ZAVŘÍT MENU

český učitelský ústav

Vyšší typ střední školy v Českých Budějovicích připravující v letech 1905—1948 učitele a učitelky českých obecných škol.

Československý státní učitelský ústav v Českých Budějovicích (1920)  |  Československý státní koedukační ústav učitelský v Českých Budějovicích (1928)  |  Koedukační ústav učitelský v Českých Budějovicích (1939—1941)  |  Státní koedukační učitelský ústav v Českých Budějovicích (1945)

Zájemci o profesi učitele obecných škol se až do 1905 vzdělávali na českobudějovickém německém učitelském ústavu nebo na českém učitelském ústavu v Soběslavi. Roku 1905 zřídila Matice školská na návrh jejího jednatele A. Zátky v Českých Budějovicích český učitelský ústav jako soukromou čtyřletou (od 1906) vzdělávací instituci. Ve školním roce 1905—1906, kdy byla zahájena výuka v propůjčených prostorách smíšené obecné školy Matice školské na rohu ulice Komenskéhoulice Matice školské, zde začalo studovat prvních 40 žáků. Roku 1909 získal ústav právo veřejnosti a proběhly zde i první zkoušky dospělosti. V roce 1914 byl český učitelský ústav postátněn a od 1915 se v něm pravidelně konaly zkoušky učitelské způsobilosti. V letech 1907 a 1911 byla budova obecné školy pro potřeby českého učitelského ústavu postupně rozšířena o 2 přístavby.

Další změny přinesl školní rok 1919—1920, kdy na českém učitelském ústavu začalo studovat prvních 23 studentek. V roce 1921 byla v československém středním školství povolena koedukace, ale v českém učitelském ústavu byly postupně v letech 1921—1925 otevřeny ve všech 4 ročnících pouze samostatné dívčí pobočné třídy. V roce 1928 i na českém učitelském ústavu byla zavedena plná koedukace. Během nacistické okupace byl ústav nejprve přejmenován a posléze v září 1941 přestěhován do budovy učitelského ústavu v Soběslavi. Od 1. 9. 1945 byl český učitelský ústav v Českých Budějovicích znovu obnoven a na základě rozhodnutí Okresního národního výboru v Českých Budějovicích umístěn spolu s cvičnou školou v budově bývalého německého učitelského ústavu v Jeronýmově ulici, neboť původní budova byla předána obecné škole. Školní rok 1947—1948 byl posledním rokem existence českého učitelského ústavu, který byl spolu s ostatními učitelskými ústavy v zemi zrušen v rámci počínajících komunistických reforem školství. Roku 1987 byla jeho původní budova v ulici Matice školské prohlášena kulturní památkou.

Nejvíce studentů (295) navštěvovalo ústav ve školním roce 1924—1925, nejméně (30) ve školním roce 1947—1948; celkem v letech 1905—1948 absolvovalo český učitelský ústav téměř 1 600 budoucích učitelů pocházejících především z Českých Budějovic (přibližně 30 %) a z jižních Čech (přes 60 %).

Na činnost českého učitelského ústavu navázalo 1950 nově ustavené Pedagogické gymnázium Zdeňka Nejedlého, připravující učitele 1.—5. ročníku základní školy. Jeho sídlem byla školní budova v České ulici a od školního roku 1951—1952 budova Jirsíkova gymnázia. V roce 1959 se škola stala součástí nově zřízeného Pedagogického institutu v Českých Budějovicích, z něhož vznikla 1964 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích (od 1991 součást Jihočeské univerzity). 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      BRČÁKOVÁ, Jana. "Žádný učený z nebe nespadl": Český učitelský ústav v Českých Budějovicích v letech 1905—1920. České Budějovice, 2005. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

  •      KOTILOVÁ, Klára. „Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným útočištěm“: Český učitelský ústav v Českých Budějovicích v letech 1920—1948. České budějovice, 2005. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

  •      Matice školská v Čes. Budějovicích, její vzor a její pokračovatelé. V Č. Budějovicích: Nákladem Matice školské, 1925. 61 s.

  •      SAK, Robert. Sto let budovy základní školy v ulici Matice školské v Českých Budějovicích 1901—2001. V Českých Budějovicích: Základní škola v ulici Matice školské, 2000. 36 s., [12] s. obr. příl. ISBN 80-238-5943-9.

  •      NOVOTNÝ, Miroslav a kol. Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. 264 s. ISBN 80-7040-883-9.

    [s. 150—161.]
  •      TRNÍKOVÁ, Věra. První český učitelský ústav na jihu Čech: Učitelský ústav v Soběslavi v letech 1871—1948České Budějovice, 2013. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Český učitelský ústav České Budějovice, kniha 1, Kronika českého učitelského ústavu v Českých Budějovicích 1905 —1922.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Matice školská - ústřední odbor České Budějovice.