ZAVŘÍT MENU

rok 1989

Zhroucení komunistického systému a vytvoření politických předpokladů pro obnovu demokraticky založené občanské společnosti.

Pražské události toho roku, počínající tzv. Palachovým týdnem a pokračující petiční akcí Několik vět, demonstracemi u příležitosti 21. výročí sovětské okupace a 80. výročí založení československého státu, našly v Českých Budějovicích zprvu jen zanedbatelnou odezvu. Teprve násilné rozehnání pokojné demonstrace studentů pražských vysokých škol v pátek 17. 11. 1989 vyvolalo i zde pobouření. Umělci Jihočeského divadla se připojili ke stávce pražských divadel, 20. 11. večer se v budově Malého divadla ustavilo Občanské fórum, sjednocující protikomunistickou opozici. Ve vysokoškolských kolejích ve Čtyřech Dvorech byl ustanoven studentský stávkový výbor.

Jihočeská pravda po celý týden podávala o situaci v Českých Budějovicích a v celém státě zkreslené informace, podporovala přežilý režim a odsuzovala studenty. Dne 21. 11 vyšla stručná zmínka o demonstraci v Praze a mimořádné zasedání předsednictva Jihočeského krajského výboru Komunistické strany Československa přijalo taktiku směřující k rozštěpení jednoty studentů obou českobudějovických vysokých škol. Ti se však rozhodli, že se každý den v 9 hodin budou scházet v kolejním areálu. Hned prvního setkání 22. 11. se zúčastnilo na 1 500 studentů a s nimi i část pedagogů. Členové stávkového výboru seznámili přítomné s prohlášením pražských vysokoškoláků. Výsledkem bylo připojení Českobudějovických k celostátní stávce studentů vysokých škol.

Dne 22. 11. v 16 hodin se na náměstí Přemysla Otakara II. z podnětu Občanského fóra uskutečnila první demonstrace asi 5 000 obyvatel města. Tato velká shromáždění se zde pak scházela každý den do konce týdne. Účast na nich vykazovala vzestupnou tendenci (v pátek demonstrovalo již 30 000 lidí). Ve čtvrtek 23. 11. došlo k prvnímu jednání mezi zástupci komunistické strany a studentským stávkovým výborem, v 18 hodin se ve Všesportovní hale sešli představitelé komunistické moci ve městě se studenty a ostatními občany, večer se v divadelním sále Domu kultury Metropol setkali s českobudějovickou veřejností členové zdejšího Koordinačního centra Občanského fóra.

V rámci generální stávky, vyhlášené na pondělí 27. 11. na podporu požadavků studentů a Občanského fóra, přišlo na náměstí Přemysla Otakara II. demonstrovat 50 000 lidí. Taktika komunistů zcela selhala, jak sami přiznali na mimořádných zasedáních svých orgánů v listopadu a v prosinci 1989, a jejich moc ve městě se zcela zhroutila. Z řad členů Občanského fóra a stoupenců demokratických přeměn bylo doplněno vedení národních výborů na úrovni města, okresu i kraje, pod kontrolu byly postaveny bezpečnostní složky. Vnějším projevem úspěchu tzv. sametové revoluce v Českých Budějovicích bylo odstraňování symbolů komunistické moci, především stržení pěticípé hvězdy z radnicepomníků Vladimira Iljiče Lenina (1870—1924) na Senovážném náměstíKlementa Gottwalda (1896—1953) na sídlišti Šumava

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

dějiny města    |   politické poměry 

AUTOR:
PhDr. Jiří Petráš

DALŠÍ AUTOŘI:
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák Ph.D.

LITERATURA:
 •      KOKOŠKOVÁ, Zdeňka a KOKOŠKA, Stanislav. Obroda - klub za socialistickou přestavbu: dokumenty. Praha: Maxdorf, 1996. 211 s. Historia nova; sv. 8. ISBN 80-85800-59-4.

 •      KOUDELKA, František, ed., NOSKOVÁ, Alena, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 4, Vedení KSČ o disentu a opozici. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 61 s. ISBN 80-85270-94-3.

 •      SUK, Jiří. Občanské fórum: listopad - prosinec 1989. 1. díl, Události. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1997. 237 s. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-000-7.

 •      SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 50. ISBN 80-7260-099-0.

 •      ŽÁČEK, Pavel. Proti vnitřnímu nepříteli. Nástin činnosti správy StB České Budějovice v roce 1989. In: Jihočeský sborník historický 2004. České Budějovice 2004, roč. 73, s. 215—230. ISBN 80-86260-43-7.

 •      Nový život, 7. 9. 1990: Na obzoru hvězda zvaná Slunce.

 •      PREČAN, Vilém, ed., SUK, Jiří, ed. a JANIŠOVÁ, Milena, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Sešit 3, Hlasy občanské společnosti 1987-1989. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 110 s. ISBN 80-85270-91-9.

 •      PREČAN, Vilém, ed., KOUDELKA, František, ed. a NOSKOVÁ, Alena, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 5-6, Situační zprávy ústředního aparátu KSČ. 20. listopadu - 1. prosince 1989. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 111 s. ISBN 80-85270-93-5.

 •      BŘEŇOVÁ, Věra. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 1, Československá cesta k demokracii. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 86 s. ISBN 80-85270-92-7.

 •      BŘEŇOVÁ, Věra a ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 2, Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 136 s. ISBN 80-85270-89-7.

 •      PREČAN, Vilém, ed. a SLÁDEK, Zdeněk, ed. Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Seš. 7, K vývoji sovětské politiky vůči státům Varšavské smlouvy: dokumenty a materiály 1989-1990. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 132 s. ISBN 80-85270-90-0.

 •      SUK, Jiří. Občanské fórum: listopad - prosinec 1989. 2. díl, Dokumenty. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1998. 328 s. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-007-4.

 •      Jihočeská pravda 1945—1991.

 •      Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, fond S: Činnost letectva nad územím jižních Čech v době 2. světové války.

 •      Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský výbor Komunistické strany Československa, karton 471, Vzpomínky předválečných členů strany.