ZAVŘÍT MENU

Husova kolonie

Malý, izolovaně situovaný obytný celek, dříve součást Pražského předměstí, od 1970 základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 4.

U Rozumova dvora  |  Čína

Na mírném návrší při severovýchodním okraji městského katastru, západně od Rozumova dvoraNedbalova dvora U Křížku, kde se dříve pravidelně konaly červencové Husovy oslavy, vznikla kolem 1930 skupina několika desítek rodinných domků a byla svými obyvateli pojmenována Husova kolonie Zdejších devět ulic, vyměřených do pravoúhlé osnovy, dostalo 1931 názvy většinou podle historických osobností (Mikuláše z Husi, Rokycanova, Trocnovská, Blahoslavova, Žerotínova); 1937—1938 v nich bylo zřízeno veřejné osvětlení. Údržbě komunikací a veřejně prospěšných zařízení sloužil 1933—1950 Spolek pro zvelebení Husovy kolonie V období druhé světové války se pro Husovu kolonii užíval název kolonie U Rozumova dvora, dříve vzniklo i lidové označení Čína. Již při založení kolonie bylo zřejmé, že její poloha vylučuje další rozvoj, neboť byla od vlastního města oddělena železniční tratí a vlečkou. Nedaleko odtud směrem k jihu pracovala strojní Franckova cihelna. Po 1945 vznikla zástavba Lomené a Krátké ulice, jižně a jihovýchodně od Husovy kolonie velká průmyslová a účelová zóna (automobilové opravny, Akra, Agrozet aj.). Severovýchodně od Husovy kolonie byl vybudován vysílač a severně rozsáhlá zahrádkářská kolonie. Husova kolonie zůstala od města oddělena i z komunikačního hlediska; jediné spojení umožňovala Pekárenská ulice. Při západní straně byla roku 2015 dokončena zanádražní komunikace v úseku ulic Generála Píky a Pekárenská, která dopravní napojení zlepšila. V ulici Mikuláše z Husi byl 2018 dokončen pětipodlažní bytový dům poblíž Rozumova dvora.