ZAVŘÍT MENU

Junák

Organizace, jejímž úkolem a smyslem je spolupráce při všestranném rozvoji dítěte a mladého člověka.

Svaz skautů a skautek České republiky

Český skauting založil 1911 Antonín Benjamín Svojsík (1856—1938). Počátky skautingu v Českých Budějovicích navazují na první skautský tábor 1912 v Orlovech pod hradem Lipnice u Havlíčkova Brodu, kam z Prahy pěšky putoval zakladatel A. B. Svojsík se 13 chlapci. Mezi nimi byli také 3 budějovičtí studenti. Roku 1914 se na tomtéž místě zúčastnili letního tábora vedeného opět A. B. Svojsíkem další 3 studenti. Právě jeden z nich svolal 6. 2. 1916 první schůzku, které se zúčastnilo 11 chlapců. Vznikla první družina českobudějovického skautského oddílu, která si dala název Vydry. V roce 1921 působilo v Českých Budějovicích již 8 skautských oddílů, z toho 2 dívčí a 1 vodácký. Českobudějovické skautské oddíly nejen vychovávaly mládež, ale vystupovaly i na veřejnosti. Pořádaly divadelní představení, organizovaly veslařské a plavecké závody, budovaly pro veřejnost ukázkové letní tábory, konaly veřejně prospěšné práce a v době ohrožení republiky byly připraveny pomáhat při obraně vlasti plněním pomocných vojenských služeb.

Mnichovský diktát a následná okupace českých zemí byly předzvěstí likvidace Junáka 28. 10. 1940. Za druhé světové války se mnozí skauti zapojili do protinacistického odboje a bojovali ve spojeneckých armádách, tragicky jich zahynulo více než 600. Po skončení války 1945 skautská organizace opět zahájila činnost a v krátké době sdružovala čtvrt milionu dětí a mládeže. V Českých Budějovicích vzniklo 24 chlapeckých oddílů a řada oddílů dívčích s členskou základnou téměř 2 000. Nadějný vývoj ukončily únorové události roku 1948. Od 1. 1. 1951 byl Junák rozpuštěn. Ve vykonstruovaných politických soudních procesech bylo mnoho skautských činovníků odsouzeno k těžkým trestům. Až pokus o reformu v roce 1968 umožnil obnovu činnosti Junáka. Dne 29. 3. 1968 se konalo shromáždění Junáka ve velkém sále kulturního střediska Domovina v Praze a bezprostředně byla obnovena skautská organizace i v Českých Budějovicích. Během dubna vzniklo 20 oddílů, z nichž většina stihla ještě v témž roce uspořádat letní tábor. Již v červnu 1970 byla činnost Junáka opět zakázána; v té době vychovával 50 000 chlapců a dívek. Část skautských oddílů pokračovala bez přerušení v práci v různých organizacích a spolcích. Představitelé hnutí byli tehdejším režimem perzekuováni.

Změnami po roce 1989 se otevřela cesta k obnovení činnosti organizace; 2. 12. 1989 byla již počtvrté znovu založena v sále Městské knihovny v Praze. Na přelomu 1989 a 1990 začaly pracovat skautské oddíly v Českých Budějovicích; 1997 působilo ve městě 26 oddílů, 2005 v okrese České Budějovice 36 skautských oddílů s počtem téměř 800 členů (6 oddílů junáků, 3 oddíly skautek, 19 oddílů smíšených, 2 oddíly vlčat, 2 oddíly světlušek, 4 oddíly oldscoutů, Družina čestného oddílu A. B. SvojsíkaDružina čestného oddílu Velena Fanderlíka

AUTOR:
Mgr. et Bc. Ivan Mánek

LITERATURA:
  •      BŘICHÁČEK, Václav. Skautský oddíl. I. Vyd. 1. Liberec: Skauting, 1992. 175 s. Skautské prameny. ISBN 80-85421-04-6.

  •      PLAJNER, Rudolf. Zavátou junáckou stezkou. Část prvá, Úsvit českého junáctví. 1. vyd. [Praha]: Junácká edice Českého junáka a Svazu skautů a skautek, 1992. 288 s. ISBN 80-85209-25-X.

  •      SVOJSÍK, Antonín Benjamin. Základy junáctví: návod pro výchovu čes. skauta na zákl. systému R. Baden-Powella Scouting. Praha: J. Springer, 1912. 724 s. Knihovna Junáků (českých skautů); čís. 5.