ZAVŘÍT MENU

městští písaři

Významní městští úředníci, zejm. ve starším období přední postavy v systému městské správy.

Písařskou činnost vykonávali do počátku 16. století městští notáři. Podíleli se na vyhotovování písemností, psali listiny a listy, vedli městské knihy a obstarávali písemný styk s panovníkem a sousedními městy. Jejich písařských služeb využívala jak městská rada a jednotliví měšťané, tak i představitelé církevních institucí a okolní šlechty. Městští notáři měli k ruce pomocníky, nižší písaře, často žáky školy. Za stálé písařské služby byli placeni městskou radou, další poplatky dostávali za zápisy do knih nebo za vyhotovení listin od osob, pro které pracovali. Notáři patřili k nejbohatším měšťanům ve městě. V Českých Budějovicích je z písemných pramenů známo 6 písařů, kteří zastávali úřad městského notáře. Prvním historicky doloženým notářem je mistr Bedřich († asi 1373), uváděný 1332, který kromě písařské činnosti zastával také funkci správce městské školy. Po jeho smrti působil ve městě mistr Mikuláš, zakladatel nejstarší dochované městské knihy. V letech 1396—1399 byl městským notářem Šimon a po něm po tři desetiletí Mikuláš. Toho 1430 vystřídal Zikmund, snad Mikulášův syn, který v notářském úřadě působil do 1459. Poté odešel z veřejné činnosti a v úřadě jej nahradil Petr, poslední českobudějovický městský notář.

Ve 14. století působili v Českých Budějovicích také písaři na městské radě nezávislí. Svou klientelu zde měli veřejní notáři Jan Vechlinův z Lišova, Blažej Václavův z Dětenovic nebo Častovoj Jencův z Jindřichovic, v pramenech jsou doloženi také soukromí písaři, např. Štěpán, písař měšťana Kampnera. Z počátku 15. století je znám i Ondřej, písař působící ve službách městského rychtáře.

Od počátku 16. století jsou městští písaři řádnými úředníky působícími v městské kanceláři. Měli rozdělené kompetence, zvlášť působil písař pro českou expedici, zvlášť písař pro německou. Písaři byli pověřováni vyhotovováním korespondence, vedením zápisů v knihách i dalšími úkoly, např. účastí na poselstvech města k panovníkovi či k sousední vrchnosti. Z písařů působících v Českých Budějovicích v 16.— 18. století byli významní J. Petřík z Benešova, Š. Plachý z TřebniceAdrian Adalbert Battista (1732—1798)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Hecyrus Kryštof    |   Strialius z Pomnouše Jan 

AUTOR:
PhDr. Vlastimil Kolda

LITERATURA:
  •      ŠIMEČEK, Zdeněk. Vznik a vývoj úřadu městského notáře v Českých Budějovicích do poloviny 15.století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1967, roč. 36, s. 61—70, 130—140, 175—189. ISSN 0323-004X.