ZAVŘÍT MENU

římskokatolická církev

Největší křesťanská církev vyznačující se vysokou uniformitou, rozvinutou doktrinální strukturou a propracovaným centralistickým správním systémem, v jehož čele stojí papež (římský biskup).

Sancta Romana Ecclesia

Římskokatolická církev je nejstarší a největší církevní organizací působící na území Českých Budějovic, a to již před vlastním založením města. Nezbytnou základnou pro činnost římskokatolické církve ve městě se stala českobudějovická farnost se sídlem u kostela svatého Mikuláše, která až do poloviny 19. století zahrnovala celé historické centrum města, jeho předměstí i blízké okolí. Součástí této nové farnosti se stal i původní farní kostel obce Budivojovicekostel svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele. Římskokatolická církev si v Českých Budějovicích vybudovala silné postavení, kterým neotřásla ani husitská revoluce, ani nástup evropské reformace. Také v následujících stoletích si udržovala ve městě monopolní postavení v duchovní, školské a charitativní oblasti; vedle farního duchovenstva se mohla opřít i o činnost jednotlivých řádů a kongregací působících ve městě. Velký význam mělo rovněž založení českobudějovického biskupství 1785.

Již od středověku zde z iniciativy římskokatolické církve vznikaly různé církevní spolky a společnosti, náboženská bratrstva či církevní ústavy a zařízení, které v duchu křesťanského pojetí služby vůči bližním účinně pomáhaly při řešení sociálních, zdravotních či školských problémů ve městě.

Neschopnost římskokatolické církve vyrovnat se s nastupující modernizací společnosti v 19. století vedla k postupnému oslabování jejích pozic v životě města. Obtížná situace nastala pro římskokatolickou církev po roce 1918 a především v období 1948—1989, kdy byla její činnost administrativními zásahy komunistického státu omezena na minimum a sama římskokatolická církev se potýkala s nedostatkem duchovních. Postupná obnova duchovní správy i dalších aktivit římskokatolické církve byla umožněna až politickými a společenskými změnami po roce 1989.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

církevní správa    |   kostely a kaple    |   mariánské družiny    |   náboženské poměry 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      HŮLKA, Josef Antonín. Církevní řády, bratrstva a spolky v diecési česko-budějovické. V Č. Budějovicích : Nákladem bisk. konsistoře, 1893. 86 s.

  •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 1996: neměnná část. Vyd. 1. České Budějovice : Biskupství českobudějovické, 1996. 267 s.

    [s. 30—32.]