ZAVŘÍT MENU

Graduál českobudějovický

Pergamenový iluminovaný rukopis liturgického zpěvníku z období 1410—1420, v 17. století doplňovaný; je uložen v Jihočeském muzeu.

Podle přípisku ze 17. století pochází asi z kostela svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele a někdy bývá spojován s dominikánským konventem. Rukopis obsahuje 64 pergamenových listů (rozměr listu 38,5 x 26 cm). Pouze dvě z devíti větších malovaných iniciál jsou figurální. Na fol. 1 (iniciála A) se nalézá vyobrazení svatého Řehoře a na fol. 27b (iniciála R) Zmrtvýchvstání Krista. Podobně jako na Zmrtvýchvstání Mistra třeboňského oltáře (před 1380, Národní galerie v Praze) i zde Kristus stojí na zapečetěné rakvi. Z výtvarného hlediska mají iluminace úzký vztah k iluminátorovi Litoměřické bible.

Zpěvník obsahuje chorální mešní zpěvy pro celý liturgický rok. Repertoár odpovídá dobové redakci chorálu, typické pro pražskou diecézi, použitý notační systém, rhombická chorální notace, se vyskytuje pouze v pramenech domácí provenience. Některé zpěvy ordinaria jsou opatřeny poznámkou pro organo (zpěv se měl střídat s varhanními mezihrami). Rubriky u některých zpěvů rozlišují, co mají zpívat duchovní (presbiteri), chlapci nebo dva chlapci (pueri, duo pueri) a co sbor (chorus). Časté užívání rukopisu vedlo k jeho značnému opotřebení; na konci 17. století byly části kodexu nahrazeny přepisem původních zápisů na papírových listech. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

gotika 

AUTOR:
PhDr. Martin Horyna Ph.D.

LITERATURA:
  •      DENKSTEIN, Vladimír. Iluminovaný graduál českobudějovický s počátku 15. století. V Českých Budějovicích : [s.n., 1932?]. 7 s., 3 obr. příl.

    [s. 16—21.]
  •      DENKSTEIN, Vladimír a MATOUŠ, František. Jihočeská gotika. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 125 s. České dějiny ; sv. 11.

    [s. 72, 107.]
  •      KLETZL, Otto. Studien zur böhmischen Buchmalerei. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. 1933, 7, s. 1-76.

    [s. 66.]
  •      Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, rukopis sign. R 356.