ZAVŘÍT MENU

Církev československá husitská

Nekatolická církev v českých zemích působící v Českých Budějovicích od konce 1920.

Církev československá (do 1971)

Založena byla v lednu 1920; programově navazuje na husitství a na protestantskou liberální teologii, zatímco pevný liturgický řád a vysluhování sedmi svátostí ji spojuje s katolicismem. V roce 2011 se k ní hlásilo přibližně 40 000 věřících sdružených v pěti českých diecézích a více než 300 náboženských obcích, které řídí volená rada starších spolu s místním farářem nebo farářkou.

V Českých Budějovicích v říjnu 1920 ustavili 4 stoupenci nové církve náboženskou obec Církve československé husitské, která byla později začleněna do Západočeské diecéze (dnes Plzeňské diecéze). Věřící se zpočátku scházeli v pronajatých prostorách, zejm. v kapli dívčí školy v Jeronýmově ulici a v sále českobudějovické YMCY nádraží, ale již 28. 9. 1924 byl na Palackého náměstí slavnostně otevřen nově vybudovaný Husův sbor. Další sbory a modlitebny byly postupně zřizovány až po 1945 ve Čtyřech Dvorech, v Nemanicích, v Suchém Vrbném, v Rudolfově a v Rožnově; s výjimkou nemanického sboru všechny ostatní pracují i dnes a mají svého duchovního správce.

Od pol. 20. století se postupný úbytek členů nevyhnul ani náboženské obci Církve československé husitské v Českých Budějovicích: zatímco 1930 se počet věřících blížil 8 000, bylo 1997 v jednotlivých českobudějovických sborech evidováno necelých 2 500 členů. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

náboženské poměry    |   Palackého náměstí 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      BOHÁČ, Zdeněk a ALBRECHTOVÁ, Ivana, ed. Atlas církevních dějin českých zemí 1918—1999 [kartografický dokument]. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 1 atlas (175 s.). ISBN 80-7192-405-9.

  [s. 56—59 a kartogram č. 95—102.]
 •      25 let náboženské obce církve československé v Českých Budějovicích: 1920-1945. Č. Budějovice: nákl. vl., 1945. 8 s.

 •      MOLNÁR, Amedeo, KAŇÁK, Miloslav a FILIPI, Pavel. Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ekumenická rada církví v ČSR, 1976. 237 s.

  [s. 168—175.]
 •      KAŇÁK, Miloslav, ed. Padesát let Československé církve: sborník studií pracovníků Husovy fakulty věnovaný k půlstoletí CČs. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1970, 188 s.

 •      VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.

  [s. 52—53.]
 •      FILIPI, Pavel a kol. Malá encyklopedie evangelických církví. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7277-378-7.

  [s. 36—37.]
 •      SLAVÍKOVÁ, Veronika. Nejstarší českobudějovický sbor Církve československé (husitské) v letech 1920—1948, České Budějovice, 2013. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

 •      SALAJKA, Milan. Portrét Církve československé husitské. Praha: Blahoslav pro náboženskou obec Církve československé husitské v Praze 1 - Staré Město, 2007. 51 s. ISBN 978-80-7000-876-8.

 •      Pamětní kniha náboženské obce Církve československé v Českých Budějovicích (rukopis v archivu českobudějovického sboru Církve československé husitské).