ZAVŘÍT MENU

přírodovědné kluby a společnosti

Sdružení profesionálních a amatérských zájemců o přírodovědné obory.

Mykologický klub Jihočeského muzea, ustaven jako kroužek 1966 z podnětu lékaře Jiřího Brože a za aktivní spoluúčasti českobudějovických členů Československé mykologické společnosti. Bylo nezbytné zajistit spolehlivější zázemí, zejm. ekonomické, což se podařilo v červenci 1967 začleněním do struktury nově vzniklého Domu kultury ROH (Dům kultury Metropol). Dne 9. 10. 1967 byl schválen statut a organizační řád Mykologického klubu a zvolen první výbor. Jeho předsedou se stal Zdeněk Kluzák (1926—2003), který v této funkci setrval 27 let. Po zániku Domu kultury ROH 1990 přešel klub pod Jihočeské muzeum. Sdružuje občany s hlubším zájmem o mykologii, zajišťuje jejich odborný růst, styk se sdruženími houbařů a vědeckými společnostmi. Veřejnosti se prezentuje každoročními výstavami hub, houbařskou poradnou, přednáškami, spoluprací se sdělovacími prostředky při prevenci proti otravám houbami. S Jihočeským muzeem se podílí na mykofloristickém výzkumu regionu, od 1994 vydává pro vnitřní potřebu časopis Anthurus, zpravodaj jihočeských houbařů;

Jihočeský ornitologický klub, zájmová organizace se sídlem v Jihočeském muzeu, která plní funkci jihočeské pobočky České společnosti ornitologické, organizuje zájmovou i výzkumnou ornitologickou práci. Počátky činnosti spadají do 1969, kdy jihočeští zoologové Dobroslav Boháč (1930—1992), Pavel Hanák (1936—2005) a Stanislav Ošmera (1943—1984) svolali 22. 3. ustavující schůzku tzv. Vertebratologického kroužku Jihočeského muzea. Jeho cílem mělo být spojení sil profesionálních zoologů se zainteresovanou veřejností k široce koncipovanému výzkumu všech tříd obratlovců, nejen ptáků. Prvním předsedou kroužku se stal Rudolf Prázný (1913—1982). Od počátku činnosti převažovala ornitologická témata, 1973 se Vertebratologický kroužek změnil na Jihočeskou pobočku České společnosti ornitologické. V roce 1977 přešla pobočka, nově nazvaná Jihočeský ornitologický klub, pod Dům kultury ROH v Českých Budějovicích, který zaštiťoval její činnost do 1992. V roce 2005 měl klub téměř 200 členů a sídlil opět v Jihočeském muzeu. Za dobu svého působení vydal tři ornitologické sborníky z jižních Čech a tři sborníky z ornitologických konferencí, které uspořádal. Členové klubu pracují na řadě projektů ornitologické společnosti i na projektech vlastních. K nejvýznamnějším patří mapování hnízdního výskytu ptactva Českých Budějovic, které proběhlo 1985—1992;

Česká botanická společnost, výběrová společnost profesionálních i amatérských botaniků. Vznikla 17. 6. 1912 z podnětu členů Botanického ústavu pražské univerzity. Společnost sdružuje vědecké pracovníky i amatérské zájemce v řadě speciálních botanických disciplín a aplikovaných oborů. Od 1914 vydává členský časopis Preslia, od 1966 časopis Zprávy České botanické společnosti. Odborná a organizační činnost se odehrává v odborných sekcích a regionálních pobočkách. Jihočeská pobočka České botanické společnosti vznikla 1. 11. 1959 a jejím sídlem se stalo Krajské vlastivědné muzeum v Českých Budějovicích; prvním předsedou se stal J. Gazda. Hlavní činností pobočky je organizace a provádění floristicko-fytogeografického výzkumu jižních Čech. Pořádá také vlastní cykly odborných přednášek, terénní exkurze, vydává jednou ročně informační Zpravodaj jihočeských botaniků, podílí se na organizaci celostátních floristických kurzů, systematicky buduje centrální jihočeskou floristickou kartotéku, úzce spolupracuje s regionálními institucemi ochrany přírody. V roce 2003 pobočka na svých webových stránkách zpřístupnila elektronickou nálezovou databázi rostlin, v níž je již více než 100 000 údajů. Členové pobočky pravidelně publikují kolektivní floristické příspěvky ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Z iniciativy dlouholetého předsedy pobočky V. Chána vznikla kolektivní díla Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech (1999) a Červená kniha květeny jižní části Čech (2013). V roce 2013 měla pobočka více než 90 členů a spolupracovníků;

Jihočeská pobočka České společnosti entomologické, sdružení profesionálních a amatérských entomologů působících v jižních Čechách. Byla založena 1966. Na jejím vzniku se podílel pracovník muzea S. Ošmera a Karel Spitzer (* 1939), přednášející v té době na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské. Jihočeská pobočka od svého počátku pracovala při Jihočeském muzeu. Od 1978 působí současně s pobočkou i Entomologický klub Jihočeského muzea. Pobočka několik let pracovala při Entomologickém ústavu Československé akademie věd, po reorganizaci akademie se vrátila zpět do Jihočeského muzea. Schůzky probíhají každý měsíc od října do března. Jejich náplní jsou diskuse o problematice určování hmyzu a přednášky s tematikou exotické i domácí fauny. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Akademie věd České republiky    |   Gazda Jaroslav    |   Chán Václav 

AUTOŘI:
Mgr. Josef Albrecht
RNDr. Petr Bürger
Mgr. Zdeněk Kletečka
Zdeněk Kluzák

LITERATURA:
  •      HEJNÝ, Slavomil. 70 let Československé botanické společnosti. Historická období ve vývoji společnosti. Zprávy Československé botanické společnosti při ČSAV, 1982. Příloha, 146 s. ISSN 0009-0662.

    [s. 1—6.]
  •      CHÁN, Václav. 25 let Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti při ČSAV v Českých Budějovicích (1959—1984). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1985, roč. 15. ISSN 0139-8172.

    [s. 103—106.]