ZAVŘÍT MENU

kaple svatého Jakuba

Zaniklá, samostatně stojící kaple za presbytářem kostela svatého Mikuláše.

Poprvé je zmiňována 1377, kdy bylo z odkazu budějovického pekaře Mikuláše († před 1377) zřízeno oltářnické místo u svatojakubského oltáře. V téže kapli bylo 1424 zřízeno další oltářnické místo při novém oltáři svatého Vavřince. Kaple náležela pod vrchní správu městského faráře, který k ní měl patronátní právo. Bližší podoba kaple není známa. V letech 1727—1731 byla na jejím místě postavená v barokním slohu nová kaple Smrtelných úzkostí PáněPři archeologickém výzkumu stávající kaple byla nalezena kostnice, která obsahovala velké množství lidských pozůstatků. Tato kostnice náležela ke hřbitovu u kostela svatého Mikuláše a byla používána až do první poloviny 18. století.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hřbitovy    |   Kněžská ulice    |   Samson (malíř)

AUTOR:
Mgr. Jan Adámek

LITERATURA:
  •      ADÁMEK, Jan. Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 64, s. 34–73. ISBN 80-900155-6-5.

  •      KOVÁŘ, Daniel – THOMOVÁ, Zuzana. Výsledky záchranného archeologického výzkumu hřbitova a kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, Archaeologia historica 42, 2, 2017.

    [s. 617—649]