ZAVŘÍT MENU

Železná panna

Hranolová věž tvořící součást opevnění města v jeho jihozápadní části, zbudovaná pravděpodobně ve 14. století, obdélného půdorysu o stranách přibližně 6 x 8 m a přisazená k venkovnímu líci hlavní hradební zdi.

Spielhäubelturm  |  Spilhaybl  |  Spielhaybl  |  Špilhajbl

Čtyřpatrová stavba s odsazeným posledním patrem je přikrytá valbovou střechou. Nároží jsou armována většími kvádry, každé patro prosvětlují pravoúhlá okna. V úrovni 1. patra přiléhá k věži na straně do města ochoz vyložený na krakorcích. Z něho se sedlovým portálem vstupovalo do nitra věže. Jednotlivá podlaží původně zřejmě propojovalo dřevěné schodiště. Přízemí je sklenuto valenou klenbou, 1. patro klenbou křížovou. Zbylá podlaží mají ploché stropy. Po úderu blesku 1612 byla věž stavebně upravována. V 19. století byl probourán dodatečný přímý vstup do přízemí.

Původní jméno věže je odvozeno od měšťanské rodiny Spielhayblů, která měla 1407 vlastnit dům na městské hradbě (nevylučuje se dobová obytná funkce věže). Pojmenování Železná panna vzniklo podle mučidla, které bylo podle pověsti ve věži umístěno. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

gotika 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      ČECHURA, Jaroslav a Razím V. K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památková péče 13. 1988

    [s. 412—413.]
  •      HUYER, Reinhold. Der Spielhayblturm in Budweis. Waldheimat 4/1. B. Budweis.. 1927