ZAVŘÍT MENU

městské lesy

Lesní porosty a pozemky patřící městu Českým Budějovicím a jím spravované.

Městské lesy byly obhospodařovány v rámci městského velkostatku a jejich rozloha narůstala od konce 13. do poloviny 18. století s přikupováním městských vsí. Na přelomu 19. a 20. století vlastnily České Budějovice jen 1 620 ha lesů, rozdělených do 5 lesních revírů: Třebín, Ostrolovský Újezd, Veska, Doubravice Olešnice. V období První republiky a druhé světové války byl lesní majetek města Českých Budějovic spravován tzv. Velkostatkem města Českých Budějovic. V roce 1945 se původní lesní historický majetek města dočasně rozrostl o konfiskáty (tzv. přídělový a církevní majetek) na 1987 ha lesů a příslušejících pozemků. Po únoru 1948 byl lesní majetek města podle zákona č. 279/49 Sb. a vládního nařízení č. 90/50 Sb. zestátněn, tj. svěřen do správy národního podniku Československé státní lesy, pod ředitelství Lesního závodu Hluboká nad Vltavou. Později byl městský lesní majetek přerozdělen a menší části lesních pozemků včleněny pod Lesní závod Český Krumlov a Nové Hrady.

V tomto rozsahu se dochoval do 1991, kdy byl zákonem č. 172/91 Sb. městu České Budějovice vrácen bez konfiskátů přidělených po 1945. Výměra převzatého lesního majetku činila 1 827 ha lesa ve 38 pozemkových katastrech obcí. Lesní majetek města byl přebírán v aktuálním stavu, bez inventáře a jakýchkoli náhrad od státních lesů. Stav lesních porostů poznamenala vysoká těžba dřeva zejm. v 80. letech a snaha pěstovat smrkové monokultury na úkor přirozeného smíšeného lesa. Již 1991 začalo město s přebíráním lesů a s tím souvisejícího majetku. Dne 23. 1. 1992 se městské zastupitelstvo usneslo na zřízení Správy lesů a rybníků města Českých Budějovic, která později zajišťovala zejm. hospodářskou činnost. Od 1992 se po 42 letech znovu datuje vlastní pěstební a těžební činnost, tvorba dvou městských honiteb, a to bažantnice Černiš o výměře 1292 ha a Lhotka u Olešnice o výměře 575 ha, orientovaných na srnčí a pernatou zvěř.

Pro převažující hospodářskou činnost Správy lesů a rybníků města Českých Budějovic se nástupcem stala od května 1996 obchodní společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., která je dosud výhradním vlastnictvím města. Lesní hospodářství je členěno na úseky Černiš, Třebín, Srubec a Olešnici, s lesními školkami Jesení – Srubec, Borovanský Háj – Olešnice. Sklad dříví byl zřízen v ulici Na Sádkách v Českých Budějovicích.

V roce 2004 a 2005 byl zpracován nový lesní hospodářský plán na deset let pro lesní majetek města Českých Budějovic. Současná výměra lesů a příslušných lesních cest činí 1 799 ha. Pokles výměry byl způsoben oddělením lesů obce Dobrá Voda od města Českých Budějovic v důsledku osamostatnění této obce. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

flóra a vegetace    |   myslivost