ZAVŘÍT MENU

geologická stavba

Druhy a uspořádání geologických struktur.

Na území města je poměrně jednoduchá. Bezprostředním geologickým podložím největší části města jsou ulehlé písčité štěrky kvartérních říčních teras, a to zvláště údolní terasynízké terasy. Značné rozšíření říčních teras a jejich velká mocnost, dosahující až 7 m, vyplývají z polohy města na soutoku řek Vltavy Malše.

V podloží terasových písčitých štěrků a místy i na povrchu terénu vystupují málo zpevněné sedimenty klikovského souvrství, které tvoří největší část pánevní výplně. Jejich geologické stáří je svrchní křída (senon). Klikovské souvrství je vyvinuto nepravidelně cyklicky. Horninové typy se ve svislém směru střídají. Naspodu cyklů bývají hrubě písčité vrstvy, v jejich nadloží pak šedé a pestře zbarvené jílovce. Horniny klikovského souvrství obsahují nepříliš hojnou fosilní flóru a mikroflóru odpovídající teplému a vlhkému podnebí v období svrchní křídy.

Od západu zasahuje na okraj města v prostoru Litvínovic výběžek mydlovarského souvrství v písčitojílovitém vývoji (terciér). V podloží pánevní výplně byly vrtným průzkumem zjištěny krystalické horniny, především pararuly a méně žuly.