ZAVŘÍT MENU

myslivost

Soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému, součást městského hospodářství; spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků.

Se změnami po roce 1989 byl Českým Budějovicím postupně vrácen historický majetek. Městské zemědělství, městské lesy městské rybníkářství byly od 1992 dány pod Správu lesů a rybníků města České Budějovice, transformovanou 1996 na Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o. se sídlem v ulici Jaroslava Haška č. 4. Vlastnictví poměrně rozsáhlých souvislých honebních pozemků umožnilo v souladu se zákonem o m. vytvoření 2 samostatných honiteb Černiš Lhotka u Olešnice, na kterých společnost vlastněná městem hospodaří a vykonává právo m.

Honitba a bažantnice Černiš o výměře 1 280 ha je tvořena převážně polními pozemky a vodními plochami rybníků Vrbenské a Třebínské soustavy, vhodnými k chovu a lovu drobné zvěře, hlavně bažantů a kachen. Menší výměra lesních pozemků a umístění lesů v samé blízkosti Českých Budějovic, intenzivně využívaných k rekreačním a sportovním aktivitám, omezuje možnosti chovu spárkaté zvěře.

Honitba Lhotka o výměře 580 ha sestává z lesních pozemků a vodních ploch rybníků Olešnické rybniční soustavy, kde jsou příznivé podmínky pro chov i divokých kachen. Lesní pozemky zaujímají asi polovinu výměry honitby a v kombinaci s rybníky vytvářejí vhodné podmínky pro chov spárkaté zvěře. Hospodaření s daňčí zvěří je koordinováno s okolními honitbami. Hospodaření s černou zvěří je problematické z hlediska výměry a tvaru honitby. Černá zvěř tu není stálá, většinou přechází do větších komplexů lesů v oblasti Nových Hradů, Jakule a Petříkova v návaznosti na rozsáhlé lesy Třeboňska.

Dobré přírodní podmínky pro intenzivní chov a lov drobné zvěře při zachování mysliveckých tradic vedly k rozvoji komerčního lovu bažantů v bažantnici Černiš a založení vlastního chovu a lovu kachen v obou honitbách. Součástí mysliveckého hospodaření je podpora druhové pestrosti rostlinného pokryvu v bažantnici a vytváření celoročních biopásů ze vhodných plodin na polních pozemcích. Mezi úspěšné, ale nákladné formy ochrany divokých populací drobné zvěře před predátory se řadí vypouštění divokých králíků z vlastního chovu do honiteb jako alternativní potravní příležitost pro dravce. Zajišťována je ochrana zvěře v bažantnici i ve volných honitbách proti pytlákům a vandalům.

Myslivecké hospodaření se zvěří se za dobu trvání společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. stalo nedílnou součástí podnikatelských aktivit a významně se podílí na prosperitě firmy.

Výkon státní správy na úseku myslivosti včetně vydávání loveckých lístků, opravňujících k výkonu práva m., místně přísluší podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu statutárního města České Budějovice.

Českomoravskou mysliveckou jednotu zastupuje v Českých Budějovicích Okresní myslivecký spolek České Budějovice se sídlem v Klostermannově ulici č. 7. Okresní myslivecký spolek organizuje školení a zkoušky zájemců o první lovecký lístek, zkoušky a výstavy loveckých psů, z pověření magistrátu pořádá výstavy loveckých trofejí, organizuje sokolníky, realizuje střelecké soutěže apod. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

městský velkostatek