ZAVŘÍT MENU

Volné sdružení neziskových organizací

Otevřená komunitní koalice 15 nevládních neziskových organizací z Českých Budějovic.

Vzniklo začátkem 1996 za podpory Národního demokratického institutu pro mezinárodní záležitosti (Washington, D. C.) a Centra pro komunitní práci, které působí v 6 městech České republiky včetně Českých Budějovic. V roce svého vzniku sdružení organizovalo Fóra kandidátů do Poslanecké sněmovny a Senátu, veřejné diskuse zástupců jednotlivých politických stran. Roku 1997 uspořádalo ve spolupráci s městem veřejné slyšení o navrhované spalovně, věnovalo se koncepci nakládání s odpadem ve městě a přípravě územního plánu Českých Budějovic. Společná práce v koalici umožňuje pořádat akce přesahující zaměření jednotlivých neziskových organizací, dále lepší vzájemné poznání a koordinaci aktivit. Sdružení pořádá nejen pro své členy různá školení, instruktáže, informační setkání, snaží se občanům přiblížit práci neziskových organizací. Součástí sdružení jsou:

1. Svaz důchodců České republiky;

2. Nadace Jihočeští důchodci, Pekárenská ulice č. 29. Vznikla 1994, zasazuje se o zlepšování sociální a zdravotní péče o důchodce, pořádá zdravotní přednášky na Poliklinice Jih v objektu Mediapont a pravidelné kondiční turistické výlety. Na konci roku 1998 zanikla;

3. Fond ohrožených dětí, Senovážné náměstí  č. 2. Byl založen 1990 a poskytuje pomoc dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu nebo v ohrožujícím prostředí;

4. Azylová pomoc, Plánská ulice č. 6. Od 1992 se zaměřuje na pomoc dětem v tísni, zvláště problémové a nepřizpůsobivé mládeži, organizuje veřejné sbírky ošacení a vybavení domácnosti, pomáhá při živelných katastrofách i mimo území republiky. Zanikla na konci roku 2003;

5. Ochrana nenarozeného života, Lannova třída 117/63 Od 1990 nabízí odbornou psychologickou, psychoterapeutickou a sociálně právní pomoc rodinám a těhotným ženám;

6. Jihočeské matky, Kubatova ulice č. 6. Od 1991 propagují energetiku založenou na úsporách a obnovitelných zdrojích;

7. Sdružení pro záchranu prostředí CALLA, ulice Fráni Šrámka č. 35. Bylo založeno 1990, poskytuje odborné zázemí organizacím zabývajícím se energetikou, ale i obcím a jejich sdružením. Každoročně provádí asanační zásahy při údržbě zamokřených luk v Státní přírodní rezervaci Brouskův mlýn v nivě říčky Stropnice;

8. Jihočeská nadace pro ochranu přírody ROSA, Senovážné náměstí č. 9. Vznikla 1991 a zaměřuje se na ekologickou výchovu a osvětu. V roce 1998 se transformovala na obecně prospěšnou společnost ROSA - společnost pro ekologické informace a aktivity o.p.s.;

9. Hnutí DUHA České Budějovice, Dlouhá ulice č. 134, Kaplice. Od 1990 usiluje o odklon od konzumního způsobu života, vystupuje proti jaderné energetice, informuje o racionálním způsobu nakládání s odpady;

10. Jihočeské sdružení ochránců přírody, Krajinská třída č. 42. Od 1994 zastřešuje 13 ekologických organizací a usnadňuje jim účast ve správních řízeních, zejm. záměru výstavby Rekreačního parku Rajchéřovdálnice D3.  Zaniklo na konci roku 2006;

11. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Pražská třída č. 15. Byla založena 1996. Zrakově postiženým dává k dispozici různé drobné i náročné elektropřístroje, poskytuje poradenskou činnost, pobytové rekondice a docházkové kurzy. Po roce 2000 došlo k osamostatnění jako Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.Roudenská ulice 485/18;

12. Svaz tělesně postižených, Lidická třída č. 7. Od 1991 pomáhá při odstraňování psychických i architektonických bariér, pořádá rekondice a obhajuje zájmy tělesně postižených;

13. Koník, Chmelná ulice č. 30. Od 1997 nabízí dětem s poruchami učení, chování i mentálně postiženým dětem léčebné jízdy na koni. Nástupnickou organizací je Koníček, o.p.s., Na Zlaté stoce č. 14;

14. Centrum zdravotně postižených;

15. Sokolská župa Husova, Sokolský ostrov č. 1. Vznikla 1898. Organizuje sportovní aktivity zdravých lidí všech věkových kategorií včetně specializace na různé sportovní oddíly a turistiku. V roce 2005 došlo ke sloučení tří sokolských „husitských“ žup – župy Jeronýmovy se sídlem v Písku, župy Husovy se sídlem v Českých Budějovicích a župy Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Táboře do Sokolské župy Jihočeské.

Ekologické organizace 2004 ze sdružení vystoupily. Došlo také k postupnému útlumu činnosti VSNO.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

ekologické hnutí    |   sociální péče    |   Sokol