ZAVŘÍT MENU

Kadlec Jaroslav

římskokatolický kněz, církevní historik

* 10. 3. 1911, Horní Cerekev
† 3. 1. 2004, Stará Boleslav

Roku 1929 maturoval na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích, 1934 absolvoval tamní biskupský seminář a 17. 3. byl vysvěcen na kněze, 1938 získal doktorát teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde se 1947 habilitoval v oboru církevních dějin. V letech 1934—1936 působil jako kaplan v Nýrsku, v září 1936 nastoupil v Českých Budějovicích jako konzistorní kancelista a ceremoniář biskupa Š. Bárty. V letech 1938—1941 vyučoval náboženství na Jirsíkově gymnáziu, 1939—1949 vedl v biskupském semináři výuku dějin křesťanského umění, morální teologie a církevních dějin a 1947—1950 působil jako docent církevních dějin na teologické fakultě v Praze. Od 1950 do 1955, kdy mu byl odebrán státní souhlas s výkonem duchovní služby, působil na faře v Kardašově Řečici a v Čížové. Poté – s výjimkou let 1958—1960, kdy byl na základě vykonstruované žaloby vězněn – pracoval v dělnických profesích. Po rehabilitaci 1968 se vrátil ke kněžské službě a byl jmenován profesorem církevních dějin na Cyrilometodějské teologické fakultě v Litoměřicích. Koncem 1974 byl nuceně penzionován a následně byla zrušena i jeho rehabilitace. Od 1975 spravoval farnost v Horní Cerekvi a ve Veselé. Po roce 1989 přednášel církevní dějiny na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na nově zřízené Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Vysoký věk a zdravotní důvody jej koncem 1991 vedly k ukončení pedagogické činnosti. Následující léta strávil u příbuzných v Horní Cerkvi, poslední 2 roky prožil v kněžském domově ve Staré Boleslavi.

J. Kadlec patřil k předním českým církevním historikům, mj. sepsal řadu pojednání věnovaných českobudějovickému biskupství či osobnostem s ním spjatým, např.: Jan Valerián Jirsík, biskup českobudějovický (1993), Českobudějovická diecéze (1995), Encyklopedie Českých Budějovic (1998; autor či spoluautor 20 hesel z církevních dějin města a regionu).

 V 90. letech se mu dostalo řady ocenění, mj. byl jmenován čestným papežským prelátem, čestným kanovníkem českobudějovické katedrální kapituly a byla mu udělena i Zlatá medaile Františka Palackého Akademie věd České republiky

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Hledíková Z., 1991: K životnímu jubileu Jaroslava Kadlece. Mediaevalia Historica Bohemica 1.

  •      NOVOTNÝ, Miroslav. Za Jaroslavem Kadlecem (10. března 1911—3. ledna 2004). In: Jihočeský sborník historický 2004. České Budějovice 2004, roč. 73, s. 282—285. ISBN 80-86260-43-7.

    [s. 282—285.]
  •      ŠMAHEL, František. Jaroslav Kadlec – historik českých církevních dějin. In: KUBÍN, Petr, ed. a MIKULICOVÁ, Mlada, ed. In omnibus caritas: k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 631 s. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy; sv. IV. ISBN 80-246-0344-6.

    [s. 19—28602—604.]