ZAVŘÍT MENU

Tůně U Špačků

Chráněné území kategorie přírodní památka, původně vyhlášené 12. 3. 1954 na ploše 1,98 ha, 14. 11. 2013 rozšířené na současnou výměru 11,14 ha, od roku 2005 zařazené do seznamu evropsky významných lokalit. 

Soustava několika menších přirozených tůní, které jsou zbytkem původního koryta Malšeúdolní terase na jihovýchodním okraji Českých Budějovic. Při rozšíření chráněného území bylo do něj zahrnuto i několik dalších větších tůní, vzniklých dřívější těžbou štěrkopísku.

Chráněné území bylo zřízeno na ochranu přirozené vegetace stojatých vod s výskytem vzácných vodních a bažinných rostlin včetně bohatých porostů atraktivního řezanu pilolistého. Původnost řezanu nejen na této lokalitě, ale v celých jižních Čechách je sporná, pravděpodobně jde jen o zdomácnělou, původně akvaristickou rostlinu. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že zde rostou jen samičí rostliny. V tůních se vyskytovaly další významné vodní a bažinné rostliny, např. voďanka žabí, bublinatka jižní, žebratka bahenní pryskyřník velký, ale většina z nich vymizela v důsledku postupného snižování vodní hladiny, nadměrného obohacování vody živinami z okolních polí a zazemňování tůní. Řezan pilolistý roste v jedné z větších tůní vzniklých těžbou, dosud nezastíněných stromovou vegetací a ve dvou menších tůních v její blízkosti. Většina tůní je obklopena porosty přirozených lužních olšin s běžnými druhy v bylinném patře a s charakteristickými liánami: chmelem otáčivým lilkem potměchutí. Podél břehů nezastíněných tůní jsou vytvořeny fragmenty rákosin (zblochan vodní, chrastice rákosovitá) a vysokých ostřic (ostřice štíhlá, ostřice banátská). V chráněném území jsou i malé zbytky přirozených střídavě vlhkých luk, charakterizovaných výskytem bezkolence modrého, olešníku kmínolistého a regionálně významného druhu žluťuchy lesklé. Podle botanického průzkumu z 1984 rostlo v chráněném území 165 druhů vyšších rostlin.

Chráněné území plní úlohu refugia bezobratlých živočichů, drobných savců ptáků v zemědělské krajině. V roce 1989 zde bylo podrobným průzkumem zjištěno 7 druhů obojživelníků a 42 druhů ptáků, z nichž většina se na lokalitě i rozmnožuje či hnízdí. Z významnějších druhů sledovaných skupin obratlovců byl zjištěn čolek velký, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan skřehotavý, z ptáků strakapoud malý, rákosník zpěvný, bramborníček hnědý, strnad rákosní moudivláček lužní

V souvislosti s tvorbou soustavy chráněných území Natura 2000 byla část přírodní památky (nejsevernější tůň) podle evropské směrnice o stanovištích v roce 2005 zařazena (nařízením vlády České republiky 132/2005 Sb.) do seznamu evropsky významných lokalit s výměrou 0,64 ha. Předmětem ochrany je zde sporadicky se vyskytující ryba hořavka duhová.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

flóra a vegetace    |   obojživelníci    |   ochrana přírody    |   ptáci 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
 •      ALBRECHT, Josef a kol. Chráněná území ČR. VIII., Českobudějovicko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4.

  [s. 138.]
 •      BLAŽKOVÁ Denisa. Řezan pilolistý – Stratiotes aloides L. v jižních Čechách. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1970, roč. 10. ISSN 0139-8172.

  [s. 89—94.]
 •      URBAN, František. Chráněná území Jihočeského kraje. V Českých Budějovicích: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1979. 45 s., [14] s. obr. příl.

  [s. 12—13.]
 •      LEPŠÍ, Petr, LEPŠÍ, Martin, BOUBLÍK, Karel, ŠTECH, Milan a HANS, Vladimír, eds. Červená kniha květeny jižní části Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2013, 503 s.

  [s. 396.]
 •      ALBRECHTOVÁ, Alena. Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Tůně u Špačků. Rukopis, 1985, 12s., 3 příl., dep. AOPK ČR České Budějovice.

 •      VLČEK, Miroslav. Inventarizační průzkum obratlovců některých chráněných území okresu České Budějovice. Rukopis, 1989, 16 s., dep. AOPK ČR, České Budějovice.