ZAVŘÍT MENU

Vrbenská tůň

Chráněné území kategorie přírodní památka o výměře 0,96 ha, vyhlášené 22. 2. 1974.

Chráněné území je tvořeno slepým ramenem Vltavy a jeho nejbližším okolím v ploché údolní terase 1 km severně od Českého Vrbného

Bylo zřízeno na ochranu přirozené vegetace stojatých vod s bohatými porosty stulíku žlutého a atraktivního řezanu pilolistého. Řezan zde byl objeven v roce 1962 a do roku 1969 šlo o největší populaci tohoto druhu v jižních Čechách. Jeho porosty pokrývaly 60 % vodní hladiny. Podél břehů tůně se původně vytvořily souvislé porosty rákosin (rákos obecný, zblochan vodní, orobinec širolistý) a vysokých ostřic (ostřice štíhlá, ostřice banátská, ostřice vyvýšená).

Po opakovaném odvodnění okolních lučních pozemků v letech 1969 a 1989 a jejich rozorání došlo ke snížení vodní hladiny v tůni a ke zhoršení kvality vody v důsledku splachů živin z polí. Následoval rychlý úbytek citlivějších vodních rostlin, zejm. řezanu pilolistého, který postupně zcela vymizel. V roce 1989 byla tůň odbahněna a opatřena přívodem vody z nedalekého Dehtářského potoka. Rákosiny regenerovaly, obnova populací citlivějších rostlin postupuje pomaleji.

Chráněné území představuje důležité refugium obojživelníků. Při průzkumu 1989 zde bylo zjištěno 8 druhů, které se na lokalitě i rozmnožují. Významný je výskyt blatnice skvrnité, čolka velkého, rosničky zelené ropuchy zelené

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

flóra a vegetace    |   obojživelníci    |   ochrana přírody 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
 •      ALBRECHT, Josef a kol. Chráněná území ČR. VIII., Českobudějovicko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4.

  [s. 143.]
 •      BLAŽKOVÁ Denisa. Řezan pilolistý – Stratiotes aloides L. v jižních Čechách. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1970, roč. 10. ISSN 0139-8172.

  [s. 89—94.]
 •      URBAN, František. Chráněná území Jihočeského kraje. V Českých Budějovicích: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1979. 45 s., [14] s. obr. příl.

  [s. 13.]
 •      ALBRECHTOVÁ, Alena. Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného naleziště Vrbenská tůň. Rukopis, 1996, dep. AOPK ČR České Budějovice.

 •      VLČEK, Miroslav. Inventarizační průzkum obratlovců některých chráněných území okresu České Budějovice. Rukopis, 1989, 16 s., dep. AOPK ČR, České Budějovice.