ZAVŘÍT MENU

Konzervatoř

Vyšší odborná umělecká škola poskytující vzdělání v oboru hudby, zpěvu, tance a dramatického umění.

Českobudějovická Konzervatoř vznikla 1. 9. 1990, sídlí v Kanovnické ulici č. 22. Konzervatoř poskytuje vzdělání v předmětech všeobecně vzdělávacích, hudebně teoretických a v odborných předmětech tzv. hlavního oboru. Hlavní obory jsou členěny podle hudebních nástrojů na oddělení smyčcové (housle, viola, violoncello, kontrabas), dechové (flétna, od 2005 zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh, trubka, trombon a tuba), klávesové (klavír, varhany, cembalo) a oddělení akordeonové, kytarové a bicích nástrojů. Hlavní obor zpěv je zaměřen na výuku sólového operního a komorního zpěvu. Od 2004 se vyučuje také nový hlavní obor skladba. U hlavních oborů převažuje individuální a skupinová výuka. Součástí výuky je hra v komorních souborech, v symfonickém orchestru konzervatoře (od 1993), v komorním orchestru, v dechové harmonii a práce v operním studiu (od 1995). Výuku zajišťuje osmdesátičlenný pedagogický sbor s 30 externími pedagogy. Počet studentů se pohybuje mezi 150—160. Konzervatoř organizuje početné interní a veřejné koncerty, podporuje účast studentů na národních a mezinárodních soutěžích, spolupracuje s kulturními institucemi v Českých Budějovicích a v dalších místech jihočeského regionu i v zahraničí. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hudba a hudební život 

AUTOŘI:
Mgr. Jan Doležal
PhDr. Martin Horyna Ph.D.

LITERATURA:
  •      Konzervatoř 2000: Konzervatoř v Českých Budějovicích 1990/2000, k 10. výročí svého založení. ČB.

  •      Aktuality z konzervatoře. Konzervatoř České Budějovice. [online]. © 2013 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.konzervatorcb.cz/