ZAVŘÍT MENU

O encyklopedii

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

INTERNETOVÁ PREZENTACE ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC
byla zpracována podle knižní předlohy vydané roku 2006 a odráží výchozí stav poznání dosaženého v letech 2004—2005.
Část údajů byla upravena a doplněna k roku 2013.
Nadcházející etapou projektu je dosažení celkové a průběžné aktualizace, zajištění trvalého rozvoje encyklopedického díla.


KNIŽNÍ VYDÁNÍ
Na sklonku roku 1996 přijali představitelé města autorský projekt vydavatelství NEBE na vytvoření Encyklopedie Českých Budějovic. Pro myšlenku encyklopedické práce, unikátní zaměřením na jediný městský celek, se podařilo získat širokou odbornou veřejnost z celé republiky.

Více než 1 000 abecedně řazených hesel, na 1 200 ilustrací, tabulek a map představuje základní informace o dějinách města od pravěku do konce 20. století, o jeho urbanistickém i architektonickém vývoji, obyvatelstvu, osobnostech, kultuře, hospodářství a přírodě.
Druhé vydání Encyklopedie Českých Budějovic bylo připraveno u příležitosti 740. výročí založení města. Publikace byla oproti edici z 1998 aktualizována k roku 2005, rozšířena asi o 100 nových hesel a fotografií, doplněna o jmenný rejstřík, rejstřík místních a pomístních názvů a vkládanou mapu Českých Budějovic s územním plánem města na rubové straně. Revidován byl výběr hesel a vyváženost jejich zastoupení podle připomínek čtenářů k 1. vydání a s ohledem na důležité změny, které přinesl přelom tisíciletí.
Encyklopedie odráží stav bádání a poznání o Českých Budějovicích dosažený na počátku 21. století. Na její tvorbě se spolu s redakcí podílel stočlenný kolektiv autorů, lektorů, lexikografů a dalších spolupracovníků z odborných a vědeckých pracovišť z celé republiky. Nově byly zpracovány a doplněny tisíce údajů. Většina hesel byla aktualizována do období 2004—2005. Výběr jednotlivých věcných a biografických hesel byl v rámci oborových skupin prováděn podle předem definovaných kritérií, v nejednoznačných případech se redakce opírala o expertní stanoviska. Hlavním kritériem byla vedle univerzálně platných měřítek (zejm. obecný význam, velikost, rozsah, tradice, dílo) podstatná vazba na město České Budějovice. (Českými Budějovicemi se rozumí všechny části města, městské vsi a dvory, které někdy byly vlastnictvím nebo tvořily administrativní součást města a prostorově či funkčně s ním souvisejí. Pro 2. vydání bylo dále rozšířeno pojetí města jako živé aglomerace, které překračuje ustálené definice a hranice.)
Encyklopedie Českých Budějovic je edičním počinem, který nemá srovnání a reprezentuje město. První i druhé rozšířené vydání výpravné knihy v celkovém nákladu 7 000 výtisků bylo rozebráno. Encyklopedie je trvale vyhledávána a užívána všemi zájemci o historii a reálie Českých Budějovic. Úroveň zpracování stvrzují citace v publikacích, článcích stejně jako na webu či geocachingu. Díky encyklopedii se podařilo uchovat a zpřístupnit dílo a soukromé archivy řady významných autorů. Systematické lexikografické uspořádání dle tezauru včetně rejstříků a bibliografie je nadčasové a univerzální.
 

ELEKTRONICKÁ ENCYKLOPEDIE
U příležitosti oslav 750. výročí založení města České Budějovice vznikla myšlenka přenést exkluzivitu knižní podoby Encyklopedie Českých Budějovic do světa elektronických médií a internetu, zhodnotit encyklopedický základ položený před 15 lety rozsáhlým týmem autorů a redaktorů. Cílem projektu je znásobit v digitální podobě možnosti prezentace, vyhledávání a užívání informací o městě a poskytnout čtenářům maximálně přehlednou webovou prezentaci s komfortní nabídkou všech dostupných nástrojů vyhledávání.

K precizně zpracovaným textům a fotografiím knižního vydání přidává webová prezentace dokumentární videozáznamy o městě, text je komplexně propojen pomocí aktivních křížových odkazů, místní a jmenný rejstřík poskytují přehledné výpisy všech výskytů hledaného pojmu v textu. Seznam autorů lze využít pro výpis hesel daného autora a události z kalendária lze filtrovat podle měsíců v roce. Hesla s vazbou k určitému bodu zájmu jsou propojena s mapovými službami s možností využití interaktivních nástrojů geografického informačního systému. Mapová aplikace umožňuje mimo jiné např. vizuální prolínání map z různých historických období. Výsledkem je živoucí informační databáze, která se bude dále vyvíjet, rozšiřovat a aktualizovat, jako město samo.
 

HORNÍ ZÁHLAVÍ
V horním záhlaví je umístěno okno hlavního fulltextového vyhledávání napříč encyklopedií a základní rozcestník vyhledávacích nástrojů reprezentovaný pěti ikonami:

A–Z  obsahuje abecední řazení všech hesel (výčet hesel obsahuje také běžná alternativní pojmenování s odkazem na hledané heslo, např. kopaná viz fotbal),
TÉMATA  zahrnuje 16 tematických okruhů, ve kterých jsou jednotlivá hesla seskupena podle tezauru, hierarchického třídníku,
MAPA  umožňuje vyhledávání aktivních zájmových bodů v mapové aplikaci s odkazy do encyklopedie doplněná o unikátní mapové projekty,
FOTOTÉKA  je vybavena sofistikovaným systémem vyhledávání podle časového rozmezí, klíčových slov, témat a pomocí fulltextového vyhledavače v galerii obrázků,
AUDIO-VIDEO  obsahuje opět systém vyhledávání podle časového rozmezí, klíčových slov, témat a pomocí fulltextového vyhledavače v galerii audio-video záznamů,

Hlavní strana dále obsahuje aktivní počítadlo obsahu encyklopedie a aktuální záznam kalendária.


SPODNÍ ZÁHLAVÍ
Spodní záhlaví všech stránek obsahuje odkaz na partnerský projekt KLUBU PŘÁTEL ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC a odkazy na seznam PARTNERŮ, AUTORŮ, LITERATURU A PRAMENY, JMÉNA, MÍSTA a oddíl O ENCYKLOPEDII.

PARTNEŘI  – Seznam partnerů obsahuje poděkování všem partnerům, kteří se významným způsobem podíleli na vzniku a vývoji projektu encyklopedie.
AUTOŘI  – Seznam autorů umožňuje zobrazení výčtu všech hesel, na kterých se konkrétní autor podílel s aktivními odkazy do jednotlivých hesel.
LITERATURA A PRAMENY  – Bibliografie včetně soupisu pramenů zahrnuje abecední uspořádání plného znění všech použitých titulů, na něž je v textech odkazováno, přitom konkrétní odkazy na prameny a literaturu použitou k danému heslu, včetně stránek, jsou umístěny vždy u hesla v pravém informačním pruhu.
JMÉNA  – Jmenný rejstřík zahrnuje abecední seznam jmen osobností s životopisnými daty, pokud jsou známa a uvedena v textu, příp. s profesní charakteristikou, která usnadňuje identifikaci osob, vyhledání konkrétní osoby usnadňuje fulltextové vyhledávací okno.
MÍSTA  – Místní a pomístní rejstřík umožňuje vyhledání výskytů názvů obcí, částí obcí, čtvrtí, předměstí, dvorů, kolonií, sídlišť, náměstí, ulic, komunikací, mostů, prvků opevnění města a územních lokalit, ale i hřbitovů, přírodních objektů, ostrovů, vodstva a parků v širší aglomeraci Českých Budějovic. Nově zahrnuje i názvy a ekvivalentní pojmenování jednotlivých stavebních objektů, pro které se dochovalo ustálené pojmenování a lze je tímto pojmenováním jednoznačně identifikovat (např. Samsonova kašna, Alžír, Bílá věž), fulltextové vyhledávací okno umožňuje vyhledávání v rejstříku.
O ENCYKLOPEDII  – Kapitola O encyklopedii obsahuje základní informace o vzniku a historii projektu a usnadňuje orientaci ve stavbě a koncepci webové prezentace.


KALENDÁRIUM
Je umístěno v pravé části úvodní strany a obsahuje informace vztahující se k aktuálnímu datu. Pomocí odkazu lze zobrazit kompletní seznam všech událostí s jejich daty, aktivními odkazy přímo do hesel a možností filtrování událostí podle jednotlivých měsíců v roce.


MAPOVÁ APLIKACE
Výběrem z hlavního menu lze vstoupit do oddílu mapové aplikace. V základní mapě, která umožňuje zobrazení na všech mobilních zařízeních jsou umístěny jednotlivé body zájmu, které obsahují krátký informativní popis a odkaz přímo do konkrétního hesla encyklopedie. Další záložky mapy umožňují pohybovat se v různých vrstvách mapových podkladů a regulovat jejich vzájemné prolínání pomocí posuvníků dle tematického zaměření nebo požadovaného časového období. Jednotlivé mapové projekty zobrazují např. rekonstrukční mapy, animace, srovnávací mapy, mapové modely.

 
STAVBA HESEL
Konstrukce hesel je jednotná a navazuje na sofistikovaný systém knižní podoby. Za názvem hesla následuje definice, vymezující předmět hesla ve vztahu k Českým Budějovicím, která nemusí přesně korespondovat s obecně užívaným významem či obsahem pojmu, u biografických hesel pak stručná charakteristika osobnosti, většinou profesní. Za definicí je u věcných hesel připojen výčet ekvivalentů (synonym) nebo chronologicky řazených dobových označení, pokud existují. U biografických hesel následují vlastní jména či pseudonymy a osobní data včetně místa narození příp. úmrtí. Vlastní výklad je obvykle prováděn v chronologickém sledu a s vyznačením tučných odkazů na ostatní hesla – zvýrazněn je vždy jen první výskyt v textu. Věcná hesla uzavírají poslední známé údaje, např. hospodářské ukazatele za rok 2004, biografická hesla jsou ukončena např. výčtem díla, oceněními, následovníky apod. Pod vlastním textem jsou uvedeny odkazy upozorňující na další související hesla.

Text hesel koresponduje s vybraným obrazovým doprovodem, který účinně podporuje srozumitelnost a názornost jednotlivých hesel pro čtenáře a je umístěn jako průběžný pás v pravém pruhu vedle textu – zahrnuje fotografie, obrazový dokumentační materiál, ilustrace, grafy, tabulky, mapy. Kliknutím na obrazovou přílohu lze otevřít fotogalerii a prohlížet obrazový materiál v maximálním rozlišení.
Popisky vždy začínají názvem hesla, ke kterému se vztahují, následuje krátký popis a za středníkem je uveden autor nebo místo uložení (např. Kanovnická ulice: pohled na kanovnické domky; foto O. Sepp 1998). Tabulky jsou opatřeny hlavičkou s názvem hesla. Jména v tabulkách jsou uváděna kurzívně v plném znění. Ve spodní části obrazového pásu je umístěn odkaz do mapy (pokud se jedná o místo), odkazy na další související obrázky a audio-video záznamy, seznam autorů hesla, použitá literatura a prameny.
 

PRAVOPIS
V textech jsou výhradně používány progresivní tvary podle aktuálně platných Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovného jazyka českého. Pokud pravidla připouštějí alternativní užití, byl volen spíše tradiční tvar (např. – ismus a ne – izmus). Výjimku představuje přesná citace původních názvů, jmen či výroků. Uvádění vlastních jmen a názvů je s ohledem na vysokou míru vzájemného prolínání českého a německého prostředí v Českých Budějovicích řešeno kompromisně, tedy kolísá podle kontextu a obvyklého užití (např. Franz – František; Schwarzenberg – Schwarzenberkové; und Söhne – a synové). Upuštěno bylo ve většině případů i od překladů německých názvů a uvádění výslovnosti v hranatých závorkách. Číslice se používají arabské; římské číslice jsou vyhrazeny pro označení panovníků, kongresů, institucí. Letopočty od – do jsou uváděny v celém tvaru a oddělovány dlouhou pomlčkou, např. „došlo v období 1996—1997“ nebo „(1996—1997)“. Kde není uvedena zkratka př. Kr., je vždy míněn údaj našeho letopočtu. Číslování domů v textu hesel je prováděno především čísly orientačními (zkratka č.), ale i čísly popisnými (zkratka čp.). Přímá řeč a doslovné citace výroků či textů jsou přetištěny kurzívně bez uvozovek. Uvozovky se používají zcela výjimečně. Uvádění zkratek vychází z přetištěného seznamu zkratek, přesto se používají co nejméně, aby nebyla rušena souvislost textů.
 

ŘEZY A STYLY PÍSMA
Jednotlivé řezy a styly písma jsou důležitým nositelem informace, mají v textu hesla přesně vymezenou oblast užití. Přehlednost a orientaci zvyšuje zásada, že pokud se v textu jednoho hesla opakuje stejné klíčové slovo (název či jméno), je tučně či kurzívně vždy vyznačen pouze jeho první výskyt.

Tučné písmo:
– názvy či jména užitá v textu, odkazující na vlastní stejnojmenná hesla (u víceslovných názvů je nutné, aby byly uvedeny v celém znění, např. kapucínský konvent u kostela svaté Anny, nemusí však být ve stejném tvaru, tj. v 1. pádě a užitém čísle),
– pořadové číslice, které zpřehledňují výčet např. institucí, lokalit, oborů.

KAPITÁLKY:
– informační struktura hesla – související odkazy, autoři, literatura, prameny.

Kurzívní písmo:
– veškerá jména a názvy osob, institucí, uměleckých a vědeckých děl, dokumentů, funkcí apod., pokud jsou uváděny v jejich úplném a původním znění (např. Městská veřejná knihovna Dra Augusta Zátky); kurzívně jsou uváděny i neúplné názvy institucí, jestliže součástí jejich plného znění je určení České Budějovice nebo v Českých Budějovicích, např. Okresní národní výbor. Výjimku tvoří ekvivalentní a dobové názvy ve výčtu za názvem hesla, které jsou přetištěny.

Podtržené písmo :
– vyznačuje vnitřní členění hesel na jednotlivé instituce, lokality a obory, např. jednotlivé ústavy Akademie věd České republiky.


CITACE JMEN
Zvláštní kapitolu představuje citace osobních jmen. V názvu samostatných biografických hesel je barevným písmem uvedeno příjmení a křestní jméno, predikáty kurzívně, vlastní jména a pseudonymy obyčejným písmem (Brehms Joan, vl. jm. Jánis Jindrikis). Při výskytu vlastních jmen v textech hesel se způsob citace odlišuje podle toho, zda zmiňovaná osobnost má vlastní biografické heslo nebo ne a zda se jedná o první nebo opakovaný výskyt. Při prvním výskytu jména odkazujícího na vlastní heslo je křestní jméno uvedeno zkráceně prvním písmenem obyčejným písmem a příjmení tučně, např. A. Zátka. U ostatních osobností je uvedeno celé jméno včetně predikátů kurzívně a v závorce doplněny letopočty narození či úmrtí, např. Šimon Proxenus ze Sudetu (asi 1532—1575). U žijících osobností nebo u těch, kde nebylo známé datum úmrtí, je vyznačen pouze rok narození hvězdičkou (*). Např. údaj (*1831) tedy neznamená, že je takový člověk stále naživu. Je-li znám jen rok úmrtí, je vepsán s křížkem (†), pokud se nepodařilo zjistit žádný údaj, je přetištěno celé jméno kurzívně, ale bez dat. Jestliže jsou některé z údajů pouze přibližné, uvádějí se slůvkem „asi“. Specifický je způsob uvádění osobností, které vykazují pouze dílčí, nepřímou nebo příliš obecnou souvislost a mají okrajový význam ve vztahu k zpracovávanému tématu města, např. významní profesoři, u nichž studovaly českobudějovické osobnosti, autoři divadelních her, které se hrají v českobudějovických divadlech. Ti jsou uváděni ve zkrácené verzi a kurzívně, např. V. Nezval, W. Shakespeare. Při opakovaném výskytu v jednom hesle se všechna jména již bez rozlišení uvádějí v zkráceném tvaru obyčejným písmem (např. A. Zátka, Š. Proxenus ze Sudetu, W. Shakespeare). U panovníků a prezidentů jsou pro sjednocení a zjednodušení citace v závorce obsažena životní data a ne obvyklá data panování či výkonu úřadu. Akademické tituly a vědecké hodnosti se neuvádějí.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Redakce
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČEK

narození
†  úmrtí
stupeň
procento
a. s.  akciová společnost
AC  Athletic Club, atletický klub
aj.  a jiný, a jiní, a jiné
AJG  Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
AM  Archiv města České Budějovice
AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny
apod.  a podobně
atd.  a tak dále
AV ČR  Akademie věd České republiky
BdKbl  Budweiser Kreisblatt
BdZg  Budweiser Zeitung
CD  compact disc, kompaktní disk
°C  stupeň Celsia
cm  centimetr
CO2 kysličník uhličitý
č.  číslo, také číslo orientační
ČB  České Budějovice
ČČH  Český časopis historický
ČD  České dráhy
čp.  číslo popisné
ČR  Česká republika
ČSAD  Česká automobilová doprava; Československá státní automobilová doprava
ČSAV  Československá akademie věd
ČSBS  Československá botanická společnost
ČSČH Československý časopis historický
ČSD  Československé státní dráhy
ČSPSČ  Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze
ČSR  Československá republika, Česká socialistická republika
ČSSR  Československá socialistická republika
ČSÚ  Český statistický úřad
DK ROH  Dům kultury Revolučního odborového hnutí
dr., Dr. doktor
DSO  dobrovolná sportovní organizace
EU  Evropská unie
FF  filozofická fakulta
fol.  folium, folio; list (strana účetní knihy), na listě (u archivních dokumentů)
ha  hektar
HC  Hockey Club, hokejový klub
HD  Historická demografie
hl  hektolitr
hPa  hektopascal
HÚ  historický ústav
Hz  hertz
JčBC  Jihočeské biologické centrum Československé akademie věd
JčM  Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
JD  Jihočeské divadlo
JKVKSČ  Jihočeský krajský výbor Komunistické strany Československa
JSH  Jihočeský sborník historický
JU  Jihočeská univerzita
JVK  Jihočeská vědecká knihovna
k. p.  koncernový podnik
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
kg  kilogram
kHz  kilohertz
KK  Kulturní kalendář
km  kilometr
km2 kilometr čtvereční
km3 kilometr krychlový
ks  kus
KČSN  Královská česká společnost nauk
kV  kilovolt
kW  kilowatt
litr
LŠU  Lidová škola umění
MAV NF  Městský akční výbor Národní fronty
metr
m2 metr čtvereční
m3 metr krychlový
m n. m.  metrů nad mořem
MěNV  Městský národní výbor
mg/i  obsah hořčíku v celkové hustotě toku látkového množství
Mhz  megahertz
mj.  mimo jiné
mm  milimetr
MÚ ČB  Městský úřad České Budějovice
MW  megawatt
NA  Národní archiv Praha
NF  Národní fronta
n. p.  národní podnik
např.  například
NEČVU  Nová encyklopedie českého výtvarného umění
NDR  Německá demokratická republika
NPÚ  Národní památkový ústav
NSDAP  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Národněsocialistická německá dělnická strana
NSJ  Národohospodářský sbor jihočeský
o. z.  odštěpný závod
ODS  Občanská demokratická strana
OV NF Okresní výbor Národní fronty
PF  pedagogická fakulta
PHARE  Poland and Hungary Assistance to the Reconstruction of the Economy
PKO  Park kultury a oddechu; Pražský komorní orchestr
po Kr.  po Kristu, našeho letopočtu
pol.  polovina
popř.  popřípadě
PP  Památková péče, od r. 1976 Památky a příroda
př. Kr.  před Kristem
příp.  případně
pův. jm.  původním jménem
metrický cent
reg.  regionální
resp.  respektive
ROH  Revoluční odborové hnutí
roz.  rozená
RVSJ  Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské při Městském museu v Českých Budějovicích
s. p.  státní podnik
s. r. o.  společnost s ručením omezeným
SAP  Sborník archivních prací
Sb.  sbírka
SČS  Slovník českých spisovatelů
sign.  signatura
SJčM PV Sborník Jihočeského muzea. Přírodní vědy
SJV  Sdružení jihočeských výtvarníků
SK  sportovní klub
SKČB  Sportovní klub České Budějovice
SOA Třeboň Státní oblastní archiv Třeboň
SOkA  Státní okresní archiv České Budějovice
SP  středně dlouho hrající deska
spol.  společnost
spol. s r. o.  společnost s ručením omezeným
SSSR  Svaz sovětských socialistických republik
SÚA  Státní ústřední archiv Praha
SÚRPMO  Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů
sv.  svazek
SVK  Státní vědecká knihovna České Budějovice
tuna
TinliB  The Information Navigator for Libraries, modulární automatizovaný knihovnický systém
tj.  to jest
TJ  tělovýchovná jednota
tzv.  tak zvaný, -á, -é, -í
UK  Univerzita Karlova
ÚM ČB  Úřad města České Budějovice
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
V. t.  viz též
vl. jm.  vlastním jménem
Výběr  Výběr z prací členů Historického kroužku (klubu) při Jihočeském muzeu. Od r. 1994 Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech.
YWCA  Young Women´s Christian Association, Křesťanské sdružení mladých žen
zejm.  zejména
ZMJK  Zprávy muzeí Jihočeského kraje
ZPP  Zprávy památkové péče

 

© 1998—2017 NEBE
Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část díla nesmí být reprodukována nebo kopírována v podobě mechanické, elektronické, anebo šířena jakýmkoliv jiným informačním systémem bez předcházejícího písemného souhlasu vykonavatele autorských práv.

Od roku 2020 jsou stránky Encyklopedie Českých Budějovic archivovány Národní knihovnou ČR.