ZAVŘÍT MENU

církevní spolky a společnosti

římskokatolické církvi dobrovolná společenství věřících, řídící se vlastními regulemi či stanovami.

V Českých Budějovicích vznikala pod vedením duchovních nejprve různá zbožná bratrstva (farní nebo řeholní), jejichž členové se zavazovali k příkladnému křesťanskému životu s každodenními projevy zbožnosti (modlitby, přijímaní či účast na církevních slavnostech, poutích a procesích aj.) a k uctívání určitého světce. První takové společenství ve městě (bratrstvo Nanebevstoupení Panny Marie) založili již 1381 dominikáni při svém klášterním kostele. V předbělohorském období byla v českých zemích hojně rozšířena zvláštní forma, tzv. literátská bratrstva, zajišťující chrámový zpěv v místním kostele. Existence literátského kůru v Českých Budějovicích je doložena pro 16. a 18. století. Dobou největšího rozkvětu zbožných bratrstev bylo baroko. Tehdy v Českých Budějovicích působilo pohřební bratrstvo Nanebevzetí Panny Marie za šťastnou smrt, bratrstvo Božího Tělaškapulířové bratrstvo.

Druhá pol. 19. století umožnila velký rozmach spolkového hnutí i v Českých Budějovicích, kde se ustavilo více než 40 rozličných spolků; nechyběly mezi nimi ani spolky církevní. Velkým propagátorem těchto spolků a společností byl biskup J. V. Jirsík, který do své diecéze uvedl některé spolky s celozemskou působností a sám inicioval vznik řady kněžských i laických církevních spolků. Ve 2. pol. 19. století působil v Českých Budějovicích kněžský Spolek svatého Josefa (1854), kněžské mariánské sdružení Corona aurea (1854), Bratrstvo ustavičného klanění svátosti oltářní (1859; od 1865 pod názvem Jednota ustavičného klanění svátosti oltářní a k podporování chudých chrámů Páně), Bratrstvo Nejsvětějšího Srdce Páně (1887), redemptoristické Bratrstvo neposkvrněného Srdce Panny Marie na obrácení hříšníků a první mariánské družiny. Výjimečné místo mezi spolky zaujímal podpůrný fond pro kněze, kteří se bez své viny octli v nouzi. J. V. Jirsík jej založil 1863 pod názvem Fond svatého Mikuláše (1875 přejmenován na Spolek svatého Mikuláše). Roku 1858 byl založen českobudějovický Spolek katolických tovaryšů, 1876 Bratrstvo křesťanských matek či Spolek katolíků. Aktivně zde působily i další spolky, např. misijní Mariánský spolek pro podporu katolických misií ve střední Africe, Jednota pro dostavění hlavního chrámu svatého Víta či Spolek svatého Rafaela, pomáhající vystěhovalcům do zámoří. V 1. pol. 20. století ve městě nechyběl ani katolický tělovýchovný spolek Orel, Diecésní jednota cyrilská či Serafínské dílo lásky. Po roce 1989 se v Českých Budějovicích ustavily některé nové spolky a sdružení, např. Sdružení svatého Jana Nepomuka Neumanna, Nadace svatého Jana Nepomuka Neumanna, Biblické dílo, Kruh katolických lékařů či Diecézní sportovní klub

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

náboženské poměry    |   redemptoristé    |   spolky a sdružení 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      HŮLKA, Josef Antonín. Církevní řády, bratrstva a spolky v diecési česko-budějovické. V Č. Budějovicích : Nákladem bisk. konsistoře, 1893. 86 s.

  •      KADLEC, Jaroslav. Jan Valerián Jirsík: Biskup českobudějovický. 1. vyd. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1993. 126 s. Knihovna Setkání. ISBN 80-901602-0-4.

    [s. 48—59.]