 1924—1941.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Ústav pro další vzdělávání učitelek domácích nauk České Budějovice, knihy 1 a 2, Pamětní knihy 1920—1940 a 1941—1948.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Ústav pro další vzdělávání učitelek domácích nauk České Budějovice, knihy 1 a 2, Pamětní knihy 1920—1940 a 1941—1948.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, fond Živnostenské společenstvo stavitelů České Budějovice.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, Německý učitelský ústav v ČB, Kronika 1868—1923 a 1924—1941.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, osobní fond Václav Novotný.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, Sbírka map a plánů.

 • Státní okresní archiv České Budějovice, Sbírka meteorologie, Záznamy povětrnostních pozorování v Českých Budějovicích 1886—1923. 

 • Státní okresní archiv České Budějovice. 220 let Biskupství českobudějovického. České Budějovice: Státní okresní archiv, 2005. [16] s.

 • STEEB, Christian a STERNECK, Tomáš. Die Daublebsky Freiherren von Sterneck zu Ehrenstein: zur Geschichte und Genealogie der seit fast zweihundert Jahren in Kärnten beheimateten Linie einer böhmischen Adelsfamilie. Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, 2011. 104 s. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie; Bd. 104. ISBN 978-3-85454-124-0.

 • STEGMANN, Johann. Geschichte der Wasserversorgung der Stadt Budweis. Budweis: F. Zdarssa, 1892. 68 s., [1] složený l. obr. příl.

 • Stehlík O., 1931: Slovanská lípa v Č. Budějovicích v letech 1848—49. Věstník Vlastivědné společnosti jihočeské 1.

 • STEHLÍK, Ladislav. Úvod. In: ERHART, Josef a ERHARTOVÁ, Marie. Šumava. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1965. 145 s.

 • STEHLÍK, Otto. Slovanská lípa v Č. Budějovicích v letech 1848—49. In: Jihočeský sborník historický. Tábor: Jihočeská společnost pro zachování husitských památek, 1938, roč. 11, s. 54—61, 82—86 (dokončení). ISSN 0323-004X.

 • STEHLÍKOVÁ, Blanka a RULÍŠEK, Hynek. Jindra Čapek: ilustrace: [katalog výstavy]. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1996. 1 sv. ISBN 80-85857-07-3.

 • STEHLÍKOVÁ, Blanka. Jižní Čechy v grafické tvorbě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1982. [105] s.

 • STEHLÍKOVÁ, Blanka. Karel Štěch národní umělec. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1975. 34 s. Jihočeští výtvarníci; sv. 3.

 • STEHLÍKOVÁ, Blanka. Miloslav Nováček: grafika, kresby: katalog k výstavě kreseb a grafiky, uspořádané u příležitosti životního jubilea umělce. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1983. 1 sv. (nestránkován).

 • STEHLÍKOVÁ, Blanka. Miloslav Nováček: grafika, kresby, ilustrace: katalog k výstavě v Českých Budějovicích. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1988. 1 sv. (nestránkován).

 • STEJSKALOVÁ, Helena, ed. a KOLDA, Vlastimil, ed. Doteky minulosti: výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2010- . sv. ISBN 978-80-87311-10-3.

 • STEJSKALOVÁ, Helena, KOLDA, Vlastimil a RULÍŠEK, Hynek. Jan Rafael Schuster: 1888—1981. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2019. 71 stran. ISBN 978-80-87311-99-8.

 • STERNECK, Alfred von. Franz Daublebsky von Sterneck, Bürgermeister von Budweis. In: Stifter-Jahrbuch. Gräfelfing bei München: Gans, 1962, Bd. 7.

 • STERNECK, Alfred von. Marschall contra Bürgermeister. In: Sudetenland. Vierteljahresschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und Volkstum. München: Bogen-Verlag, 1958—1959.

 • STERNECK, Moritz. Übersicht der Familie Daublebsky-Sterneck. Wien, 1906. 66 s.

 • STERNECK, Tomáš a VOKÁČOVÁ, Petra. Letní císařská návštěva v královském městě. Průjezd Karla VI. a jeho dvořanů Českými Budějovicemi v srpnu 1732. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003, sv. 72. ISBN 80-86260-32-1.

 • STERNECK, Tomáš, ed. Věrnost a zrada v ohroženém městě: prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618). Praha: Historický ústav, 2019. 341 stran. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series A; svazek II-3. ISBN 978-80-7286-338-9.

 • STERNECK, Tomáš. Budějovická pře vodňanského gubernátora Servatia Hurdome de la Fossa. Obrázek z královského města v době saského vpádu do Čech. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 • STERNECK, Tomáš. Petr Kašpar Světecký, dva „hodní muži rošafní“ a jeden strašidelný dům. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003, sv. 40. ISSN 1212-0596.

 • STERNECK, Tomáš. Boj o České Budějovice v letech 1618—1619. Vydání: první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2019. 118 stran, 8 stran obrazových příloh. Útrapy a hrůzy třicetileté války; 5. ISBN 978-80-88030-38-6.

 • STERNECK, Tomáš. Byl jednou jeden dům =: Es war einmal ein Haus. [České Budějovice: s.n., 2005]. 8 volných listů.

 • STERNECK, Tomáš. Mezi měšťany a šlechtou: dějiny rodu Daublebských ze Sternecku. Brno: Statutární město Brno, 2009. 581 s. Brno v minulosti a dnes; suppl. č. 8. ISBN 978-80-86736-12-9.

 • STERNECK, Tomáš. Z korespondence mezi Českými Budějovicemi a Brnem v polovině 16. století. Brno: Magistrát města, 2005. S. 557-587.

 • Sto dvacet pět let prvního českého gymnázia - gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. České Budějovice: Společnost J.V.Jirsíka, 1993. 150 s.

 • Sto let ve službě evangelia: 1880-1980: jubilejní sborník církve bratrské. V Praze: Rada Církve bratrské, 1981. 248 s., [48] s. obr. příl.

 • STOCKÝ, Jan. Hospodářský obraz jižních Čech. V Praze: Dědictví Husovo, 1925. 43 s.

 • STOCKÝ, Jan. Jižní Čechy: kulturní, hospodářský, sociální vývoj a stav: program regionální práce. Praha: Vydáno národohospodářským sborem jihočeským, 1937. 176 s.

 • STORM, Vojtěch. Architektura. In: Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 1980. 278 s., [26] s. obr. příl.

 • STORM, Vojtěch. Nález části epitafu Šimona Plachého z Třebnice. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 2., s. 171. ISSN 0862-5417.

 • Strakoš M., 2004: Antonín Hűbschmann. Architekt, č. 5.

 • STRAKOVÁ, Marie. Vzpomínka na dva malíře jihočeské krajiny. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, roč. 24, č. 2., s. 53—56. ISSN 0862-5417.

 • STRNAD, Rudolf, ed. Padesát let Odboru Národní Jednoty Pošumavské v Č. Budějovicích: 1884-1934. V Č. Budějovicích: Místní odbor Národní Jednoty Pošumavské, 1934. 107 s.

 • STRNAD, Rudolf. 75 let Českobudějovické Besedy 1862-1937. České Budějovice: Nákladem vlastním, 1937. 33 s

 • STRNAD, Rudolf. Dr. A. Zátka. V Českých Budějovicích: Nákladem odboru Národní Jednoty Pošumavské, 1927. 100 s., [23] l. obr. příl.

 • STRNAD, Rudolf. Hynek Zátka. České Budějovice: Nákladem vlastním, 1936. 30 s.

 • STRNAD, Rudolf. Jak bývalo v Budějovicích na Starém městě. České Budějovice: Rudolf Strnad, 1940. 16 s..

 • STRNAD, Rudolf. K dějinám českobudějovické Slovanské lípy. České Budějovice: Rudolf Strnad, 1938. 22 s.

 • STRNAD, Rudolf. Vznik farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích: příspěvek k dějinám církevní správy v Českých Budějovicích v letech 1888-1925. České Budějovice, 2004. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • STŘÍTECKÝ, Jiří - KRUPAUER, Martin. United houses of Atelier 8000. Vybrané práce 1989–2006. České Budějovice: Atelier 8000, 2005, ISBN 80-254-0287-8.

 • STŘÍTECKÝ, Jiří. Mercury České Budějovice. [S.l: s.n], [2007?]. 110 s.

 • Studie kanalizace města České Budějovice 1961 – Krajské vodohospodářské a investiční středisko Českých Budějovic.

 • Studie o znečištění vody horní Vltavy. Č. Budějovice: Nákladem Svazu pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, 1937. 119 s.

 • STUPKA, Petr a kol. Čtveráci: 50 let. České Budějovice: Pikador Books, 2018. 200 stran. ISBN 978-80-905879-4-6.

 • STUPKA, Petr. Čtveráci 50 let. České Budějovice: Pikador books, 2018. 200 stran. ISBN 978-80-905879-4-6.

 • STURM, Heribert, ed. Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 1., A–H. München: R. Oldenbourg, 1979. 715 s. ISBN 3-486-49491-0.

 • STURM, Heribert, ed. Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 2., I–M. München: R. Oldenbourg, 1984. 724 s. ISBN 3-486-52551-4.

 • SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 50. ISBN 80-7260-099-0.

 • SUK, Jiří. Občanské fórum: listopad - prosinec 1989. 1. díl, Události. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1997. 237 s. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-000-7.

 • SUK, Jiří. Občanské fórum: listopad - prosinec 1989. 2. díl, Dokumenty. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1998. 328 s. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-007-4.

 • Sůra J., 1998: Plakáty Radomíra Postla. Holubov.

 • Sv. Auracián v českobudějovické katedrále. České Budějovice: Děkanství u sv. Mikuláše, 2015. 22 stran. ISBN 978-80-270-0845-2.

 • SVÁČEK, Libor. České Budějovice. Vyd. 1. České Budějovice: MCU, 2012. 183 s. VisitBohemia Photo. ISBN 978-80-7339-189-8.

 • SVÁČEK, Libor. České Budějovice. Vydání 1. Český Krumlov: MCU, 2017. 143 stran. ISBN 978-80-7339-324-3.

 • Svátek J., 1970: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. SAP 20, č. 2.

 • Svatoň, K., ed. Osmdesát let Českobudějovické spořitelny [a Ročenka na rok 1936]. České Budějovice: [nákl.vl.], 1936. 32–64 s.

 • SVOBODA, Ladislav et al. Encyklopedie českých tvrzí. II. díl, K-R. Vyd. 1. Praha : Argo, 2000. s. 273-663. ISBN 80-7203-279-8

 • SVOBODA, Miloš. O historii sirkařství v jižních Čechách do konce 19. století. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum,1964, roč. 2, č. 4., s. 2—26. ISSN 0862-5417.

 • SVOBODA, Miloš. Padesátiny profesora Bohumíra Janouška. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 11, č. 3., s. 188. ISSN 0862-5417.

 • SVOBODA, Miloš. Počátky železniční dopravy v jižních Čechách. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 2., s. 97—103. ISSN 0862-5417.

 • SVOBODA, Miloš. Začalo to koněspřežkou: Vyprávění o nejdelší koněspřežní železné silnici evropského kontinentu, jejím vzniku, stavbě a zániku. 1. vyd. Praha: Nadas, 1968. 111, [2] s.

 • SVOBODA, Rudolf. Josef Ondřej Lindauer - známý i neznámý třetí biskup českobudějovický. In: Jihočeský sborník historický 2013. České Budějovice 2013, roč. 82, s. 153—163. ISBN 978-80-87311-40-0.

 • SVOBODA, Rudolf. Arnošt Konstantin Růžička: josefinista na českobudějovickém biskupském stolci. 1. vyd. České Budějovice: Jih, 2011. 242 s. Středoevropské dějiny; sv. 4. ISBN 978-80-86266-57-2.

 • SVOBODA, Rudolf. Dějiny farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Díl I., Stavba kostela a vznik farnosti. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Sdružení sv. Jana Neumanna, 2010. 101 s. ISBN 978-80-86074-28-3.

 • SVOBODA, Rudolf. Dějiny farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. 2., dopl. vyd. V Českých Budějovicích: Sdružení sv. Jana Neumanna, 2014. 79 s. ISBN 978-80-86074-29-0.

 • SVOBODA, Rudolf. Jan Valerián Jirsík: in the service of God, church and country. Berlin: Peter Lang, 2019. 280 stran. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte, Band 32. ISBN 978-3-631-74454-3.

 • SVOBODA, Rudolf. Nebroušený diamant: třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2015. 139 stran. ISBN 978-80-7429-703-8.

 • SVOBODA, Rudolf. Počátky českobudějovické diecéze. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2014. 261 s. ISBN 978-80-7429-596-6.

 • SVOBODA, Rudolf. Velký koncil na malém městě: první vatikánský koncil, Jan Valerián Jirsík a České Budějovice v letech 1869—1870. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2016. 171 stran. Církevní dějiny. ISBN 978-80-7429-790-8.

 • SVOBODA, Rudolf. Jan Prokop Schaaffgotsche: první biskup českobudějovický. Brno: L. Marek, 2009 319 s. ISBN 978-80-87127-17-9

 • SVOBODA, Rudolf. Proces založení českobudějovického biskupství v letech 1783—1789. In: Studia theologica sv.10, 2008, č. 3. ISSN 1212-8570.

 • SVOBODOVÁ, Marie. Paměti Marie Svobodové. 1. vyd. Praha : Orbis, 1953. 174 s., [28] s. obr. příl.

 • SVOJSÍK, Antonín Benjamin. Základy junáctví: návod pro výchovu čes. skauta na zákl. systému R. Baden-Powella Scouting. Praha: J. Springer, 1912. 724 s. Knihovna Junáků (českých skautů); čís. 5.

 • Sýkora L., 1931: Sbírka ptáků MUDr. Jana Píchy. Věstník Vlastivědné společnosti jihočeské, 1(2), příloha Jihočeského přehledu.

 • Sýkora L., 1965: Jihočeský entomolog Leontin Baťa. ZMJK, (1).

 • SÝKORA, Ladislav. Přírodovědné vycházky do okolí Č. Budějovic: pomůcka pro vyučování přírodopisu v přírodě. V Českých Budějovicích: Nákladem Karla Ausobského, 1935. 69 s.

 • Syrovátka E., 1935: Dopravní otázka Československa. Technický obzor 42, č. 22.

 • SYROVÝ, Bohuslav. Architektura - svědectví dob: přehled vývoje stavitelství a architektury. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974. 447 s.

 • Šámal J., 1941: Vácslav J. Štěpán. Časopis České společnosti entomologické, 38.

 • ŠAMATOVÁ, Blanka. Vikariáty Český Krumlov a České Budějovice ve světle farářských relací: příspěvek k poznání duchovní správy a náboženského života Bechyňského kraje ve druhé polovině 17. a počátkem 18. století. České Budějovice, 2004. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • Šantrůček P. a kol., 1968: Tertiary Basins and young volcanics of the Bohemian Massif. Guide to excursion 13 AC Czechoslovakia. Internat. Geol. Congr. XXIII , Prague.

 • Šeda O., 1987: Jihočeské pivovarství v letech 1945 až 1985. Kvasný průmysl 33, č. 3, 5, 10.

 • ŠEDA, Oldřich. Biografie spisovatele Fr. Fargy (původním jménem Farky) z Českých Budějovic. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2005, roč. 42, č. 4., s. 300—312. ISSN 1212-0596.

 • ŠEDA, Oldřich. Českobudějovická biskupská konzistoř, její kancelář a způsob spisové služby do roku 1945. [S.l.: s.n., 19--]. 13 - 50 s.

 • ŠEDA, Oldřich. Kalendárium vývoje českého a amerického piva "Budweiser". In: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. Kvasný průmysl 45, č. 7, 8, 11. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 1999. 179 s. ISBN 80-86260-03-8.

 • ŠEDA, Oldřich. Ke vzniku a počátkům činnosti Českého akciového pivovaru v Českých Budějovicích (1894—1918). In: Jihočeský sborník historický 1995. České Budějovice 1995, roč. 64, s. 113—123. ISBN 80-900155-6-5.

 • ŠEDA, Oldřich. O podnikovém archivu Měšťanského archivu v Českých Budějovicích, dříve Jihočeských pivovarů, a. s., tamtéž. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003, roč. 40, č. 3., s. 308—313. ISSN 1212-0596.

 • ŠEDA, Oldřich. Od řemeslné k průmyslové výrobě piva v Českých Budějovicích. In: MALINA, Tomáš et al. Pohledy do jihočeské minulosti. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 79 s. ISBN 80-86073-05-X.

 • ŠEDA, Oldřich. Sdružení jihočeských výtvarníků 1925–1950. In: LAUDA, Bořivoj, HLAVÁČEK, Luboš a STEHLÍKOVÁ, Blanka. Český jih ve výtvarném umění 1925–1975. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1975. [80] s.

 • Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích: 1868 - 1928. V Českých Budějovicích: Výbor pro oslavu šedesátiletého trvání ústavu, 1928. 314 s.

 • ŠESTÁK, Jiří. Divadlo - kultura - podmínky: (osobní zkušenost). 1. vyd. V Praze: KANT pro AMU, 2012. 264 s. Disk. Velká řada; sv. 20. ISBN 978-80-7437-079-3.

 • ŠETELOVÁ, Vlasta. Ke zřízení botanické zahrady v Českých Budějovicích. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum.  1971, roč. 11, č. 1, s. 14—19. 

 • ŠILHA, Jiří, TRNKA, Bohuslav a PETRÁŠ, Jiří. Letiště pod Kletí: sborník k 55. výročí zahájení provozu na letišti v Plané u Českých Budějovic. [Praha]: Svaz letců ČSFR, odbočka České Budějovice; České Budějovice: Regionální letecko-historická společnost při Jihočeském muzeu, 1992. 48 s., [21] s. obr. příl.

 • ŠILHAN Milan. Stopy kubismu v architektuře Českých Budějovic. In: NOVOTNÝ Michal (ed.), Kubismus v české architektuře – Sto let poté. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 35, Národní technické muzeum, Praha 2013, s. 109—127, ISBN 978-80-7037-223-4.

 • ŠILHAN, Milan. Českobudějovická architektura mezi dvěma světovými válkami. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2000, roč. 37, č. 1., s. 15—31. ISSN 1212-0596.

 • ŠILHAN, Milan. Hardtmuthova vila aneb bohatství jazyka pozdního historismu. In: Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice. Historicko-vlastivědný spolek, 2013. sv. 5, s. 167—179, ISSN 1804-3186.

 • ŠILHAN, Milan. Havlíčkova kolonie — zrození a život jedné periferie. České Budějovice, 2000. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • ŠILHAN, Milan. Obchodní dům Baťa v Českých Budějovicích a jeho místo v kontextu baťovské a budějovické meziválečné architektury. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2005, roč. 42, č. 4., s. 259—267. ISSN 1212-0596.

 • ŠILHAN, Milan. Villa Ernestine Westen. Jedna z podob budějovické kultury počátku 20. století. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999, roč. 36, č. 4., s. 252—257. ISSN 1212-0596.

 • ŠÍMA, Petr, ed. České Budějovice gastronomisch interessant: ein Begleitbuch durch die Budweiser Restaurants, Gasthäuser und Schenken. České Budějovice: Petr Šíma, 2009. [80] s.

 • ŠIMÁK, Josef Vítězslav. České dějiny. Dílu prvního, část 5, Středověká kolonisace v zemích českých. V Praze: Jan Laichter, 1938. 1310 s.

 • ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z r. 1671–1752 [i.e.1725]. V, Bechyňsko. V Praze: Nákladem Histor. spolku, 1928. 199 s.

 • Šimánek J. 1989: Kronika závodu. Strojopis.

 • Šimeček Z., 1963: Monopolní obchod s vínem v Českých Budějovicích 1424—1434. Sborník historický 11.

 • Šimeček Z., 1968: Městská listina ve středověkých Českých Budějovicích. Sborník historický 16.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. České Budějovice v období husitském. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 34, s. 14—30. ISSN 0323-004X.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Českobudějovická sfragistika. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 34, s. 109—115. ISSN 0323-004X.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Das Handelsbuch des Budweiser Eisenhändlers Nikolaus Bartlme (Bartholomé) 1560—1568. In: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchiv. 17. Band. Linz: Oberösterreichisches Landesarchiv, 1993. ISBN 3-900313-56-3.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Das Salztransport auf der Moldau von Budweis nach Moldautein im 16. Jahrhudert In: Jahresbuch des Oberösterreichischen Musealvereins 136, 1991.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Hejtmané v Č. Budějovicích. Příspěvek k dějinám podkomořího za válek husitských. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1955, roč. 24, s. 41—49. ISSN 0323-004X.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Salz und das Haushaltswesen südböhmischer Städte, insbesondere von Budweis. In: RAUSCH, Wilhelm, ed. Stadt und Salz. Linz: [s.n.], 1988. XII, 325 s. Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas; 10. ISBN 3-900387-10-X.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Vznik a vývoj úřadu městského notáře v Českých Budějovicích do poloviny 15.století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1967, roč. 36, s. 61—70, 130—140, 175—189. ISSN 0323-004X.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Obchod jižních Čech s Rakousy ve 2. pol. 15. a na počátku 16. století. ČSČH 19, 1971.

 • ŠIMEČEK, Zdeněk. Renty a rentovní listiny v Českých Budějovicích. Právněhistorické studie 5, 1959.

 • ŠIMŮNEK, Robert a LAVIČKA, Roman. Páni z Rožmberka 1250—1520: jižní Čechy ve středověku: kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2011. 340 s., xii s. barev. obr. příl.ISBN 978-80-86829-70-8.

 • ŠITNEROVÁ, Petra. Českobudějovická periodika (1918—1939): (se zaměřením na vybranou problematiku) = Periodicals in České Budějovice from 1918 to 1939 : (focus on selected problems) : diplomová práce. V Nadějkově: Petra Šitnerová, 2008. 117 l.

 • Šlajch V., 1987: Jižní Čechy – varhany a varhanáři. Strojopis. Praha.

 • ŠMAHEL, František. Jaroslav Kadlec – historik českých církevních dějin. In: KUBÍN, Petr, ed. a MIKULICOVÁ, Mlada, ed. In omnibus caritas: k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 631 s. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy; sv. IV. ISBN 80-246-0344-6.

 • ŠMAUS, Zdeněk. Malé divadlo: 25 let 1949-1974. České Budějovice: Růže, 1974. 87 s.

 • ŠMÍD, Stanislav, ed. Památky revolučního a dělnického hnutí v Jihočeském kraji. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1973. 94, [8] s.

 • ŠMRHA, Karel. Odkud pocházel stavitel Černé věže v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 34, s. 95. ISSN 0323-004X.

 • ŠMRHA, Karel. Vincenc Vogarel a jeho dílo. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1956, roč. 25, s. 100—103. ISSN 0323-004X.

 • ŠMRHA, Karel. Z minulosti českobudějovické radnice. Jihočeské listy, č. 76, 1940.

 • Šotolová M., 1981—1982: Neznámý skladatel. Věstník židovských náboženských obcí v Československu 43—44, č. 12.

 • ŠOTOLOVÁ, Marie, ed. Nemocnice České Budějovice, a. s., dříve a nyní: 31.12.2008. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2009. [22] s.

 • ŠOTOLOVÁ, Marie. Alois Terš: kresby: útržky vyznání. [České Budějovice]: [Okresní kulturní středisko], [1983]. 3 s.

 • ŠPATENKA, Karel, HRON, Josef a KOMENDA, Jan. Telegraf, telefon, radio kdysi i dnes: příležitostná výstava v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích ke 150. výročí prvního elektrického telegrafu v Čechách z Vídně do Brna, vzniku telekomunikací a dalšího jejich rozvoje v Jižních Čechách. České Budějovice: SPT Telecom, 1996. 114 s.

 • ŠTAIF, Jiří. František Palacký: život, dílo, mýtus. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 392 s., [8] s. barev. obr. příl. Velké postavy českých dějin; sv. 12. ISBN 978-80-7021-981-2.

 • ŠTĚDROŇ, Bohumír, ed., NOVÁČEK, Zdenko, ed. a ČERNUŠÁK, Gracian, ed.. Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek prvý, A-L. 1. vyd. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963. 853 s.

 • ŠTĚDROŇ, Bohumír. Jírovec Vojtěch. In: Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek prvý, A-L. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1963. 853 s.

 • ŠTECH, Milan. Doc. Jaroslav Gazda, CSc. — 70 let. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1996, roč. 36, s. 48—50.

 • ŠTECH, Milan. Odešel otec jihočeských botaniků (Václav Chán 28. 6. 1929 — 15. 2. 2009). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2009, roč. 49, s. 107—110.

 • ŠTECH, Milan. Václav Chán (70 let) a jihočeská pobočka České botanické společnosti (40 let). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999, roč. 39, s. 74—80.

 • ŠTECH, Milan. Zemřel doc. Jaroslav Gazda, CSc. (* 23. 4. 1926 - † 9. 10. 2010). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2011, roč. 51, s. 170.

 • ŠTUDLAROVÁ, Zdeňka. Budějcké pohádky. První vydání. České Budějovice: Občanské sdružení Robinson v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o., 2014. 31 stran. Edice pohádek pro udržitelný život, svazek sedmnáctý. ISBN 978-80-86610-74-0.

 • ŠTUDLAROVÁ, Zdeňka. Budějcké pohádky. První vydání. České Budějovice: Občanské sdružení Robinson v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o., 2015. 31 stran. Edice pohádek pro udržitelný život, svazek osmnáctý. ISBN 978-80-86610-78-8.

 • ŠTUDLAROVÁ, Zdeňka. Budějcké pohádky. První vydání. České Budějovice: Občanské sdružení Robinson v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o., 2017. 31 stran. Edice pohádek pro udržitelný život, svazek 20.. ISBN 978-80-86610-84-9.

 • ŠTUDLAROVÁ, Zdeňka. Budějcké pohádky. První vydání. České Budějovice: Spolek Robinson, 2016. 31 stran. Edice pohádek pro udržitelný život, svazek devatenáctý. ISBN 978-80-86610-80-1.

 • ŠTUMBAUER, Jan. Dějiny spolkové tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích od poloviny devatenáctého století do roku 1938. Praha, 1995. Habilitační práce. Univerzita karlova, FTVS.

 • ŠTUMBAUER, Jan. Příspěvek k historii českobudějovického Orla. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 31, č. 2., s. 97—102. ISSN 1212-0596.

 • ŠTUMBAUER, Jan. Příspěvek k historii českobudějovických plováren a koupališť před rokem 1938. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 62, s. 168—176. ISBN 80-900155-5-7.

 • ŠTUMBAUER, Jan. Dějiny německé spolkové tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích od poloviny devatenáctého století do roku 1945. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. 179 s. ISBN 978-80-7394-466-7.

 • Šturma F. – Koukal J. – Hrnčíř F., 1970: Voda a vodovod v Českých Budějovicích. Sborník k jubileu 250 let trvání vodárny města České Budějovice. ČB.

 • ŠTVRTNÍK, Adolf. Paměti královského a horního města Č. Budějovic: se zvláštním zřetelem ku vývoji života spolkového v poslednějším třicetiletí a mužů o církev, stát, vlasť neb město zasloužilých, a stavem věci v městě r. 1891. Č. Budějovice: A. Štvrtník, 1891. 138 s., [7] l. obr. příl., [1] složený l. obr. příl.

 • Šusta V., 1923: Vácslav J. Štěpán padesátníkem. Československý rybář 1.

 • ŠUSTA, Josef. České dějiny. Díl 2, část 1, Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. Praha: Jan Laichter, 1935. 803 s., [16] s. obr. příl. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných; sv. 58.

 • Švácha R. – Chochol J., 1913: K funkci architektonického článku. Styl, 5.

 • Švácha R. – Janák P., 1910: Od moderní architektury k architektuře. Styl, 2.

 • Švácha R. – Líbal D., 1962: České Budějovice. Průvodní zpráva ke stavebně historickému průzkumu historického jádra. Rozmnožený tisk SÚRPMO.

 • ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 573 s. Architektura; sv. 4.

 • ŠVEJNOHA, Josef. Stručný přehled historie ČSČK. 1. vyd. Praha: Federální výbor Československého červeného kříže, 1990. 150 s.

 • Tadra F., 1880: Paměti klášterů dominikánských provincie České. Časopis katolického duchovenstva 30.

 • Technický obzor 42, č. 19, 20, 21.

 • TEPLÝ, František. Dějiny města Jindřichova Hradce. Dílu II. svazek 2., Část kulturní. V J. Hradci: Nákladem obce Hradecké, 1932. 381 s.

 • Tereziánský katastr český. Svazek 1, Rustikál (kraje A-CH). Vyd. 1. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1964. 323 s. Edice berních katastrů českých, moravských, slezských; sv. č. 2

 • Tereziánský katastr český. Svazek 2, Rustikál (kraje K-Ž). Vyd. 1. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966. 524 s. Edice berních katastrů českých, moravských, slezských; sv. č. 3.

 • Tereziánský katastr český. Svazek 3, Dominikál. Vyd. 1. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1970. 653 s. Edice berních katastrů českých, moravských, slezských; sv. č. 4.

 • TESAŘOVÁ, Magdalena. Církev bratrská v jižních Čechách. České Budějovice, 2002. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • Tetiva V., 1981: Fotografie Ady Nováka. ČB.

 • TETIVA, Vlastimil a KONRÁD, Miroslav. Miroslav Konrád: relativní absolutno vnímání: dvoření, stvoření, tvoření, koření, prozření ... České Budějovice: Alšova jihočeská galerie, [2005]. 68 s. ISBN 80-85857-90-1.

 • TETIVA, Vlastimil a PLETZER, Karel. Linie: avantgardní umělecké sdružení, 1930—1938. České Budějovice: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech: Alšova jihočeská galerie: Státní vědecká knihovna, 1984. [64] s.

 • TETIVA, Vlastimil. Eva Prokopcová: princip ukrývání: (obrazy, kresby): [katalog výstavy], České Budějovice, 30.1.-9.3.1997. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1997. [30] s. ISBN 80-85857-09-X.

 • TETIVA, Vlastimil. Jaroslav Koliha: [katalog výstavy]. České Budějovice: Asociace jihočeských výtvarníků, [1990]. [12] s.

 • TETIVA, Vlastimil. Jaroslav Koliha: obrazy. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1994. [24] s. ISBN 80-85857-01-4.

 • TETIVA, Vlastimil. Jiří Ptáček: obrazy: [katalog výstavy, České Budějovice 4.5.-4.6.1995. 1. vyd. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1995. [38] s. ISBN 80-900633-7-3.

 • TETIVA, Vlastimil. Miroslav Konrád: [katalog výstavy]. České Budějovice: Dílo, [1990]. [13] s.

 • TETIVA, Vlastimil. Užitá grafika v jižních Čechách 1988: [katalog k výstavě]. České Budějovice: Jihočeská krajská organizace Svazu českých výtvarných umělců; Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, [1988]. [44] s.

 • ThDr. Antonín Eltschkner - KPMK. Úvodní stránka - KPMK [online]. Dostupné z: https://kpmk.eu/kpmkeu/index.php/ kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1918-1950/114-thdr-antonin-eltschkner

 • THOMA, Juraj. Příspěvek ke stavebnímu vývoji bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. Archaeologia historica, 1997, č. 22.

 • THOMOVÁ, Zuzana – KOCINA, Jan – JOHN, Jan – KOVÁŘ, Daniel. Záchranný archeologický výzkum budovy Solnice na dnešním Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č. 32, 2019. ISBN 978-80-7646-002-7.

 • THOMOVÁ, Zuzana et al. 100 zajímavostí ze starých Českých Budějovic. Vydání první. V Plzni: Starý most s.r.o., 2019. 143 stran. ISBN 978-80-7640-006-1.

 • Tichá J., 1992: Astronomie mezi Vltavou a Malší aneb 55 let českobudějovické hvězdárny. Říše hvězd 1992/12.

 • TICHÁ, Jana. Česko a Slovensko na obloze. Astronomická ročenka 1996. Hurbanovo,1995.

 • TICHÝ, JIří. Autobiografie. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2004. 33 s.

 • TISCHER, Friedrich. Böhmisches Zinn und seine Marken. Leipzig: Karl W. Hiersemann, 1928. xv, 329 s., 16 l. obr. příl

 • TITTEL, Ignaz. Schematismus: landtäflicher Güter, Grösserer Rustikalwirtschaften, Beamten und Pächter. Prag: Josef Springer, 1910. 667 s

 • Tolman B., 1935: Vodní hospodářství Československé republiky.

 • TOMAN, Jan. Matěj Kopecký a jeho rod. Vyd. 1. České Budějovice: Krajské nakladatelství, 1960. 208 s., [12] s. příl.

 • TOMAN, Jan. Učitelské působení hudebního skladatele Jana Nepomuka Vocta. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1973, roč. 42, č. 3, s. 162—164. ISSN 0323-004X.

 • TOMAN, Prokop a TOMAN, Prokop Hugo. Dodatky ke slovníku československých umělců. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1955. 24 s.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. I., A-K. 3., značně rozšířené vyd. V Praze: Rudolf Ryšavý, 1947. 605 s.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. II., L-Ž. 3., značně rozšířené vyd. V Praze: Tvar, 1950. 782 s.

 • Tomáš Machula – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
  wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Machula

 • TOMÁŠEK, Milan. Atlas půd České republiky. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství Českého geologického ústavu, 1995. 36 s., [42] s. příl. ISBN 80-7075-198-3.

 • TOMEŠ, Josef a kol. Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 837 s. ISBN 80-200-0443-2.

 • TONDL, František a BÜRGER Petr. Vzpomínka na Zdeňka Kluzáka. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 2003, roč. 43 (Supplementum), s. 118. ISSN 0139-8172.

 • TOŠNEROVÁ, Marie a KVĚTOVÁ, Miroslava. Paměť měst: narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., 2019. 430 stran. Studie o rukopisech. Monographia, svazek XXII. ISBN 978-80-88304-21-0.

 • TOUL, Jan. Jubilejní kniha Českobratrské evangelické rodiny k 150letému jubileu tolerančního patentu 1781-1931. V Čes. Budějovicích: nákladem vlastním, 1931. 308 - XVI s.

 • TRÄGER, Adolf. 25 let Klubu za Staré Budějovice, 1912—1937. [České Budějovice: Nákladem Klubu za Staré Budějovice, 19--]. 16 s.

 • TRÄGER, Adolf. Diecésní museum českobudějovické. Hlas lidu, 1922, 16, č. 29.

 • TRÄGER, Adolf. Kronika. Za starou Prahu, 1934, 18.

 • TRÄGER, Adolf. Regulace Vltavy a Malše v obvodu města Čes. Budějovic. Krása našeho domova, 1926, č. 4—5.

 • TRAJER, Jan. Historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. Budweis: Druck von F. Zdarssa, 1862. vii, 1022 s.

 • TRILČ, František. Říční úpravy v Č. Budějovicích. In: Jihočeská technická práce. České Budějovice: Odbor Spolku československých inženýrů, 1938, 279 s.

 • TRILČ, František. Naše veřejnost a vodní stavby. Technický jih, 1930, č. 3.

 • TRILČ, František. Regulační práce na Vltavě a Malši v Č. Budějovicích v r. 1931. Technický jih, 1931, č. 4.

 • TRILČ, František. Úprava řek v obvodu České Budějovice. Jihočeský přehled, 1928.

 • TRILČ, František. Úprava Vltavy v inundačním území České Budějovice – Hluboká nad Vltavou. Technický jih, 1929, č. 2.

 • TRNÍKOVÁ, Věra. První český učitelský ústav na jihu Čech: Učitelský ústav v Soběslavi v letech 1871—1948. České Budějovice, 2013. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 • TRNKA, Bohuslav a MALÝ, Milan. Třistadvanáctá peruť RAF a jižní Čechy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2000. 109 s. ISBN 80-86260-07-0

 • TRNKA, Bohuslav. Balónem na císařské manévry. Jihočeská pravda 1. 3. 1991.

 • TRNKA, Bohuslav. Jihočeský letec Jiří Maňák. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 1996. 83 s. ISBN 80-902088-0-0.

 • TRNKA, Bohuslav. K 70. výročí vzniku Masarykovy letecké ligy v jižních Čechách. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1996, roč. 33, č. 3., s. 201—207. ISSN 1212-0596.

 • TRNKA, Bohuslav. Nestor jihočeského letectví. Jihočeská pravda 22. 3. 1991. (příloha)

 • TRNKA, G. Hrst vzpomínek na Dr. Františka Hromadu. Jihočeské listy 1934, roč. 40, 24.1., č. 7.

 • TRUHLÁŘ, Antonín et al. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. 4, N-Ř. 1. vyd. Praha : Academia, 1973. 391 s., 16 s. obr. příl.

 • TRUHLÁŘ, Antonín et al. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. 5, S-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 603 s.

 • TŘEŠTÍK, Michael, ed. Kdo je kdo = Who is who: osobnosti české současnosti: 5000 životopisů. 5. vyd. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2002. 775 s. ISBN 80-902586-9-7.

 • Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 1980. 278 s., [26] s. obr. příl.

 • TŘÍSKA, Karel et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V, Jižní Čechy. Vyd. 1. Praha : Svoboda, 1986. 293 s., [44] s. obr. příl.

 • Tůma J., 1990: Tunelem k moři. Věda a technika mládeži č.12.

 • TŮMA, Michal a VITÁSKOVÁ, Dana, ed. Michal Tůma: fotografie: mono. Benešov nad Černou: Foto Mida, 2014. 483 s. ISBN 978-80-87445-01-3.

 • TŮMA, Oldřich a kol. Srpen '69: edice dokumentů. Praha: Maxdorf, 1996. 344 s. Historia nova; sv. 10. ISBN 80-85800-54-3.

 • TUMPACH, Josef, ed. a PODLAHA, Antonín, ed. Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. V. V Praze: Dědictví sv. Prokopa, 1923. 1 l., s. 1921-2319, 1 s. Dědictví sv. Prokopa; 64.

 • Účetní závěrka, Výroční zpráva a Zpráva o vztazích GAMA GROUP, a. s. 2014. Listina značka B 1286 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. [online]. 30. 6. 2015 [cit. 2015-08-27]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. © 2012-2014 Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

 • Umlauf J., 1845: Zřízení bratrstva Literátů v Českých Budějovicích. Časopis českého museum 19.

 • Úplný policejní seznam města Českých Budějovic. V Čes. Budějovicích : [s.n.] [1923]. ca 120 s.

 • Urban J. – Muk J., 1993: České Budějovice. Stavebně historický průzkum Krajinská ulice čp. 43/8. Praha SÚRPMO.

 • URBAN, František. Chráněná území Jihočeského kraje. V Českých Budějovicích: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1979. 45 s., [14] s. obr. příl.

 • URBÁNEK, Josef. Paměti obce Hůr u Českých Budějovic 1378-1956. V Hůrách: Kulturní komise MNV, 1970. 71 s.

 • URBÁNEK, L. Dr. Ladislav Sýkora – 60 let. Preslia: časopis Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost, 1962, roč. 34. ISSN 0032-7786.

 • URBÁNKOVÁ, Milena. Židé a Židovská ulice v Českých Budějovicích koncem 14. a počátkem 15. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1986, roč. 55, č. 4, s. 197—201. ISSN 0323-004X.

 • URBANOVÁ, Gemma M. Láska a smír: životopis M.M. Magdaleny Šebestové, zakladatelky Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti. [České Budějovice]: Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, 1995. 123 s.

 • Úvodní stránka Rotary. Rotary International District 2240, Česká republika a Slovenská republika. [online]. © 2008 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z:http://www.rotary2240.org/

 • Vacovsko 1985, č. 3.

 • VÁCHA, Jiří. Vzorované tkaniny 16.—18. století z chrámových sbírek Českobudějovické diecéze. České Budějovice: Nakladatel není známý, 2016. 204 stran. ISBN 978-80-87922-06-4.

 • VACHTOVÁ, Jarmila, ed. Soupis časopisů Jihočeského kraje 1945—1965. Praha: St. knihovna ČSR-Nár. knihovna, 1970. 197, [1] s. Bibliografický katalog ČSSR. České knihy; zvl. seš., čís. 4 (r. 1970).

 • VALENTA, Jiří, ed. a ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, ed. Místopis českého amatérského divadla. Vyd. 1. Praha: IPOS – Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001. 1. sv. ISBN 80-7068-154-3.

 • VALENTA, Jiří, ed. Malované opony divadel českých zemí. Vyd. 1. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze, 2010. 411 s. ISBN 978-80-7068-238-8.

 • VALEŠ, Lukáš a kol. Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018. 126 stran. ISBN 978-80-7556-033-9.

 • VALÍČEK, Vladimír. Sochař František Bílek v Českých Budějovicích. České Budějovice: Nová Forma, 2012. 64 s. ISBN 978-80-7453-193-4.

 • VALOCH, Jiří. Zasloužilý umělec Karel Valter: obrazy, kresby, fotografie, grafika. Brno: Dům umění města Brna, [1987]. [32] s.

 • VALTER, Karel. "Odkaz levicové umělecké skupiny Linie": záznam z besedy pro jihočeské amatérské výtvarníky. České Budějovice: Krajské kulturní středisko, 1975. 37 s.

 • VALTER, Karel. Linie: vzpomínky na českobudějovickou avantgardní uměleckou skupinu a lidi kolem ní.
  1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1980. 136 s., [20] s. obr. příl.

 • VAMBERA, M. Jak to vlastně bylo. Nemocniční zpravodaj. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 1992, ročník 2, č. 4.

 • VANČATA, Oldřich. Josef Lomský – průkopník jihočeského regionalismu (K nedožitým 90. narozeninám). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, roč. 53, č. 4, s. 210—214. ISSN 0323-004X.

 • VANĚK, Martin. Alšova jihočeská galerie a její expozice středověkého umění. In: Bulletin Moravské galerie v Brně č. 71/2015.

 • VANĚK, Martin. Sametová Alšovka. In: LOMOVÁ Johana – VYBÍRAL Jindřich. Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018.

 • VANÍČEK, Vratislav. Rodová politika Vítkovců a strukturální proměny jihočeského regionu v soustátí krále Přemysla II. Otakara. In: Česko-rakouské vztahy ve 13. století: Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II.: sborník příspěvků ze symposia konaného 26.—27. září 1996 ve Znojmě. Vyd. 1. Praha: Rakouský kulturní institut, 1998. 305 s. ISBN 80-85899-41-8.

 • VAŠEK, Václav. Historie kraje lišovského. Strakonice: Novina, 1941. 483 s.

 • VAVRUŠKA, František. Podnebí Českých Budějovic. 1. vyd. České Budějovice: Český hydrometeorologický ústav, 1990. 32 s.

 • Včelná : 200 let trvání. Včelná: Místní národní výbor, 1985. 24 s.

 • VEBER, Tomáš. Českobudějovický biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v letech 1803-1850. České Budějovice, 2003. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 • VEBER, Tomáš. Českobudějovický biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v letech 1850-1885. České Budějovice, 2004. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Teologická fakulta.

 • VEBER, Tomáš. J. V. Jirsík a jeho kruh. Církevně-společenské aktivity biskupa Jana Valeriána Jirsíka a jeho spolupracovníků, in: Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století. Sborník příspěvků z vědecké konference pořádané na TF JU 23. února 2006, České Budějovice 2006, s. 98—108.

 • VEBER, Tomáš. Paměti Roberta Saka: kniha znepokojivá, Českobudějovický deník, 25. 11. 2015, s. 7.

 • VEBER, Tomáš. Dvě století dějin českobudějovického semináře (1803—1950), aneb, Působení českých, rakouských a německých kněží z jihu Čech v Evropě i zámoří. Český Krumlov: Nakladatelství Růže, 2013. 83 stran. ISBN 978-80-86975-62-7.

 • Vědecké publikace na Jihočeské univerzitě (1991—2006): výběr vědeckých monografií vydaný u příležitosti 15. výročí vzniku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, 2006. 81 s. ISBN 80-7040-878-2.

 • VESELÝ, Karel. P. Antonín Krejčí. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1972, roč. 9, č. 3., s. 168—170. ISSN 0862-5417.

 • Věstník Vlastivědné společnosti jihočeské l.

 • VIKTORA, Jan. Čtení o historii českobudějovického železničního nádraží. [S.l.] : Jan Viktora, 1993. 38 s., [9] s. fot. příl.

 • VINAŘICKÝ, Karel Alois a SLAVÍK, Václav Otakar, ed. Karla Aloisa Vinařického korrespondence a spisy pamětní: na památku stých jeho narozenin. I, Korrespondence od roku 1820-1833. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. 347 s.

 • Vlastimil Kročil – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
  wiki/Vlastimil_Kročil

 • VLČEK, Miroslav a KOHN Michal. Společenstva drobných savců a členovců na nich se vyskytujících v suburbanní a urbanní oblasti Českých Budějovic. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1986, roč. 26, č. 2, s. 37—50. ISSN

 • VLČEK, Miroslav. Inventarizační průzkum obratlovců některých chráněných území okresu České Budějovice. Rukopis, 1989, 16 s., dep. AOPK ČR, České Budějovice.

 • VLČEK, Pavel a THOMA, Juraj. České Budějovice. Bývalý dominikánský konvent u kostela Obětování Panny Marie, později piaristická kolej. In: VLČEK, Pavel, SOMMER, Petr a FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie českých klášterů. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 782 s. ISBN 80-85983-17-6

 • VLČEK, Pavel, SOMMER, Petr a FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie českých klášterů. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 782 s. ISBN 80-85983-17-6.

 • VLČEK, Vladimír, ed. et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 315 s.

 • VLČKOVÁ, Anna. Konflikty regionální rockové scény s oficiální kulturní politikou před rokem 1989. České Budějovice, 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Dostupné z https://theses.cz/id/npd9ig

 • Vodárenská věž České Budějovice: unikátní technická památka. [Česko]: nakladatel není známý, [2017]. 1 skládanka.

 • VODĚRA, Svatopluk a ŠKABRADA, Jiří. Jihočeská lidová architektura. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 235 s.

 • VOCHOZKA, Marek, ed., VÁCHAL, Jan, ed. a STELLNER, František, ed. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 204 stran. ISBN 978-80-86277-83-7.

 • VOCHOZKA, Marek, ed., VÁCHAL, Jan, ed. a STELLNER, František, ed. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 2. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 204 stran. ISBN 978-80-7468-099-1.

 • VOCHOZKA, Marek, ed., VÁCHAL, Jan, ed. a STELLNER, František, ed. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Ten years of the Institute of Technology and Business in České Budějovice. 1st edition. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2016. 204 stran. ISBN 978-80-86277-84-4.

 • Vojenská letiště v Čechách a na Moravě po r. 1918. Sbor. JčM 1997.

 • VOJTĚCH, Luboš, ed. Jihočeská univerzita. Univerzita - věda z mnoha pohledů: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích = University of South Bohemia in České Budějovice. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 97 s. ISBN 978-80-7394-418-6.

 • VOJTÍŠEK, Václav. O archivu města Č. Budějovic: České Budějovice, 1931.

 • VOJTÍŠEK, Václav. O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých. Praha: Památkový sbor hlav. města Prahy, 1928. 253 s. Knihovna Památkového sboru hlav. města Prahy; Sv. 1.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.

 • Volf M., 1933: Boj o solný monopol v Čechách v 16. a na počátku 17. století. ČČH 39.

 • Volf M., 1961: Pokus budějovického patriciátu připojit se k českému povstání r. 1618. ČSPSČ 69.

 • VOLLGRUBER, F. E. Nachrichten über Brände in Budweis vom Jahre 1450 bis zum Schlusse des Jahres 1866. In: Denkschrift der Freiwilligen Feuerwehr zu Budweis in Böhmen: zur Feier ihres fünfundzwanzigjährigen Bestandes vom October 1874 bis Ende August 1899. Budweis: Selbstverlag der Freiwillgen Feuerwehr, 1899. 135 s.

 • VONDRA, Václav a SCHÄTINNGER, Bohuslav. Příspěvek ke genealogii zakladatele budějovické továrny Jos. Hardmutha. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1976, roč. 13, č. 4., s. 163—164. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Dějiny české tužkárny Národní podnik. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1977, roč. 14, č. 2., s. 88—93. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Dolování uhlí v okolí Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963, roč. 32, č.3–4, s. 110—125. ISSN 0323-004X.

 • VONDRA, Václav. Historie akciové tužkárny Grafo. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 8., s. 85—90. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Historie výroby štítků v Českých Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1985, roč. 22, č. 4., s. 258—268. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. K vývoji českobudějovických sirkáren. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1980, roč. 49, č.1, s. 14—27. ISSN 0323-004X.

 • VONDRA, Václav. Mým domovem je Dobrá Voda: k 100. výročí samostatnosti obce. Dobrá Voda u Českých Budějovic: Obecní úřad, 2005. 140, [24] s. obr. příl. ISBN 80-239-4481-9.

 • VONDRA, Václav. Nákladní tranzit mezi Českými Budějovicemi a Lincem před 100 lety. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 2., s. 104—105. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Osmdesát let ing. Bohuslava Schättingera. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 2., s. 119—120. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Počátky továrny Koh-i-noor. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1975, roč. 12, č. 1., s. 43—48. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Poválečný vývoj tužkárny Koh-inoor Hardtmuth v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1990, roč. 59, č.4, s. 215—223. ISSN 0323-004X.

 • VONDRA, Václav. Poznámky k stavebnímu vývoji šroubárny. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1983, roč. 20, č. 1., s. 46—47. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Sociální poměry v tabákové továrně v Českých Budějovicích na přelomu 19. a 20. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, roč. 56, č.1, s. 39—42. ISSN 0323-004X.

 • VONDRA, Václav. Stávky a dělnické hnutí v tabákové továrně v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1989, roč. 58, č.2, s. 88—91. ISSN 0323-004X.

 • VONDRA, Václav. Továrna Koh-i-noor na přelomu století. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1976, roč. 13, č. 2., s. 96—102. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Vznik a vývoj koncernu L. a C. Hardtmuth v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1979, roč. 48, č.1, s. 31—45. ISSN 0323-004X.

 • VONDRA, Václav. Vznik tabákové výroby v Českých Budějovicích a její vývoj do 1. světové války. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, roč. 21, č. 3., s. 186—196. ISSN 0862-5417.

 • VONDRA, Václav. Příspěvek k dějinám cukrovarnictví v Českých Budějovicích. Dějiny věd a techniky, 1980, 13.

 • VONDRA, Václav. Z historie tužkáren v Českých Budějovicích. Dřevo 37, 1982; Dřevo 38, 1983.

 • VOŘÍŠEK, Martin. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice 1981—2006. České Budějovice: Studio Gabreta, 2016. 35 s. ISBN 80-86610-23-3

 • VOŘÍŠEK, Martin. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice 1981—2006 = The South Bohemian Chamber Philharmonic Orchestra. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská komorní filharmonie v nakl. Studio Gabreta, 2006. 35 s. ISBN 80-86610-23-3.

 • VOSÁTKA, Michal. Čtyři století jedním tahem. České Budějovice: Koh-i-noor Hardtmuth, 2015. 92 stran.

 • Vostradovský J. – Vostradovská M. – Leontovyč I., 1991: Osídlení asanovaného úseku řeky Vltavy pod papírnami ve Větřní uvedením do provozu obchvatného kanálu u Českého Krumlova. Živočišná výroba 36, 11.

 • VOŠAHLÍK, Aleš. České Budějovice. In: VOŠAHLÍK, Aleš et al. Paměť měst: Městské památkové rezervace v českých zemích. 2. vyd. Praha: Odeon, 1981. 407 s.

 • VURM, V. Historie zdravotní a nemocniční péče v Českých Budějovicích. Nemocniční zpravodaj. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 1992, ročník 2, č. 1.

 • VYBÍRAL, Jindřich. Století dědiců a zakladatelů: architektura jižních Čech v období historismu. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 214 s. ISBN 80-7203-205-4.

 • VYDRA, Bohumil. Padesát let veřejné městské knihovny dra Augusta Zátky v Čes. Budějovicích. České Budějovice: Nákladem knihovní rady, 1935. 51 s.

 • VYDROVÁ, Alena. Vegetace skládek a rumišť města České Budějovice ve vztahu k pylovým alergiím. Praha, 1985. Diplomová práce. Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

 • VYDROVÁ, Alena. Významné nálezy ruderálních rostlin v Českých Budějovicích. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1988, roč. 28, č. 3, s. 83—90. ISSN 0139-8172.

 • Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. 395/1992 Sb.

 • VYKYDAL, Miroslav. 100 let papírny v Českých Budějovicích, 1880—1980. České Budějovice: Jihočeské papírny, 1980. 85 s.

 • Výroční almanach ČAG: Česko-anglické gymnázium = Anglo-Czech High School : 1992—2012. České Budějovice: Danuše Lhotková, 2012. 64 s.

 • Výroční zpráva akciové společnosti Jihočeské mlékárny 1996.

 • Výroční zpráva akciové společnosti Motor Jikov, 1995.

 • Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie 1956. Hluboká nad Vltavou: nákl. vl., 1957. 22, [2] s.

 • Výroční zpráva České městské hudební školy v Českých Budějovicích za 25. jubilejní školní rok 1927—1928.

 • Výroční zpráva České městské hudební školy v Českých Budějovicích za 30. jubilejní školní rok 1932—1933.

 • Výroční zpráva dm drogerie markt s.r.o. za rok 2018.

 • Výroční zpráva Jihočeské plynárenské, a. s., 1996.

 • Výroční zpráva Jihočeských tiskáren, a. s., 1996.

 • Výroční zpráva Koh-i-noor Hardtmuth a. s. 2004.

 • Výroční zpráva Městského muzea v Českých Budějovicích za rok 1925.

 • Výroční zpráva společnosti Eurofrost CB a. s. za rok 2006 a 2018.

 • Výroční zpráva společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 2005—2020.

 • Výroční zpráva Státní průmyslové školy strojnické na školní rok 1946—1947.

 • Výroční zpráva Teplárny České Budějovice, a. s., 1996, 2004.

 • Výroční zprávy akciové společnosti Gama a Gama Group.

 • Výroční zprávy Jihočeské mlékárny, a. s., Jihomilk a. s.

 • Vysoká škola evropských a regionálních studií. Vysoká škola evropských a regionálních studií 2003—2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2008. 61 s. ISBN 978-80-86708-59-1.

 • Výtvarné snahy: Umělecký měsíčník věnovaný výtvarné práci, kresleni a odbornému školství. Praha: Prometheus, 1926, č. 7–9, s. 167.

 • Vývoj zdravotnictví v městě a okrese České Budějovice. V Českých Budějovicích: Odbor pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rady městského národního výboru, 1959. 94 s.

 • Výzkumy sdružení MEDIA PRO JEKT – GfK Praha.

 • Výzkumy sdružení STEM/MAR K – GfK Praha 1998.

 • Wagner A., 1961—1963: Beiträge zu einer Geschichte des Salzhandels von Linz nach Böhmen. Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1961, 1962, 1963.

 • WALDOVÁ, Monika a LEXA, Petr. Zámeček Poříčí v Boršově nad Vltavou: malá historicko-genealogická práce. První vydání. České Budějovice: Josefina z.ú., 2020. 347 stran. ISBN 978-80-270-7051-0.

 • WASSMANSDORF, Erich. Das Geschlecht Hartmuth (Hardtmuth) aus Bayern. Steireb 1966.

 • WATZL, Josef. Orodovnice před svatyní svatých: Původ a dějiny zázračného obrazu P. Marie v kostele OO. Redemptoristů v Č. Budějovicích 1410-1910. Krumlov: Kollej Redemptoristů, [1910]. 1 l., 118, 2 s.

 • WEIS, Martin. Josef Hlouch. Pastýř a homiletik. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2016. 286 stran. Církevní dějiny. ISBN 978-80-7429-791-5.

 • WEIS, Martin. Josef Hlouch. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2016. 286 stran. Církevní dějiny. ISBN 978-80-7429-791-5.

 • WEISS, Oldřich. Devadesátka čestného člena Historického klubu J. R. Schustera. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1979, roč. 16, č. 1., s. 44—45. ISSN 0862-5417.

 • Weltin M. – Kusternig A. (eds.), 1978/79: Ottokar- Forschungen. Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich Neue Folge 44/45, Wien.

 • WEYDE, Franz. Die Witterungs- und Wasserstands-Verhältnisse in Budweis. Budweis: L.E. Hansen, 1901. 47 s. WEYDE, Franz. Die Witterungs- und Wasserstands-Verhältnisse in Budweis. Zweiter Teil. Budweis: Im Selbstverlage des Herausgebers, 1912. 24 s.

 • WINZELER, Marius. Götz Fehr. Poznámky k česko-německému historikovi umění a staviteli kulturních mostů v těžkých časech. In: LOMOVÁ Johana – VYBÍRAL Jindřich. Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018.

 • WITTLICH, Filip a kol. Vojtěch svobodný pán Lanna: sběratel, mecenáš a podnikatel. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1996. ISBN 80-7101-034-0.

 • WODICZKA, Ignaz Jakob, ed. Zur Geschichte der Firma L. & C. Hardtmuth. 1. Teil, Akten über den Bau des Fabriksgebäudes in Budweis (1846-1849). B. Budweis: [L. & C. Hardtmuth], 1935. 142 l. WODICZKA, Ignaz Jakob. Zur Geschichte der Firma L. & C. Hardtmuth. B. Budweis: [s.n.], 1935-1937. 11 sv.

 • WODICZKA, Ignaz Jakob. Zur Geschichte der Familie Edle von Hardtmuth. B. Budweis: [s.n.], 1934-1937. 14 sv.

 • WONESCH, Wenzel. Deutsche Liedertafel in Budweis 1856-1926: ein geschichtlicher Rückblick. B. Budweis : "Moldavia", 1926. 39 s

 • Wostry W., 1929: Prof. Reinhold Huyer (gestorben). Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen.

 • WURZBACH, Constantin von. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Zweiundzwanzigster Teil, Pergen - Podhradzky. Wien: Druck und Verlag k.k. Hof- und Staatsdruckerei, 1870. 512 s

 • XXVIII . výroční zpráva Obchodní akademie Dr. Ed. Beneše v Českých Budějovicích za školní rok 1946—1947. V Českých Budějovicích : Nákladem vlastním, 1947.

 • Z dějin kostela sv. Jana Nepomuckého. Farní věstník pro Č. Budějovice a okolní osady II . ČB. 1932.

 • Z historie plynárenství v jihočeském regionu, interní tisk Jihočeské plynárenské, a. s., k 125. Výročí plynárny v Českých Budějovicích. ČB 1994.

 • ZABRANSKÝ, Jiří a ŠILHA, Jiří. Cíl České Budějovice. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2006. 84 s. ISBN 80-86260-56-9.

 • ZAHRNHOFER, Kateřina a MARŠÍK, Martin. Adalbert Lanna - tři generace podnikatelského úspěchu. [České Budějovice]: Vysoká škola technická a ekonomická, Ústav podnikové strategie, [2018]. 149 stran. ISBN 978-80-7468-135-6.

 • ZAHRNHOFER, Kateřina, Lanna. Österreichische Unternehmerfamilie in Böhmen (18.—20. Jahrhundert). Linz 2011. Disertační práce. Linz: Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Johannes Kepler Universität

 • ZACH, Aleš. Kniha a český exil 1949-1990: bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic. Vyd. 1. Praha: TORST, 1995. 207 s. ISBN 80-85639-62-9.

 • Základní umělecká škola Piaristické náměstí (České Budějovice, Česko). 20 let Základní umělecké školy Piaristické náměstí České Budějovice, 1990—2010. České Budějovice: ZUŠ Piaristické náměstí, 2010. 45 s.

 • Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • ZÁLOHA, Jiří. Německá krásná literatura na Šumavě. České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1975. 24 s.

 • ZÁLOHA, Jiří. Sedmdesát let Karla Pletzera. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1991—1992, roč. 60—61. s. 102—103. ISSN 0323-004X.

 • ZÁLOHA, Jiří. Stručné dějiny rodu knížat ze Schwarzenberku. Hluboká nad Vltavou: Historický spolek Schwarzenberg, 1991. 17 s.

 • ZÁLOHA, Jiří. Šumava od A do Z. Vyd. 2., dopl. a upr. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1984. 226 s., [96] s. barev. fot. příl

 • ZÁLOHA, Jiří. Šumava od A do Z. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1972. 214 s., [94] s. fot. příl.

 • Zápisník Z—78, zvláštní číslo, 1978.

 • ZÁTKA, Vlastislav. Sbírka dra Vlastislava Zátky v Českých Budějovicích. [S.l.]: Nákladem vlastním, 1937. 37 s., [24] s. obr. příl.

 • Zátopová území Č. Budějovic. VH-TRE S ČB 1997.

 • ZAVŘEL, Petr. Objev krypty v kostele sv. Anny v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. 6, 1989.

 • ZAVŘEL, Petr. Současný stav znalostí o pravěku území města České Budějovice. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 62, s. 3—29. ISBN 80-900155-5-7.

 • ZAVŘELOVÁ, Marta et al. Po stopách Jihočeského divadla. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeské divadlo, 2019. 607 stran. ISBN 978-80-907708-0-5.

 • ZAVŘELOVÁ, Marta. Současné amatérské loutkové divadlo v jižních Čechách: o činnosti současných amatérských souborů loutkového divadla v Jihočeském kraji. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 1982. 22 s.

 • ZDRÁHAL, František V. V záři svobody: vzpomínky na revoluční českobudějovický převrat dne 28. října 1918. I. díl, Státní převrat. V Čes. Budějovicích: Nákladem Fr. Zdráhala, 1928. 83 s.

 • ZEITHAMMER, Leopold M. České Budějovice a okolí: přírodní, národohospodářské, kulturní a národnostní poměry, dějiny jakož i staré stavitelské a jiné památky. České Budějovice: Leopold M. Zeithammer, 1904. XVIII, 274 s., [6] s. obr. příl.

 • ZEITOUN, Sabine a FOUCHER, Dominique. Le Masque de la barbarie: le ghetto de Theresienstadt 1941-1945. Lyon: Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation, c1998. 255 s. ISBN 29-507-9102-6.

 • ZEMEK, Metoděj et al. Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950. Prievidza: Scholae Piae, 1992. 328 s. ISBN 80-85716-02-X.

 • ZENKL, Lumír. Generel dopravních systémů města Českých Budějovic. Úřad města ČB, 1995.

 • ZENKL, Lumír. České Budějovice – Komplexní průzkum dopravy 1997. Úřad města ČB, 1998.

 • ZIKA, Jan. Panna Maria Budějovická: nástin dějin a popis starobylého chrámu a milostného obrazu. V Českých Budějovicích: Kolej redemptoristů, 1932. 109 s.

 • Zpráva o činnosti za rok 2004. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

 • Zprávy Jednoty Povltavské, 1904, čís. VI., Střední Vltava. ČB.

 • Zprávy památkové péče: Časopis státní památkové péče, 1997, č 3.

 • ZUMR, Václav a KARAS Vladimír. Faunistický příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) v lesích u H luboké nad Vltavou v jižních Čechách. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1981, roč. 21, č. 1, s. 13—20.

 • ZUNTYCH, Zdeněk. 100 let SK Dynamo České Budějovice. Ilustrace Václav JOHANUS. České Budějovice: SK Dynamo České Budějovice, 2005. 231 s.

 • ZWETTLER, Otto. Historicko-geografický obraz jižních Čech v letech 1900-1914. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1984. 294 s.

 • ŽÁČEK, Pavel. Proti vnitřnímu nepříteli. Nástin činnosti správy StB České Budějovice v roce 1989. In: Jihočeský sborník historický 2004. České Budějovice 2004, roč. 73, s. 215—230. ISBN 80-86260-43-7.

 • ŽÁČKOVÁ, Eva. Architektura jihočeského regionu 1918—1938: České Budějovice, Strakonice, Písek, Blatná. Olomouc, 2003. Diplomová práce. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta.

 • ŽÁKAVEC, Theodor. Lanna: příspěvek k dějinám hospodářského vývoje v Čechách a v Československu. V Praze: Spolek československých inženýrů, 1936. 347 s.

 • ŽALMAN LOHONKA, Pavel. Sedmdesát jar, písniček a povídání. Praha: Daranus, 2016. 179 stran. ISBN 978-80-87423-69-1.

 • ŽATECKÁ VOJÍKOVÁ, Silvie. Divadelní soubor J.K. Tyl České Budějovice 1895—2005: pravdivá historie o 5 dějstvích, prologu a epilogu. České Budějovice: Divadelní soubor J.K. Tyl České Budějovice, 2005. [20] s.

 • Žatecký J., 1988: Babouci jubilují. Práce, roč. 44, č. 278, 25.11.1988.

 • ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců: (český stát a společnost ve 13. století). 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 316 s., [32] s. obr. příl. Stopy, fakta, svědectví.

 • ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 752 s. Česká historie; sv. 25. ISBN 978-80-7422-118-7.