ZAVŘÍT MENU

rentovní listiny

Latinsky psané pergamenové listiny opatřené městskou pečetí, vydávané od pol. 14. století purkmistrem a městskou radou jako písemný doklad o založení nebo znovuobnovení určitého finančního závazku spojeného s konkrétní nemovitostí ve městě, příp. ve vesnici náležející k panství města.

Majitel nemovitosti, na které vázla renta, měl povinnost ve stálých termínech platit stanovenou částku peněz na rentou přesně určený účel. Renty přecházely při prodeji nemovitosti i na nové držitele a mohly ovlivňovat i cenu nemovitostí.

Renty měly podobný účel jako nadace. Nejčastěji se zakládaly ve prospěch farního kostela svatého Mikuláše, hřbitovní kaple svatého Jakuba, staroměstského kostela svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele, příp. pro městský špitál s kostelem svatého Václava. Sloužily k opatřování potřeb pro chudé, stravy a sukna pro nemocné či svícnů, svící a oleje pro jednotlivé oltáře. Poskytovaly rovněž prostředky pro zakládání nových oltářů nebo pro opravu kněžských domů.

Uplatnění rentovních listin v Českých Budějovicích je doloženo již v 1. pol. 14. století, v průběhu několika desetiletí se stalo vydávání rentovních listin natolik běžným, že městský písař při psaní jejich textu používal ustálené stereotypní formulace. Největšího rozmachu dosáhlo upisování rent v 15. století. Od 16. století ztrácely renty na významu a nové rentovní listiny se již nevydávaly. Poslední renty byly z nemovitostí v Českých Budějovicích vykoupeny městem v 1. pol. 18. století.

archivu města Českých Budějovic se dochovalo více než 300 rentovních listin, texty dalších jsou známy z opisů učiněných do městských knih. Rentovní listiny jsou významným historickým pramenem pro poznání hospodářských a sociálních poměrů v Českých Budějovicích ve 14. a 15. století. Texty rentovních listin poskytují množství jedinečných údajů pro genealogická studia a zejm. pro historickou topografii středověkých Českých Budějovic. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Státní okresní archiv 

AUTOR:
PhDr. Vlastimil Kolda

LITERATURA:
  •      ADÁMEK, Jan. Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 64, s. 34–73. ISBN 80-900155-6-5.

  •      ŠIMEČEK, Zdeněk. Renty a rentovní listiny v Českých Budějovicích. Právněhistorické studie 5, 1959.