ZAVŘÍT MENU

Jihočeská univerzita

První vícefakultní vysoká škola v Českých Budějovicích.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Společensko-politické změny po roce 1989 umožnily ustavení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Univerzita byla zřízena na základě zákona České národní rady z 9. 7. 1991 (s účinností od 28. 9. 1991) sloučením dvou tehdy již ve městě působících vysokých školpedagogické fakultyagronomické fakulty. Významnou roli při vzniku Jihočeské univerzity i jejích jednotlivých fakult sehrály výzkumné ústavy Akademie věd České republiky, českobudějovické biskupství a zdravotnické instituce ve městě. Rozhodnutím akademického senátu univerzity postupně vznikly 1991 tři nové součásti Jihočeské univerzity: zdravotně sociální fakulta, biologická fakultateologická fakulta. O 3 roky později byla založena fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci, ta však byla 1998 přijata do svazku Vysoké školy ekonomické v Praze

V letech 2006—2009 se součástí Jihočeské univerzity se staly další 3 fakulty: 2006 filozofická fakulta, jejímž základem se stal samostatný Historický ústav Jihočeské univerzity (2003—2005), ekonomická fakulta, která se 2007 vyčlenila ze svazku zemědělské fakulty a 2009 fakulta rybářství a ochrany vod, ustavená transformací Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech (od 1996 součástí Jihočeské univerzity). 2002—2011 byl ve svazku Jihočeské univerzity též Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech, který byl po svém zrušení začleněn do přírodovědecké fakulty a fakulty rybářství a ochrany vod. 

Hlavní univerzitní campus se nachází ve Čtyřech Dvorech, kde jsou umístěny studentské koleje, menza, školní zemědělský podnik, rektorát, akademická knihovna, ekonomická, filozofická, přírodovědecká a zemědělská fakulta a též ústavy Akademie věd České republiky. Budovy ostatních fakult Jihočeské univerzity jsou dislokovány především v centru Českých Budějovic a ve Vodňanech a Nových Hradech. 
Jihočeská univerzita prošla za krátkou dobu své existence dynamickým rozvojem po stránce kvalitativní i kvantitativní. V akademickém roce 2013—2014 bylo v univerzitní matrice uvedeno téměř 13 000 posluchačů zapsaných v 154 akreditovaných studijních programech, z toho bylo 9 326 v bakalářském studiu, 2 935 v navazujícím magisterském, resp. dlouhém magisterském studiu a 625 v doktorském studiu; zaměstnáno zde bylo 1 125 akademických a vědeckých pracovníků (včetně 78 s cizí státní příslušností). K významným rysům činnosti Jihočeské univerzity patří především široká spolupráce s přírodovědnými i společenskovědními ústavy akademie věd. To vytváří příhodné podmínky pro mezioborová studia, opřená o kvalitní vědeckovýzkumnou základnu. 

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity byla založena k 1. 1. 2007 odštěpením některých pracovišť ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a sídlí v univerzitním campusu. Vnitřně se člení na 7 kateder, které pedagogicky zajišťují studium v ekonomických disciplínách zejména se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků a socioekonomické faktory rozvoje regionů. Ve 12 akreditovaných studijních programech bylo v akademickém roce 2013—2014 zapsáno v bakalářských, magisterských i doktorských oborech celkem 1 949 posluchačů. 

Fakulta rybářství a ochrany vod vznikla 1. 9. 2009 a její součásti se nacházejí v Českých Budějovicích (Ústav akvakultury), v Nových Hradech (Ústav komplexních systémů) a především ve Vodňanech (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod). Fakulta zabezpečuje výuku studentů doktorského, magisterských i bakalářských oborů v rámci 6 akreditovaných studijních programů; v akademickém roce 2013—2014 měla celkem 283 posluchačů.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity vznikla k 1. 1. 2006 transformací samostatného Historického ústavu, sídlí v areálu J.u. ve Čtyřech Dvorech a tvoří ji 9 ústavů. Fakulta nabízí vzdělání ve 12 akreditovaných studijních programech (archeologie, historické vědy, filologie, humanitní studia, učitelství pro střední školy a obecné teorie a dějiny umění a kultury), a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. V akademickém roce 2013—2014 zde studovalo celkem 948 studentů.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, navazující na činnost českého učitelského ústavu, je nejstarší českobudějovickou fakultou. Vznikla 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1953 byla transformována ve Vyšší pedagogickou školu v Českých Budějovicích a posléze 1959 vznikl na jejím základě Pedagogický institut v Českých Budějovicích připravující učitele pro 1.—9. ročník základních škol. Jeho roli převzala 1964 nově ustavená samostatná Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, která se stala 1991 zakládající fakultou Jihočeské univerzity V roce 2013—2014 fakulta nabízela všechny 3 úrovně vysokoškolského studia v rámci 18 akreditovaných studijních programů, vedle učitelských programů (učitelství pro 1. stupeň základních škol, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních a učňovských škol, učitelství pro střední školy, učitelství hudebního a výtvarného oboru pro základní umělecké školy), zabezpečovala též obory neučitelského charakteru. Fakulta se člení na 16 kateder a oddělení, její hlavní budovy se nacházejí v Jeronýmově ulici, v Dukelské ulici, v Kněžské ulici a v ulici Na Sadech.

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (do 31. 7. 2007 Biologická fakulta Jihočeské univerzity) byla založena v 8. 11. 1991; vnitřně se člení na 13 kateder a 1 oddělení. V rámci svých 32 akreditovaných studijních programů nabízí odborné bakalářské, magisterské i doktorské studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory; součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. Při zabezpečování výuky zejména magisterských a doktorských oborů fakulta úzce spolupracuje s ústavy Akademie věd České republiky. 2013—2014 bylo na fakultě zapsáno celkem 1 170 posluchačů. Hlavní budovy fakulty se nacházejí v areálu Akademie věd ve Čtyřech Dvorech. 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity, která navázala na tradici českobudějovického biskupského semináře, byla zřízena rozhodnutím Akademického senátu Jihočeské univerzity (8. 11. 1991) a dekretem biskupa A. Lišky (31. 12. 1991; českobudějovický biskup vystupuje ve vztahu k fakultě jako její moderátor). V 2013—2014 měla fakulta akreditováno 29 studijních programů; vedle teologických oborů nabízela především sociální, pedagogické a humanitní bakalářské, magisterské a doktorské obory, v nichž studovalo celkem 930 posluchačů. Fakulta má 4 katedry a 2 oddělení a sídlí v areálu bývalého kapucínského konventu u kostela svaté Anny v Kněžské ulici. 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity zahájila svou činnost od školního roku 1991—1992. Ve akademickém roce 2013—2014 nabízela studium ve 29 akreditovaných studijních programech v bakalářském, magisterském i doktorském stupni; jejich absolventi získají způsobilost zdravotnickou, sociálně právní a speciálně pedagogickou. V akademickém roc 2013—2014 měla 2 311 studentů, 9 kateder a 1 oddělení; sídlí na několika místech v Českých Budějovicích v Jírovcově ulici, v ulici U Výstaviště, v ulici Jaromíra Boreckého, v ulici Emy Destinové a v areálu nemocnice.

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity je historicky 2. nejstarší vysokoškolskou fakultou ve městě. Byla založena 1960 jako Provozně ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Praze. S rozšířením nabídky studovaných oborů došlo 1985 k jejímu přejmenování na Agronomickou fakultu v Českých Budějovicích. V roce 2013—2014 nabízela v rámci 20 studijních programů bakalářské, magisterské i doktorské studium jak tradičních zemědělských oborů, tak i agroekologie, kvality potravinových surovin či biologií zájmových organismů, které zde studovalo 1 765 posluchačů. Fakulta má 7 kateder a její hlavní budovy jsou již od 60. let 20. století dislokovány ve vysokoškolském areálu ve Čtyřech Dvorech. Odborným praxím studentů slouží Školní zemědělský podnik umístěný rovněž ve Čtyřech Dvorech.

Ve svazku Jihočeské univerzity jsou rovněž některá pracoviště a zařízení s celouniverzitní působností: Centrum informačních technologií Jihočeské univerzity, Akademická knihovna Jihočeské univerzity, Školní zemědělský podnik Jihočeské univerzity, Koleje a menzy Jihočeské univerzity a univerzitní nakladatelství Episteme (vše v areálu ve Čtyřech Dvorech), Britské centrum Jihočeské univerzity, Goethe-Zentrum Jihočeské univerzity (v Krajinské třídě).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

časopisy 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      CÍFKA, Stanislav a Miroslav HLADÍK. 25 let Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích: [jubilejní] sborník. České Budějovice: Růže, 1973, 191, [2] s., [61] s. obr. příl.

  •      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2005: Výroční zpráva o činnosti 2004. ČB.

  •      KALAČ, Pavel et al. Almanach: 40 ZF: 1960-2000. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. 169 s. ISBN 80-7040-438-8.

  •      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. [online] JU v ČB ©2014 [cit.20014-06-23] Dostupné z http://www.jcu.cz/

  •      NOVOTNÝ, Miroslav a kol. Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. 264 s. ISBN 80-7040-883-9.