ZAVŘÍT MENU

zahraniční styky

Oficiální formy vztahů Českých Budějovic s městy v jiných zemích ve 2. pol. 20. století.

Jako metropole jižních Čech s centrální polohou v průsečíku silničních a železničních tras mezinárodního významu byly České Budějovice vždy ovlivňovány blízkostí hranic Rakouska i Německa. Před rokem 1989 byl rozsah oficiálních z. s. města určován výhradně z centrálních politických míst, která rozhodovala o spolupráci převážně v podobě setkání představitelů městského národního výboru, politických, zájmových organizací a kulturních či sportovních výměn. Styky s městy v socialistických zemích byly podstatně rozsáhlejší než s městy v západních zemích. V tomto duchu podepsali představitelé města České Budějovice dohody o spolupráci s městy Suhl v tehdejší Německé demokratické republice, Gomel v Sovětském svazu, Gabrovo v Bulharsku a Toruň v Polsku. Existovaly minimální a politicky regulované kontakty s rakouským Lincem, švédským Västerasem a italskou Ferrarou.

K obratu došlo až roku 1989. Na základě mnoha podnětů přicházejících ze zahraničí i vyvolaných vlastním zájmem navázalo město 1990—1995 celou řadu kontaktů. Mezi ty, jejichž původ spočíval v iniciativě a dohodě politických a samosprávných orgánů měst, patří zejm. spolupráce s hornorakouským Lincem a bavorským Pasovem. Jiné kontakty s městy v zahraničí vznikly spontánně, z iniciativy občanů, spolků a jiných organizací. Příslušná města pak takovou spolupráci stvrdila dodatečně dohodami či prohlášeními. To je příklad spolupráce Českých Budějovic s městy Lorient ve Francii a Västeras ve Švédsku. Další kontakty existují se Suhlem v Německu, Nitrou na Slovensku a omezené s Ferrarou v Itálii.

Dohody o spolupráci platné k 31. 10. 2005:

České Budějovice – Linec (Rakousko), novelizovaná dohodou z 1987, novou dohodou z 15. 4. 1994; České Budějovice – Pasov (Spolková republika Německo), dohoda o spolupráci z 6. 11. 1993; České Budějovice – Almere (Nizozemí), dohoda o spolupráci z 25. 10. 1994; České Budějovice – Västeras (Švédsko), memorandum o spolupráci z 20. 8. 1994; České Budějovice – Nitra (Slovensko), dohoda o spolupráci z 21. 6. 1994; České Budějovice – Lorient (Francie), dohoda o spolupráci z 14. 6. 1997.

Spolupráce s uvedenými městy probíhá převážně na úrovni spolků, kulturních souborů, sportovních oddílů, škol, hospodářských komor, univerzit apod. Nejvýznamnější z nich město finančně a organizačně podporuje. Agendu zahraniční spolupráce vedl po roce 1989 sekretariát primátora, od konce 1995 Útvar zahraničních vztahů a cestovního ruchu Úřadu města České Budějovice, od 1998 Odbor zahraničních vztahů a cestovního ruchu. Od listopadu 2002 je tato agenda na Magistrátu města vedena na oddělení zahraničních vztahů, které je součástí Odboru kanceláře primátora.

České Budějovice jsou od 16. 5. 2002 členem sdružení Jihočeská Silva Nortica. V tomto sdružení měst z příhraničních regionů České republiky s Rakouskem je město České Budějovice členem pracovní skupiny pro partnerství měst a obcí. České Budějovice jsou společně s dalšími městy z 12 středoevropských zemí členem Kooperační sítě evropských měst střední velikosti. Jako představitel města je primátor členem Společnosti tří zemíJižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Bavorsko. Při Úřadu města České Budějovice byl 1. 11. 1997 zřízen sekretariát Fondu malých projektů PHARE pro přeshraniční spolupráci s Rakouskem, který byl koordinačním a servisním místem pro realizaci projektů PHARE, zastupujícím okres České Budějovice. Po založení Regionální rozvojové agentury jižních Čech, a. s. v Českých Budějovicích v lednu 1999 přešly uvedené kompetence do této instituce. Agendu čerpání fondů Evropské unie vede na Magistrátu města Odbor rozvoje a cestovního ruchu, oddělení fondů Evropské unie, které bylo zřízeno roku 2002. Toto oddělení připravuje, zpracovává a vede veškerou agendu spojenou s dotačními programy Evropské unie, včetně předkládání projektů a žádostí za statutární město České Budějovice.