ZAVŘÍT MENU

studny

Ve středověku zdroj pitné i užitkové vody, důležitá součást výbavy většiny městských parcel.

Řada z nich zůstala zachována, dalších 19 bylo odkryto při archeologických výzkumech. Některé domy měly pouze jednu studnu, např. náměstí Přemysla Otakara II. č. 13, v domech v ulici U Černé věže č. 3 a 9 byly zjištěny 3 studny. Stěny studní bývají nejčastěji obloženy kamenem, ojediněle dřevem. Nepříliš hluboká úroveň spodní vody v Českých Budějovicích způsobila, že většina studní nepřesahuje hloubku 4 m. Většina dochovaných i prozkoumaných studní vznikla ve středověku. Spolehlivěji lze datovat pouze zaniklé objekty. Hmotné nálezy z jejich zásypů vymezují většinou pouze období sekundárního využívání studní jako odpadních jímek.

Ze 13. století pocházela dřevem roubená studna v ulici U Černé věže č. 9. Pravděpodobně počátkem 14. století vznikla studna nárožního gotického domu v areálu radnice. Do období konce 14. a průběhu 15. století patří 8 studní (náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 16 a 35; Kanovnická ulice č. 1 a ulice U Černé věže č. 3 a 9). Řada studní byla zasypána až v 19. či 20. století. Pro studium středověké hmotné kultury poskytly studny, sloužící později jako odpadní jímky, významné kolekce nálezů: početné soubory keramických nádob, zlomky dutého skla i četné nálezy ze dřeva či kůže.

Během archeologických výzkumů byl několikrát zjištěn městský novověký vodovod. Nejlépe byl zachován ve dvoře domu v Krajinské třídě č. 43. Dřevěné potrubí zde procházelo základem parkánové hradby a bylo vyspádováno do Mlýnské stoky. Zbytky vodovodních potrubí byly objeveny také na Piaristickém náměstí a ve dvoře radnice. Ani v jednom případě nebylo možné vodovod datovat přesněji než do novověkého období. Zvláštními případy studní jsou studniční kaple v dominikánském konventuLobkowiczův pavilonek nad studní na Mariánském náměstí. Svou studnu měl také bývalý špitál na Pražské třídě. Novodobé významné studny určené pro zásobování vodou jsou např. vrtané artéské studny pivovaru Budějovický Budvar (od 1895) a studny vodního zdroje Úsilné (od 1950). Čerpací studna průměru 2,5 m pro užitkovou vltavskou vodu byla zřízena 1882 u vodárenské věže v rámci rekonstrukce staré vodárny.

AUTOŘI:
Ing. Jiří Lipold
PhDr. Jiří Militký Ph.D.

LITERATURA:
  •      Löwenhöfer J., 1912: Nálezy uprostřed města Budějovic r. 1909. Výroční zpráva musejního spolku. ČB.

    [s. 22—23, 28—29.]
  •      MILITKÝ, Jiří. Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 32/2, č. 2., s. 77—85. ISSN 1212-0596.

    [s. 77—85.]